1. Prawo
  2. art 78 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 78. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 78. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania
w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. 10) W razie uznania ojcostwa przed
urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.
§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 78. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze