Orzecznictwo

W polskim porządku prawnym, tak jak w innych państwach z systemem prawa stanowionego, orzecznictwo nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa. Tezy rozstrzygnięć sądów wyższych są natomiast chętnie powielane przez sądy niższego szczebla. Stąd wyroki sądowe zwane są tu precedensami de facto.

I ACa 849/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 września 2016 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał lub ich uchylenie.

Teza Akcjonariusz tworzący oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady nadzorczej nie uczestniczy w wyborze członków rady co do mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

#Stwierdzenie nieważności uchwały spółki
I ACa 1184/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 października 2016 r. w sprawie o nakazanie zamieszczenia sprostowania.

Teza Prawo prasowe ma na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do wszechstronnej informacji o opisywanych zdarzeniach, a przynajmniej pozwolenie na zapoznanie się ze stanowiskiem podmiotu, którego dotyczą treści zamieszczone w materiale prasowym.

#Prasowe prawo
II AKa 280/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przestępstwo oszustwa na szkodę osoby prawnej można popełnić wykorzystując błąd (stan niewiedzy) osób podejmujących czynności, które w konsekwencji doprowadzą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
III APz 20/12 Wyrok SA w Poznaniu z 16 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Oceniając wniosek powódki należy mieć na uwadze nie tylko aktualne dochody ale także możliwości zarobkowe, na które wskazał Sąd Okręgowy. Przedłożone przez powódkę zaświadczenie o stanie zdrowia dowodzi o konieczności leczenia co jednak nie wyklucza możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

#Koszty procesu
II AKa 184/12 Wyrok SA w Poznaniu z 20 września 2012 r. w sprawie oskarżonego z art. 204 § 2 kk

Teza Dobrowolnie podjęta walka wręcz dwóch osób nie daje podstawy do przyjęcia, że którakolwiek z nich była wyłącznie osobą broniącą się a druga wyłącznie napastnikiem, bowiem żadna z tych osób nie była przymuszona do wzięcia udziału w tej konfrontacji fizycznej, tj. sprawdzenia swoich sił. W takiej sytuacji ze strony obu uczestników takiego pojedynku dochodzi do wzajemnych zamachów i żadnego z nich nie chroni kontratyp określony w art. 25 par. 1 k.k.

#Obrona konieczna
III AUa 930/12 Wyrok SA w Poznaniu z 15 listopada 2012 r. w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

Teza Sporna umowa nie określała konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu a zatem mimo nazwy, nie może być kwalifikowana jako umowa o dzieło.

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym #Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
III AUa 234/12 Wyrok SA w Poznaniu z 30 października 2012 r. w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Teza Zgodnie z art.14 ust.2 pkt.2 ustawy systemowej, opóźnienie w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje ustanie ubezpieczenia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 2012r. I UK 339/11 (LEX nr 1212053) „Ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wymaga złożenia w tym zakresie ponownego wniosku przez zainteresowanego. Wykładnia językowa art.11 ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i 1a s.u.s. wskazuje na konieczność złożenia przez ubezpieczonego odpowiedniego wniosku jako warunku objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.”

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym
III AUa 550/12 Wyrok SA w Poznaniu z 30 października 2012 r. w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Teza Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został zgłoszony wniosek, z zastrzeżeniem ust.1a, który stanowi, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art.36 ust.4. Z art.14 ust.2 pkt.2 ustawy wynika, że opóźnienie w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje ustanie ubezpieczenia, a więc dobrowolny tytuł ubezpieczenia społecznego ustaje z mocy prawa od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej na to ubezpieczenie składki. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.03.2012r. jednoznacznie stwierdził, że: „Ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wymaga złożenia w tym zakresie ponownego wniosku przez zainteresowanego. Wykładnia językowa art. 11 ust.2 oraz art.14 ust.1 i 1a wskazuje na konieczność złożenia przez ubezpieczonego odpowiedniego wniosku jako warunku objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym”.

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym
III AUa 703/12 Wyrok SA w Poznaniu z 8 listopada 2012 r. w sprawie o emeryturę

Teza Późniejsza weryfikacja tego prawa nie może obejmować okresu od 1 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. skoro w tym czasie ubezpieczona miała i realizowała prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

#Emerytura
III AUa 242/12 Wyrok SA w Poznaniu z 30 października 2012 r. w sprawie o składki

Teza Przekazanie przez płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki w zaniżonej wysokości, jeśli wynika ono z innych powodów niż świadome wskazanie nieprawdziwej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia, nie wyczerpuje hipotezy normy art.34 ust.1 w związku z ust. 1i nie implikuje skutku objętego jej dyspozycją. W rozpoznawanej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, gdy płatnik składek nieświadomie ustalił składkę za kwiecień 2009r. w zaniżonej wysokości, co zresztą w następnym miesiącu niezwłocznie skorygował. W ocenie Sądu Apelacyjnego rygorystyczna sankcja zawarta w art. 34 ust. 1 ustawy wypadkowej nie może być stosowana w sytuacjach, gdy płatnikowi składek nie można zarzucić nierzetelności, a przyczyna opłacenia składki w zaniżonej wysokości jest spowodowana nieświadomym działaniem, np. błędem rachunkowym czy pisarskim, bądź jak w rozpoznawanej sprawie błędnym zinterpretowaniem przepisu.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
I ACz 212/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Podstawą zabezpieczenia jest interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Ustawodawca określił kiedy występuje interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia-jeżeli brak zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

#Powództwo
II AKa 324/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Oszukańcze zachowania zgodnie z treścią powołanej regulacji, mają być sposobem doprowadzenia osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, oczywistym jest, że muszą owo rozporządzenie mieniem poprzedzać.

#Kara #Oszustwo
II AKa 325/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Analogicznie pojęcie „znacznej ilości” należy rozumieć na gruncie typu czynu zabronionego o przeciwdziałaniu narkomanii, którego przedmiotem jest nielegalna uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste.

#Narkomania
III AUa 1156/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 stycznia 20202 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Wykładnia przepisu oznacza zaprzeczenie dopuszczalności pomniejszania podstawy obliczenia świadczenia ubezpieczonej o sumę kwot pobranych emerytur w obniżonym wieku.

#Wysokość emerytury
III AUa 1047/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 stycznia 2020 r. w sprawie o składki.

Teza Osoby prowadzące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo następującym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
II S 29/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 października 2013 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Upływ czasu pomiędzy zleceniem wykonania opinii osobie nieposiadającej do tego odpowiednich uprawnień, a podjęciem przez Sąd czynności weryfikacyjnych, uzasadnia stwierdzenie przewlekłości postępowania.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 2371/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Teza Przepis wskazuje wskazuje na wyłączną właściwość sądów rejonowych w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, bez względu na wartość przedmiotu sporu i miejsce siedziby wierzyciela.

#Właściwość miejscowa
I ACz 2248/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 grudnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Teza W zakresie kognicji sądu pozostaje w zasadzie spełnienie wyłącznie warunków formalnych do nadania klauzuli, a więc czy wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika, oraz czy małżonkowie pozostawali w dacie powstania zobowiązania i pozostają nadal we wspólności majątkowej.

#Dłużnik #Klauzula wykonalności
I ACa 788/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Banki uczestniczące w cyklu rozliczeniowym zobligowane były do sprawdzenia poprawności oznaczenia beneficjenta polecenia przelewu w kontekście porównania wskazanego numeru rachunku bankowego z oznaczeniem posiadacza.

#Umowa rachunku bankowego
I ACa 1279/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Określenie „sumy odpowiedniej” powinno być dokonane przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności: rodzaju i rozmiaru doznanych krzywd, okresu leczenia i rehabilitacji, długotrwałości nasilenia dolegliwości bólowych, konieczności korzystania z opieki i pomocy innych osób oraz jej zakresu, trwałych następstw tych obrażeń w sferze fizycznej i psychicznej oraz ograniczeń, jakie wywołują w dotychczasowym życiu, zmiany trybu życia, przyzwyczajeń, czy też sposobu spędzania wolnego czasu.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
II AKa 248/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2018 r. w sprawie o karę.

Teza Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności.

#Kara
II AKa 377/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2018 r. w sprawie o przestępstwo gospodarcze.

Teza Czyn pozornego bankructwa jest przestępstwem materialnym. Oznacza to, że dla jego dokonania wymagany jest skutek w postaci doprowadzenia do swojej upadłości lub niewypłacalności.

#Przestępstwo gospodarcze
II AKa 328/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2018 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Jeżeli przedmiotem czynu, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności.

#Narkomania
I ACa 1334/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

#Wykładnia oświadczenia woli
I ACa 882/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku oświadczenia woli ujętego w formie pisemnej, sens tych oświadczeń ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu.

#Rozwiązanie umowy #Wykładnia oświadczenia woli
I ACz 1130/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r. w sprawie o zachowek.

Teza Choć artykuł daje sądom możliwość badania wartości przedmiotu sporu określonej przez strony postępowania, to jednak w sprawach o roszczenia pieniężne, wskazana przez stronę powodową kwota pieniężna co do zasady wyznacza wysokość dochodzonego roszczenia.

#Wartość przedmiotu sporu
I ACa 789/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lipca 2017 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Teza Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

#Stwierdzenie nieważności uchwały spółki
II AKa 211/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 219/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Kwalifikowanym typem rozboju jest posługiwanie się przez sprawcę przy jego popełnieniu bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działanie w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 237/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko wolności.

Teza Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności.

#Przestępstwo przeciwko wolności
I ACa 447/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2013 r. w sprawie o dobra osobiste.

Teza Sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Dobra osobiste
I ACa 735/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Rozważając zasadność żądania miarkowania kary umownej pamiętać trzeba, iż instytucja ta jest wyjątkiem od zasady pacta sunt servanda, zasady swobody umów oraz wynikającej zasady, że w razie wyrządzenia wierzycielowi szkody przysługuje mu kara umowna w zastrzeżonej wysokości, bez względu na wysokość szkody.

#Kary umowne
I ACa 73/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1500/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Korygowanie przez Sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia może być dokonywane tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmierne.

#Odsetki #Zadośćuczynienie
I ACa 1402/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 stycznia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zasądzone zadośćuczynienie może być dokonywane tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokości jest ono niewspółmierne, tj. albo rażąco wygórowane, albo rażąco niskie.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1370/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 stycznia 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie #Renta
I ACa 1628/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2014 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały ma każdy właściciel lokalu w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli lokali lub od dnia poinformowania o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 804/15 Wyrok SA w Krakowie z 2 października 2015 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Teza Próby sprecyzowania użytego w art. 23 k.c. pojęcia podjęła się nauka i orzecznictwo, zgodnie akcentując właściwości, jakie musi wykazywać określona wartość, aby mogła zyskać rangę dobra osobistego. Podkreśla się, że są to wartości niemajątkowe, nieodłącznie związane z człowiekiem i jego naturą, stanowiące o jego wyjątkowości i integralności, jego godności i postrzeganiu w społeczeństwie, umożliwiające mu samorealizację i twórczą działalność, niepoddające się wycenie w ekonomicznych miernikach wartości. Zdaniem Sądu Okręgowego, wypowiedzi pozwanego były wykonaniem prawa do dozwolonej krytyki przedstawione w ramach swobody wypowiedzi, co w konsekwencji wyłącza ochronę udzielaną na podstawie art. 24 k.c.

#Dobra osobiste
II AKa 260/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2019 r. w sprawie o napaść z powodu ksenofobii i rasizmu.

Teza Jeśli karą grożącą jest wyłącznie kara pozbawienia wolności, to karę tego rodzaju sąd musi orzec.

#Czynna napaść
II AKa 273/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 października 2019 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Ustalenie zamiaru musi wynikać z analizy całokształtu przedmiotowych i podmiotowych okoliczności zajścia, a w szczególności ze stosunku sprawcy do pokrzywdzonego, jego właściwości osobistych i dotychczasowego trybu życia, pobudek oraz motywów działania, siły ciosu, głębokości, kierunku rany i rozmiarów użytego narzędzia oraz wszelkich innych przesłanek wskazujących na to, że sprawca chcąc spowodować uszkodzenie ciała.

#Przestępstwo przeciwko wolności
I ACz 300/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o zażalenie.

Teza Do zachowania terminu ustawowego (jakim jest termin do wniesienia zażalenia) wystarczy złożenie przez osobę pozbawioną wolności pisma w administracji zakładu karnego.

#Termin #Zażalenie
I ACz 13/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 stycznia 2013 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

#Wyłączenie sędziego
II AKa 101/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Takie czynniki, jak przyczyny i tło zajścia, rodzaj użytego narzędzia, intensywność zadanych ciosów czy spowodowanie określonych obrażeń ciała, jego zachowanie przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu, stanowią pewne wskazówki co do tego, czy sprawca miał zamiar popełnienia zabójstwa.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 33/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, zaliczone do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw.

#Odpowiedzialność Skarbu Państwa
II AKa 126/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Zamiar bezpośredni obejmuje zarówno cel działania sprawcy, jak i sposób działania zmierzającego do zrealizowania tego celu.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II S 15/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 maja 2013 r. w sprawie o

Teza Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przygotowawczym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze, naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 165/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik z przelaną wierzytelnością może potrącić wszystkie te wierzytelności, które uzyskał do chwili powzięcia informacji o przelewie, ale potrącenie jest również możliwe co do takich wierzytelności, gdy wierzytelność dłużnika nastąpiła po tym, kiedy otrzymał zawiadomienie o przelewie.

#Potrącenie
I ACa 195/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Wobec tak sformułowanego żądania należy zauważyć, iż uprawnienie do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej nie kwalifikuje się do kategorii praw podmiotowych. Uprawnienie to przysługuje bowiem niezbywalnie wszystkim jednostkom posiadającym zdolność sądową i zdolność procesową.

#Powództwo o ustalenie
II AKa 125/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 maja 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Nie każde wzburzenie sprawcy zabójstwa oznacza kwalifikację czynu z art. 148 § 4 k.k., charakter zewnętrzny reakcji uczuciowej niewiele jeszcze mówi o stanie psychicznym, pod którego wpływem ta reakcja wystąpiła.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Znamiona czynu zabronionego
II AKa 84/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 marca 2013 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności.

Teza Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Warunkiem przyznania odszkodowania jest ustalenie związku przyczynowego między mającymi miejsce w przeszłości zdarzeniami, a dzisiejszym stanem faktycznym.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II S 17/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 czerwca 2013 r. w sprawie o naruszenie jego prawa do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Przy ocenie, czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, trzeba mieć na uwadze terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter owej sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę.

#Skarga na przewlekłość
II S 28/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 maja 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 20/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 maja 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Złożenie przez stronę skargi na przewlekłość postępowania już po zakończeniu postępowania jest bezprzedmiotowe.

#Skarga na przewlekłość
II S 34/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne

#Skarga na przewlekłość
II S 36/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 lipca 2019 r. w sprawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy.

Teza W sprawach skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania karnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury karnej.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 31/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o pobicie.

Teza Odpowiedzialność za udział w pobiciu ma charakter wspólnej odpowiedzialności za następstwa działania, co stanowi odstępstwo od zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej, kwalifikowany skutkiem w postaci ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka.

#Rozbój
II S 33/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza W sprawach skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania karnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury karnej, przeto środek, który okazuje się być niedopuszczalnym winien spotkać się z odmową przyjęcia przez prezesa sądu, do którego ją złożono.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 13/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Aby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary należy zawsze stwierdzić, że stopień zawartości bezprawia, którego odzwierciedleniem ma być wymierzona kara, nie uzasadnia wymiaru kary nawet w wysokości równej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Wynik tego bilansu musi jednoznacznie wskazywać na przewagę okoliczności łagodzących.

#Narkomania
II AKa 69/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 369/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2019 r. w sprawie o rozbój.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór.

#Rozbój
II S 3/21 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 stycznia 2021 r. w sprawie o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 1280/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Możliwość przyznania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia, podlega uznaniu sądu, lecz mimo pewnej swobody sądu przy orzekaniu o zadośćuczynieniu wyrok zasądzający ma charakter jedynie deklaratoryjny.

#Odsetki #Zadośćuczynienie
I ACz 148/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2013 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Artykuł przewiduje dwie podstawy zabezpieczenia, a to uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, a przy tym obie te przesłanki muszą zaistnieć łącznie.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1381/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2013 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Ocena prawidłowości zastosowanych przepisów prawa materialnego może zostać dokonana jedynie po uprzednim stwierdzeniu, że ustalenia faktyczne, stanowiące podstawę wydania zaskarżonego wyroku, zostały poczynione zgodnie z obowiązującą procedurą.

#Oświadczenie woli #Darowizna
I ACz 212/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

#Zwrot pozwu
I ACz 210/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 stycznia 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza W zarządzeniu o zwrocie pisma wskazuje się braki, które stanowią podstawę zwrotu.

#Zwrot pozwu
I ACa 565/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Strona przegrywająca proces ponosi jego koszty i na żądanie obowiązana jest zwrócić stronie wygrywającej koszty niezbędne do celowej obrony jej praw, do których, co nie budzi wątpliwości należą bez wątpienia koszty ustanowienia, przez występujące po stronie wygrywającej podmioty, profesjonalnego pełnomocnika.

#Koszty procesu
I ACa 450/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Najemca nie może zgłaszać do potrącenia z czynszem tych nakładów, które stanowią ulepszenie rzeczy najętej. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenie za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

#Najem
III APa 13/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Oceny wystąpienia okoliczności egzoneracyjnych powinno się dokonywać w sposób, który nie pozbawi zawartej w tym przepisie normy prawnej cech odpowiedzialności deliktowej o zaostrzonym rygorze.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie #Renta
II S 40/18 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 738/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czyn niedozwolony powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego.

#Odszkodowanie
II AKa 329/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko wolności.

Teza Przestępstwo popełnia ten, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej.

#Przestępstwo przeciwko wolności
II S 59/19 Zarządzenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 listopada 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Zgodnie z treścią ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 265/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2019 r. w sprawie o usiłowanie.

Teza Usiłowanie dokonania czynu zabronionego może polegać zarówno na działaniu czynnym jak i zaniechaniu.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 343/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 października 2019 r. w sprawie o kradzież.

Teza Za kradzież będzie odpowiadał tylko ten, kto dokonuje tego zaboru w celu przywłaszczenia.

#Apelacja
I ACa 615/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowa między podwykonawcą a wykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dokonywanie płatności na podstawie nieważnej czynności prawnej uniemożliwia dokonywanie wszelkich odliczeń podatkowych.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 633/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zasady współżycia społecznego, tu utożsamiane z ideą maksymalnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli upadłego, nie mogą być poczytywane jako argument za niedopuszczalnością i bezskutecznością potrącenia.

#Potrącenie
I ACa 567/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis dotyczy jedynie ścisłe określonego aktu administracyjnego jakim jest decyzja administracyjna.

#Odszkodowanie
I ACa 94/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie o wydanie rzeczy.

Teza Roszczenie windykacyjne służy przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności.

#Ochrona własności
II AKa 198/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 października 2019 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.

#Znamiona czynu zabronionego
I ACa 1229/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna przysługuje w razie "niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania" a nie za zwłokę.

#Umowa #Kara #Kary umowne
I ACa 406/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 maja 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Spełnienie wymogu zawiadomienia wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia wymaga albo wysłania listów poleconych, albo dostarczenia zawiadomień za pokwitowaniem.

#Uchwały organów spółdzielni
I ACa 390/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Odszkodowanie
I ACz 1038/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r. w sprawie o nakazanie.

Teza Sąd I instancji zawieszając postępowanie jednocześnie zobligowany jest wezwać do udziału w sprawie syndyka masy upadłości, wyznaczając mu odpowiedni termin do złożenia oświadczenia, czy odmawia wstąpienia do postępowania.

#Zawieszenie postępowania cywilnego
II AKa 353/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 grudnia 2014 r. w sprawie o niekorzystne rozporządzenie mieniem.

Teza Przestępstwo jest przestępstwem trwałym, którego strona przedmiotowa polega jedynie na zaniechaniu podjęcia czynności - niezgłoszeniu wniosku o upadłość pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki, według właściwych przepisów.

#Oszustwo
I ACa 868/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Teza Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

#Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli #Darowizna
I ACa 864/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Zadośćuczynienie
I ACa 845/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Ubezpieczenie OC #Odsetki #Zadośćuczynienie
I ACa 1191/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Teza Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania, które powstały w czasie sprawowania przez nich tej funkcji, w tym także za zobowiązania powstałe po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością #Postępowanie egzekucyjne
I ACa 726/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Zaskarżenie czynności możliwe jest tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli czyli wiedział, że w następstwie jego działania może dojść do stanu pokrzywdzenia.

#Darowizna #Czynności prawne #Skarga pauliańska
III AUa 807/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 października 2017 r. w sprawie o ubezpieczenie społeczne.

Teza Przy świadczeniu usług w ramach dokonywanej działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację firmową. Jeśli świadczą usługi na rzecz osób prywatnych, potwierdzeniem ich wykonania będzie rachunek, zaś w przypadku świadczenia usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych - faktura za wykonane usługi.

#Ubezpieczenia społeczne
III AUa 731/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2017 r. w sprawie o wysokość emerytury rolniczej.

Teza Osobom pobierającym renty inwalidzkie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych, przyznaje się z urzędu emeryturę z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin w wysokości dotychczas pobieranej renty inwalidzkiej.

#Ubezpieczenia społeczne
III APa 18/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 września 2015 r. w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Teza Brak wyodrębnienia w umowie o pracę z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika kwoty ryczałtu za pracę w nadgodzinach wyklucza możliwość przyjęcia, iż strony umowy ustaliły ryczałtowy sposób wynagradzania za pracę przekraczającą normy czasu pracy.

#Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
III AUa 833/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2017 r. w sprawie o ustalenie ustawodawstwa.

Teza Pracownicy migrujący – obywatele UE – podlegają w zakresie zabezpieczenia społecznego ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego, przy czym czynnikiem decydującym dla ustalenia tzw. ustawodawstwa właściwego jest miejsce wykonywania pracy najemnej/działalności na własny rachunek.

#Ubezpieczenie
I ACa 939/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 września 2015 r. w sprawie o zapłatę i ochronę dóbr osobistych.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Dobra osobiste
I ACa 725/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Przepis stanowi, że sprawca ponosi odpowiedzialność deliktową na zasadzie winy.

#Czyny niedozwolone
I ACa 795/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2015 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną, a tym samym przyznana suma pieniężna ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej przez poszkodowanego szkody niemajątkowej.

#Zadośćuczynienie
I ACa 822/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

#Odszkodowanie
I ACa 1692/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowa dostawy jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną. Zapłata ceny jest ekwiwalentem dostarczenia towaru przewidzianego w umowie.

#Potrącenie #Odszkodowanie #Kary umowne
I ACa 829/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

#Czyny niedozwolone
I ACa 710/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lipca 2015 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

#Powództwo o ustalenie
II AKa 196/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 lipca 2018 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Konsekwentnie przyjmuje się, że szkoda i krzywda, o której mowa w ustawie lutowej, powinna w sposób bezpośredni wynikać z internowania lub pozbawienia wolności.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 296/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Celowość i przesłanki zawieszenia wykonania kary, w szczególności w zakresie osiągnięcia celów kary, musi być oceniana przy uwzględnieniu obowiązków orzeczonych wobec ukaranego.

#Oszustwo
I ACa 287/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie jest to świadczenie kompensacyjne, które ma na celu wyrównanie uprawnionemu cierpień fizycznych oraz psychicznych będących następstwem uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia czynem, za który odpowiada sprawca deliktu.

#Zadośćuczynienie
I ACa 85/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie ma naprawić szkoda niemajątkową, a jego wysokość zależy od indywidualnego uszczerbku dotykającego subiektywnej sfery osobowości człowieka, ma ono charakter kompensacyjny i powinno odpowiadać rozmiarowi doznanej krzywdy.

#Zadośćuczynienie
I ACa 473/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2014 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Dla bytu roszczenia pauliańskiego wystarczy tylko, aby to roszczenie istniało i było w sensie prawnym zaskarżalne, to czy było wymagalne w dacie zaskarżonej czynności, pozostaje bez znaczenia dla oceny zasadności roszczenia ze skargi pauliańskiej.

#Skarga pauliańska
I ACz 830/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Doręczenie do rąk własnych nie zawsze jest możliwe, ustawodawca przewiduje od tej reguły szereg wyjątków, będących wyrazem kompromisu między dążeniem do zapewnienia sprawnego dochodzenia roszczeń i koniecznością ochrony pozwanego.

#Klauzula wykonalności #Doręczenia
I ACa 613/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie stanowiące naprawienie krzywdy wyrządzonej śmiercią członka rodziny nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej poszkodowanego, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 1512/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2014 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności stanowi środek ochrony dłużnika przed egzekucją. Jedną z podstaw żądania przez dłużnika pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest wystąpienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

#Tytuł wykonawczy #Pozbawienie wykonalności
I ACa 308/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
II S 17/18 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 maja 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Stosownie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ma miejsce wówczas gdy wskutek działań lub zaniechań sądu lub prokuratora postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 666/12 Wyrok SA w Poznaniu z 13 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Powód nie wykazał, by wskazane w pozwie zdarzenie (konieczność zapłacenia odszkodowania z tytułu popełnionego przez pracownika powoda deliktu) stanowiło przewidziany w umowie łączącej strony wypadek ubezpieczeniowy, a więc nie było podstaw do stosowania przepisu art. 805 k.c. ani art. 822 k.c.

#Ubezpieczenie OC
I ACa 880/12 Wyrok SA w Poznaniu z 15 listopada 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Teza Z punktu widzenia skuteczności złożenia świadczenia do depozytu sądowego (art. 470 kc) nie ma istotnego znaczenia, czy i kiedy dłużnik dopełnił obowiązku zawiadomienia o tej czynności wierzyciela (art. 468 § 1 kc). Stosownie do przepisu art. 470 kc, warunkiem uznania skuteczności złożenia świadczenia do depozytu sądowego, tj. uznania tej czynności za równoznaczną ze spełnieniem świadczenia jest, aby złożenie takie było ważne (art. 470 in principio kc). Czynność złożenia do depozytu będzie zatem ważna, jeżeli dokonana zostanie na podstawie przewidzianego ustawowo uprawnienia oraz zgodnie z treścią łączącego wierzyciela i dłużnika zobowiązania.

#Depozyt sądowy
I ACa 908/12 Wyrok SA w Poznaniu z 21 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z art. 481§1 k.c., zobowiązanie do zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia powstaje dopiero po uchybieniu przez dłużnika terminu z wezwania do spełnienia świadczenia. Skoro więc wezwanie z dnia 19 listopada 2009r. skierowane było tylko do (...) S.A. w P. , to wynikające dopiero z niego zobowiązanie do zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia, nie było objęte odpowiedzialnością solidarną z mocy umowy z dnia 30 czerwca 2007r.

#Odsetki
I ACa 869/12 Wyrok SA w Poznaniu z 25 października 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli, ewentualnie o zapłatę

Teza Pozwany nie mógł przenieść prawa własności na rzecz powoda, skoro nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel na podstawie prawomocnego wpisu ( wpisów ). Z tej też przyczyny nie sposób przyjąć, że roszczenie powoda stało się przed tymi datami wymagalne, skoro powód nie mógł skutecznie przymusowo dochodzić swego roszczenia.

#Przedawnienie roszczeń
I ACa 731/12 Wyrok SA w Poznaniu z 17 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Pojęcie „sumy odpowiedniej” jaką można zasądzić tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny ma charakter niedookreślony. Przyjmuje się, że łagodzić ma ono cierpienie, ból i poczucie osamotnienia związane z utratą osoby najbliższej. Winno mieć charakter kompensacyjny to jest przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, ale nie nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy. Odpowiednią jest przy tym kwota utrzymana w granicach odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Wysokość zadośćuczynienia przynosić powinna pokrzywdzonemu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia, z uwzględnieniem ich rodzaju, czasu trwania, natężenia. Indywidualny charakter zadośćuczynienia przesądza o tym, że ostateczne ustalenie, jaka konkretnie kwota jest „odpowiednia” z istoty swej należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego.

#Zadośćuczynienie
I ACa 439/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały.

Teza Zobowiązanie się właścicieli do podania liczby osób zamieszkujących lokal jest prawnie dopuszczalne.

#Wspólnota mieszkaniowa
I S 28/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 1740/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Zwrot pisma może nastąpić jedynie wtedy, gdy pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania warunków formalnych.

#Zwrot pozwu
I ACz 1790/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Zwrot pisma może nastąpić jedynie wtedy, gdy pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania warunków formalnych.

#Zwrot pozwu
I ACa 1401/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2013 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Rażąca niewdzięczność występuje niewątpliwie w przypadku, gdy obdarowany dopuszcza się względem darczyńcy rozmyślnie nieprzyjaznych aktów, przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, czci oraz mieniu, a także gdy obdarowany narusza obowiązki wynikające ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą, np. odmawia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości jej udzielenia.

#Darowizna
I ACa 854/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 września 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

#Dobra osobiste
I ACz 35/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 8 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym.

#Zwrot pozwu #Zwolnienie od kosztów sądowych
II AKa 125/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 maja 2016 r. w sprawie o rozbój.

Teza Odpowiedzialność sprawcy rozboju ulega zaostrzeniu w warunkach gdy sprawca posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem.

#Rozbój
I ACa 591/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Możliwość przyznania przez sąd odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia nie zakłada bowiem dowolności ocen sądu, a jest jedynie konsekwencją niewymiernego w pełni charakteru okoliczności decydujących o doznaniu krzywdy i jej rozmiarze.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 1405/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 lutego 2013 r. w sprawie o zachowek.

Teza W systemie zachowku ustawodawca ustanawia roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej, wyrażającej się na ogół ułamkiem wartości przewidywanego udziału uprawnionego w spadku, która ma mu gwarantować uzyskanie określonej korzyści ze spadku.

#Zachowek
I ACa 1415/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do Sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 1416/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lutego 2013 r. w sprawie o ustalenie i zobowiązanie.

Teza Interes prawny, jako przesłanka powództwa o ustalenie, która, w sposób niezależny od innych wymaganych przez prawo materialne lub procesowe okoliczności, warunkuje określony skutek tego powództwa, należy do grupy przesłanek merytorycznych.

#Odszkodowanie #Nienależyte wykonanie zobowiązania
I ACa 106/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynności prawne dokonane przez pełnomocnika bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu są nieważne.

#Czyny niedozwolone
I ACz 449/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności zakres kognicji Sądu opiera się jedynie do badania, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytuł egzekucyjnego.

#Klauzula wykonalności
I ACa 140/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie powoduje nieważności weksla umieszczenie w nim daty nieprawdziwej, tj. wcześniejszej lub późniejszej niż data faktycznego wystawienia weksla.

#Weksel
I ACz 425/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 lutego 2013 r. w sprawie o zwolnienie od egzekucji.

Teza Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej.

#Zdolność sądowa i procesowa #Odrzucenie pozwu
I ACz 2390/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 marca 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Ocena zdolności procesowej obejmuje badanie istnienia osoby fizycznej lub osoby prawnej oraz kwestii zdolności tej osoby do czynności prawnych.

#Zdolność sądowa i procesowa #Odrzucenie pozwu
III APa 18/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 stycznia 2017 r. w sprawie o przeproszenie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

Teza Ciężar wykazania mobbingu oraz jego skutków spoczywa na pracowniku, pracodawca dla uwolnienia się od odpowiedzialności powinien natomiast udowodnić, że fakty wskazywane przez pracownika nie istnieją lub że nie stanowią one mobbingu.

#Mobbing
III AUa 1085/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 stycznia 2020 r. w sprawie o podstawę wymiaru składek.

Teza Gdy praca wykonywana jest na podstawie jednej z wymienionych w tym przepisie umów prawa cywilnego przez osobę, która umowę taka zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub gdy praca jest wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią, ale praca ta jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

#Podstawa wymiaru składki
I ACa 720/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zstępni wydziedziczonego zstępnego uzyskują własne prawo do zachowku związane bezpośrednio z ich osobą, niezależnie od prawa poprzednika.

#Zachowek
I ACa 1400/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wyłączenie jest co do zasady dopuszczalne, gdyż potrącenie według kodeksu cywilnego nie jest oparte na przepisach ius cogens, to nie mniej jednak dla skuteczności tego wyłączenia musi być ono jednoznacznie uregulowane w umowie.

#Umowa o roboty budowlane #Wynagrodzenie za pracę
III AUa 1275/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 stycznia 2019 r. w sprawie o ubezpieczenia społeczne.

Teza O zawarciu umowy mającej na celu obejście ustawy można mówić wówczas, gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana.

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym
III AUa 1190/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2018 r. w sprawie o wysokość podstawy wymiaru składek.

Teza Umowa zlecenia na pracę niewielkiej wartości może nie stanowić tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, gdy jej celem jest przedmiotowe wykorzystanie przepisów ubezpieczeń społecznych dla unikania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne przez prowadzącego działalność gospodarczą.

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym
I ACa 15/15 Wyrok SA w Poznaniu z 28 maja 2015 r. w sprawie o uchylenie uchwały

Teza Powód działalności gospodarczej w lokalu znajdującym się na terenie nieruchomości wspólnoty od kilku lat nie prowadzi i nie podjął jej do momentu wydania wyroku. Nie są zatem prawdziwe jego twierdzenia, że umieszczona na elewacji reklama działalności tej dotyczy. Nie sposób przyjąć, by jakiekolwiek uzasadnione jego interesy rzeczywiście zostały naruszone.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 476/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r. w sprawie o umowę leasingu.

Teza w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

#Umowa leasingu
I ACa 375/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2016 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały.

Teza Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

#Stwierdzenie nieważności uchwały spółki
I ACa 437/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 maja 2016 r. w sprawie o czyny niedozwolone.

Teza Przesłanką odpowiedzialności deliktowej jest wina, która może przejawiać się w dwóch postaciach: winy umyślnej i nieumyślnej.

#Czyny niedozwolone
II AKa 322/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 343/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Dla przyjęcia realizacji znamion przestępstwa przywłaszczenia od strony podmiotowej konieczne jest wykazanie, że oprócz obiektywnego rozporządzenia cudzą rzeczą przez sprawcę, jego działaniu towarzyszył zamiar zatrzymania rzeczy dla siebie albo dla innej osoby.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1143/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Renta ma charakter odszkodowawczy, stanowi wynagrodzenie straty, jakiej doznała osoba uprawniona do alimentacji przez niemożność uzyskania świadczenia zezwalającego na zaspokojenie jej wszystkich potrzeb.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie #Renta
I ACa 1087/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy w razie uwzględnienia apelacji.

#Odsetki
I ACz 2054/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 listopada 2012 r. w sprawie o zwolnienie od egzekucji.

Teza Postępowanie zabezpieczające zaś nie jest postępowaniem, w którym przesądza się o zasadności roszczenia, a przeprowadzana przez Sąd ocena materiału dowodowego w tym postępowaniu ma na celu jedynie ustalenie, czy roszczenie może być uznane za wiarygodne, a tym samym, czy istnieją przesłanki do udzielenia zabezpieczenia roszczenia.

#Powództwo
I ACa 1596/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dobra takie jak cześć i dobre imię niewątpliwie mogą zostać naruszone wypowiedziami kwestionującymi uczciwość i prawość danej osoby.

#Zadośćuczynienie #Dobra osobiste
II AKa 351/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 r. w sprawie o znamiona czynu zabronionego.

Teza Uniknięcie odpowiedzialności karnej przejawia się nie tylko w nieujawnianiu faktu popełnienia czynu zabronionego czy też w odpieraniu stawianych zarzutów karnych, lecz także przez zainicjowanie postępowania karnego przeciwko innej osobie w celu pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej zamiast faktycznego sprawcy przestępstwa.

#Czyn #Znamiona czynu zabronionego
II AKa 141/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Bezbronność to stan, w którym zachowanie sprawców w postaci manifestowania przewagi fizycznej i wywierana presja psychiczna doprowadza pokrzywdzonego do poddania się ich działaniom sprawców.

#Rozbój
I ACa 1690/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2015 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze powództwa przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową.

#Skarga pauliańska
I ACa 1705/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Za nieważną uznać należy taką czynność, która wprawdzie nie jest objęta zakazem prawnym, ale zostaje przedsięwzięta dla osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. Umowa taka ma cechy nie sprzeciwiające się ustawie, gdyż jej treść nie zawiera elementów wprost zabronionych przez prawo.

#Nieważność czynności prawnej
III AUa 624/12 Wyrok SA w Poznaniu z 14 listopada 2012 r. w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu i podstawę wymiaru składek

Teza Nie jest umową o dzieło umowa, mająca za swój przedmiot „pozyskanie obiektu do ochrony”. Tak określony rezultat nie jest rezultatem pewnym, występuje tu niedozwolony przy umowie o dzieło element losowości, niepewności. Niemożliwe jest także poddanie tak określonego dzieła badaniu pod kątem wad dzieła. Zainteresowany naprowadzał wyraźnie, że wynagrodzenie ustalone było z góry, przy czym uwzględniono w nim koszty rozmów i ewentualnego dojazdu do klienta. Dopiero po pozyskaniu kontrahenta miało być ustalone „dodatkowe wynagrodzenie”. Powyższe wskazuje wprost na faktyczne cechy umowy zlecenia – starannego działania, powiązanego z wynagrodzeniem wyłącznie za te działania a nie za rezultat.

#Ubezpieczenia społeczne #Umowa o dzieło
I ACa 624/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ma charakter uzupełniający i ogranicza wysokość zadośćuczynienia tak, by jego przyznanie nie prowadziło do wzbogacenia osoby uprawnionej, nie może jednak pozbawiać zadośćuczynienia jego zasadniczej funkcji kompensacyjnej.

#Zadośćuczynienie
II AKa 42/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 408/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 lutego 2013 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Rozporządzenie prawem majątkowym znajdującymi się w posiadaniu sprawcy, przez włączenie jej do swojego majątku i powiększenie w ten sposób swego stanu posiadania lub stanu posiadania innej osoby albo wykonywanie w inny sposób w stosunku do nich uprawnień właścicielskich, bądź też ich przeznaczenie na cel inny niż przekazanie właścicielowi.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 17/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 lutego 2013 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Jeżeli wydarzenia dowodowe są tego rodzaju, że stanowią oczywistą przesłankę, na podstawie której doświadczenie życiowe nasuwa jednoznaczny wniosek, iż dana okoliczność istotnie miała miejsce.

#Przestępstwo przeciwko życiu
III AUa 1345/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 lutego 2016 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Czynności pracownicze, które są wykonywane w warunkach bezpośrednio narażających na szkodliwe dla zdrowia czynniki, kwalifikują pracę jako wykonywaną w szczególnych warunkach.

#Emerytura
I ACa 62/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Aby wierzyciel mógł skutecznie powoływać się na opóźnienie dłużnika w spełnieniu świadczenia, którego termin nie jest oznaczony, musi wcześniej wezwać dłużnika do zapłaty.

#Odsetki
II AKa 157/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Warunkiem odpowiedzialności jest działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, i podjęcie tych działań przy pomocy wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 120/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 maja 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Dla uznania sprawstwa przestępstwa wystarczy skutek w postaci śmierci, będący następstwem pobicia musiał być z nim powiązany przyczynowo, w tym sensie, że uszczerbek na zdrowiu ofiary jest następstwem zajścia jako pewnej całości.

#Kara #Kara pozbawienia wolności #Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 1564/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 stycznia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej w takim przypadku ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

#Odszkodowanie
I ACz 1896/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 października 2013 r. w sprawie o wydanie dalszego tytułu wykonawczego.

Teza Wykorzystywanie środków prawnie przewidzianych, związanych z wnoszeniem środków odwoławczych przez wierzyciela, nie może stanowić skutecznej podstawy do żądania wydania kolejnego tytułu wykonawczego w celu wszczęcia odrębnego postępowania egzekucyjnego.

#Tytuł wykonawczy
II AKa 267/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2014 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Dopuszczający się zabójstwa oskarżony motywowany chęcią uzyskania za to zachowanie określonej gratyfikacji finansowej popełnił je w ramach podstawowego typu czynu zabronionego.

#Zabójstwo
II AKa 362/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 grudnia 2014 r. w sprawie o przestępstwo gospodarcze.

Teza Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki, odpada jego ustawowe umocowanie do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą tej spółki.

#Przestępstwo gospodarcze
II AKa 387/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

#Oszustwo
II AKa 373/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 grudnia 2014 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza O istnieniu zamiaru zabójstwa w ogóle, a także o postaci tego zamiaru można wnioskować przede wszystkim na podstawie dokładnej analizy strony przedmiotowej konkretnego czynu.

#Zabójstwo
II AKa 360/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2014 r. w sprawie o współsprawstwo.

Teza O wspólnym działaniu możemy mówić nie tylko wtedy, gdy każdy ze współsprawców realizuje część znamion czynu zabronionego, ale także wtedy, gdy współdziałający nie realizuje żadnego znamienia czasownikowego uzgodnionego czynu zabronionego, ale wykonane wcześniej przez niego czynności stanowią istotny wkład we wspólne przedsięwzięcie.

#Współsprawstwo
I ACa 1105/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Skarga paulińska służy bowiem ochronie istniejących wierzytelności, a nie tylko wierzytelności stwierdzonych tytułem wykonawczym.

#Skarga pauliańska
I ACa 1390/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o wysokość świadczenia.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

#Wysokość świadczenia #Bezprawność czynu #Zadośćuczynienie
I ACa 1178/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1216/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 1224/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Zadośćuczynienie
I ACa 907/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byli powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest stale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

#Zachowek
I ACa 1217/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie stwierdzenia nieważności zastrzeżenia umownego, w wypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego, należą się odsetki ustawowe.

#Odsetki #Pożyczka
I ACa 1271/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Termin przedawnienia dla umowy ubezpieczenia wynosi co do zasady trzy lata. Termin ten dotyczy jedynie ubezpieczeń mienia i osobowych.

#Przedawnienie roszczeń #Ubezpieczenie
I ACa 1463/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 115 grudnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Umowa ubezpieczenia
I ACa 1471/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 grudnia 2015 r. w sprawie o nakazanie i zapłatę.

Teza Ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

#Dobra osobiste
III APa 20/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 maja 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Kwota pieniężna zadośćuczynienia powinna być przybliżonym ekwiwalentem doznanych cierpień fizycznych i psychicznych oraz powinna zostać utrzymana w rozsądnych granicach.

#Zadośćuczynienie #Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
I ACa 87/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny, a więc powinien być przygotowany do spełnienia swojego świadczenia.

#Zapłata #Cena
II AKa 58/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2019 r. w sprawie o

Teza Wypełnienie blankietu oczywiście musi działać na szkodę wystawcy, jednakże, nie jest wymagane rzeczywiste wystąpienie szkody, a wystarczy jedynie sama możliwość jej wystąpienia.

#Dokumenty
II S 40/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lipca 2019 r. w sprawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy.

Teza Nie ma podstaw prawnych do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności.

#Skarga na przewlekłość
II S 32/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 lipca 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Należy mieć w szczególności na uwadze terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu zakończenia postępowania, uwzględniając łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 946/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 897/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie można żądać zwrotu świadczenia, spełnionego bez podstawy prawnej, jeśli jego spełnienie czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

#Nienależne świadczenie
I ACa 931/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli poszkodowany domaga się innej ochrony swoich dóbr osobistych niż zapłata zadośćuczynienia, to wystarczające będzie wykazanie przez niego, że szkoda w jego dobrach osobistych ma charakter bezprawny. Jeżeli natomiast będzie on dodatkowo domagał się zadośćuczynienia, obligatoryjne będzie również wykazanie, że postępowanie sprawcy, które doprowadziło do powstania szkody, ma charakter zawiniony.

#Zadośćuczynienie
I ACa 684/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sens instytucji uznania roszczenia polega na tym, że dłużnik zapewnia wierzyciela o wykonaniu zobowiązania, w związku z czym wierzyciel nie musi obawiać się upływu przedawnienia roszczenia, gdyż uznanie powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

#Przedawnienie roszczeń
I ACa 779/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 sierpnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu zrekompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1041/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wzbogacenie polega na uzyskaniu jakiejś korzyści majątkowej w dowolnej postaci.

#Bezpodstawne wzbogacenie
I ACa 604/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 czerwca 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia i tylko wtedy.

#Dobra osobiste
I ACa 1621/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2015 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

#Odszkodowanie
I ACa 1584/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody.

#Ubezpieczenie #Gwarancja
II S 38/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 41/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 148/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 maja 2019 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza W sytuacji gdy inne przepisy ustawy odrębnie penalizują zakazaną uprawę określonej rośliny oraz zbiór z niej takich jej części, które same są już uznawane za środek odurzający, są dopiero takie dalsze czynności podejmowane po zbiorze, za pomocą których otrzymuje się gotowy środek odurzający zdatny do użycia, a więc określony preparat danej rośliny.

#Narkomania
II S 47/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 września 2019 r. w sprawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 43/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki nie przysługuje w sprawach, o których mowa w Kodeksie karnym wykonawczym, chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.

#Skarga na przewlekłość
II S 22/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 września 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przez przewlekłość postępowania rozumie się w praktyce brak czynności zmierzających do rozstrzygnięcia zachodzący dłużej niż jest to konieczne do rozważenia sprawy bądź zgromadzenia dowodów.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 92/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2019 r. w sprawie o zamiar.

Teza Z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu mamy do czynienia wówczas, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwało nie dłużej niż 7 dni.

#Zamiar
II AKa 23/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie o umorzenie postępowania.

Teza Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.

#Umorzenie postępowania
II AKa 133/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 czerwca 2019 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności.

#Oszustwo
II AKa 90/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 maja 2019 r. w sprawie o usiłowanie.

Teza Dla ustalenia zamiaru pozbawienia życia konieczne jest by analiza całokształtu tych okoliczności przedmiotowych i podmiotowych wskazywała na to, że sprawca powodując uszkodzenia ciała chciał lub godził się na najpoważniejszy skutek swego działania - śmierć osoby pokrzywdzonej.

#Usiłowanie
II AKa 288/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Brak jest podstaw do przyjęcia wymogu tożsamości podmiotowej pomiędzy podmiotem, którego szeroko rozumiane sfery majątkowej dotyczy dane postępowanie a podmiotem podejmującym bezprawne zachowania w celu osiągnięcia przez stronę zamierzonego celu w jej sferze majątkowej.

#Oszustwo
II AKa 332/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 kwietnia 2015 r. w sprawie o przestępstwa karnoskarbowe.

Teza Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia z zmianie objętych nim danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

#Przestępstwa karnoskarbowe
II AKa 22/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 maja 2016 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Wskazana ustawa uzależnia w sposób jednoznaczny przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia od prowadzenia przez osobę represjonowaną działalności na rzecz niepodległościowej, a więc takiej, która zmierzała do odzyskania niepodległości, a więc niezawisłości, suwerenności terytorialnej i ustrojowej, przez Państwo Polskie.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 87/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Przypisanie zbrodni zabójstwa wymaga wykazania zamiaru zabójstwa to jest wykazania, że sprawca chciał śmierci swojej ofiary albo przewidując taką możliwość godził się na to.

#Zabójstwo
III AUa 731/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaległości składkowe.

Teza Nie można odmówić członkowi zarządu prawa do podjęcia ryzyka i niezgłoszenia wniosku o upadłość mimo wystąpienia stosownych ku temu przesłanek ustawowych w sytuacji, gdy według jego oceny uda się opanować sytuację finansową i w konsekwencji spłacić całość zobowiązań.

#Odpowiedzialność członka zarządu
II S 18/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 czerwca 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skargę przewidzianą w ustawie wnosi się w toku postępowania do sądu, przed którym się ono toczy. Skarga na przewlekłość postępowania nie może być więc wniesiona po zakończeniu postępowania, w którym przewlekłość miała wystąpić.

#Skarga na przewlekłość
II S 19/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 maja 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
I C 691/17 Wyrok SO w Gdańsku z 19 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwał, ewentualnie stwierdzenia nieważności

Teza Sąd swe rozważania merytoryczne oparł o treść art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (aktualnie t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), którym ustawodawca uregulował sposoby i postępowanie w zakresie kwestionowania podjętych przez walne zgromadzenie członków spółdzielni uchwał.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
I ACz 1537/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 sierpnia 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej następuje, gdy strona uchybiła terminowi bez swojej winy.

#Uchybienie i przywrócenie terminu
I ACa 1021/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Podstępem może się posłużyć zarówno adresat, któremu składane jest oświadczenie woli, jak i osoba trzecia, jeżeli adresat oświadczenia woli o podstępie wiedział i nie poinformował o nim składającego oświadczenie woli lub jeżeli czynność prawna ma charakter nieodpłatny.

#Wady oświadczenia woli
I ACz 767/16 Postanowienie SA we Wrocławiu z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek.

#Jurysdykcja krajowa
I ACa 1127/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 179/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, a inwestor zobowiązuje się do przygotowania robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 865/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Trwałe uniemożliwienie przeprowadzenia w całości lub w części egzekucji ze wskazanego przez powoda tytułu egzekucyjnego, może być osiągnięty wówczas, gdy dłużnik wykaże nieistnienie zdarzenia, na którym oparto wydanie klauzuli wykonalności.

#Pozbawienie wykonalności
I ACa 1133/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2014 r. w sprawie o kary umowne.

Teza Sformułowanie dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo.

#Kary umowne
I ACa 1154/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 października 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli pośrednio poszkodowany jest w stanie udowodnić istnienie związku przyczynowego pomiędzy działaniem sprawcy a szkodą jaką poniósł, to z powodzeniem może dochodzić odszkodowania z tego tytułu.

#Odszkodowanie
I ACa 1350/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.

#Odszkodowanie #Prawo własności przemysłowej
I ACa 1019/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ustawa ta ma zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, w których nabywca towaru uzależnia jego przyjęcie do dalszej sprzedaży od przedsiębiorcy będącego jego zbywcą, od wniesienia określonego rodzaju opłat dodatkowych, innych niż marża handlowa.

#Nieuczciwa konkurencja
I ACa 1167/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią.

#Przelew wierzytelności
I ACa 99/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna stanowi sankcję cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

#Kary umowne
I ACa 196/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Głównym obowiązkiem kupującego wobec sprzedawcy jest obowiązek zapłaty ceny. Naruszenie tego obowiązku musi być traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dłużnika w umowie wzajemnej.

#Sprzedaż
I ACa 359/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2013 r. zapłatę.

Teza Rozliczeniu podlega także należność uiszczona przez jednego z małżonków w okresie pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego na pokrycie długu zaciągniętego przez tego małżonka jeszcze w czasie trwania wspólności i zużytego na majątek wspólny.

#Podział majątku wspólnego
I ACz 1931/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1222/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

#Kary umowne
I ACa 1020/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Szkoda zarówno przy odpowiedzialności deliktowej, jak kontraktowej, obejmuje rzeczywistą stratę i utracone korzyści.

#Czyny niedozwolone
I ACa 1287/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nieruchomości powinny być wy­ko­rzystywane przez gminy tylko na cele przewidziane w umowie przekazania, pod rygorem obowiązku zapłaty ich wartości w razie przeznaczenia na inne cele.

#Nieruchomości
I ACa 1239/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki jest świadczeniem nieoznaczonym i jest wymagalne od dnia wezwania do zapłaty.

#Umowa #Kredyt #Niewykonanie zobowiązania
III AUa 818/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2017 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Na podstawie przepisów dotychczasowych ustala się tylko wiek emerytalny, dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom wymienionym przysługuje prawo do emerytury.

#Wysokość emerytury
III AUa 866/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 listopada 2017 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Zasadą ubezpieczeń społecznych jest, że wysokość świadczeń wypłacanych z funduszy, będących w dyspozycji ZUS powinna być pochodną wpłaconych wcześniej do tych funduszy składek.

#Wysokość emerytury
II AKa 54/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 marca 2018 r. w sprawie o rozbój.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Rozbój
II AKa 44/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 marca 2018 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Świadome potraktowanie przez sprawcę otrzymanej rzeczy ruchomej jak własnej, co w sensie cywilnoprawnym sprowadza się do niedotrzymania warunków zawartej umowy, której przedmiotem jest określone uprawnienie do korzystania z tej rzeczy.

#Oszustwo
I ACa 802/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 listopada 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może nastąpić m. in. gdy: „po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane”.

#Powództwo przeciwegzekucyjne
I ACa 1038/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 października 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 806/17 Wyrok SA w Krakowie z 22 grudnia 2017 r. w sprawie o zapłatę

Teza Norma art. 628 § 1 k.c. ustanawia pomocnicze kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło. Ustawodawca pozostawił stronom znaczną swobodę w zakresie określania wartości wynagrodzenia, bowiem oprócz uzgodnienia oznaczonej kwoty strony mogą poprzestać na wskazaniu podstaw do ustalenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie. Przepis ten nie ma jednak zastosowanie w niniejszej sprawie, ponieważ Sąd I instancji ustalił, że ostatecznie cena wykonania jednej kamizelki przez powoda wynosiła 19,75 zł netto, na co zgodziła się pozwana, płacąc zaliczkę. Nie można zatem twierdzić, by przepis ten został naruszony przez niewłaściwą wykładnię.

#Umowa o dzieło
I ACa 351/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 maja 2014 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Przepis pozwala wystąpić z roszczeniem o ustalenie istnienia bądź nieistnienia prawa czy stosunku prawnego tylko wówczas, gdy występujący z takim żądaniem ma interes prawny w uzyskaniu orzeczenia konkretnej treści.

#Pozew
I ACa 375/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia powstaje z chwilą naruszenia dóbr osobistych uprawnionego.

#Zadośćuczynienie
I ACa 588/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2014 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Oddalenie skargi albo uchylenie bądź zmiana skarżonego wyroku następują natomiast po rozpoznaniu sprawy na nowo w granicach wznowienia i właściwym orzeczeniem jest w takich wypadkach wyrok jako orzeczenie o charakterze merytorycznym.

#Wznowienie postępowania
III AUa 835/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 czerwca 2015 r. w sprawie o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Teza W sytuacji, w której pobranie obiektywnie nienależnych świadczeń, zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek, mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, a jednocześnie nie można stwierdzić odpowiedzialności osoby, której świadczenia wypłacono.

#Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
I ACa 1275/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę,

Teza Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.

#Kary umowne #Umowa o roboty budowlane
I ACz 863/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 maja 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić przez zajęcie prawa majątkowego,

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1249/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Skoro zobowiązanie wynikało wyłącznie z poręczenia wekslowego, udzielonego na wekslu in blanco, dochodzenie wobec niego roszczeń z tego tytułu może mieć miejsce, gdy został on uzupełnione o cechy stanowiące o jego ważności.

#Weksel
I ACa 35/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 marca 2016 r. w sprawie o uchylenie uchwały spółki.

Teza Sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami, występuje wówczas, gdy w obrocie handlowym może być ona uznana za nieetyczną w świetle tradycyjnie rozumianej uczciwości kupieckiej, uwzględniającej jednakże kryteria ekonomiczno-funkcjonalne i oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju spółki kapitałowej, a także poszanowanie interesów jej wspólników i akcjonariuszy.

#Uchylenie uchwały spółki
I ACa 278/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

#Użytkowanie wieczyste
I ACa 749/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Świadczenie jest nienależne, jeżeli czynność zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

#Nienależne świadczenie
I ACa 1608/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2015 r. w sprawie o rozwiązanie spółki.

Teza Typowym sposobem rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wszczęcia postepowania likwidacyjnego jest podjęcie przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu. Uchwała taka powinna być stwierdzona protokołem notarialnym.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I ACa 990/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Leasingobiorca ma prawo do uczestniczenia w sprzedaży poleasingowej, co nie oznacza bynajmniej, że obowiązkiem leasingodawcy jest informowanie go o podejmowanych przez siebie działaniach zmierzających do zbycia tego przedmiotu.

#Umowa leasingu
I ACa 165/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2017 r. w sprawie o ubezpieczenie społeczne.

Teza Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Ubezpieczenia społeczne #Odszkodowanie
I ACa 52/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2017 r. w sprawie o bezpodstawne wzbogacenie.

Teza Istota bezpodstawnego wzbogacenia, uzasadniającego roszczenie o wydanie korzyści w naturze, bądź o zwrot jej wartości, sprowadza się do uzyskania przez osobę wzbogaconą kosztem osoby zubożonej korzyści majątkowej bez podstawy prawnej.

#Bezpodstawne wzbogacenie #Służebność przesyłu
I ACa 1397/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 grudnia 2015 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Zadośćuczynienie służy rekompensacie krzywdy po śmierci osoby najbliższej i ma za zadanie złagodzić wywołane tym zdarzeniem cierpienia psychiczne, a także ma pomóc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1638/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2017 r. w sprawie o wydanie i ochronę dóbr osobistych.

Teza Odmowa przyznania licencji superwizora, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, a braki formalne wniosku nie zostały usunięte w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez zainteresowanego wezwania do usunięcia braków.

#Dobra osobiste
II S 13/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 4 czerwca 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 312/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza "Stopień niebezpieczeństwa" bójki lub pobicia ocenia się słusznie przez pryzmat rzeczywiście spowodowanego skutku, który już zaistniał i był wynikiem bójki lub pobicia.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 335/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Indywidualny charakter zadośćuczynienia przesądza jednak o tym, że ostateczne ustalenia, jaka konkretnie kwota jest "odpowiednia" z istoty swej należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 319/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teza Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 1047/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Poszkodowany może żądać również renty od zobowiązanego do naprawienia szkody, gdy nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie #Renta
I ACa 1091/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku.

#Zachowek
I ACa 905/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Spowodowanie śmierci osoby najbliższej może stanowić naruszenie tego dobra osobistego. W takiej sytuacji sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1131/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2013 r. w sprawie o konkubinat.

Teza Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

#Konkubinat
I ACa 1133/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przyznanie stosownego odszkodowania które wymaga wykazania szkody majątkowej polegającej na znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny poszkodowanego, który zmarł w skutek wynikłego z czynu niedozwolonego.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
III AUa 766/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 października 2016 r. w sprawie o ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

Teza Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługuje byłemu pracownikowi kolei niezależnie od tytułu, na podstawie którego pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy i w konsekwencji przyznał wnioskodawczyni prawo do zwiększenia wysokości przyznanej jej renty rodzinnej o ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy.

#Deputaty i ich ekwiwalenty
III AUa 494/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 września 2017 r. w sprawie o ubezpieczenie społeczne.

Teza Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustają od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.

#Ubezpieczenie
III AUa 1045/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 grudnia 2017 r. w sprawie o wysokość świadczenia.

Teza Podstawę obliczenia świadczenia o emeryturach i rentach z FUS pomniejsza się o sumę kwot emerytury pobieranej przed ustaleniem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

#Wysokość świadczenia
I ACa 1531/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 stycznia 2017 r. w sprawie o rentę.

Teza Renta, ma na celu wyrównanie szkody majątkowej, powstałej wskutek utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy, wyrażającej się utratą dochodów z pracy. Świadczenie to jest jednym z elementów systemu zabezpieczeń osób przed skutkami utraty zdolności do pracy.

#Renta
I ACa 1163/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2012 r. w sprawie o bezpodstawne wzbogacenie.

Teza Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, ale jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

#Bezpodstawne wzbogacenie
I ACa 1378/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy na cel społeczny ma pełnić funkcję kompensacyjną, nie zaś represyjną. W istocie zatem ma zmierzać do udzielenia pokrzywdzonemu swego rodzaju satysfakcji moralnej płynącej z sądowego uznania krzywdy.

#Zadośćuczynienie #Dobra osobiste
I ACa 158/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z przepisów regulujących karę umowną wynika, że stanowi ona z góry określony surogat odszkodowania należnego wierzycielowi od dłużnika z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pełni więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną.

#Kary umowne
I ACa 1421/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Dla zasądzenia zadośćuczynienia nie wystarczy śmierć osoby najbliższej, ale powinny zachodzić jeszcze dodatkowe okoliczności, wskazujące na to, że śmierć poszkodowanego stała się dla jego najbliższych źródłem udręczeń moralnych.

#Zadośćuczynienie #Ugoda
I ACa 1423/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r. w sprawie o bezpodstawne wzbogacenie.

Teza Zwrot korzyści majątkowej następuje w granicach wzbogacenia. Stan wzbogacenia może być zmienny w czasie, w szczególności ma to miejsce, gdy dłużnik wyrównał już zubożonemu część doznanego przez niego uszczerbku.

#Bezpodstawne wzbogacenie
I ACa 1398/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2013 r. w sprawie o nakazanie wydania i zapłatę.

Teza Przepisy określające prawa i obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się on o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, stosuje się także w wypadku, gdy samoistny posiadacz rzeczy będącej przedmiotem własności państwowej został wezwany przez właściwy organ państwowy do wydania rzeczy.

#Bezumowne korzystanie
I ACa 998/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przesłankami odpowiedzialności deliktowej jest bezprawne i zawinione zachowanie się sprawcy powodujące szkodę, między którą to szkodą a bezprawnym i zawinionym zachowaniem się sprawcy zachodzi związek przyczynowy.

#Czyny niedozwolone
I ACz 2204/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 listopada 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 1946/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 października 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem procesu.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie
I ACa 1145/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wierzyciela i dłużnika powinno łączyć zobowiązanie. Nie ma znaczenia, czy jest to zobowiązanie wynikające z czynności prawnych czy też z innych zdarzeń.

#Kredyt
I ACz 1952/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 października 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesiona po upływie terminu przepisanego, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w oznaczonym terminie.

#Odrzucenie środka zaskarżenia
I ACa 1103/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie.

#Odszkodowanie
I ACa 1426/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 listopada 2016 r. w sprawie o tytuł wykonawczy.

Teza W przepisie nie ma mowy o błędzie świadczącego, co oznacza, że świadczący nie musi udowadniać, iż spełnił świadczenie wskutek błędu.

#Tytuł wykonawczy
I ACa 1392/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 grudnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1495/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 grudnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio - zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.

#Umowa o roboty budowlane
III AUa 494/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2016 r. w sprawie o świadczenie przedemerytalne.

Teza Jeśli między stronami stosunku pracy istniał spór co do tego, czy przyczyny rozwiązania umowy o pracę dotyczyły pracownika czy też nie, to organ rentowy, który za to nie ponosi odpowiedzialności, nie miał możliwości, przyznać tego świadczenia.

#Emerytura wcześniejsza
III AUa 497/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2016 r. w sprawie o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Teza Nabycie prawa do tego świadczenia, stanowiąca o konieczności rozwiązania umowy o pracę przez nauczyciela, zostaje spełniona także w przypadku rozwiązania terminowej umowy o pracę wskutek upływu czasu na jaki była zawarta..

#Nauczyciel
II AKa 12/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 stycznia 2013 r. w sprawie o skład sądu.

Teza W wypadku gdy określony skład sądu zależy od rodzaju sprawy poddanej osądowi, decydujące znaczenie dla oceny czy sąd był „nienależycie obsadzony” ma czyn przestępny, na którego popełnienie wskazuje akt oskarżenia.

#Skład sądu #Bezwzględny powód odwoławczy
II AKa 271/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo gospodarcze.

Teza Wielkość szkody stanowi z jednej strony podstawę rozgraniczenia zachowań, jeżeli wyrządzona szkoda przekracza próg znaczności, stanowi podstawę rozgraniczenia typu podstawowego nadużycia zaufania od kwalifikowanego przez wysokość szkody.

#Przedawnienie roszczeń #Przestępstwo gospodarcze #Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
II AKa 387/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o środki karne.

Teza Popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku.

#Środki karne
II AKa 89/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2019 r. w sprawie o dowody.

Teza Naruszenie art. 7 k.p.k. wymaga wykazania wad w ocenie konkretnego dowodu dokonanych przez sąd orzekający.

#Dowody
I ACa 926/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy.

#Nieuczciwa konkurencja
I ACa 749/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 września 2014 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Pomieszczeniem przynależnym jest wyłącznie to pomieszczenie przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez właściciela określonej nieruchomości lokalowej, które zostało uwzględnione w procesie wyodrębniania takiej nieruchomości lokalowej.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 1435/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza „Suma odpowiednia” zadośćuczynienia jest niedookreślona, niemniej jednak ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jej wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Zadośćuczynienie
I ACa 925/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Szkoda wynikła z czynu nieuczciwej konkurencji sprowadza się do powstania uszczerbku w majątku sprzedawcy obejmującą kwotę nienależnie pobranych opłat.

#Nieuczciwa konkurencja
III AUa 804/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 września 2018 r. w sprawie o interpretację.

Teza Pracownicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z pojazdu służbowego do celów prywatnych, wynikającą z zapisów w regulaminie wynagradzania, ich przychód z tego tytułu podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
III AUa 832/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 września 2018 r. w sprawie o ubezpieczenia społeczne.

Teza Podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym jest uwarunkowane nie tyle zgłoszeniem pracownika do tych ubezpieczeń i opłacaniem składek z tego tytułu, ile legitymowaniem się przez ubezpieczonego statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach stosunku pracy.

#Ubezpieczenia społeczne
I ACz 2205/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 632/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

#Czyny niedozwolone
I ACa 882/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2013 r. w sprawie o ustalenie nieważności umowy.

Teza Artykuł jako przepis prawa materialnego określający przesłanki skuteczności żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego, nie wymaga ani łącznego wystąpienia z takim żądaniem przez jakąś grupę osób, ani skierowania go łącznie przeciwko grupie osób z uwagi na inne kryterium jak tylko „interes prawny w ustaleniu”.

#Powództwo o ustalenie
I ACz 2183/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Zabezpieczenie
I ACa 1422/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przedmiotowe zadośćuczynienie będzie zatem przysługiwało osobom, które spełnią dwie przesłanki: będą należeć do rodziny zmarłego oraz wykażą istnienie faktycznej więzi rodzinnej pomiędzy tą osobą a zmarłym.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 623/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2013 r. w sprawie o oświadczenie woli.

Teza W przypadku oświadczeń woli składanych innej osobie, przyznaje pierwszeństwo temu znaczeniu oświadczenia, jakie rzeczywiście nadawały mu obie strony w chwili jego złożenia. Ten sens oświadczenia woli uznaje się za wiążący.

#Oświadczenie woli
II AKa 57/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 października 2015 r. w sprawie o korupcję.

Teza Artykuł kryminalizuje wyrządzenie znacznej szkody majątkowej związane z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązku w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu.

#Korupcja
II AKa 62/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 października 2015 r. w sprawie o podżeganie.

Teza Kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji odpowiada za pomocnictwo.

#Podżeganie
I ACz 2481/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 grudnia 2014 r. w sprawie o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Teza Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej „zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”.

#Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego
I ACz 1615/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 września 2012 r. w sprawie o protest przeciwko referendum.

Teza Każdy uprawniony do wzięcia udziału w referendum mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum.

#Protest wyborczy
II AKa 310/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 października 2014 r. w sprawie o czerpanie zysku z cudzego nierządu.

Teza Karze podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia.

#Korzyść majątkowa
II AKa 319/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 października 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Nie ulega żadnej wątpliwości, że "posiadanie" środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest karalne bez względu na cel tego posiadania.

#Narkomania
II AKa 333/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 listopada 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa, należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę, ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

#Oszustwo
I ACz 1956/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 października 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika.

Teza Jedynym warunkiem nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika jest pozostawanie przez nią w związku małżeńskim.

#Wykonalność
I ACz 1815/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie wierzytelności
I ACz 1862/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 września 2013 r. w sprawie o zachowek.

Teza Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty.

#Zabezpieczenie majątkowe
I ACz 185/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 4 marca 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa .

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Powództwo
I ACz 265/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 lutego 2013 r. w sprawie o pobawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Tytuł wykonawczy #Pozbawienie wykonalności
I ACa 920/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Rozróżnienie umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło często nastręcza trudności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dzieło jest wykonywane w ramach szeroko realizowanej inwestycji budowlanej.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 685/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nadużycie prawa podmiotowego jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy zgłoszone roszczenie znajduje oparcie w przepisach prawa.

#Nadużycie praw podmiotowych
II AKa 68/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza W sytuacji, gdy wnioskodawca nie rozliczał się ze Skarbem Państwa z należnych podatków, ukrywając swoje rzeczywiste dochody, co stanowi naruszenie porządku prawnego, to z takiego stanu rzeczy nie może później skutecznie wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych w postępowaniu o dochodzone od tegoż Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, których nie wykazywał w sposób prawem przewidziany.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 72/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Artykułu 294 § 1 k.k. dla przestępstwa oszustwa polega na tym, że przewiduje on zaostrzenie karalności tego przestępstwa, jeśli jego przedmiotem jest mienie znacznej wartości.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1114/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik ma spełnić świadczenie „niezwłocznie” po wezwaniu go do wykonania. Termin „niezwłocznie” oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

#Odsetki
I ACz 821/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Artykuł przewiduje dwie podstawy zabezpieczenia, które może być udzielone na rzecz uprawnionego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Należą do nich uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, a przy tym obie te przesłanki muszą zaistnieć łącznie.

#Powództwo
II AKa 67/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 marca 2013 r. w sprawie o apelację.

Teza Istota instytucji określonej w art. 387 k.p.k. sprowadza się do oceny przez sąd, czy istnieją warunki do zrezygnowania z prowadzenia postępowania na zasadach ogólnych, a jedną z przesłanek tej oceny jest stwierdzenie, że uzgodniony wymiar kary, mający następnie stać się elementem składowym wyroku skazującego, jest trafny, w tym zgodny z przepisami o charakterze materialnym.

#Apelacja
II AKa 45/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o udział w bójce i pobiciu.

Teza Skutek przywłaszczenia, objęty bezpośrednim a nie ewentualnym zamiarem sprawcy, stanowi więc utrata rzeczy przez osobę uprawnioną, wobec czego szkoda powstała w majątku tej osoby ma, w zamierzeniu przywłaszczającego, nieodwracalny charakter.

#Dowody
I ACa 1112/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o uznanie za niegodną dziedziczenia.

Teza Spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy może być uznany za niegodnego dziedziczenia.

#Niegodność dziedziczenia
II AKa 61/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Wniosek może być cofnięty za zezwoleniem (zgodą) pozwanego (prokuratora występującego w imieniu Skarbu Państwa) aż do wydania prawomocnego wyroku w sprawie.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 66/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przepis ten ochroną obejmuje wierzycieli, gdyż jego celem jest zapewnienie, by nie doszło do udaremnienia wykonania orzeczenia sądu w celu uniemożliwienia egzekucji z mienia.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 70/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2013 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Takie czynniki, jak przyczyny i tło zajścia, rodzaj użytego narzędzia, umiejscowienie i intensywność zadanych ciosów czy spowodowanie określonych obrażeń ciała, osobowość sprawcy, jego zachowanie przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu, stosunek do pokrzywdzonego stanowią pewne wskazówki co do tego, czy sprawca miał zamiar popełnienia zabójstwa

#Kara
I ACa 680/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lipca 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Sąd, orzekając, musi wziąć pod uwagę kompensacyjny charakter zadośćuczynienia i rodzaj naruszonego dobra, ciężar gatunkowy poszczególnych dóbr osobistych nie jest bowiem jednakowy i nie wszystkie dobra osobiste zasługują na jednakowy poziom ochrony za pomocą środków o charakterze majątkowym.

#Zadośćuczynienie
II AKa 96/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 73/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Środki karne #Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 70/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie o usiłowanie.

Teza Ustalenie czy oskarżony działał w stanie silnego wzburzenia, nie dotyczy okoliczności wymagającej wiadomości specjalnych i może być dokonane przez Sąd, bez potrzeby uciekania się do pomocy biegłych.

#Usiłowanie
II AKa 66/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza „Przewóz” to każde przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium. Jest to więc po prostu tranzyt wymienionych produktów przez nasz kraj.

#Narkomania
II AKa 69/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 marca 2016 r. w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Teza Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu oraz ta kara lub kara łączna, w skład której wchodzi.

#Kara łączna
I ACa 463/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wierzyciel może złożyć oświadczenie o potrąceniu najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności.

#Zapłata
I ACa 1496/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 grudnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wynajmujący obowiązany jest oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

#Czynsz #Najem
II AKa 265/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 września 2013 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przestępstwo oszustwa jest obliczone na wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Warunkowe zawieszenie wykonywania kary #Wymiar kary
II AKa 266/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 września 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Jeżeli przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogła by zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość.

#Narkomania
II AKa 264/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 września 2013 r. w sprawie o przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Teza Każda zatem forma demonstrowania broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w celu dokonania zaboru rzeczy, zmierzająca do spotęgowania przemocy względnie groźby jej zastosowania lub wywołania większej obawy i poczucia zagrożenia, może być uznana za posługiwanie się tym narzędziem lub przedmiotem.

#Przestępstwo z użyciem niebezpiecznego narzędzia #Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 681/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 maja 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Wspólnota mieszkaniowa może podejmować uchwały dotyczące sposobu zarządzania nieruchomości wspólną nawet, jeśli ustawa nie wskazuje wprost możliwości ich podjęcia.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
II S 35/18 Postanowienie SA we Wrocławiu z 3 sierpnia 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 41/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 czerwca 2018 r. w sprawie o dowody.

Teza Zarzut obrazy może być skuteczny tylko wtedy, gdy skarżący wykaże, że sąd orzekający oceniając dowody naruszył zasady logicznego rozumowania, nie uwzględnił przy ich ocenie wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego, a tym samym dokonał oceny dowolnej, a nie oceny swobodnej.

#Dowody
II AKa 12/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2018 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Oszustwo
I ACa 627/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia, jest roszczeniem majątkowym, zmierza bowiem do zaspokojenia majątkowego interesu uprawnionego.

#Przedawnienie roszczeń #Dobra osobiste #Zadośćuczynienie
I ACa 916/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Prawo do życia w rodzinie i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi bowiem dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie.

#Dobra osobiste
I ACa 1131/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dobra osobiste stanowią zatem przedmiot regulacji wykraczającej znacznie poza zakres prawa cywilnego, co bez wątpienia wzmacnia ich ochronę.

#Dobra osobiste #Zadośćuczynienie
I ACa 1041/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 października 2013 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Zarzuty co do istnienia obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym mogą być podnoszone tylko w odniesieniu do tytułu egzekucyjnego niebędącego orzeczeniem sądu czyli np. aktu notarialnego lub bankowego tytułu egzekucyjnego.

#Tytuł wykonawczy #Pozbawienie wykonalności
I ACa 688/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ustanawianie kar umownych ma pewne ograniczenia, można zastrzec, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

#Kary umowne #Potrącenie
III APa 14/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2019 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Zadośćuczynienie winno mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno doznane, jak i te które zapewne wystąpią w przyszłości.

#Zadośćuczynienie
I ACa 74/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dochodzenie wierzytelności należności nabytej w wyniku cesji powierniczej od innego podmiotu, również takiego naruszenia nie stanowi.

#Odsetki #Cesja #Zmiana dłużnika lub wierzyciela
II AKa 135/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2014 r. w sprawie o subsydiarny akt oskarżenia.

Teza Sąd odwoławczy na tej podstawie nie może orzekać na niekorzyść oskarżonego niezależnie od tego, czy zaskarżony wyrok jest prawidłowy co do rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.

#Subsydiarny akt oskarżenia
I ACa 479/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Jeżeli zobowiązany nie płaci zadośćuczynienia w terminie wynikającym z przepisu szczególnego uprawniony nie ma niewątpliwie możliwości czerpania korzyści z zadośćuczynienia, jakie mu się należy już w tym terminie, co jednocześnie przesądza o opóźnieniu dłużnika.

#Zadośćuczynienie
I ACa 562/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Spełnienie świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

#Odszkodowanie
I ACa 284/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia mogą być dochodzone tylko w przypadku, gdy uzyskanie korzyści majątkowej lub też świadczenia majątkowego nie znajduje usprawiedliwienia w przepisie ustawy, ważnej czynności prawnej, prawomocnym orzeczeniu sądowym albo akcie administracyjnym.

#Odstąpienie od umowy
II AKa 349/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2013 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Za niesłuszne uznaje wykonanie względem osoby w całości lub w części kary, której ta nie powinna była ponieść, w sytuacji kiedy osoba ta, w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji, została uniewinniona lub skazana na łagodniejszą karę.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 316/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Odpowiedzialności za czyn podlega natomiast ten, kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka w postaci choroby realnie utrudniającej życie lub choroby długotrwałej.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 327/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę ale także i to że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 326/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, w którym przedmiotem czynu jest „znaczna ilość” narkotyków albo został on popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

#Narkomania
II AKa 330/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Teza Przestępstwo to skierowane jest przeciwko obyczajności, gdyż niemoralne i nieobyczajne jest zarówno prostytuowanie się jak i czerpanie korzyści z takiego procederu, uprawianego przez inną osobę.

#Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
II AKa 354/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II S 33/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 listopada 2013 r. w sprawie o naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym.

Teza O skardze, przewlekłość postępowania ma miejsce wówczas, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 352/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2013 r. w sprawie o nadzwyczajne złagodzenie kary.

Teza Instytucja tak zwanego małego świadka koronnego, korzystają z niej skruszeni przestępcy, którzy chcą zmniejszyć sobie wymiar kary, przekazując organom ścigania istotne informacje na temat popełnienia przestępstwa.

#Nadzwyczajne złagodzenie kary
II AKa 360/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2013 r. w sprawie o niekorzystne rozporządzenie mieniem.

Teza Sąd kształtuje swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów.

#Dowody
III APa 8/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 maja 2018 r. w sprawie o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu.

Teza Dyskryminacja jest kwalifikowaną postacią nierównego traktowania i ma miejsce wówczas, gdy pracodawca w sposób niekorzystny dla pracownika w porównaniu z innymi pracownikami różnicuje jego sytuację.

#Odszkodowanie #Dyskryminacja pracownika
I ACa 160/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z powszechnie przyjętymi poglądami podział długu i wierzytelności dotyczy jedynie takiego przypadku, gdy świadczenie podzielne wynika z jednego stosunku zobowiązaniowego.

#Umowa #Umowa o roboty budowlane
I ACa 1075/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Roszczenie ma charakter odszkodowawczy i przedawnia się z upływem trzech lat od powzięcia przez wierzyciela wiedzy o niemożności zaspokojenia oraz o członku lub członkach zarządu spółki, potencjalnie odpowiedzialnych za jej niewypłacalność.

#Odpowiedzialność członka zarządu
I ACa 1587/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r. w sprawie o niewykonanie zobowiązania.

Teza Żądanie zwrotu zadatku lub podwójnej kwoty zadatku albo prawo zatrzymania zadatku powstaje jedynie w sytuacji, gdy strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

#Niewykonanie zobowiązania #Umowa przedwstępna
I ACa 1608/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lutego 2014 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Właściciele nigdy nie są związani ani proponowanym w zawiadomieniu o zebraniu porządkiem obrad, ani też projektami uchwał, które planowali poddać pod głosowanie i mogą w tym zakresie wprowadzać zmiany.

#Wspólnota mieszkaniowa #Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 1044/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Doliczenie okresu posiadania poprzednika dopuszczalne jest jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania.

#Ochrona własności
I ACa 1049/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ocena wiarygodności i mocy dowodów jest podstawowym zadaniem sądu orzekającego, rozstrzygania kwestii spornych w warunkach niezawisłości, na podstawie własnego przekonania sędziego przy uwzględnieniu całokształtu zebranego materiału dowodowego.

#Dowody
I ACa 562/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli doszło do naruszenia dopuszczalnej ustawowo normy powierzchniowej na jednego skazanego, może to doprowadzić w sposób samoistny do naruszenia jego dóbr osobistych.

#Dobra osobiste
II AKa 200/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 września 2013 r. w sprawie o kradzież.

Teza Warunkiem koniecznym do przypisania sprawcy przestępstwa kradzieży jest to, żeby rzecz, która została zabrana miała określoną wartość majątkową.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1282/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

#Ubezpieczenie OC
I ACa 968/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 października 2013 r. w sprawie o ustalenie i nakazanie.

Teza Strony niejednokrotnie wnoszą apelacje spóźnione, bądź wadliwie opłacone. Takie apelacje nie mogą zostać merytorycznie rozpoznane. W sądach prowadzone jest dokładne postępowanie międzyinstancyjne, którego celem jest m.in. weryfikacja terminowości wniesionej apelacji.

#Odrzucenie środka zaskarżenia #Spółdzielnia mieszkaniowa
III AUa 823/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 września 2019 r. w sprawie o rekompensatę.

Teza Ustawa o emeryturach pomostowych obejmuje wyłącznie pracowników, którzy przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze, gdyż tylko tym pracownikom takie prawo do wcześniejszej emerytury mogło przysługiwać.

#Emerytura
I ACz 2048/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

#Koszty procesu
II AKa 152/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 listopada 2019 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Wytwarzaniem są czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, ich oczyszczanie, ekstrakcja surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji.

#Narkomania
II AKa 238/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2012 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Niekoniecznie musi to być mienie tej osoby. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

#Dowody #Oszustwo
II AKa 297/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 października 2019 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Teza Należy wykazać i przekonać, o naruszeniu zasad prawidłowego rozumowania bądź dowieść iż konkretne wskazania wiedzy zostały złamane lub określone dowody zostały ocenione niezgodnie z doświadczeniem życiowy.

#Swobodna ocena dowodów
I ACa 478/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2013 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność zobowiązanego w takich przypadkach wynika z jego zawinionego działania, opiera się na zasadzie winy.

#Odszkodowanie #Czyny niedozwolone
I ACa 376/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie jest odzwierciedleniem w formie pieniężnej rozmiaru krzywdy, a ta w istocie nie zależy od statusu materialnego pokrzywdzonego. Jedynie rozmiar zadośćuczynienia może być odnoszony do stopy życiowej społeczeństwa.

#Zadośćuczynienie
II AKa 186/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2013 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Silne wzburzenie jest stanem, w którym emocje górują nad intelektem, wskutek czego sprawca działa pod wpływem dominującej emocji, przy wyraźnym ograniczeniu kontrolującej funkcji intelektu. W sytuacji, gdy zaistnieje nagłe, wybuchowe i krótkotrwałe zachowanie się człowieka, to należy uwzględnić, że przebieg jego zachowania jest skutkiem działania najróżniejszych procesów psychicznych.

#Zabójstwo
II AKa 161/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lipca 2013 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Przestępstwo zabójstwa jest przestępstwem umyślnym, które można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i w zamiarze ewentualnym.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 737/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 września 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynności rozporządzające, to takie przez które rozumie się przeniesienie, obciążenie, ograniczenia lub zniesienia prawa podmiotowego, a skutkiem ich jest wywołanie bezpośrednich i negatywnych zmian majątkowych w majątkowych prawach podmiotowych upadłego.

#Niewypłacalność pracodawcy
I ACa 867/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 września 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący może też żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

#Umowa o roboty budowlane
II AKa 332/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Teza Osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień, społecznego zakładu służby zdrowia, a w razie braku izby wytrzeźwień do jednostki Policji, nie przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie postępowania karnego dla osoby zatrzymanej.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 346/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Rozbój świadczy o penalizacji każdej kradzieży dokonanej z użyciem przemocy, w tym również kradzieży, która stwarza możliwość odpowiedzialności sprawcy rozboju za czyn stanowiący wypadek mniejszej wagi.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 1542/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym oznacza, że uprawniony przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia.

#Nieruchomości #Powództwo
II AKa 317/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Jeśli sprawca używa przemocy w celu zaboru rzeczy dopuszcza się przestępstwa rozboju, natomiast jeśli używa jej po to, żeby utrzymać się w posiadaniu rzeczy zabranej bez jej użycia wówczas należy mu postawić zarzut kradzieży rozbójniczej.

#Swobodna ocena dowodów #Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 1590/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 września 2012 r. w sprawie o udzielenie informacji.

Teza Roszczenie informacyjne o prawie autorskim i prawach pokrewnych służy wyłącznie twórcy lub jego następcy prawnego i może być kierowana wyłącznie przeciwko naruszycielowi praw autorskich.

#Autorskie prawo i pokrewne
I ACa 833/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2012 r. w sprawie o zaplatę.

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

#Odszkodowanie
I ACa 135/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu takiej szkody niemajątkowej i obejmuje swym zakresem wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne związane ze śmiercią osoby bliskiej, zarówno już doznane, jak i te które mogą powstać w przyszłości.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACz 1971/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 października 2014 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza W artykule chodzi o wskazanie jedynie takiego mienia dłużnika, co do którego można z najwyższym stopniem prawdopodobieństwa graniczącym z pewnością przyjąć że pozwoli ono na zaspokojenie wierzyciela.

#Koszty procesowe
I ACa 152/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2014 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza W dziedzinie ochrony dóbr osobistych obowiązuje oparta na rozsądnej ocenie zasada, iż wypadki bagatelne nie rodzą roszczeń.

#Dobra osobiste
II AKa 405/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Posiadanie środków narkotycznych, jako czyn współukarany uprzedni wobec zachowań o przeciwdziałaniu narkomanii, nie podlega odrębnemu ukaraniu.

#Narkomania
II AKa 408/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane za użycie przemocy wobec osoby.

#Rozbój
II AKa 292/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 grudnia 2014 r. w sprawie o nadużycie zaufania.

Teza Karalność zachowań ma przede wszystkim chronić interesy majątkowe zarządzanych podmiotów gospodarczych.

#Dowody #Opinia biegłego
II AKa 350/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 grudnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba, że termin przedawnienia już upłynął.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 364/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2014 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Jeżeli powstają dwie lub więcej wersji zdarzenia, przyjęcie jednej z nich i odrzucenie pozostałych wymaga logicznie nienagannego wykazania, że te inne ewentualne wersje zdarzenia są nieprawdopodobne lub też ich prawdopodobieństwo jest w racjonalnej ocenie znikome.

#Zabójstwo
II AKa 260/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 października 2018 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza „Znaczna ilość” danego środka jako taka , sokoro ta sama w sobie jest koniecznym znamieniem dla ceny danego czynu z perspektywy kwalifikacji prawnej.

#Narkomania
II AKa 405/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2019 r. w sprawie o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Teza Funkcjonariusz publiczny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dopiero w razie ustalenia, że dana czynność pozostaje w funkcjonalnym związku z jego urzędową działalnością.

#Funkcja publiczna
II AKa 409/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 stycznia 2019 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Niewspółmierność rażąca oznacza zaś znaczną dysproporcję między karą wymierzoną, a karą sprawiedliwą, zasłużoną.

#Zabójstwo
II AKa 76/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczną ilością jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych” nie oznacza, że w każdym wypadku ilość narkotyku zdatna do jednorazowego zaspokojenia tak określonych potrzeb może być określona mianem „znacznej”.

#Narkomania
I ACz 572/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

#Uchybienie i przywrócenie terminu
I ACz 655/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa.

Teza Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego oznacza, iż po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło.

#Powództwo
I ACz 507/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Artykuł nie przewiduje rygoru dla zobowiązania pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu, co stanowi o pewnej wyjątkowości w kontekście wszelkich innych zobowiązań nakładanych na uczestników postępowania.

#Umorzenie postępowania
I ACz 552/15 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2015 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest łączne spełnienie przesłanek w postaci uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego.

#Zabezpieczenie
I ACz 598/15 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Zabezpieczenie
I ACa 818/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym.

#Przedawnienie
I ACa 1067/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 października 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.

#Bezpodstawne wzbogacenie #Umowa o roboty budowlane
I ACa 832/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

#Sprzedaż
I ACa 1112/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.

#Użytkowanie wieczyste
I ACa 1078/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto z mocy ustawy lub umowy jest obowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę.

#Zadośćuczynienie
II AKa 195/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 lipca 2012 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Teza Do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia jest stwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy szkodą i krzywdą a wykonaniem decyzji o internowaniu.

#Ustawa lutowa
II AKa 272/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 listopada 2015 r. w sprawie o dowody.

Teza Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

#Dowody
II AKa 291/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2015 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Zachowanie sprawcy nie musi być bezpośrednią przyczyną śmierci, jednak pomiędzy zachowaniem sprawcy a śmiercią człowieka musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

#Zabójstwo
I ACa 391/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 czerwca 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Obecnie przyjmuje się elastyczne pojmowanie interesu prawnego, z uwzględnieniem celowościowej jego wykładni, konkretnych okoliczności danej sprawy i od tego, czy w drodze innego powództwa (oświadczenie) strona może uzyskać pełną ochronę.

#Testament
I ACa 747/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wynajmujący może zatrzymać ulepszenia w zamian za zapłatę wynagrodzenia najemcy odpowiadającego ich wartości z chwili zwrotu albo może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, czyli usunięcia przez najemcę dokonanych przez niego ulepszeń.

#Najem
I ACa 231/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zwrotu tego co sama świadczyła przed odstąpieniem od umowy. Zwrot świadczeń powinien zasadniczo nastąpić w takiej formie, w jakiej były one spełnione i w stanie niezmienionym.

#Odsetki #Potrącenie
II AKa 221/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie o przerwanie ciąży za zgodą kobiety.

Teza Przedmiotem ochrony jest życie dziecka w fazie prenatalnej od momentu poczęcia, a przerwanie ciąży stanowi jego zabicie.

#Aborcja
II AKa 75/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 czerwca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

#Formy popełnienia przestępstw - stadialne #Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 727/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lipca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.

#Odszkodowanie
I ACa 1133/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2017 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników.

Teza Przepis daje bowiem podstawę do zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników w sytuacji gdy są one sprzeczne z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzą w interesy spółki lub mają na celu pokrzywdzenie wspólnika.

#Uchylenie uchwały spółki
II AKa 398/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

Teza Przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej jest przestępstwem formalnym, a zatem do wypełnienia jego znamion wystarczy sama bierna przynależność, bez popełnienia jakichkolwiek innych czynów zabronionych.

#Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
II AKa 81/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Dla bytu przestępstwa niezbędne jest bowiem aby sprawcy zastosowali opisane w nim środki przed lub w czasie zaboru mienia i aby środki te służyły do przełamania oporu pokrzywdzonego sprzeciwiającego się zaborowi jego mienia.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 110/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Czynność sprawcza przestępstwa oszustwa, polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym. Doprowadzenie należy tu rozumieć jako wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej w odniesieniu do jego mienia.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 88/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępczość zorganizowaną.

Teza Do wypełnienia znamion przestępstwa założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą wystarczające jest samo stwierdzenie założenia i kierowania grupą przestępczą bez konieczności wykazania popełnienia w ramach tej grupy jakichkolwiek czynów zabronionych.

#Przestępczość zorganizowana
II AKa 90/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Znamię doprowadzenia pokrzywdzonego do stanu bezbronności zrealizowane być może poprzez osiągnięcie takiego skutku w sposób inny niż stosowanie przemocy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 98/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Sąd Najwyższy wyraźnie stanął na stanowisku, że zniesienie czynności jednego z narządów parzystych (jąder, oczu, nerek, płuc, uszu) stanowi "inne ciężkie kalectwo", ponieważ każdy z nich jest ważnym dla życia narządem o samodzielnej wysoce wyspecjalizowanej czynności.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 16/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych nie może sprowadzać się do samej polemiki z ustaleniami sądu a quo wyrażonymi w uzasadnieniu zaskarżonego rozstrzygnięcia, lecz musi zmierzać do wykazania jakich konkretnie uchybień w zakresie logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego dopuścił się sąd w ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1148/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 listopada 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego.

#Użytkowanie wieczyste #Kary umowne #Opłaty
I ACa 1428/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 stycznia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie winno kompensować całościowo doznane cierpienia fizyczne i psychiczne (a także te które wystąpią w przyszłości) oraz ustalone okoliczności.

#Zadośćuczynienie
I ACa 950/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Szkoda na mieniu obejmuje wyłącznie uszczerbek majątkowy, natomiast szkoda na osobie obejmuje wszelkie uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia czy naruszenia innych dóbr osobistych człowieka.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
I ACa 1157/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2012 r. w sprawie o najem.

Teza Przedawnieniu z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy ulegają roszczenia najemcy wobec wynajmującego o zwrot wszelkich nakładów na rzecz, a więc zarówno mających charakter ulepszeń, jak również nakładów koniecznych.

#Najem
I ACa 297/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 maja 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wysokość zadośćuczynienia, ma charakter kompensacyjny, nie może stanowić zapłaty symbolicznej i musi przedstawiać ekonomiczną wartość, jednakże nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy.

#Zadośćuczynienie
I ACa 310/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie o nienależyte wykonanie zobowiązania.

Teza Szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, może żądać także strona, która odstępuje od umowy wzajemnej.

#Odszkodowanie #Nienależyte wykonanie zobowiązania
I ACa 574/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 czerwca 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Wykluczenia lub wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu, albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.

#Spółdzielnia #Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 107/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2019 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Ogólny zamiar pobicia czy zranienia nie jest tożsamy ani z zamiarem średniego, ani tym bardziej ciężkiego uszkodzenia ciała, który musi wynikać z analizy całokształtu ujawnionych okoliczności przedmiotowych i podmiotowych.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
I ACa 1021/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2012 r. w sprawie o rozwiązanie umowy dożywocia.

Teza Nabywca nieruchomości obciążonej prawem dożywocia ponosi rzeczową i osobistą odpowiedzialność za świadczenia objęte tym prawem, chociażby nie wiedział o jej obciążeniu.

#Dożywocie
I ACa 1110/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie stanowi formę pieniężnego wynagrodzenia niemajątkowej i niewymiernej krzywdy za ból spowodowany utratą najbliższej osoby, przy czym każdy przypadek powinien być indywidualizowany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

#Zadośćuczynienie #Renta
I ACz 2536/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie wierzytelności
I ACa 1451/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę.

#Weksel #Pożyczka
I ACa 1510/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2015 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

#Nieważność umowy
I ACa 1480/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu.

#Kary umowne
I ACa 1591/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę,

Teza Strony umowy przyłączeniowej mogą do niej wprowadzić inne zapisy, byle nie pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz naturą stosunku kreowanego umową.

#Energetyczne prawo
I ACa 33/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Brak jednolitych, niezmiennych i porównywalnych kryteriów określenia sumy „odpowiedniej” w rozumieniu przepisu nakazuje uznać, że określenie wysokości zadośćuczynienia stanowi istotny atrybut Sądu merytorycznie rozstrzygającego sprawę w pierwszej instancji.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 931/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Likwidator nie odpowiada jak spółdzielnia ani za spółdzielnię, tylko za własne zawinione działania lub zaniechania, które można kwalifikować jako niedopełnienie obowiązków ustawowych.

#Członek spółdzielni
I ACa 914/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Posiadacz samoistny rzeczy, który oddał ją w posiadanie zależne, nie ma obowiązku zaspokojenia roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy.

#Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
I ACa 165/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 maja 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.

#Apelacja
I ACa 1046/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 października 2012 r. w sprawie o zpłatę.

Teza Ujawnienie wad robót budowlanych nie zwalnia inwestora od obowiązku dokonania odbioru robót, z tą bowiem chwilą nabywa on uprawnienia z tytułu rękojmi.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1012/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie, zasadom współżycia społecznego, a zatem wyłącznie wystąpienie jednej (lub większej ilości) z tych przesłanek może skutkować nieważnością tego stosunku.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
I ACa 938/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sposób częściowego rozliczania robót jest jednym z możliwych do przyjęcia przez strony, ale nie jedynym, sposobem rozliczania robót etapami.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1170/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd odwoławczy może korygować rozmiar zadośćuczynienia wtedy tylko, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy mających na to wpływ jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, jako rażąco wygórowane lub rażąco niskie.

#Zadośćuczynienie
I ACa 924/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę staje się wymagalne po wezwaniu zobowiązanego przez poszkodowanego do spełnienia świadczenia.

#Umowa o roboty budowlane #Zadośćuczynienie
I ACa 1125/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 listopada 20144 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Zadośćuczynienie jest odzwierciedleniem w formie pieniężnej rozmiaru krzywdy, która, jak słusznie wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, nie zależy od statusu materialnego pokrzywdzonego.

#Zadośćuczynienie
I ACa 700/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a także w wypadku pozbawienia wolności.

#Zadośćuczynienie
I ACa 644/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Podwyższenie należnego wykonawcy wynagrodzenia kosztorysowego jest możliwe wyłącznie w razie zaistnienia ściśle określonych warunków i uzależnione od tego, która ze stron umowy sporządzała kosztorys.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 536/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Teza Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego.

#Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
I ACa 583/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę, rentę i ustalenie.

Teza Renta, ma na celu wyrównanie szkody majątkowej, powstałej wskutek utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy, wyrażającej się utratą dochodów z pracy.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 613/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy.

#Służebność #Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
I ACa 301/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Sąd uprawniony jest zatem przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
II AKa 161/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 lipca 2014 r. w sprawie o dowody.

Teza Wady uzasadnienia mogą świadczyć o wadliwości procesu wyrokowania, skłaniają do tym wnikliwszej kontroli odwoławczej, ale o tej wadliwości same w sobie nie przekonują i nie warunkują kontroli odwoławczej.

#Dowody
II AKa 168/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Omawiane przestępstwo popełnić można także poprzez ułatwienie lub umożliwienie użycia narkotyku.

#Narkomania
I ACa 661/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 lipca 2014 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Ustawodawca zdefiniował przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

#Przedsiębiorstwo
I ACa 807/15 Wyrok SA w Krakowie z 15 października 2015 r. w sprawie o zapłatę

Teza Niezasadnie podnosi powódka zarzut naruszenia art. 471 kc w zw z art. 361 kc , wiążąc go z nieuwzględnieniem przez Sąd I instancji jej roszczenia odszkodowawczego w tej części , która miałaby wynikać z uszczerbku mającego swoje źródło w różnicach wielkości kapitału pozostającego do spłaty wynikającej ze zmian kursu franka szwajcarskiego w dacie zawarcia umowy kredytowej i w dacie odstąpienia od umowy.

#Odszkodowanie
I ACa 959/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

#Sprzedaż
II AKa 106/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie o kazirodztwo.

Teza W przypadku skazania sprawcy za czyn kazirodczy wobec małoletniego dziecka sąd karny, uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych, ma możliwość zawiadomienia o tym właściwego sądu rodzinnego.

#Gwałt
I ACz 700/16 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli strony, z których przynajmniej jedna posiada miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, uzgodniły, że sąd lub sądy państwa członkowskiego mają jurysdykcję do rozstrzygnięcia sporu już powstałego albo mogącego powstać z określonego stosunku prawnego, to ten sąd lub sądy mają jurysdykcję.

#Jurysdykcja krajowa
I ACa 938/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

#Nadużycie praw podmiotowych
I ACa 1109/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2017 r. w sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Teza Celem skargi jest bowiem uniemożliwienie utrzymania w mocy tylko takiego wyroku sądu polubownego, który uchybia elementarnym wymaganiom formalnym rozpoznawania sporów.

#Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
II AKa 45/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczną ilość narkotyków tj. ilość wystarczająca do jednorazowego zaspokojenia potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych.

#Narkomania
II S 2/20 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 lutego 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Celem skargi na przewlekłość postępowania jest kontrola sprawności toczącego się postępowania i przeciwdziałanie istniejącej przewlekłości.

#Skarga na przewlekłość
II S 7/20 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza W sprawach skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania karnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury karnej, przeto środek, który okazuje się być niedopuszczalnym winien spotkać się z odmową przyjęcia przez prezesa sądu, do którego ją złożono.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 317/12 Wyrok SA w Poznaniu z 23 października 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały

Teza Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrywania kosztów remontu elewacji konkretnego budynku przez jego mieszkańców i obarczenie ich imiennie ciężarem opłat, w jednakowej zresztą dla każdego wysokości bez względu na powierzchnię zajmowanego lokalu, nie miało umocowania w powierzonych radzie nadzorczej w statucie uprawnieniach i wykraczało poza zakres jej działania określony w art. 46 prawa spółdzielczego. W takim zaś stanie rzeczy rada nadzorcza spółdzielni nie może być uważana za organ właściwy do indywidualnego nakładania na mieszkańców lokali w budynku określonych obowiązków finansowych, przekroczenie zaś przez nią uprawnień oznacza naruszenie prawa i bezwzględną nieważność uchwały podjętej niezgodnie z ustawą ( art. 58 § 1 k.c.).

#Uchwały organów spółdzielni
I ACa 806/12 Wyrok SA w Poznaniu z 31 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Nie znajduje podstaw zarzut naruszenia przepisu art. 442 § 1 k.c. i 442 1 § 1 k.c. Stosownie do treści powyższych przepisów roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

#Zadośćuczynienie
I ACa 728/12 Wyrok SA w Poznaniu z 11 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z zasadami wynikającymi z przywołanego przepisu renta z tytułu utraty zdolności do pracy powinna rekompensować poszkodowanemu uszczerbek, który wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstał w jego dochodach z tytułu pracy zarobkowej lub prowadzonej działalności gospodarczej. Będzie on równy różnicy między hipotetycznymi dochodami, które osiągałby, gdyby nie doszło do zdarzenia szkodzącego, a dochodami, które uzyskuje, będąc poszkodowanym, uwzględniając także świadczenia otrzymywane z tytułu ubezpieczenia społecznego.

#Renta z tytułu niezdolności do pracy
I ACa 739/12 Wyrok SA w Poznaniu z 31 października 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Teza Wystawienie bankowego tytułu wykonawczego było czynnością zmierzającą do dochodzenia roszczenia. Nie była to jednak czynność, która zgodnie z art. 123 § 1 kpc dokonywana jest przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania sprawy lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, nie mogła zatem wywołać skutku w postaci przerwy biegu przedawnienia. Jest oczywiste, że przerwa biegu przedawnienia jest możliwa tylko wtedy, gdy nie nastąpił upływ terminu przedawnienia, czyli jak wynika z wyraźnego brzmienia art. 123 kc, gdy przedawnienie jeszcze biegnie. Czym innym jest bowiem zdarzenie, które przerywa bieg przedawnienia i które musi zajść przed upływem terminu przedawnienia, czym innym zaś uregulowane w art. 117 § 2 kc zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, które może nastąpić tylko po upływie terminu przedawnienia.

#Przedawnienie roszczeń #Pozbawienie wykonalności
I ACa 785/12 Wyrok SA w Poznaniu z 30 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z art. 224 w zw. z art. 225 k.c. posiadacz samoistny w złej wierze ponosi odpowiedzialność względem właściciela za zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy, co oznacza, że ciąży na nim obowiązek utrzymywania rzeczy w należytym stanie. Koszty prac porządkowych na nieruchomości, dokonywanych zgodnie z niekwestionowanymi ustaleniami Sądu Okręgowego nie wykraczają poza zakres kosztów poniesionych w celu zapobieżenia pogorszeniu rzeczy. Prowadzi to do wniosku, że pozwana nie uzyskała kosztem powoda także korzyści z tytułu kosztów prac porządkowych na nieruchomości bez podstawy prawnej.

#Posiadanie
I ACa 556/12 Wyrok SA w Poznaniu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z art. 390 § 1 zd. 1 k.c., jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie tego przepisu są: niespełnienie świadczenia przez zobowiązanego mimo upływu terminu z powodu okoliczności, za które ponosi od odpowiedzialność, szkoda uprawnionego i związek przyczynowy pomiędzy niespełnieniem świadczenia a szkodą, przy czym naprawienie szkody, o której mowa w art. 390 § 1 k.c. dotyczy szkody w granicach tzw. ujemnego interesu umownego, tj. szkody poniesionej przez to, że uprawniony liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Nie są natomiast objęte odszkodowaniem straty poniesione przez uprawnionego na skutek działań zmierzających do wykonania przyrzeczonej umowy ani korzyści utracone przez jej niewykonanie (Kodeks cywilny, Komentarz pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008, s. 644).

#Umowa przedwstępna
I ACa 758/12 Wyrok SA w Poznaniu z 25 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zaniechanie przez Sąd I instancji dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z urzędu (art. 232 zdanie 2 k.p.c.) stanowiło naruszenie przepisów postępowania, które w efekcie doprowadziło do wydania wyroku bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności spornych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i to w sytuacji przesądzenia, iż roszczenie powoda jest usprawiedliwione co do zasady.

#Bezumowne korzystanie
II AKa 266/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 października 2014 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza O zamiarze zabójstwa, w sytuacji gdy sprawca zaprzecza chęci lub godzeniu się na śmierć ofiary, należy wnioskować z okoliczności podmiotowych i przedmiotowych czynu.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
III AUa 1274/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2019 r. w sprawie o ubezpieczenie społeczne.

Teza Aspekt transferu zakładu pracy sprowadza się do tego, że zakład (bądź jego część), stanowiący zorganizowaną całość nastawioną na osiągnięcie określonego celu, oddawany jest do dyspozycji innego pracodawcy, który uzyskuje realną możliwość zarządzania tym zakładem.

#Ubezpieczenia społeczne
II AKa 161/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2019 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku.

#Narkomania
II AKa 120/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2019 r. w sprawie o wyjaśnienia.

Teza Zasady wymiaru kary przewidziane w kodeksie karnym, każą oprócz naprawienia szkody, właśnie przyznanie się oskarżonego oraz ujawnienie przez niego okoliczności czynu, traktować jako najistotniejsze okoliczności mające znaczenie dla wymiaru kary.

#Wyjaśnienia oskarżonego
I ACz 2078/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa w sprawie o stwierdzenie nieważności ugody sądowej.

Teza W zakresie odnoszącym się do przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zabezpieczenia, w szczególności zaś przesłanki uprawdopodobnienia roszczenia przez uprawnionego, co z tej przyczyny nie wymaga powtarzania.

#Powództwo
I ACz 2115/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2012 r. w sprawie o stwierdzenie unieważnienia umowy.

Teza Zabezpieczenie może być orzeczone zarówno w sprawach o zasądzenie świadczenia, o ustalenie istnienia lub nieistnienia, jak i o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.

#Powództwo
I ACa 719/10 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

#Spółka akcyjna
I ACz 2395/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 grudnia 2012 r. w sprawie o unieważnienie umowy.

Teza Każda strona lub uczestnik postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie
I ACz 757/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron, jeżeli uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Powództwo
I ACa 12/16 Wyrok SA w Poznaniu z 30 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę

Teza W ocenie Sądu żądana przez powoda kwota stanowiła „odpowiednią sumę”, o której mowa w art. 445 § 1 k.c. Oceniając jaka kwota zadośćuczynienia pieniężnego stanowić będzie sumę odpowiednią Sąd miał na względzie, że rozmiar krzywdy wyrządzonej powodowi był znaczny.

#Zadośćuczynienie
I ACa 461/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli strona powodowa zaniechała inicjatywy dowodowej, to nie może oczekiwać korzystnej dla niej oceny dowodów i poszukiwać ochrony w związku z niepodjęciem aktywnych działań dowodowych przez pozwanego i to w związku z potrzebą wykazania okoliczności których ten nie był zobowiązany wykazać.

#Umowa dostawy
I ACz 309/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 lutego 2013 r. w sprawie o tytuł wykonawczy.

Teza Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu, wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

#Tytuł wykonawczy
I ACa 314/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zapłata wykonawcy wynagrodzenia nie wyłącza odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 60/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lutego 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 204/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

#Postępowanie dowodowe #Odszkodowanie #Dowody #Zadośćuczynienie
II AKa 134/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza „Znaczna ilość” danego środka jako taka , sokoro ta sama w sobie jest koniecznym znamieniem dla ceny danego czynu z perspektywy kwalifikacji prawnej.

#Narkomania
II AKa 71/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 maja 2014 r. w sprawie o dowody.

Teza Dokumenty prywatne gromadzone w sposób pozaprocesowy (prywatny) i nieformalny, lecz najwyraźniej w celu wykorzystania ich w sprawie karnej są niedopuszczalne, zarówno jako dowody "właściwe", jak i "weryfikujące".

#Dowody
I ACa 1129/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 października 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1510/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 stycznia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zubożony może żądać zwrotu nienależnego świadczenia, a wzbogacony będzie z tego tytułu zobowiązany, jeżeli przysporzenie przybrało postać świadczenia. W sytuacji, w której źródłem zubożenia lub wzbogacenia nie będzie świadczenie, zajdzie natomiast bezpodstawne wzbogacenie powstałe z innych przyczyn.

#Bezpodstawne wzbogacenie
I ACa 1107/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 października 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Notariusz jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych, spowodowaną jego bezprawnym i zawinionym działaniem lub zaniechaniem, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obowiązany przy wykonywaniu tych czynności.

#Akt notarialny
I ACa 735/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 sierpnia 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. Prawo do życia w rodzinie i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi bowiem dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie.

#Zadośćuczynienie
II AKa 335/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o karę łączną.

Teza Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę.

#Kara łączna
II AKa 332/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o dowody.

Teza Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

#Dowody
II AKa 346/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Teza Odpowiedzialność za udział w zorganizowanej grupie przestępczej opiera się na świadomej przynależności, z którą wiąże się poddanie panującej w niej dyscyplinie i gotowość do uczestniczenia w prowadzonej działalności przestępczej.

#Przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
II AKa 347/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o posługiwanie się cudzym dokumentem.

Teza Przepis art. 275 § 1 uznaje za występek kradzież nie każdego dokumentu, ale jedynie takiego, który stwierdza tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.

#Dokumenty
II AKa 287/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 października 2013 r. w sprawie o fałszywe zeznania.

Teza Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

#Fałszywe zeznania
II AKa 364/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 listopada 2013 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Udowodnienie może wypływać także z nieodpartej logiki sytuacji stwierdzonej konkretnymi dowodami, jeżeli stanowi ona oczywistą przesłankę, na podstawie której doświadczenie życiowe nasuwa jednoznaczny wniosek, że dana okoliczność faktyczna istotnie wystąpiła.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 20/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lutego 2013 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Teza Zasada swobodnej oceny dowodów, jaka przyjęta została przez polski model postępowania karnego nie oznacza jednak, iż ocena ta ma charakter dowolny, albowiem sąd meriti powinien wyjaśnić, w jaki sposób dowody ocenił i dlaczego wyciągnął z nich takie, a nie inne wnioski dotyczące konkretnych ustaleń faktycznych.

#Swobodna ocena dowodów
I ACa 940/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 października 2012 r. w sprawie o ustalenie nieważności umów.

Teza Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

#Umowa
II AKa 43/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 marca 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych jest ilość pozwalająca na sporządzenie, co najmniej kilkaset jednorazowych porcji, mogących odurzyć, co najmniej kilkaset osób.

#Narkomania
I ACa 1397/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2013 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet członków spółdzielni.

#Członek spółdzielni
II AKa 356/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2013 r. w sprawie o przestępstwa gospodarcze.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową.

#Przestępstwo gospodarcze
II S 8/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 kwietnia 2013 r. w sprawie o naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu wykonawczym.

Teza W sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego bądź innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, a takim jest postępowanie karne wykonawcze, właściwy jest sąd okręgowy.

#Skarga na przewlekłość
II S 5/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o przewlekłość postępowania,

Teza Przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej ustawy stanowi sankcję dla państwa za wadliwe zorganizowanie wymiaru sprawiedliwości oraz rekompensatę dla skarżącego za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 23/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 lutego 2015 r. w sprawie o przestępczość zorganizowaną.

Teza Udział w zorganizowanej grupie przestępczej jest specyficznym przestępstwem, gdzie kara grozi za samą przynależność do struktury charakteryzującej się określonymi cechami.

#Przestępczość zorganizowana
III AUa 746/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 października 2014 r. w sprawie o emeryturę pomostową.

Teza Brak podstaw prawnych do przyznania emerytury pomostowej takiemu ubezpieczonemu, którego dotychczasowy okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze nie może być traktowany w ten sposób.

#Emerytura pomostowa
I ACa 1276/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 listopada 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ustalenie wartości spadku w tej postaci, musi uwzględniać także wartość niektórych praw rzeczowych, w tym użytkowania i służebności.

#Zachowek
II AKa 282/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2013 r. w sprawie o czyn zabroniony.

Teza Zlecenie innej osobie wykonania czynu zabronionego, także w wyniku przyjęcia osoby wyrażającej gotowość jego dokonania, może wypełniać znamię czynności sprawczej podżegania jako zjawiskowej formy popełnienia przestępstwa.

#Formy popełnienia przestępstw - zjawiskowe
I ACa 768/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Poszkodowanemu przysługuje roszczenie o rentę, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zwiększyły się jego potrzeby. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego polega na konieczności pokrycia kosztów utrzymania, powstałych wyłącznie w następstwie zdarzenia szkodzącego.

#Renta
II AKa 310/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2013 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Odszkodowanie i zadośćuczynienie należne osobie niesłusznie tymczasowo aresztowanej powinny zrekompensować każdy uszczerbek w jej mieniu lub krzywdę pozostające ze sobą w związku przyczynowym.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 299/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2013 r. w sprawie o recydywę.

Teza Dla przyjęcia odpowiedzialności w warunkach recydywy nie ma znaczenia rodzaj popełnionego przestępstwa a jedynie fakt, iż było to przestępstwo umyślne.

#Recydywa
II AKa 281/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Czynność sprawcza przestępstw odzwierciedla cel sprawcy, który sprowadza się do nieodwracalnego pozbawienia innej osoby mienia i uczynienia z niego swojej własności - taki jest obraz zamiaru kierunkowego przestępstwa przywłaszczenia.

#Przywłaszczenie
II AKa 251/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 października 2014 r. w sprawie o bezprawne pozbawienie wolności innego człowieka.

Teza Sprawcy przestępstwa, stanowią formę szczególnego udręczenia osoby pozbawionej wolności, gdy w drastyczny sposób przekraczają granice niezbędne dla realizacji celu jakim jest owo pozbawienie wolności.

#Przestępstwo przeciwko wolności
II AKa 133/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 września 2014 r. w sprawie o nadużycie zaufania.

Teza Zamiarem bezpośrednim lub co najmniej wynikowym objęte musi być nie tylko nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków, ale także i spowodowanie skutku w postaci znacznej szkody majątkowej.

#Przestępstwo gospodarcze #Nadużycie zaufania
II AKa 274/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o niekorzystne rozporządzenie mieniem.

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem może nastąpić w formie przewidzianej w prawie cywilnym, a więc poprzez wszelkie rodzaje umów przenoszących własność, zobowiązujących do określonych działań pokrzywdzonego.

#Formy popełnienia przestępstw - stadialne
I ACa 809/13 Wyrok SA w Krakowie z 30 września 2013 r. w sprawie o zapłatę

Teza Ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy pozwalają na przyjęcie, że strony niniejszego sporu łączyła umowa o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 kc. Stosownie do powołanego przepisu wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a zamawiający do ich odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1319/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Warunkiem skuteczności oświadczenia o potrąceniu składanego drugiej stronie, jeśli chodzi o wzajemną wierzytelność potrącającego, jest skonkretyzowanie tej wierzytelności pod względem rodzajowym, terminowym i wartościowym.

#Umowa o roboty budowlane #Odszkodowanie
I ACa 934/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Gwarancyjna funkcja weksla oraz jego niezupełność przy spełnieniu określonych tam warunków pozwalają dłużnikowi wekslowemu podjąć obronę z powołaniem się na zarzuty wywodzone z zabezpieczonego wekslem stosunku podstawowego oraz porozumienia co do sposobu wypełnienia weksla.

#Weksel
I ACa 1028/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1452/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2014 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

#Autorskie prawo i pokrewne #Dobra osobiste
I ACa 847/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Regulacja zawarta w powyższym artykule jest podyktowana interesem zamawiającego, jednak chronione muszą być również interesy przyjmującego zamówienie i dlatego powinien on otrzymać od zamawiającego umówione wynagrodzenie, pomniejszone o to, co ewentualnie zaoszczędził nie kończąc dzieła.

#Odstąpienie od umowy
I ACa 535/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Solidarną z inwestorem odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy bez wątpienia wprowadzono dla ochrony podwykonawcy przed ujemnymi skutkami nierzetelności czy niewypłacalności wykonawcy jako jego kontrahenta.

#Odpowiedzialność solidarna
I ACa 1004/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 sierpnia 2016 r. sprawie o zapłatę.

Teza Umowę kontraktacji prowadzący (producent) zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć jednostce gospodarki uspołecznionej (kontraktującemu) oznaczoną ilość produktów określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe.

#Kontraktacja
I ACa 558/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zasady współżycia społecznego są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wyjątkowych sytuacjach, które przepis ten ma na względzie.

#Zasady współżycia społecznego
I ACa 1640/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 stycznia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

#Pożyczka
I ACa 1352/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

#Umowa o roboty budowlane #Kary umowne
I ACa 830/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 września 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone może m.in. żądać od sprawcy naruszenia złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, a nadto żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

#Dobra osobiste
I ACa 1389/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 grudnia 2013 r. w sprawie o zachowek.

Teza Granicą odpowiedzialności obdarowanego będącego równocześnie uprawnionym do zachowku jest różnica między wartością wzbogacenia uzyskanego z darowizny a wartością przysługującego zachowku. Na wielkość wzbogacenia mogą wpływać także inne okoliczności niż tylko odnoszące się do samego przedmiotu darowizny.

#Zachowek
I ACa 1156/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2013 r. w sprawie o potrącenie.

Teza Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

#Potrącenie
I ACa 1109/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę.

#Służebność przesyłu #Bezumowne korzystanie
I ACa 1312/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nieważne jest postanowienie zawarte w ogólnych warunkach umowy leasingu, uprawniające leasingodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich łączących strony umów leasingu w razie nieterminowego zapłacenia jednej raty z jednej tylko umowy.

#Leasing
I ACa 1219/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 455/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zdrowie człowieka stanowi bowiem dobro chronione prawem, toteż jego naruszenie objęte jest domniemaniem bezprawności.

#Turystyka
I ACa 83/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Praktyka dobrowolnego wypłacania uprawnionym świadczeń przed wniesieniem sprawy opartej na tych przepisach, nie może przemawiać zawsze na niekorzyść sprawcy.

#Odszkodowanie
I ACa 44/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

#Umowa o roboty budowlane
I ACz 67/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 11 stycznia 2013 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej.

Teza Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

#Klauzula wykonalności
I ACz 1803/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 października 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Konieczność uprawdopodobnienia istnienia roszczenia zobowiązuje do przytoczenia takich okoliczności, z których wynika, iż roszczenie przysługuje. Innymi słowy uprawniony ma przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia.

#Dobra osobiste
I ACa 997/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

#Nieuczciwa konkurencja
I ACz 231/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 lutego 2013 r. w sprawie o koszty procesu.

Teza O kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia.

#Koszty procesu
I ACa 1129/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 listopada 2013 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały.

Teza Status wspólnika i jego uprawnienia wynikające z uczestnictwa w takiej spółce obejmują zarówno podmiotowe prawo udziałowe wynikające z samego faktu posiadania udziału i kompleksu uprawnień i obowiązków stanowiących jego treść, jak i podmiotowe prawo członkostwa.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością #Uchylenie uchwały spółki
I ACz 1936/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 października 2013 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Postępowanie zabezpieczające
I ACz 1919/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 października 2013 r. w sprawie o uznanie czynności za bezskuteczną.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1078/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

#Odsetki #Zobowiązanie
I ACa 787/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2014 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza O naruszeniu przepisu (ciężar dowodu) można mówić zaś dopiero wówczas, gdyby Sąd orzekający przypisał obowiązek dowodowy innej stronie, niż tej, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne.

#Dobra osobiste
I ACa 1508/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 lutego 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowa naruszająca zasady uczciwego obrotu oraz lojalności wobec kontrahenta może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w razie braku wystąpienia wyzysku.

#Leasing #Najem
I ACa 901/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 września 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Bieg przedawnienia roszczenia do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

#Ubezpieczenie
I ACa 1589/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 stycznia 2017 r. w sprawie o użytkowanie wieczyste.

Teza Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty.

#Użytkowanie wieczyste
II AKa 92/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2018 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Uczestniczenie w obrocie znacznej ilości środków odurzających w danym wypadku należy rozumieć jako korelat wprowadzania do obrotu. Jest to zatem przyjęcie w jakiejkolwiek formie, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej przez osobę niebędącą konsumentem w celu dalszego przekazania kolejnej osobie.

#Narkomania
I ACa 1486/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Użytkownik wieczysty przez czas trwania swego prawa uiszcza opłatę roczną.

#Użytkowanie wieczyste
II AKa 86/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2018 r. w sprawie o obronę konieczną.

Teza Zamach może mieć charakter jednorazowego działania, może też polegać na utrzymywaniu pewnego stanu bezprawia. Początkiem zamachu jest stworzenie stanu zagrożenia dla dobra prawnego lub rozpoczęcie procesu podtrzymywania tego zagrożenia, a końcem zamachu jest ustanie zachowania napastnika, które sprowadza lub utrzymuje takie zagrożenie.

#Obrona konieczna
I ACa 1278/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2017 r. w sprawie o uchylenie wyroku Sądu Polubownego.

Teza Granice swobody sądu polubownego w przeprowadzaniu postępowania dowodowego wyznaczają wymogi wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz równego traktowania stron postępowania.

#Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
II AKa 106/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2018 r. w sprawie o dowody.

Teza Przesłanka ochrona dobra chronionego prawem w postaci życia człowieka, nie może jednocześnie implikować rozmiaru sankcji karnej przewidzianej za przestępstwo godzące w owo dobro i równolegle w ramach ustanowionego w tym zakresie zagrożenia stanowić okoliczności obciążającej, wpływającej na zaostrzenie kary za tego rodzaju czyn.

#Dowody
I ACz 1439/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Koszty podlegają wzajemnemu zniesieniu; stosunkowemu rozdzieleniu lub jedna ze stron jest obciążona obowiązkiem zwrotu całości kosztów.

#Koszty procesu
I ACa 1110/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 października 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały.

Teza Na członkach posiadających spółdzielcze prawa do lokali i właścicielach lokali będących lub niebędących członkami spółdzielni spoczywa obowiązek świadczenia na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
I ACa 771/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 sierpnia 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Rada nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu oraz reprezentuje spółdzielnię przy tych czynnościach.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 88/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 maja 2015 r. w sprawie o czynności procesowe.

Teza Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

#Czynności procesowe
II S 7/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lipca 2015 r. w sprawie o naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Stwierdzenie przewlekłości postępowania sądowego obliguje Sąd Apelacyjny do uwzględnienia przyznania kwoty pieniężnej, która stanowi słuszną rekompensatę za stwierdzoną przewlekłość postępowania.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 960/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza W zakresie celu umowy wystarcza, aby był to cel zamierzony przez jedną stronę, o ile jest wiadomy drugiej.

#Rozwiązanie umowy
I ACa 788/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie o ustalenie i nakazanie.

Teza Instytucja skargi pauliańskiej dotyczy jedynie roszczeń pieniężnych.

#Oświadczenie woli #Skarga pauliańska
I ACa 829/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Świadczenie spełnione na podstawie prawomocnego wyroku jest świadczeniem należnym, jednak późniejsze uchylenie lub zmiana tego wyroku powoduje zmianę charakteru dokonanego wcześniej świadczenia, które staje się świadczeniem nienależnym i podlega obowiązkowi zwrotu.

#Nienależne świadczenie
I ACa 1059/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza W przypadku umów zawartych na czas określony brak jest możliwości wypowiedzenia jednostronnego lub rozwiązania tych umów poza sytuacjami wprost przewidzianymi w samej umowie.

#Dzierżawa
I ACa 912/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 września 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza 6-cio tygodniowy termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest terminem zawitym rozpoczynającym bieg od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów i którego upływ skutkuje utratą uprawnienia do skutecznego dokonania tej czynności.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej #Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 920/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Artykuł jest przepisem o charakterze prewencyjno-represyjnym, spełniającym funkcję wychowawczą i z tych ważnych względów, dopuszczającym wyjątek od zasady przejęcia przez ubezpieczyciela ciężaru naprawienia szkody wyrządzonej w związku ruchem pojazdu mechanicznego, w ramach łączącej go z jego posiadaczem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

#Ubezpieczenie OC
I ACa 763/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie o ustalenie i zobowiązanie.

Teza Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.

#Darowizna
I ACa 881/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

#Dzieło
II AKa 74/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Rozbój jest przestępstwem polegającym na kradzieży popełnionej przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia albo przez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 241/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 listopada 2013 r. w sprawie o

Teza Znamieniem oszustwa kredytowego jest pozyskanie kredytu od „banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponującej środkami publicznymi” zdaje się jednoznacznie wskazywać, że chodzi o kredyt w rozumieniu czynności bankowej.

#Przestępstwo gospodarcze
I ACa 1539/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika jasno, że zgoda inwestora może przyjąć formę potwierdzenia już zawartej umowy z podwykonawcą a inwestorowi w takiej sytuacji nadal pozostaje możliwość zapoznania się z dokumentacją przed powstaniem obowiązku zapłaty bez znaczenia pozostaje okoliczność czy możliwość zapoznania z dokumentacją powstała do chwili zakończenia robót czy po ich zakończeniu.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1543/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Gdy dłużnik ma względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju, wynikających z różnych tytułów, a spełniane świadczenie nie wystarcza na zaspokojenie wierzyciela w całości, to o zaliczeniu go na określony dług decyduje wola dłużnika wyrażona przy spełnieniu świadczenia, nie później jednak niż przy przyjęciu pokwitowania, w którym wierzyciel zaliczył świadczenie na jeden z długów.

#Sprzedaż #Wykonanie zobowiązania
I ACa 664/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku drugiej instancji wiążą zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

#Kary umowne
II AKa 52/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 53/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 14/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 lutego 2013 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania.

Teza Wnioskodawcy należne jest odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jakie poniósł w związku z niewątpliwie niesłusznym tymczasowym aresztowaniem.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 3/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Zabór cudzego mienia musi być połączony z posługiwaniem się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 5/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o przestępstwa przeciwko życiu.

Teza Sprawca umyślnie realizuje znamiona typu zasadniczego, natomiast skutek w postaci śmierci nie jest już przez sprawcę objęty zamiarem.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 1/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Jedną z form „uczestniczenia w obrocie” środkami może być również nabycie tychże środków od osoby wprowadzającej je do tego obrotu, niezależnie od tego, kto będzie kolejnym ich nabywcą. odurzającymi.

#Narkomania
II AKa 4/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o formy popełniania przestępstw.

Teza Zmiana kary w instancji odwoławczej nie może nastąpić w każdym wypadku, w którym jest możliwa wedle własnej oceny Sądu Odwoławczego, lecz wtedy tylko, gdy kara orzeczona nie daje się zaakceptować z powodu różnicy pomiędzy nią a karą sprawiedliwą.

#Formy popełnienia przestępstw - stadialne #Młodociany
II AKa 24/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 lutego 2013 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Teza Zasada swobodnej oceny dowodów jest dyrektywą, na mocy której organy procesowe kierują się swoim przekonaniem, które nie jest zależne od żadnych ustawowych reguł ocen dowodów.

#Dowody
II AKa 394/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Każde odpłatne udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej innej osobie wyczerpuje pojęcie działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej statuując ocenę zachowania sprawcy w ramach czynu penalizowanego przez art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu #Narkomania
I ACz 1654/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowne określenie przez strony właściwości określonego sądu do rozpoznania ich sprawy skutkuje tym, że tak określona właściwość staje się właściwością wyłączną, która eliminuje każdą inną właściwość, w tym ogólną i przemienną.

#Właściwość sądu
I ACz 1554/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 sierpnia 2013 r. w sprawie o nakazanie wydania.

Teza Sąd odrzuci pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

#Droga sądowa #Pozew #Odrzucenie środka zaskarżenia
I ACz 1844/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 września 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

#Postępowanie zabezpieczające
I ACa 1104/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Dobra osobiste
II S 28/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 lipca 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 12/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 14 maja 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 29/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 14 lipca 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 16/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 maja 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Katalog postępowań w których stronom i innym podmiotom przysługuje prawo do wniesienia skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jest zamknięty.

#Skarga na przewlekłość
II S 17/20 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 maja 2020 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 659/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 470/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.

#Spółdzielnia
I ACa 742/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2013 r. w sprawie o zapłatę, rentę i ustalenie.

Teza Pozostawienie określenia odpowiedniego zadośćuczynienia sądowi, zatem ingerencję sądu odwoławczego gdy stan faktyczny nie jest kwestionowany, dopuszcza jedynie w wypadkach oczywistego zaniżenia lub wygórowania zadośćuczynienia.

#Zadośćuczynienie
I ACa 613/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji ma charakter realny, a nie iluzoryczny. W konsekwencji więc to ostatecznie przedsiębiorca, względem którego popełniono czyn nieuczciwej konkurencji, może wybrać, jakie roszczenie zamierza podnieść i realizować w procesie.

#Przedawnienie roszczeń #Nieuczciwa konkurencja
I ACa 853/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

#Kary umowne #Umowa o roboty budowlane
I ACa 620/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie #Renta
III AUa 1276/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 listopada 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

#Emerytura
II AKa 338/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2018 r. w sprawie o rozbój.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Rozbój
II AKa 271/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 października 2018 r. w sprawie o

Teza O uznaniu iż doszło do szczególnego udręczenia ofiary przestępstwa kwalifikowanego nie przesądza będący jego następstwem stopień rozstroju zdrowia pokrzywdzonego, lecz decyduje ocena sposobu podjętego wobec określonej osoby w konkretnych okolicznościach faktycznych działania.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1720/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 lutego 2015 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Prawidłowe ustalenie udziału i odpowiadającej mu części wydatków i ciężarów przypadających na każdego właściciela lokalu wymaga ustalenia stosunku powierzchni jego lokalu do wszystkich lokali w nieruchomości.

#Wspólnota mieszkaniowa #Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 1549/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2015 r. w sprawie o rozwiązanie spółki.

Teza Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

#Spółka
I C 694/17 Wyrok SO w Gdańsku z 31 października 2017r. w sprawie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności

Teza Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być skuteczne, gdy w wyniku wyegzekwowania całej należności, zgasła wykonalność tytułu wykonawczego. W takiej sytuacji merytoryczne badanie zasadności powództwa przeciwegzekucyjnego jest nie tylko zbędne, ale i niedopuszczalne. Jak wskazał między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt IV CSK 282/15 wyegzekwowanie świadczenia zasądzonego tytułem wykonawczym objętym powództwem przeciwegzekucyjnym nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania, zgodnie z art. 355 k.p.c., lecz do oddalenia powództwa, o ile oczywiście wyegzekwowanie świadczenia nastąpiło w toku postępowania rozpoznawczego. Jednocześnie, jak uzasadniał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 marca 1976 r. III CZP 18/76 (OSNC 1976/9/195), zasadność powództwa wytoczonego na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. ocenia się według stanu rzeczy w chwili orzekania. Zatem, skoro na chwilę zamknięcia rozprawy tytuł wykonawczy, będący podstawą zgłoszonego roszczenia, wygasł, to brak było podstaw do uwzględnienia powództwa.

#Pozbawienie wykonalności
II AKa 310/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 listopada 2017 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Przepis stanowi podstawę prawną dochodzenia roszczeń z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania stosowanego przez państwo obce w związku z wydaniem przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli w sprawie wystąpiły przesłanki uzasadniające odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa.

#Odszkodowanie
II AKa 209/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 października 2017 r. w sprawie o dowody.

Teza O rażącej niewspółmierności wymierzonej kary można bowiem mówić wtedy, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny oddziaływać na wymiar kary, można uznać, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w instancji odwoławczej.

#Dowody
II AKa 328/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 listopada 2017 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza "Wytwarzanie" środka odurzającego oznacza czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory, a także ich oczyszczanie.

#Kara
I ACz 284/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 lutego 2013 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu na rzecz następcy.

Teza Niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym lub też ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe.

#Klauzula wykonalności #Postępowanie klauzulowe
II AKa 320/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę ale także i to że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 382/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Kara #Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1105/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dopóki dłużnik nie zostanie wezwany do spełnienia świadczenia, dopóty obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku nie aktualizuje się. Odsetki ustawowe za opóźnienie należą się dopiero od daty wezwania zobowiązanego do zapłaty zachowku.

#Zachowek
I ACa 1095/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 października 2012 r. w sprawie o zadośćuczynienie, zapłatę i rentę.

Teza Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie #Renta
II AKa 409/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 lutego 2012 r. w sprawie o udział w grupie zorganizowanej.

Teza Do wypełnienia znamion przestępstwa udziału w grupie zorganizowanej wystarczy sama bierna przynależność bez popełniania jakichkolwiek innych czynów zabronionych.

#Przestępstwa podobne #Narkomania
II AKa 7/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o wymuszenie rozbójnicze.

Teza Wystarczające jest, że sprawca broń posiada i manipuluje nią, sprawiając wrażenie, że może być użyta, zgodnie z przeznaczeniem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 37/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2012 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Przestępstwo paserstwa. popełnia ten, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia.

#Wymiar kary
I ACa 1387/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Oddanie dzieła nie oznacza jego odbioru, aczkolwiek odebranie dzieła świadczy o jego oddaniu.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 14/13 Wyrok SA w Poznaniu z 14 lutego 2013 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

Teza Powódka nie wykazała, by pozwana dopuściła się względem niej rażącej niewdzięczności w rozumieniu art. 898 § 1 k.c. Fakt, że w okresie dokonywania remontu pokoju na wyższej kondygnacji powódka nie mogła z tego pokoju swobodnie korzystać nie może być traktowany jako skierowany przeciwko powódce i stanowiący objaw niewdzięczności.

#Umowa
I ACz 51/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 lutego 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zapłatę.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 12/15 Wyrok SA w Poznaniu z 20 maja 2015 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Teza Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 kpc dłużnik może wytoczyć powództwo w celu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności. Dłużnik może w drodze tego powództwa zmierzać do wzruszenia treści tytułów egzekucyjnych, których nie chroni prawomocność materialna np. aktu notarialnego. Zdaniem Sądu przedmiotowe zobowiązanie Spółki do świadczenia na rzecz pozwanego wskazanych kwot nie stanowi zobowiązania wskazanego w pkt 3 i 4 art. 228 ksh, a stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników powoda na nabycie przedmiotowej nieruchomości została podjęta. W związku z powyższym oparte na tym zarzucie powództwo przeciwegzekucyjne w świetle art. 840 § 1 pkt 1 kpc było nieuzasadnione.

#Powództwo
II AKa 248/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 września 2019 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przekonanie sądu o wiarygodności jednych i niewiarygodności innych dowodów pozostaje pod ochroną wtedy, gdy jest poprzedzone ujawnieniem na rozprawie głównej całokształtu istotnych okoliczności sprawy w sposób podyktowany obowiązkiem dociekania prawdy.

#Dowody
I ACa 490/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej.

#Użytkowanie wieczyste
I ACa 325/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

#Umowa sprzedaży
I ACa 991/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Odszkodowanie
II AKa 376/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Czynność sprawcza polega zatem na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, a przez powyższe „doprowadzenie” należy rozumieć wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej mieniem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 363/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy sprawca uświadamiając sobie, że wypełnia znamiona czynu zabronionego albo, że jego zachowanie się może wypełnić te znamiona chce jego popełnienia.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 251/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2013 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Przestępstwo zabójstwa może być popełnione jedynie umyślnie, a zatem w zamiarze bezpośrednim lub wynikowym.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 386/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 grudnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przedmiotem przestępstwa kradzieży może być tylko cudze mienie ruchome, to jest rzecz przedstawiająca wartość materialną i mogąca być w związku z tym przedmiotem obrotu.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 351/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 grudnia 2013 r. w sprawie o przestępczość zorganizowaną.

Teza Odpowiedzialność za udział w związku albo zorganizowanej grupie przestępczej lub terrorystycznej opiera się na przynależności, niezależnie od pełnionych funkcji. Uczestnik nie musi więc brać udziału w konkretnym przestępstwie popełnionym przez grupę lub związek, wystarczy świadoma przynależność do tego związku lub zorganizowanej grupy.

#Przestępczość zorganizowana
II AKa 382/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 grudnia 2013 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Zgodnie z tym przepisem oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub części kary, której nie powinien był ponieść.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 405/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Jeśli uwzględni się rodzaj przewiezionych przez granicę narkotyków i ich ilość, zbliżoną do dolnego progu „ znaczności”, należy przyjąć, że oskarżony zasługuje na nadzwyczajne złagodzenie kary

#Kara
II AKa 403/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2013 r. w sprawie o rozbój.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Rozbój
I ACa 686/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lipca 2013 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten ze względu na ustanowiony ustawą zakaz nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny.

#Pozbawienie wykonalności
II AKa 359/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Aby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary należy stwierdzić, że stopień zawartości bezprawia, którego odzwierciedleniem ma być wymierzona kara, nie uzasadnia wymierzenia sprawcy kary nawet w wysokości równej dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

#Narkomania
II AKa 370/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 listopada 2013 r. w sprawie o środki odwoławcze.

Teza Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy miał obowiązek uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

#Środki odwoławcze
II AKa 181/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 grudnia 2018 r. w sprawie o przywłaszczenie środków pieniężnych.

Teza Stwierdzenie obiektywnego rozporządzenia przez sprawcę cudzą rzeczą nie jest wystarczające, konieczne jest wykazanie, że działaniu temu towarzyszył szczególny zamiar.

#Przywłaszczenie
I ACa 484/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 maja 2014 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

#Użytkowanie wieczyste
I ACa 569/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli dłużnik ma kilka długów tego samego rodzaju może wskazać wierzycielowi, który z długów chce zaspokoić.

#Wykonanie zobowiązania
II AKa 101/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, stanowi wartość progową, a więc taką, której zaistnienie warunkuje możliwość przyjęcia realizacji znamienia znacznej ilości.

#Narkomania
II AKa 162/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lipca 2016 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Przestępstwo wprowadzania do obrotu można popełnić jedynie umyślnie. Jest to przestępstwo kierunkowe, które ze względu na cel działania sprawcy może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim.

#Narkomania
I ACa 814/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy .

#Kary umowne
I ACa 1727/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2015 r. w sprawie o zachowek.

Teza Obdarowany jest zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku tylko w zakresie wzbogacenia.

#Zachowek
I ACa 1709/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 lutego 2015 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Nie można uznać za wadliwą czynność prawną dokonaną w stanie jedynie ograniczającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

#Nieważność umowy
I ACa 214/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2015 r. sprawie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

Teza Legitymację do zaskarżenia uchwały mają ci wspólnicy, w stosunku do których zaszły obiektywne przeszkody uniemożliwiające bądź usprawiedliwiające ich niestawiennictwo na zgromadzeniu.

#Uchylenie uchwały spółki
I ACa 1136/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ponadto do zakresu odpowiedzialności nie kwalifikują się zobowiązania wobec dostawców, usługodawców czy też pracowników wykonawcy, a wyłącznie zobowiązania wobec podwykonawców wykonujących roboty budowlane.

#Umowa o roboty budowlane
II AKa 104/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

#Odszkodowanie
II AKa 30/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 marca 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Teza Zgodnie z istotą współsprawstwa, każdy ze współdziałających odpowiada za całość czynu bez względu na to czy osobiście realizował czynności sprawcze.

#Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
II AKa 43/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 marca 2014 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje polskich organów ścigania.

Teza W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty zatrzymane w toku postępowania.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II S 13/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skarga powinna czynić zadość określonym wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a nadto zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 55/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

#Oszustwo
II AKa 65/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2014 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teza Zasada ryzyka, przyświecająca odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, oznacza tu, że kwestię bezpodstawności zatrzymania, w kontekście jego niewątpliwej niesłuszności, oceniać należy nie w aspekcie tego, co sądził organ zatrzymujący w momencie zatrzymywania osoby w oparciu o posiadane wówczas informacje.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 34/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 marca 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Różnica pomiędzy przestępstwem, a zabójstwem polega na tym, że w przypadku popełnienia zbrodni zabójstwa sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny pozbawienia życia człowieka, a w wypadku popełnienia przestępstwa sprawca działa z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
VII U 1305/15 Wyrok SO w Gdańsku z 22 października 2015r. w sprawie przyznania prawa do emerytury pomostowej

Teza Kluczowe dla ustalenia okresów pracy w szczególnych warunkach w myśl ustawy ma to, czy praca odpowiadała pracy zdefiniowanej art. 3 ustawy i załącznikach, do których odsyła, a nie to, czy zaświadczenie zostało wydane formalnie poprawnie.

#Emerytura pomostowa
I ACa 1045/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru jest nieważne.

#Darowizna
I ACa 878/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Forma pisma nie ma stanowić dowodu dokonania czynności, ale stwarzać podstawy do uznania, że istnieje prawdopodobieństwo dojścia do skutku wskazywanej czynności.

#Pożyczka
I ACa 819/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2014 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Rozmiar zadośćuczynienia zależy od wielu czynników, na które składają się te związane z samym naruszeniem dóbr.

#Dobra osobiste
I ACa 825/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 września 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Ubezpieczenie majątkowe
I ACa 913/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty zawiadomienia o wypadku.

#Odsetki
I ACa 957/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą.

#Spółka
I ACz 2228/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 grudnia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego, a w razie jego niewykonania – zwrot pisma stronie – mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, albo jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty.

#Zwrot pozwu
I ACa 931/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem, i rozwiązania umowy leasingu.

#Leasing
I ACa 906/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność zobowiązanego w takich przypadkach wynika z jego zawinionego działania, opiera się na zasadzie winy.

#Czyn
I ACa 1270/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Swoboda umów obejmuje więzi prawne o charakterze obligacyjnym.

#Ubezpieczenie #Gwarancja
II AKa 13/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2019 r. w sprawie o rasizm.

Teza Przestępstwo to wymaga zachowania sprawcy motywowanego pobudkami dyskryminacyjnymi ofiarę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości.

#Rasizm
II S 17/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II S 18/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 2/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2019 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Ciężki uszczerbek na zdrowiu, w tym przypadku chodzi o wszelakie sytuacje, w których powrót do pełnego zdrowia wymaga leczenia dłuższego niż tydzień.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 417/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 lutego 2019 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Czyn ten jest przestępstwem polegającym na samym narażeniu na nastąpienie skutków, o których mowa w tym przepisie, bez względu na to czy skutki te rzeczywiście nastąpią. Inaczej mówiąc „narażenie”, dotyczy jedynie potencjalnych a nie realnych skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II S 1/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 lutego 2019 r. w sprawie o naruszenie prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy w postępowaniu przygotowawczym.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 371/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 lutego 2019 r. w sprawie o przestępstwo.

Teza Zachowanie pomocnika wyrażać się więc może w innej postaci niż dostarczenie narzędzia, środka przewozu, udzielenie rady lub informacji.

#Formy popełnienia przestępstw - stadialne
II AKa 396/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 marca 2019 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Oszustwo
I ACa 60/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 361/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2014 r. w sprawie o uznanie umowy za bezskuteczną.

Teza Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

#Uznanie czynności za bezskuteczną #Skarga pauliańska
II S 48/19 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 września 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ma miejsce wówczas gdy wskutek działań lub zaniechań sądu lub prokuratora postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 1168/17 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 czerwca 2017 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 169/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

#Nieuczciwa konkurencja #Nienależne świadczenie
II AKa 263/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 listopada 2012 r. w sprawie o pranie brudnych pieniędzy.

Teza Czynności sprawcze muszą się odnosić do wartości majątkowych „brudnych pieniędzy” pochodzących pośrednio z czynu zabronionego.

#Przedawnienie roszczeń
II AKa 364/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Sprawca działa z zamiarem ewentualnym popełnienia przestępstwa także wtedy, gdy ma on świadomość możliwości nastąpienia skutku przestępczego i na to się godzi, to znaczy wprawdzie nie chce, aby skutek taki nastąpił, ale zarazem nie chce, żeby nie nastąpił, a więc gdy wykazuje całkowitą obojętność wobec uświadomionej sobie możliwości nastąpienia skutku przestępczego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 334/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2018 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Przywóz i przekazanie kokainy zleceniodawcy to czynność główna, która pochłania czynność polegającą na wprowadzeniu do obrotu.

#Kara
II AKa 317/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 listopada 2018 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Zabójstwo jest kwintesencją zła, jest zaprzeczeniem nakazu ochrony życia, jako wartości samoistnej. Z punktu widzenia prawa jest najcięższą zbrodnią skierowaną przeciwko człowiekowi. Jej istota, ujmując rzecz najprościej, polega na bezprawnym i zawinionym pozbawieniu życia innej osoby.

#Zabójstwo
I ACa 28/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis wprowadza bowiem samoistną, odrębną podstawę odpowiedzialności prywatnoprawnej członków zarządu za zobowiązania spółki.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I ACa 1393/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Naruszenie prawa materialnego poprzez o niezastosowanie i nie uznanie wobec nieważności umowy winno zostać rozpoznane jako roszczenie z tytułu bezpodstawnego bogacenia.

#Bezpodstawne wzbogacenie #Zamówienia publiczne
I ACa 889/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2013 r. w sprawie o wydanie ruchomości, zwrot weksla i zapłatę.

Teza Korzystanie z prawa zatrzymania jest uzależnione od łącznego spełnienia dwóch przesłanek, mianowicie strony muszą być zobowiązane do wzajemnych świadczeń, a nadto skorzystanie z prawa zatrzymania jest możliwe nie wcześniej, niż w sytuacji, w której druga strona wezwie do zwrotu spełnionego świadczenia.

#Weksel
I ACa 377/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2014 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Żądanie uchylenia uchwały nie może być argumentowane jej sprzecznością z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ w takim wypadku właściwym byłoby odmienne rodzajowo powództwo o ustalenie nieważności uchwały.

#Uchwały organów spółdzielni
I ACa 182/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna.

#Potrącenie #Kary umowne
I ACa 1327/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Prawo do dziedziczenia realizuje się zarówno w przypadku uzyskania praw do spadku na podstawie testamentu, jak i w razie realizacji roszczenia o zachowek.

#Zachowek
II AKa 260/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 października 2016 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Datą wszczęcia postepowania, w oparciu o inne pismo procesowe niż akt oskarżenia, nie jest data wpływu tego pisma do sadu, ale data podjęcia przez sąd lub inne podmioty czynności zmierzającej bezpośrednio do merytorycznego rozpoznania wniosku.

#Odszkodowanie
II AKa 266/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 października 2016 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Popełnienie czynu zabronionego przez sprawcę działającego w zamiarze ewentualnym zawsze musi być związane z jego inną aktywnością nakierowaną na określony cel czy to przestępny czy też nie.

#Dowody
I ACa 1316/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 listopada 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Inwestor odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych.

#Umowa o roboty budowlane #Odpowiedzialność
I ACa 1395/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

#Zapłata
I ACa 1515/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 stycznia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do zwrotu jej wartości.

#Nienależne świadczenie #Konkubinat
I ACa 1401/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 grudnia 2016 r. w sprawie o zwolnienie spod egzekucji.

Teza Jeżeli ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej, do jego przeniesienia konieczny jest - poza umową, także wpis nabywcy w księdze wieczystej, wpis taki ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dopóki nie nastąpi, dopóty prawo nie przechodzi na nabywcę.

#Zwolnienie spod egzekucji #Powództwo
I ACa 1527/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2016 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności.

Teza Wydatki na remonty i bieżącą konserwację składają się na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Wspólnota zasadnie pobiera więc zaliczki także na ten cel, jak wynika z akt od szeregu lat, ujmuje je w planach i rozliczeniach.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 1516/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 grudnia 2016 r. w sprawie o zaplatę.

Teza Mimo przewidzianego w wymogu zgody inwestora i wykonawcy w orzecznictwie powszechnie się przyjmuje, że dla przyjęcia odpowiedzialności jednego z nich wobec dalszego podwykonawcy nie jest konieczna zgoda obu.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1513/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 grudnia 2016 r. w sprawie o nakazanie.

Teza Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny tak, by możliwe było ustalenie, od kogo pochodzi.

#Prasowe prawo
I ACa 53/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2015 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Stwierdzanie istnienia jakiegokolwiek stosunku dłużnika do skutku czynności prawnej nie jest więc wymagane i wystarcza sam fakt świadomości, że dłużnik wiedział o istnieniu wierzycieli i znał co najmniej w granicach ewentualności skutki dokonywanej przez siebie czynności.

#Skarga pauliańska
I ACa 193/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

#Wspólnota mieszkaniowa #Uchylenie uchwały spółki
I ACa 1748/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 marca 2015 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę pieniężną za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 233/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nienależne świadczenie polega na tym, że ten, kto spełnia takie świadczenie świadczy, mimo że zobowiązanie nie istnieje w ogóle.

#Nienależne świadczenie
I ACz 2507/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Przyjęcie niedopuszczalności drogi sądowej w zakresie dochodzenia rekompensaty nie zamyka wszakże możliwości dochodzenia odszkodowania, które może przewyższać kwotę rekompensaty, jeśli ma miejsce delikt (czyn niedozwolony) Skarbu Państwa.

#Zadośćuczynienie
I ACa 734/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 sierpnia 2013 r. w sprawie o bezpodstawne wzbogacenie.

Teza Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby było to niemożliwe, do zwrotu jej wartości.

#Bezpodstawne wzbogacenie
I ACa 1323/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 702/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku, gdy termin spełnienia świadczenia przez dłużnika nie został wskazany w treści umowy ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to zobowiązanie jest bezterminowe. W takiej sytuacji świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

#Odszkodowanie
I ACa 593/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

#Przelew wierzytelności
I ACa 618/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie nie może stanowić wyłącznie wartości symbolicznej, ale winno stanowić odczuwalną wartość ekonomiczną niwelującą przynajmniej w części niekorzystne skutki śmierci osoby bliskiej.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 653/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 czerwca 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

#Rękojmia
I ACa 198/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

#Umowa o roboty budowlane
II AKa 178/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Każdy kastet nie odpowiada znamieniu ustawowemu przedmiotu niebezpiecznego, uznaje się za konieczne ustalenie, jakie właściwości ma określony kastet i czy te jego cechy nadają mu właściwości porównywalne z użyciem broni palnej lub noża.

#Dowody #Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 227/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Usiłowanie przestępstwa zabójstwa, przez brak skutku, różni się znacząco w stopniu społecznej szkodliwości od przestępstwa dokonanego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 199/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wynajmujący obowiązany jest oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

#Najem
I ACa 106/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przedłożone do pozwu umowy cesji wierzytelności są nieważne w sytuacji, gdy umowa przelewu wierzytelności w dostateczny sposób indywidualizuje nabytą wierzytelność, konkretnie określa stosunek zobowiązaniowy, którego dotyczy zbywana wierzytelność.

#Zabezpieczenie #Przelew wierzytelności
I ACa 539/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 czerwca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kodeks cywilny zawęża grupę osób, które mogą otrzymać zadośćuczynienie za śmierć. Do świadczenia takiego mają prawo wyłącznie członkowie najbliższej rodziny.

#Zadośćuczynienie
I ACa 298/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez nierozpoznanie istoty sprawy należy bowiem rozumieć zarówno zaniechanie przez sąd zbadania materialnej podstawy żądania pozwu, jak i pominięcie merytorycznych zarzutów pozwanego, wpływających na ocenę zasadności tego żądania.

#Ubezpieczenie OC
I ACa 488/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 maja 2013 r. w sprawie o unieważnienie umowy darowizny.

Teza Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

#Nieważność umowy #Darowizna
I ACz 1044/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 maja 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

#Uchybienie i przywrócenie terminu
I ACz 1164/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2013 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Niewskazanie miejsca zamieszkania uniemożliwia bowiem nadanie sprawie biegu, a Sąd nie ma obowiązku poszukiwania adresu, wyręczając tym samym podmiot w obowiązkach procesowych.

#Zwrot pozwu
I ACz 1084/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2013 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Celem nadania klauzuli wykonalności, mimo zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, jest umożliwienie prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto.

#Dłużnik #Klauzula wykonalności
I ACa 11/18 Wyrok SA w Poznaniu z 19 września 2018 r. w sprawie o zapłatę

Teza Hałas ogranicza korzystanie z nieruchomości w rozumieniu art. 129 i art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmniejszenie wartości nieruchomości z powodu wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, a także sąsiedztwa lotniska, emitującego hałas nie pozwalający dotrzymać standardów jakości środowiska jest stratą powodującą obniżenie aktywów w majątku powoda.

#Apelacja
I ACa 19/18 Wyrok SA w Poznaniu z 4 października 2018 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Teza Pozwana sprzeciwiała się udziałowi w spotkaniach osób trzecich, z którymi pozostawała w konflikcie, natomiast nie kwestionowała prawa powoda do tych kontaktów bez udziału tych osób. Taka postawa pozwanej nie była równoznaczna z naruszeniem dóbr osobistych powoda do utrzymywania więzi z dzieckiem. Nie ma w okolicznościach sprawy podstaw, aby powód, zamiast skorzystania z przysługujących mu środków egzekucyjnych, wykorzystywał przepisy o ochronie dóbr osobistych dla przymuszenia pozwanej do realizacji postanowienia wydanego w sprawie kontaktów z dzieckiem w sposób zgodny z jego interpretacją tego orzeczenia, bądź też aby w ten sposób próbował rozstrzygać o innych kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

#Dobra osobiste
I ACa 796/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W chwili oddania dzieła w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie.

#Umowa o dzieło
I ACz 50/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 922/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2013 r. w sprawie o zapłatę i rentę.

Teza Sąd rozstrzygając o świadczeniu, ma obowiązek objąć orzeczeniem całość doznanej przez poszkodowanego krzywdy, w tym również takiej, która polega na nieuchronnym pogorszeniu się w przyszłości stanu jego zdrowia lub innych niekorzystnych konsekwencjach czynu niedozwolonego.

#Zadośćuczynienie
II AKa 63/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 marca 2014 r. w sprawie o nadzwyczajne złagodzenie kary.

Teza Względy wychowawcze (pozytywne) nie stanowią samodzielnej przesłanki do stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do młodocianego.

#Kara pozbawienia wolności #Nadzwyczajne złagodzenie kary
I ACz 1620/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 sierpnia 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie istnieje znaczna szansa jego istnienia. Uprawdopodobnienie odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione.

#Zabezpieczenie
II AKa 67/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Wymuszenie rozbójnicze jest przestępstwem skierowanym przeciwko mieniu, a jednocześnie przeciwko osobie. Polega na zmuszeniu innej osoby za pomocą przemocy, groźby do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 36/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 marca 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Skutkiem zachowania sprawcy jest doprowadzenie pokrzywdzony podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy czym jest nim każda czynność dysponowania nim, która pogarsza sytuację majątkową pokrzywdzonego, w tym także zmniejsza jego szansę na zaspokojenie roszczeń w przyszłości.

#Oszustwo
I ACa 722/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i zapłacenia ceny.

#Umowa #Umowa dostawy
III AUa 738/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 października 2014 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Podstawę wymiaru emerytury ustala się w oparciu o przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

#Wysokość emerytury
I ACz 2340/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1277/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

#Poręczenie
I ACa 1302/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

#Kary umowne
II S 22/18 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 czerwca 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Należy mieć na uwadze w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez prokuratora, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a zwłaszcza tej, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 122/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 czerwca 2018 r. w sprawie o rasizm.

Teza Występek ten można bowiem popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Sprawca musi bowiem zarówno mieć świadomość określonych cech pokrzywdzonego (rasy, narodowości, wyznania czy bezwyznaniowości), jak i chcieć naruszenia jego godności właśnie i przede wszystkim z ich powodu.

#Rasizm
II AKa 85/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2018 r. w sprawie o czynności procesowe.

Teza Protokół powinien zawierać informacje na temat przebiegu czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników.

#Czynności procesowe
II AKa 91/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 maja 2018 r. w sprawie o rozbój.

Teza Rozbój jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym i można go popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim.

#Rozbój
II AKa 101/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2018 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za przestępstwo odpłatnego udzielenia narkotyku małoletniemu konieczne jest wykazanie, iż wiedział on, że nabywca jest małoletni lub przynajmniej przewidywał taką okoliczność i godził się z tym faktem.

#Kara #Młodociany
II AKa 15/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2018 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Podjęte przestępne zachowania będą dla sprawcy źródłem regularnego dochodu, nie ograniczonego czasowo lub z wyznaczonym odległym końcem.

#Dowody
II S 29/18 Zarządzenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 5 lipca 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 71/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 czerwca 2018 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Oszukańcze zachowania zgodnie z treścią powołanej regulacji, mają być sposobem doprowadzenia osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, oczywistym jest, że muszą owo rozporządzenie mieniem poprzedzać.

#Oszustwo
II S 45/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 października 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skarga na przewlekłość postępowania stanowi w istocie doraźną interwencję przeciwdziałającą bieżącej przewlekłości postępowania. Jej funkcją jest przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu procesowego.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 280/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 września 2019 r. w sprawie o karę.

Teza Nie każda więc różnica w zakresie oceny wymiaru kary uzasadnia zarzut rażącej niewspółmierności kary, ale tylko taka, która ma charakter zasadniczy, a więc jest niewspółmierna w stopniu nie dającym się zaakceptować.

#Kara
I ACz 1414/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Podstawowym warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie przez uprawnionego łącznego istnienia dwóch przesłanek, tj. uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie majątkowe
I ACz 1514/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

#Zabezpieczenie majątkowe
II AKa 336/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2013 r. w sprawie o przestępczość zorganizowaną.

Teza Przestępstwo penalizuje branie udziału, zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą albo związkiem mającym na celu popełnienie przestępstwa (przestępstw).

#Przestępczość zorganizowana
II S 8/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2014 r. w sprawie o przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy.

Teza Jeśli ustawa nie zawiera żadnych wskazówek, co do długości określonych czynności czy stadiów postępowania, należy się odwołać do wiedzy wynikającej z praktyki, orzecznictwa sądów lub przeciętnej długości postępowania w podobnych sprawach.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 1/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2013 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Przyznawanie odsetek ustawowych należy łączyć z wymagalnością roszczenia o zadośćuczynienie, do którego dochodzi niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty.

#Zadośćuczynienie
II AKa 213/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie o korupcję.

Teza Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności.

#Korupcja
II AKa 42/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. w sprawie o broń.

Teza Jeżeli sprawca rozboju stosuje groźbę natychmiastowego użycia przemocy wobec osoby, posługując się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem.

#Broń
II AKa 45/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 marca 2017 r. w sprawie o rozbój.

Teza Doprowadzenie ofiary do stanu nieprzytomności lub bezbronności oraz zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Zamach na człowieka jest tu jedynie środkiem do realizacji głównego celu, jakim jest zabór mienia.

#Rozbój
II AKa 44/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 marca 2017 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Rozmiar wyrządzonej konkretnej krzywdy oraz uzyskanej dzięki temu korzyści, kara materialna grzywny została skorelowana z wysokością wyrządzonej szkody i jest jedynie niewielką częścią tej szkody.

#Swobodna ocena dowodów
I ACa 1325/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2017 r. w sprawie o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Teza Upływ 3 letniego terminu dotyczy postępowań zakończonych ustaleniem wysokości opłaty bez względu na to czy będzie ona niższa, wyższa czy taka sama jak w wypowiedzeniu.

#Użytkowanie wieczyste
I ACa 1585/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 stycznia 2016 r. w sprawie o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Teza Zaskarżona uchwała wspólnoty mieszkaniowej może być przyjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów nie przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, ale przez osobę trzecią, bezpośrednio zainteresowaną wynikiem głosowania, mającą wpływ na treść uchwały.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 1110/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Do umów o świadczenie usług, nieuregulowanych innymi przepisami, odpowiednie zastosowanie mają przepisy o umowie zlecenia.

#Zapłata
I ACa 1476/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 stycznia 2016 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

#Przedawnienie #Dobra osobiste
II AKa 7/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2015 r. w sprawie o grzywnę.

Teza Orzekanie grzywny staje się aktualne dopiero po wymierzeniu kar jednostkowych i kary łącznej pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, których wykonanie zostało warunkowo zawieszone.

#Grzywna
II AKa 2/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lutego 2015 r. w sprawie o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.

Teza Wypełnia znamiona przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej samo przystąpienie do niej i pozostawanie w jej strukturze, choćby bez pełnienia w niej funkcji czy wykonywania zadań.

#Dowody
II AKa 344/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 stycznia 2015 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko wolności.

Teza „Handel ludźmi’’ jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu, połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością, a odpowiedzialności karnej podlega ten, kto kupuje, sprzedaje, zastawia, dokonuje zamian, użycza lub dokonuje innych transakcji cywilnoprawnych, których przedmiotem jest człowiek.

#Przestępstwo przeciwko wolności
I ACa 391/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
I ACa 444/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 maja 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dokumenty urzędowe są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku.

#Kredyt #Hipoteka
I ACz 121/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu jest zastrzeżone i ograniczone wyłącznie do takich braków, które faktycznie uniemożliwiają nadanie sprawie biegu.

#Zwrot pozwu
I ACz 849/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 maja 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

#Odrzucenie pozwu
I ACz 39/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 750/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym jest ograniczony.

#Klauzula wykonalności
I ACz 129/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Na etapie postępowania zabezpieczającego wnioskodawca nie musi wykazać i udowodnić przysługującego mu roszczenia, czy też uprawdopodobnić jego istnienie w stopniu graniczącym z pewnością, wystarczające bowiem jest by uprawdopodobnił, że istnieje szansa na jego istnienie.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 677/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza W sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono zaskarżone postanowienie, pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

#Powództwo
I ACz 989/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 maja 2013 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia występuje wówczas gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 14/18 Wyrok SA w Poznaniu z 28 lutego 2018 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 4 k.c., a wcześniej art. 526 k.c., jest także wniesienie go jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2007 r., V CSK 518/06, LEX nr 488975 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2004 r., I ACa 1274/03, MoP 2006, nr 12 s. 663). Artykuł 55 4 k.c. nie ma zastosowania jeżeli nabywca uzyskał przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne w inny sposób niż przez nabycie szczególne np. w drodze dziedziczenia, gdyż wtedy stosuje się art. 922 § 1 k.c.

#Apelacja
I ACa 1304/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 listopada 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Obowiązek inwestora odbioru robót nie można sprowadzać do sytuacji, w której odebranie ma dotyczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad.

#Umowa o roboty budowlane
I ACa 1642/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 stycznia 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie.

#Autorskie prawo i pokrewne
I ACa 1241/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 października 2016 r. w sprawie o ustalenie nieważności uchwał.

Teza Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że ustawa lub statut stanowią inaczej.

#Członek spółdzielni
II AKa 282/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o mienie.

Teza Sprawca, przystępując do dokonania rozboju, używa niebezpiecznego przedmiotu, dokonując zaboru mienia, nie musi się już nim posługiwać.

#Mienie
II AKa 255/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 września 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Wymierzając karę nawet sprawcy nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować, to jednak nie oznacza to „konieczności” orzekania wobec sprawców młodocianych wyłącznie kar wolnościowych lub nadzwyczajnego złagodzenia kary.

#Rozbój
II AKa 315/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2019 r. w sprawie o zamiar.

Teza Znamię "zabija" jest realizowane przez każdą czynność sprawczą połączoną związkiem przyczynowym ze skutkiem w postaci śmierci człowieka.

#Zamiar
II AKa 388/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2017 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Zbrodnia zabójstwa ma miejsce gdy sprawca zabija człowieka. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II S 7/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2018 r. sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skarga na przewlekłość postępowania w sprawie o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – nie służy.

#Skarga na przewlekłość
II S 8/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lutego 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Należy pozostawić bez rozpoznania skargę na przewlekłość postępowania w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 386/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2017 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Teza W postępowaniu karnym nie zapadają bowiem żadne rozstrzygnięcia, ani też nie dokonuje się żadnych ustaleń, które mogłyby w jakikolwiek sposób "naruszać prawa" lub "szkodzić interesom" podmiotów wskazanych w wyżej wymienionym przepisie.

#Odszkodowanie
I ACa 1390/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowy, za wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne.

#Powództwo #Zadośćuczynienie
III APa 10/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2013 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza W przypadku bowiem szkody w postaci utraconych korzyści szkoda ta ma zawsze charakter hipotetyczny i do końca nieweryfikowalny.

#Odszkodowanie
II AKa 393/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Oszustwo
II AKa 10/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 lutego 2019 r. w sprawie o pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Teza Gdy okoliczności obciążające zdecydowanie przeważają nad łagodzącymi, a stopień winy głęboko zdemoralizowanego sprawcy jest tak wysoki, że kara terminowego pozbawienia wolności nie spełniłaby stawianych przed nią celów indywidualno- i generalno- prewencyjnych.

#Kara
I ACa 606/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 czerwca 2015 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

#Dobra osobiste
I ACa 678/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczonych hipoteka lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

#Hipoteka #Podleganie ubezpieczeniom społecznym
II AKa 340/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 grudnia 2014 r. w sprawie o dowody.

Teza W sytuacji zaistnienia przeciwstawnych dowodów kreujących odmienne, wzajemnie sprzeczne stany faktyczne - sprowadzana do powinności wyboru przez sąd tej wersji, która jest dla oskarżonego najkorzystniejsza.

#Dowody
II AKa 339/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 listopada 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczną ilością narkotyku jest taka liczba jego pojedynczych porcji, jaka wystarczy do odurzenia co najmniej kilkudziesięciu osób.

#Narkomania
II AKa 320/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Kto, wbrew przepisom ustawy, przywozi z zagranicy, wywozi za granicę lub przewozi w tranzycie środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową podlega odpowiedzialności karnej.

#Narkomania
I ACa 853/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 listopada 2014 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Odpowiedzialność samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zachodzi tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie przesłanki odpowiedzialności deliktowej. Szkoda musi być normalnym następstwem działania (zawinionego błędu) lekarza , a nie skutkiem nadzwyczajnym, rezultatem nieszczęśliwego trafu bądź zbiegu okoliczności.

#Zadośćuczynienie
I ACz 7/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego przez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwym będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 676/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Teza Uchwała wykluczająca członka ze spółdzielni powinna wskazywać przyczyny takiej decyzji. Istotne jest, by wyjaśnienie nie budziło wątpliwości dla stron, jakie faktycznie powody legły u podstaw decyzji o wykluczeniu z członkostwa w spółdzielni.

#Spółdzielnia #Uchwały organów spółdzielni
I ACa 1508/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 lutego 2014 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylenie uchwały.

Teza Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.

#Uchylenie uchwały spółki
I ACa 575/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
II AKa 216/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 sierpnia 2014 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności.

Teza Ustalając rozmiar krzywdy należy mieć na względzie stopień i długotrwałość cierpień w całym okresie pozbawienia wolności.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 560/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

#Odszkodowanie
II AKa 173/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2019 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Teza W wypadku przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca musi obejmować świadomością przynajmniej możliwość spowodowania swoim zachowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby i chcieć takiego skutku albo na nastąpienie takiego skutku się godzić.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu #Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 103/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

#Czyny niedozwolone
I ACz 780/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron, jeżeli uprawdopodobni roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 634/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Zabezpieczenie roszczenia
II AKa 145/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to „znaczna ilość”.

#Narkomania
II AKa 120/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Wymiar kary jest wypadkową uwzględniania zarówno okoliczności obciążających jak i łagodzących dotyczących oskarżonego, które nie muszą być oceniane jednowymiarowo. Podobnie nie każda z dyrektyw wymiaru kary musi być uwzględniona w każdym przypadku w jednakowym stopniu.

#Rozbój
II AKa 121/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 maja 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

#Rozbój
II AKa 108/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 maja 2016 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza "Wytwarzanie" środka odurzającego oznacza czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory, a także ich oczyszczanie.

#Kara
II AKa 87/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Przestępstwo zabójstwa jest przestępstwem umyślnym. Pod względem podmiotowym konieczny jest zamiar pozbawienia życia.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 175/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 listopada 2013 r. w sprawie o dowody.

Teza Sąd kształtuje swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów.

#Dowody
II AKa 65/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Obraza prawa materialnego polega na niepostąpieniu stosownie do ustawowego nakazu lub postąpieniu wbrew ustawowemu zakazowi.

#Wymiar kary
II AKa 317/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 listopada 2013 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Szkoda o której mowa, powinna wynikać w sposób bezpośredni z zastosowania niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, nie zaś być tylko jego pośrednim następstwem.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 1371/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 k.c. ma na celu naprawienie krzywd niematerialnych, a zatem trudno wymiernych i zakres rekompensaty materialnej zależeć powinien przede wszystkim od każdego indywidualnego przypadku.

#Błąd lekarski
I ACa 1380/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACa 754/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia za korzystanie jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli przejście własności. Jeżeli do tego nie dojdzie, strony są obowiązane do wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, na podstawie postanowień zawartej umowy, lub w ich braku wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

#Bezpodstawne wzbogacenie
III AUa 1054/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 października 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Prawo do emerytury w wieku niższym od powszechnego z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest ściśle związane z szybszą utratą zdolności do zarobkowania z uwagi na szczególne warunki lub szczególny charakter pracy.

#Emerytura wcześniejsza
III AUa 1077/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 listopada 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Warunkami nabycia wcześniejszej emerytury są: nieprzystąpienie do OFE i rozwiązanie stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.

#Emerytura
II AKa 20/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2016 r. w spawie o oszustwo.

Teza Czynność sprawcza polega zatem na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, a przez powyższe „doprowadzenie” należy rozumieć wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej mieniem.

#Oszustwo
II AKa 265/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lutego 2016 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Do przypisania przestępstwa, nie jest nawet konieczna wiedza o szczegółach organizacji grupy, znajomość wszystkich osób ją tworzących, mechanizmów funkcjonowania. Wystarczy tylko gotowość sprawcy do spełnienia zadań służących tej grupie.

#Narkotyki
II AKa 93/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie o skład sądu.

Teza Nienależyta obsada sądu w występuje zarówno wówczas, gdy sąd orzekał w składzie nieznanym ustawie, jak i wtedy, gdy sąd orzekał wprawdzie w składzie znanym ustawie, ale nieprzewidzianym przez obowiązujące przepisy dla danego rodzaju spraw.

#Skład sądu
II AKa 331/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lutego 2016 r. w sprawie o korzyść majątkową.

Teza Dla przypisania sprawcy przestępstwa nie jest konieczne powstanie szkody, ale w takiej sytuacji – co zasadnie podnoszą obrońcy - należy wykazać mechanizm działania sprawcy na szkodę konkretnego interesu publicznego lub prywatnego.

#Korzyść majątkowa
II AKa 19/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lutego 2016 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Zgodnie z treścią zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie może być dochodzone jedynie w sytuacji gdy dojdzie do niewątpliwego niesłusznego zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 341/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 stycznia 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Oszustwo
II AKa 17/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2016 r. w sprawie o dowody.

Teza Naruszenie zasady in dubio pro reo jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy orzekający w sprawie sąd rzeczywiście powziął wątpliwości, co do treści ustaleń faktycznych lub wykładni prawa i wobec niemożności ich usunięcia, rozstrzygnął je na niekorzyść oskarżonego.

#Dowody
II AKa 343/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 stycznia 2016 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Przedmiotem wykonawczym przestępstwa określonego w tym przepisie jest bowiem cudza rzecz, a więc taka, która w chwili dokonania przywłaszczenia jest choćby w części własnością osoby innej niż sprawcy.

#Przywłaszczenie
II AKa 45/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 marca 2016 r. w sprawie o rozbój.

Teza Warunkiem odpowiedzialności za współsprawstwo jest wykazanie, że współdziałających łączyło porozumienie obejmujące wspólne wykonanie czynu zabronionego oraz że każdy z uczestników porozumienia obejmował świadomością realizację całości znamion określonego czynu zabronionego.

#Rozbój
II AKa 23/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Podlega karze kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia w błąd.

#Oszustwo
I ACa 804/12 Wyrok SA w Krakowie z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Chodzi tu o wymierne, efektywne korzyści „uzyskane", przybierające postać pożytków (naturalnych lub cywilnych). Nie uzasadniałby zaś pozbawienia posiadacza roszczenia o zwrot nakładów fakt „korzystania" z rzeczy.

#Nieważność umowy
III AUa 522/12 Wyrok SA w Poznaniu z 23 października 2012 r. w sprawie o wysokość składek

Teza Przepis art. 77 (5) § 1 k.p. zawiera wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem podróży służbowej. Podróżą służbową jest każde udanie się pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego. Wykonywanie zadania służbowego w rozumieniu art. 77 5 § 1 k.p. nie jest wykonywaniem pracy określonego rodzaju, wynikającej z charakteru zatrudnienia. Ta bowiem nigdy nie jest incydentalna. Stanowisko powyższe zostało również zaakceptowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. II PZP 11/08, gdzie Sąd wskazał, iż przepis art. 77 5 § 1 k.p. odnosi się jedynie do zadania rozumianego jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i wykonywanej zwykle w ramach stosunku pracy. Z przepisu art. 77 5 § 1 k.p. wynika bowiem wprost, że podróż służbowa ma charakter incydentalny.

#Podróż służbowa
III APa 15/12 Wyrok SA w Poznaniu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z treścią art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w art. 444 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Kwestia uwzględniania przy określaniu zadośćuczynienia świadczenia z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia poszkodowanego, jest w orzecznictwie i doktrynie sporna. Uzasadnieniem kumulacji świadczeń jest otrzymanie ich od innych podmiotów niż osoby zobowiązane do naprawienia szkody. Takie bowiem sytuacje nie powinny nawet częściowo zwalniać sprawcy od odpowiedzialności. Przyjmuje się jednak również, że otrzymane świadczenia mogą mieć wpływ na określenie wysokości zadośćuczynienia z art. 445 § 1 k.c., czy stosownego odszkodowania z art. 446 § 3 k.c.

#Zadośćuczynienie
III APa 16/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z treścią art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w art. 444 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, iż z braku szczegółowych kryteriów zawartych w samej ustawie, przy ustalaniu odpowiedniej sumy należy uwzględniać wszelkie okoliczności sprawy mogące mieć wpływ na wielkość doznanej przez poszkodowanego krzywdy; wszystkie pozostałe czynniki mają znaczenie wówczas, gdy wpływają na odczuwane cierpienia. Przy czym obok kryteriów obiektywnych uwzględnić należy również indywidualną sytuację poszkodowanego; uszczerbek o charakterze niemajątkowym dotyka przecież psychiki człowieka w sposób szczególny, na jego rozmiar wpływ ma indywidualna wrażliwość, cechy charakteru. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 lipca 1997 r., w sprawie II CKN 273/97 uznał, że zdrowie jest dobrem szczególnie cennym; przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała prowadzi do niepożądanej deprecjacji tego dobra. W tezie wyroku z 13 grudnia 2007 roku, w sprawie I CSK 384/07 Sąd Najwyższy stwierdził, że zasada umiarkowanej wysokości zadośćuczynienia nie może oznaczać przyzwolenia na lekceważenie tak bezcennych wartości, jak zdrowie czy integralność cielesna.

#Wypadek przy pracy
II AKa 170/12 Wyrok SA w Poznaniu z 13 września 2012 r. w sprawie o oskarżenie z art. 280§2kk w zw. z art. 64§2kk, art. 280 §2kk w zw. z art. 64§1kk oraz art. art. 190§1kk

Teza Zgodnie z art. 413 par 2 pkt 1 k.p.k., wyrok skazujący powinien zawierać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną. Opis czynu przypisanego to dokładny opis wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej jego kwalifikacji, niepomijający żadnego aspektu zachowania należącego do ustawowych znamion danego typu przestępstwa. Skoro zaś w zaskarżonym wyroku skazano oskarżonego za przestępstwo z art. 190 par 1 k.k., pomijając w opisie tego czynu znamię wzbudzenia w zagrożonej uzasadnionej obawy spełnienia groźby popełnienia przestępstwa, to Sąd Okręgowy dopuścił się naruszenia prawa procesowego - art. 413 par 2 pkt 1 k.p.k., które niewątpliwie miało rażący charakter i istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, uznającego oskarżonego za winnego popełnienia występku z art. 190 par 1 k.k.

#Apelacja
III AUa 321/12 Wyrok SA w Poznaniu z 5 września 2012 r. w sprawie o składki

Teza Świadczenia w postaci "talonów świątecznych" wypłacane przez pracodawcę z pominięciem kryterium socjalnego określonego w art. 8 ust. 2 ustawy z 4.03.1994 r. o ZFŚS należy uznać za przychód stanowiący podstawę wymiaru składek. Przyznanie talonów świątecznych w równych wysokościach z uwagi na specyfikę okresu świątecznego i zwyczajów kulturowych przeczy celowi, jaki winny spełniać ZFSS.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
III AUa 330/12 Wyrok SA w Poznaniu z 6 września 2012 r. w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu i składki

Teza Na gruncie postępowania odrębnego z zakresu ubezpieczeń społecznych należy podkreślić znaczenie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 wskazanej ustawy wynika, że ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz z osobami z nimi współpracującymi, od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

#Składki na ubezpieczenie społeczne #Ubezpieczenia społeczne
III AUa 407/12 Wyrok SA w Poznaniu z 1 października 2012 r. w sprawie o świadczenie przedemerytalne

Teza Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje mężczyźnie, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), który był zatrudniony u tego pracodawcy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończył 60 lat oraz ma okres ubezpieczenia uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjęte w okresie po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy jest tym, które wlicza się do 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, po którym przysługuje prawo do zasiłku przedemerytalnego, gdyż tak stanowi art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jeżeli warunek rozwiązania stosunku pracy z przyczyny nieleżącej po stronie pracownika odnieść do zatrudnienia, z którego ustaniem powstaje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, do czego wystarcza literalna wykładnia wszystkich przepisów art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, to bezrobotny spełniający warunki do świadczenia przedemerytalnego nie traci prawa do tego świadczenia z powodu podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w okresie zarejestrowania jako bezrobotny i wyczekiwania na świadczenie. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, traci prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli nie podejmie prac interwencyjnych bez uzasadnionej przyczyny.

#Świadczenia przedemerytalne
III AUa 424/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o odsetki

Teza Zgodnie z treścią art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.09.153.1227 j.t.) organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji, z uwzględnieniem ust. 2 i 3 oraz art. 120. Stosownie do treści ust. 1a w razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego, jeżeli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Organ odwoławczy, wydając orzeczenie, stwierdza odpowiedzialność organu rentowego. Argumenty organu rentowego, iż Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w wyroku z dnia 02.02.2011r. (sygn. akt IV U 4852/10) nie stwierdził odpowiedzialności organu rentowego, co ma wpływ na zasadność roszczenia o odsetki, są niezasadne w świetle poglądów Sądu Najwyższego wyrażonych w uchwale z dnia 24 marca 2011r. I UZP 2/11, OSNP 2011/19-20/255 w myśl których brak orzeczenia organu odwoławczego o odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, o którym mowa w art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie pozbawia ubezpieczonego prawa do odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

#Odsetki
I ACz 1592/12 Postanowienie SA w Poznaniu z 12 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Uznać w tych okolicznościach należało, że powodowie nie byli w stanie wygospodarować środków na koszty sądowe bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego, co w świetle art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uzasadniało udzielenie im zwolnienia od kosztów sądowych.

#Zwolnienie od kosztów sądowych
I ACz 1599/12 Postanowienie SA w Poznaniu z 24 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Nie ulega wątpliwości, że skarżąca w ramach niniejszego postępowania dochodzi zapłaty kwoty 50.000,00 zł. Dla tego roszczenia, zgodnie z art. 16 k.p.c. w zw. z art. 17 pkt 4) k.p.c., zastrzeżona jest właściwość sądu rejonowego. Sądy okręgowe rozpoznają bowiem sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł. W konsekwencji przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania sądowi niższej instancji było prawidłowe.

#Właściwość sądu
I ACz 1604/12 Postanowienie SA w Poznaniu z 11 października 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie

Teza Powód w zażaleniu nie kwestionował, że wniosek o uzasadnienie wyroku z dnia 7 listopada 2011 r. i zawartego w nim rozstrzygnięcia o kosztach złożył po upływie ustawowego terminu. Wobec tego wniosek powoda w tym zakresie zgodnie z brzmieniem art. 328 § 1 zd. 2 k.p.c. jako spóźniony podlegał odrzuceniu.

#Uzasadnienie orzeczenia
II AKa 165/12 Wyrok SA w Poznaniu z 11 września 2012 r. w sprawie o oskarżenie z art. 148 § 1 kk

Teza Sposób postępowania oskarżonego w trakcie zabójstwa, jego konsekwencja zasługuje na najwyższy wymiar kary przewidziany w art. 148 § 1 kk a tylko stwierdzone ograniczenie w stopniu znacznym zdolności do pokierowania swoim postępowaniem wskazuje, że ta okoliczność łagodząca powoduje, iż prawidłowy wymiar kary dla oskarżonego B. K. wynosi 25 lat pozbawienia wolności.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 171/12 Wyrok SA w Poznaniu 13 września 2012 r. w sprawie o przestępstwo z art. 156 § 3 k.k.

Teza Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku J. P. została uznana za winną tego, że działając z zamiarem ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu K. G. ugodziła pokrzywdzonego nożem, oraz zadała pokrzywdzonemu nożem ciosy, które spowodowały drobne powierzchowne rany cięte, przy czym na skutek przecięcia lewej tętnicy podkolanowej nastąpiło znaczne wykrwawienie i wstrząs hipowolemiczny skutkujący śmiercią K. G. tj. przestępstwa z art. 156§ 3 k.k. i za to przestępstwo na podstawie art. 156 § 3 k.k. wymierzono oskarżonej karę 5 ( pięciu ) lat pozbawienia wolności.

#Kara
II AKa 167/12 Wyrok SA w Poznaniu z 11 września 2012 r. w sprawie oskarżonego z art. 280 § 2 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 2 kk.

Teza Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 280 par 2 k.k. wystarczające jest okazanie pokrzywdzonemu broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu w celu wzbudzenia w nim obawy jej niezwłocznego użycia.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Niebezpieczny przedmiot #Przestępstwo przeciwko zdrowiu
I ACz 1631/12 Postanowienie SA w Poznaniu z 11 października 2012 r. w sprawie o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Teza Postępowanie przewidziane w art. 793 k.p.c. tj. o wydanie oprócz pierwszego dalszego tytułu wykonalności, jest odrębnym postępowaniem, w którym kognicja sądu jest jednoznacznie określona w ustawie. Sąd bada wyłącznie, czy zaistniała jedna z dwóch podstaw uzasadniających wydanie dalszego tytułu wykonawczego, tj. czy istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli lub przeciwko kilku dłużnikom, albo z kliku składnikowych części majątku tego samego dłużnika. W niniejszej sprawie niewątpliwie zaistniały podstawy do wydania dalszego tytułu wykonawczego, co Sąd Okręgowy prawidłowo uczynił na podstawie art. 793 k.p.c., oznaczając cel dla którego tytuł ma służyć oraz jego liczbę porządkową.

#Klauzula wykonalności
I ACa 629/12 Wyrok SA w Poznaniu z 10 października 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne

Teza Na uwzględnienie zasługiwał zarzut naruszenia art. 527 kc polegający na bezzasadnym oddaleniu powództwa w części, w której powód domagał się uznania czynności prawnych za bezskuteczne co do dalszych wskazanych w pozwie jego wierzytelności związanych z kosztami postępowania egzekucyjnego. Sąd Okręgowy nie wyjaśnił przyczyn pominięcia tych wierzytelności. Tymczasem w świetle załączonych do pozwu dokumentów, istnienie tych wierzytelności oraz ich wymagalność, a także fakt ich niezaspokojenia z braku majątku dłużnika nie budzi żadnych wątpliwości. Wierzytelności takie również podlegają ochronie przewidzianej w art. 527 § 1 kc.

#Skarga pauliańska
I ACa 602/12 Wyrok SA w Poznaniu z 22 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Kwestionowane czynności zostały dokonane w ramach bieżącej działalności gospodarczej spółki i stąd nie przekraczały zakresu zwykłych czynności w rozumieniu art. 865 § 2 zd. 1 kc w zw. z art. 866 kc.

#Spółka cywilna
I ACa 699/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z przepisem stanowiącym podstawę niniejszego żądania - art. 358 1 § 3 k.c, Sąd przy waloryzacji świadczenia winien uwzględnić interesy obu stron. Nie chodzi tu zatem o proste przewartościowanie świadczenia pieniężnego wedle przyjętego miernika, lecz o sprawiedliwe (słuszne) rozłożenie konsekwencji ekonomicznych istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza na obie strony i to przy uwzględnieniu okoliczności zawarcia umowy ubezpieczenia oraz indywidualnej sytuacji każdej ze stron, nie tylko ekonomicznej, ale i ogólnożyciowej. Zawarty w art. 358 1 § 3 k.p.c. nakaz rozważenia interesów stron oraz uwzględniania zasad współżycia społecznego oznacza przede wszystkim konieczność ustalenia indywidualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej stron (także ich sytuacji w ramach danego zobowiązania) i wydania orzeczenia odpowiadającego wymogom słuszności. Uzasadnienie wyroku Sądu I instancji wskazuje, że Sąd ten wziął powyższe wskaźniki pod uwagę, jak również, że poza czynnikami ekonomicznymi, miał również na uwadze sytuację zdrowotną i rodzinną uposażonego.

#Waloryzacja
I ACa 576/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Stosunek, w jakim wartość zobowiązania majątkowego obwarowanego karą umowną (260.000 zł.) pozostaje do wysokości kary (500.000 zł.), może przemawiać za jej rażącym wygórowaniem w znaczeniu art. 484 § 2 k.c.

#Kary umowne
II AKa 192/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego

Teza Współpraca z organami bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 nie jest "tajną" w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz części tych dokumentów (Dz.U. Nr 63, poz. 425 z 20070 ze zm.), jeżeli osoba lustrowana o kontaktach z tymi organami informowała osoby ze środowiska, które w zamyśle służb miała inwigilować.

#Apelacja
II AKa 174/12 Wyrok SA w Poznaniu z 13 września 2012 r. w sprawie o zadośćuczynienie za tymczasowe aresztowanie

Teza Należy zauważyć, iż dla interpretacji pojęcia „zadośćuczynienie”, o jakim mówi art. 552 § 4 k.p.k., zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 445 § 2 k.c., z którego wynika, iż zadośćuczynienie powinno być odpowiednie. Ustalenie jaka kwota jest „odpowiednia” należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. Sąd Okręgowy prawidłowo przeanalizował wszystkie kryteria, które powinny służyć określaniu rozmiaru doznanej krzywdy. Oczywiście, że ocena doznanej krzywdy z powodu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania jest trudna do precyzyjnego skonkretyzowania w postaci kwoty pieniężnej. Ustalenie skali doznanej krzywdy wymaga rzetelnego rozważenia całokształtu okoliczności dotyczących czasu trwania tymczasowego aresztowania, rodzaju zarzutu postawionego wnioskodawcy i związanego z tym rygoru odbywania tymczasowego aresztowania, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia, wieku, skutków w sferze psychiki, utraty autorytetu w środowisku, trybu życia przed aresztowaniem i szeregu innych okoliczności na podstawie których możliwe jest zakreślenie granic odczucia krzywdy przez wnioskodawcę. O rażącym naruszeniu zasad ustalania „odpowiedniego” zadośćuczynienia mogłoby świadczyć przyznanie zadośćuczynienia wręcz symbolicznego, zamiast stanowiącego rekompensatę doznanej krzywdy, bądź też kwoty wygórowanej, prowadzącej do niestosownego wzbogacenia się tą drogą.

#Zadośćuczynienie
II AKa 134/12 Wyrok SA w Poznaniu z 18 października 2012 r. w sprawie o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k.

Teza Z zarzutów podniesionych w apelacjach nie wynikały zasadne podstawy do poddania w wątpliwość ustaleń faktycznych Sądu I instancji potwierdzających sprawstwo i winę oskarżonych w zakresie zarzuconego im czynu z art. 148 § 1 k.k.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Dożywotnie pozbawienie wolności
I ACa 645/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnych ewentualnie zapłatę

Teza Przepis art. 388 § 1 k.c. nie znajduje zastosowania w okolicznościach, gdy pokrzywdzenie jednej ze stron umowy polega na niezapłaceniu jej umówionej ceny, a w zasadzie na takim twierdzeniu oparte zostało powództwo ewentualne. Wytoczenie powództwa opartego na zarzucie wyzysku wskazuje na przyznanie przez powodów, że zamierzali sprzedać sporne nieruchomości, co kłóci się z ich wcześniejszymi twierdzeniami o pozorności umów sprzedaży. Nie zaistniały też okoliczności uzasadniające przyjęcie, by spełniona została przesłanka wyzysku w postaci wykorzystania przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenia powodów w chwili zawarcia umów i by zachodziła rażąca dysproporcja między świadczeniami stron. W celu wykazania faktu rażącej dysproporcji wzajemnych świadczeń przy sprzedaży nieruchomości we wsi Ż., w gminie O., powodowie zaofiarowali jedynie dowód z opinii biegłego z dziedziny szacowania nieruchomości, w rezultacie słusznie przez ten Sąd pominięty. Trafnie też zauważył Sąd pierwszej instancji, że stan faktyczny sprawy, gdy chodzi o pokrzywdzonego, nie może jednocześnie realizować przesłanki pozorności z art. 83 § 1 k.c. i wyzysku z art. 388 k.c. Przy pozorności bowiem nie sposób mówić o zwichnięciu równowagi wzajemnych świadczeń.

#Oświadczenie woli #Wyzysk
I ACa 669/12 Wyrok SA w Poznaniu z 26 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Prawidłowe rozstrzygnięcie o należnym odszkodowaniu i odsetkach wymaga ustalenia i rozważenia w pierwszej kolejności daty wymagalności roszczenia (przy uwzględnieniu art. 455 kc), daty właściwej dla określenia wysokości odszkodowania (przy uwzględnieniu art. 363 § 2 kc) oraz daty, od której wierzycielowi należą się odsetki przy uwzględnieniu zasady wynikającej z art. 481 § 1 kc (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2003 r., II CK 146/02, LEX nr 82271). Sąd Apelacyjny, uznając, że zobowiązany do zapłaty odszkodowania popada w opóźnienie od chwili, kiedy odszkodowanie w zasądzonej wysokości było zasadne, na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził ustawowe odsetki na rzecz powodów od dat, w których biegły wydawał opinie co do kwoty obrazującej utratę wartości nieruchomości powodów, oraz wartości niezbędnych nakładów dla rewitalizacji akustycznej budynku.

#Odsetki
I ACa 621/12 Wyrok SA w Poznaniu z 24 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z art. 358 1 § 3 k.c. w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesu stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Na przeszkodzie waloryzacji świadczenia nie stoi § 4 art. 358 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie powstaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Przepis art. 358 1 § 3 k.c. wprowadza powszechną możliwość waloryzacji świadczeń pieniężnych, jeżeli tylko po powstaniu zobowiązania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza. To oznacza, że unormowanie z § 4 art. 358 1 k.c. stanowi wyjątek i jako taki nie może podlegać wykładni rozszerzającej.

#Waloryzacja
I ACa 622/12 Wyrok SA w Poznaniu z 6 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza W ustalonych okolicznościach faktycznych nie ma sporu co do tego, że powód wykazał przesłanki odpowiedzialności pozwanego z art. 435 w zw. z art. 436 § 1 kc, ponoszącego odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zgodnie z utrwalonym poglądem mającym odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wyroki z dnia 24 lutego 1970 r. II PR 5/70, z dnia 23 czerwca 1972 r. I CR 142/72) bieg przedawnienia przerywa także uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje (art. 123 § 1 k.c.), ale tylko w granicach zakreślonych uznaniem. Sąd Apelacyjny reprezentuje stanowisko, że skoro wypłata jest uznaniem niewłaściwym roszczenia i stanowi potwierdzenie istnienia długu, to każde tego rodzaju zachowanie podjęte w różnym czasie jest przerwaniem biegu przedawnienia, po którym przedawnienie biegnie na nowo (art. 124 § 1 kc)

#Przedawnienie roszczeń #Czyny niedozwolone
III APa 3/12 Wyrok SA w Poznaniu z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zdaniem Sądu Apelacyjnego trafny jest zarzut naruszenie art. 94 3 § 2 k.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na ustaleniu, że dyrekcja pozwanej szkoły stosowała wobec powódki mobbing. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 94 3 k.p. został dodany do kodeksu pracy przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003r., nr 213, poz. 2081) zmieniającej kodeks pracy z dniem 1 stycznia 2004 r. Wobec powyższego ocena czy określone działania stosowane wobec pracownika stanowią przejaw mobbingu, dotyczy tylko zachowań podjętych po dniu wejścia w życie powołanego przepisu art. 94 3 k.p., tj. po dniu 1 stycznia 2004 r. Z tych względów działania pierwszej dyrektor D. B. (1) z dnia 6 stycznia 2003r. polegające na zgłaszaniu uchybień w pracy powódki, których wcześniej nie zarzucano, nie mogą stanowić przedmiotu ustaleń w zakresie przesłanek mobbingu z art. 94 3 k.p.

#Mobbing
III APa 11/12 Wyrok SA w Poznaniu z 19 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zgodnie z art. 94 3 § 2 k.p. mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Innymi słowy mobbing - to rodzaj nękania psychicznego stosowanego przez jedną lub kilka osób przeważnie przeciwko jednej osobie. Istotą mobbingu jest jego trwałość. Mobbing powtarza się systematycznie miesiącami czy latami, a jego cechą jest bezbronność ofiary wobec mobbera. Izolacja pracownika w grupie współpracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu. Tylko izolacja w grupie pracowniczej będąca następstwem działań polegających na negatywnych zachowaniach objętych dyspozycją normy art. 94 3 § 2 k.p. (nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie) uzasadnia przyjęcie zaistnienia mobbingu. Jeśli natomiast jest ona reakcją na naganne zachowania pracownika w stosunku do swoich współpracowników, to nie ma podstaw, aby działaniom polegającym na unikaniu kontaktów z takim pracownikiem przypisywać znamiona mobbingu.

#Mobbing
I ACa 678/12 Wyrok SA w Poznaniu z 27 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zobowiązaniowy stosunek odszkodowawczy powstający zgodnie z art. 417 § 1 k.c., jest efektem bezprawności zaistniałej w sferze publicznoprawnej, nie zaś na gruncie stosunków cywilnoprawnych. Obowiązek naprawienia szkody według art. 417 § 1 k.c. jest jednym (ale nie jedynym) ze skutków niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, a więc odejścia przez organ władzy publicznej od nakazanego i dozwolonego przez normy regulujące stosunek publicznoprawny wzorca postępowania. Z tego też powodu bezprawność, o której mowa w art. 417 § 1 k.c., jako stanowiąca element stosunku o charakterze publicznoprawnym, nie może być utożsamiana z bezprawnością, będącą elementem stosunków cywilnoprawnych. Bezprawność z art. 417 § 1 k.c. nie jest bowiem elementem stosunku cywilnoprawnego, lecz stosunku publicznoprawnego. Co więcej na uznanie zasługuje pogląd nakazujący przyjąć jeszcze bardziej sprecyzowane znaczenie pojęcia bezprawności na tle art. 417 § 1 k.c., posługujący się pojęciem tzw. deliktowej bezprawności względnej. W myśl tego poglądu czyn organu władzy publicznej wyrządzający szkodę może uzasadniać odpowiedzialność tylko wówczas, gdy narusza normę postępowania skierowaną na ochronę grupy jednostek do której należy poszkodowany, a nie wówczas, gdy narusza normę o celu wyłącznie ogólnospołecznym bądź chroniącą tylko inne dobra niż dotknięte uszczerbkiem. Przesłanka bezprawności ujęta w art. 417 § 1 k.c. oznacza niezgodność działania lub zaniechanie z konstytucyjnie rozumianymi źródłami prawa.

#Odszkodowanie
I ACa 638/12 Wyrok SA w Poznaniu z 12 września 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Możliwość zastosowania art. 387 § 2 kc jest zasadniczo dopuszczalna jedynie w wypadku rzeczywistej obiektywnej niemożliwości świadczenia, czyli w wypadku, gdy świadczenia nie może spełnić ani dłużnik, ani żadna inna osoba. Ponadto niemożność ta musi mieć charakter trwały to znaczy, że według rozsądnych ludzkich przewidywań świadczenie nie stanie się możliwe w niedalekiej przyszłości. Powyższy przepis odnosi się do sytuacji, gdy świadczenie było niemożliwe w chwili zawarcia umowy. Nie ma on natomiast zastosowania, gdy świadczenie stało się niemożliwe dopiero później (nawet z przyczyny istniejącej w chwili zawarcia umowy), choćby przed nadejściem terminu wymagalności roszczenia wierzyciela. Pogląd, że odpowiedzialność której podstawę stanowi art. 516 zd 1 kc dotyczy zarówno tego, że wierzytelność nie przysługuje cedentowi, jak i tego, że cedowana wierzytelność istnieje, dominuje zdecydowanie w doktrynie (patrz Marcin Witkowski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30.06.2004, I A Ca 1404/2003, Glosa 2010/3/42-50 i cytowane tam piśmiennictwo). W sytuacji gdy umową cesji objęte byłyby wierzytelności nieistniejące w chwili jej zawarcia, uznać należy, że umowa jest ważna. Nie wywiera co prawda skutku rozporządzającego a cedent ponosi odpowiedzialność za wadę prawną przedmiotu świadczenia (art. 516 zd. 1 kc).

#Cesja
I ACa 656/12 Wyrok SA w Poznaniu z 13 września 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

Teza Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu obwarowane jest sankcją nieważności względnej. Zgodnie z treścią przepisu art. 88 § 1 k.c. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Przyjmuje się, że skuteczne złożenie oświadczenia, o jakim mowa w art. 88 § 1 kc, jest formą pozasądowego unieważnienia czynności prawnej z mocy woli samej strony tej czynności.

#Wady oświadczenia woli
I ACa 819/12 Wyrok SA w Poznaniu z 31 października 2012 r. w sprawie o zapłatę

Teza Zachowek (art. 991 kc) jest świadczeniem o charakterze stricte pieniężnym, a prawo do niego powstaje, co do zasady, z chwilą ogłoszenia testamentu (por. art.1007§ 1 kc). Z kolei roszczenie o zapłatę tego świadczenia staje się wymagalne na zasadach ogólnych, tzn. po wezwaniu zobowiązanego spadkobiercy o zapłatę z tego tytułu sprecyzowanej kwoty pieniężnej (art. 455 kc, por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010r w spr. II CSK 178/10, LEX nr 942800). Przepis art. 203 § 3 zd. 1 kpc będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nie doszło jeszcze do rozprawy lub pozwany nie zdążył jeszcze zająć stanowiska w sprawie.

#Zachowek #Odsetki #Koszty procesu
I ACa 775/12 Wyrok SA w Poznaniu z 24 października 2012 r. w sprawie o nakazanie

Teza Przepisy art. 637 kc w sposób wyczerpujący określają uprawnienia zamawiającego w przypadku wad wykonanego dzieła. Oznacza to, że nie ma możliwości sięgania w tym zakresie, poprzez przepis art. 638 kc, do przepisów regulujących uprawnienia kupującego w przypadku wad przedmiotu sprzedaży. Stosownie do przepisu art. 637 § 1 kc, jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może przede wszystkim żądać ich usunięcia. Wśród roszczeń, jakie ustawodawca przyznał w przypadku nieusunięcia przez wykonawcę wad dzieła, brak jest prawa dochodzenia wykonania takiego obowiązku na drodze sądowej. Nie ma natomiast podstaw do przyjęcia, że w tym zakresie strony rozszerzyły uprawnienia powoda z tytułu rękojmi (art. 638 kc w zw. z art.558 § 1 zd. 1 kc) przez przyznanie mu takiego, dodatkowego uprawnienia. Niedopuszczalne, na gruncie przepisów art. 637 kc w zw. z art. 656 § 1 kc, jako sprzeczne wręcz z istotą umowy o roboty budowlane (o dzieło), byłoby roszczenie inwestora (zamawiającego) o wymianę wybudowanego wadliwego obiektu (wykonanego dzieła) lub jego samodzielnej części na wolne od wad (por. też Kodeks cywilny, Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, Wyd. C.H. Beck, Wyd. 5, Warszawa 2008, Tom II, str. 394)

#Umowa o roboty budowlane #Umowa o dzieło
III AUa 380/12 Wyrok SA w Poznaniu z 20 września 2012 r. w sprawie o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Teza W art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych określono warunki konieczne do powstania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego sensu stricto. Zdaniem Sądu Apelacyjnego brzmienie art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych jednoznacznie wskazuje, że warunki te muszą być spełnione łącznie. Jednym z nich jest rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek (art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy).

#Nauczyciel
II AKa 262/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 października 2015 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej nieletniego jest popełnienie przez niego czynu bezprawnego, karalnego, karygodnego i zawinionego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 216/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 września 2015 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby ale także osoby prawnej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Niekoniecznie musi to być mienie tej osoby. Wystarczy, aby ta osoba mogła dysponować tym mieniem.

#Oszustwo
II AKa 201/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 września 2015 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Różnica między zabójstwem, a przestępstwem tkwi w stronie podmiotowej czynu i polega na tym, że w wypadku popełnienia zbrodni zabójstwa sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny pozbawienia życia człowieka i w tym celu podejmuje działanie lub zaniechanie.

#Obrona konieczna
II S 25/15 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 listopada 2015 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 241/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 października 2015 r. w sprawie o rozbój.

Teza Rozbój polega na kradzieży przy zastosowaniu środków w postaci przemocy wobec osoby, groźby natychmiastowego jej użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności.

#Dowody
II AKa 279/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2018 r. w sprawie o rozbój.

Teza Rozbój polega na tym, że sprawca dopuszcza się kradzieży, używając przemocy wobec człowieka, lub grozi natychmiastowym jej użyciem.

#Rozbój
II AKa 155/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2018 r. w sprawie o publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego.

Teza Przestępstwo w jakiej kryminalizuje zachowania polegające na niszczeniu, uszkodzeniu lub usuwaniu znaków państwowych, ma charakter materialny. Do jego znamion należy skutek w postaci zniszczenia, uszkodzenia lub usunięcia określonego symbolu państwowego. Usuwanie zaś oznacza zachowanie polegające na zabraniu określonego symbolu państwowego z miejsca, w którym został on wystawiony.

#Znieważanie
II AKa 277/18 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2018 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza W przypadku popełnienia zbrodni zabójstwa sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny pozbawienia życia człowieka i w tym celu podejmuje działanie lub zaniechanie.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 1065/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Skoro strony, w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mogą też określić skutki odstąpienia i wzajemne obowiązki w razie odstąpienia.

#Umowa o roboty budowlane #Kary umowne
I ACz 1965/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku, albo została już prawomocnie osądzona.

#Odrzucenie pozwu #Umorzenie postępowania
I ACz 2104/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania.

Teza Postępowanie upadłościowe prowadzone w tym trybie, ze swej istoty ma na celu restrukturyzację zobowiązań upadłego w drodze układu, a skutkiem jego wszczęcia jest zakaz zaspokajania wierzytelności nim objętych.

#Hipoteka przymusowa #Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1180/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, mającym zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, swój własny, niezależny od wspólników majątek i jest od nich wyodrębniona również organizacyjnie.

#Wady oświadczenia woli #Potrącenie
I ACz 2020/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 listopada 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa o zaniechanie, złożenie oświadczenia i zapłatę.

Teza Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwym będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania.

#Nieuczciwa konkurencja #Powództwo
II AKa 403/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 grudnia 2014 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to rozporządzenie, które jest niekorzystne z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, a powstanie szkody w mieniu nie stanowi koniecznego warunku do uznania, że doszło do realizacji tego znamienia.

#Oszustwo #Przestępstwo przeciwko dokumentom
I ACa 1404/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

#Wykładnia oświadczenia woli
II AKa 20/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lutego 2014 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Koszty obrony poniesione przez wnioskodawcę pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z postępowaniem karnym, w którym obrońca został ustanowiony, a nie wynikają z wykonywania wobec osoby podejrzanej (oskarżonego) tymczasowego aresztowania.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 19/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2014 r. w sprawie o rozbój.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Rozbój
II AKa 18/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2014 r. w sprawie o dowody.

Teza Każde zabójstwo z samej definicji zawsze jest czynem okrutnym ponieważ godzi w najwyższą, bezcenną i niewymierną wartość jaką jest życie człowieka.

#Dowody #Kara
II S 6/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 marca 2014 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przyczyną stwierdzenia przewlekłości nie jest każda zwłoka, ale tylko zwłoka nieuzasadniona. Aby rozstrzygnąć czy zwłoka w dokonaniu tej czynności jest nieuzasadniona rozważyć należy nie tylko czasokres zaniechania jej dokonania, ale także konkretne realia sprawy i jej kontekst sytuacyjny.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 17/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 lutego 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Powoływanie się bowiem na rodzaj dobra prawem chronionego w przypadku przypisania sprawcy zbrodni zabójstwa nie jest i być nie może przesłanką tego rodzaju, bo wchodzi ona w zakres ustawowych znamion tego przestępstwa.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 9/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2015 r. w sprawie o usiłowanie.

Teza Bez wątpienia kwestia ustalenia zamiaru sprawcy ma kluczowe znaczenie dla określenia prawidłowej kwalifikacji prawnej jego czynu, zwłaszcza, ze głównie strona podmiotowa odróżnia przestępstwo zabójstwa od przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

#Usiłowanie
II AKa 16/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 lutego 2015 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Wymiar kary
II AKa 278/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 września 2013 r. w sprawie o zamiar bezpośredniego pozbawienia wolności.

Teza Zamiar bezpośredniego pozbawienia życia może być popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim , jak i ewentualnym.

#Zamiar
II S 29/16 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 października 2016 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przyczyną stwierdzenia przewlekłości nie jest każda zwłoka, ale tylko zwłoka nieuzasadniona. Aby rozstrzygnąć czy zwłoka w dokonaniu tej czynności jest nieuzasadniona rozważyć należy nie tylko czasokres zaniechania jej dokonania, ale także konkretne realia sprawy i jej kontekst sytuacyjny.

#Skarga na przewlekłość
II S 25/16 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 października 2016 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Nie można tracić z pola widzenia, że w trybie badania naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie jest dopuszczalna merytoryczna ocena rozstrzygnięć sądu.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 48/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 marca 2013 r. w sprawie o nieuczciwą konkurencję.

Teza Strona poszkodowana musi wyrazić zgodę na brzmienie umowy i ponoszenie niekorzystnych dla niej opłat.

#Nieuczciwa konkurencja
II AKa 148/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 czerwca 2015 r. w sprawie o przestępstwo gospodarcze.

Teza Zasada swobody umów ograniczona jest działaniem na szkodę jednego z podmiotów określonej umowy, zachowanie takie staje się przestępstwem.

#Przestępstwo gospodarcze
II AKa 141/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 czerwca 2015 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza W sytuacji, gdy wnioskodawca nie rozliczał się ze Skarbem Państwa z należnych podatków, ukrywając swoje rzeczywiste dochody, co stanowi naruszenie porządku prawnego, to z takiego stanu rzeczy nie może później skutecznie wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych w postępowaniu o dochodzone od tegoż Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, których nie wykazywał w sposób prawem przewidziany.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 132/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 czerwca 2015 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Sprawca działa z zamiarem ewentualnym popełnienia przestępstwa także wtedy, gdy ma on świadomość możliwości nastąpienia skutku przestępczego i na to się godzi, to znaczy wprawdzie nie chce, aby skutek taki nastąpił, ale zarazem nie chce, żeby nie nastąpił, a więc gdy wykazuje całkowitą obojętność wobec uświadomionej sobie możliwości nastąpienia skutku przestępczego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 359/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2014 r. w sprawie o zachowek.

Teza Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku.

#Zachowek
I ACa 1416/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2014 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia ma pełnić funkcję kompensacyjną, a nie represyjną, a zatem winno zmierzać do udzielenia pokrzywdzonemu swego rodzaju satysfakcji moralnej, płynącej z sądowego uznania krzywdy.

#Dobra osobiste
I ACa 898/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zażalenie nie może zmierzać do oceny zasadności żądania pozwu, apelacji, czy merytorycznego stanowiska prawnego sądu odwoławczego.

#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie #Zażalenie
I ACa 491/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2013 r. w sprawie o zakazanie nieuczciwej konkurencji.

Teza Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji.

#Nieuczciwa konkurencja
II AKa 281/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2013 r. w sprawie o mienie.

Teza Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności.

#Mienie
II AKa 334/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o nadzwyczajne złagodzenie kary.

Teza Podstawa fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary dotyczy sytuacji gdy zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek wskazujący, że nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa.

#Nadzwyczajne złagodzenie kary
I ACz 1901/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 września 2013 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Nadanie klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności sąd ogranicza się jedynie do badania tego, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego.

#Klauzula wykonalności
I ACz 1553/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie o zmianę wysokości i sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego.

Teza Obowiązek strony ubiegającej się o udzielenie zabezpieczenia wykazania łącznego zaistnienia dwóch przesłanek w postaci uprawdopodobnienia spornego roszczenie oraz uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

#Postępowanie zabezpieczające #Skarga pauliańska
II AKa 353/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca działa w celu przywłaszczenia rzeczy i chcąc ten cel osiągnąć, stosuje środki zmierzające do sparaliżowania woli ofiary, do zaboru rzeczy znajdującej się w jej posiadaniu.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 178/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 listopada 2014 r. w sprawie o przedawnienie.

Teza Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, albo wcześniej wszczęte toczy się.

#Przedawnienie #Dowody
I ACa 307/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czyn niedozwolony może mieć miejsce tylko wtedy, gdy sprawca szkody naruszył obowiązek powszechny, ciążący na każdym.

#Odszkodowanie
I ACa 419/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

#Zachowek
I ACa 1064/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli ktoś swoim zachowaniem wyrządza komuś szkodę, musi ją wyrównać poszkodowanemu i ponieść konsekwencje swojego czynu.

#Zadośćuczynienie
II AKa 217/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 sierpnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Niezbędnym elementem strony podmiotowej przywłaszczenia, jest to, aby sprawcy takiego przestępstwa towarzyszył cel definitywnego włączenia przywłaszczanej rzeczy do swojego majątku.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 228/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 sierpnia 2013 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Dobrowolne odstąpienie od usiłowania przestępstwa zachodzi wówczas gdy sprawca ma świadomość możliwości skutecznego kontynuowania usiłowania jednak z własnej woli i inicjatywy odstępuje.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II S 26/15 Postanowienie SA we Wrocławiu z 4 grudnia 2015 r. w sprawie o naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Należy mieć w szczególności na uwadze terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd orzekający w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter owej sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 269/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 listopada 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Sprawca oszustwa nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć użyć w tym celu określonego sposobu działania.

#Oszustwo
II AKa 274/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 listopada 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Sprawca w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wyzyskania niezdolności tej osoby.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 18/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 marca 2017 r. w sprawie o dowody.

Teza Z błędem w ustaleniach faktycznych możemy bowiem mieć do czynienia w sytuacji, w której sąd dowodu nie poddał ocenie z tego prostego względu, że nim nie dysponował, a zarazem nie ujawniły się jakiekolwiek okoliczności, które uzasadniałyby przeprowadzenie dowodu z urzędu.

#Dowody
II AKa 20/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2017 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Przy ocenie „niewątpliwej niesłuszności” tymczasowego aresztowania, jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, należy ocenić nie tylko jakie orzeczenie zapadło w postępowaniu karnym wobec osoby, która została pozbawiona wolności, lecz także czy niezależnie od ostatecznego wyniku postępowania w realiach konkretnej sprawy.

#Zadośćuczynienie
II AKa 23/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2017 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Dla uznania, iż mamy do czynienia z wprowadzeniem w błąd, wystarczające jest każde, jakiekolwiek działanie, które może doprowadzić do powstania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem.

#Oszustwo
II AKa 28/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2017 r. w sprawie o dowody.

Teza Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym jest tu osiągnięcie korzyści majątkowej.

#Dowody
II AKa 15/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2017 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Udowodnienie nie musi zawsze wynikać bezpośrednio z konkretnego dowodu. Może ono wynikać także z nieodpartej logiki sytuacji stwierdzonej konkretnymi dowodami.

#Oszustwo
II S 1/17 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 lutego 2017 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przy ocenie czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę,

#Skarga na przewlekłość
III AUa 1036/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 grudnia 2017 r. w sprawie o emeryturę pomostową.

Teza Warunkiem nabycia emerytury pomostowej w świetle wykładni językowej ustawy o emeryturach pomostowych jest legitymowanie się określonym stażem w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych.

#Emerytura pomostowa
II AKa 76/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia wobec niego postępowania, oskarżonemu przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonywania wobec niego w tym postępowaniu środków przymusu.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 132/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 czerwca 2017 r. w przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza „Znaczna ilość” stanowi kryterium obiektywne i jest mierzona ilością porcji konsumpcyjnych, niezależne od tego, czy środek odurzający lub substancja psychotropowa przeznaczone są do zaspokojenia własnych potrzeb sprawcy, czy też sprawca ma względem nich inne zamiary.

#Dowody
II S 13/17 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 lipca 2017 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Co do zasadności skargi należy mieć także na uwadze, że przewlekłość jest pojęciem wskazującym, że jakieś zdarzenie czy stany są nadmiernie rozciągnięte w czasie, rozwleczone i przedłużają się.

#Skarga na przewlekłość
II S 16/17 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 lipca 2017 r. w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Teza Dla oceny zasadności skargi należy mieć także na uwadze, że przewlekłość jest pojęciem wskazującym, że jakieś zdarzenie czy stany są nadmiernie rozciągnięte w czasie, rozwleczone i przedłużają się.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 141/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2017 r. w sprawie o dowody.

Teza Nowe postępowanie nie jest dopuszczalne w razie uprzedniego niepełnego rozpoznania sprawy. Powaga rzeczy osądzonej nie pozwala na ponowne postępowanie przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpowiedzialności prawnej, innymi słowy – o ten sam czyn w znaczeniu prawnym.

#Dowody
II S 7/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2017 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Pismo zawierające skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, należy uznać za bezskuteczne wtedy gdy opłata nie została uiszczona.

#Skarga na przewlekłość
III AUa 805/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2012 r. w sprawie o ustalenie wartości kapitału początkowego.

Teza Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

#Kapitał początkowy
I ACa 930/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy dotyczące bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego; wystarczy jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności danego wypadku.

#Czyny niedozwolone
III AUa 808/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Prawo do przedmiotowej emerytury jest prawem do świadczenia wyjątkowego, wcześniejszego stąd w razie sporu co do podstawowej przesłanki jej wykazanie za pomocą środków dowodowych nie może budzić wątpliwości.

#Emerytura wcześniejsza
I ACz 543/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 marca 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

#Klauzula wykonalności
I ACz 542/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 marca 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza W celu uzupełnienia lub poprawienia pisma procesowego przewodniczący wydaje zarządzenie, w którym określa w sposób dokładny zarówno braki formalne oraz termin ich uzupełnienia, jak i skutki niezachowania tego terminu, a więc zwrot pisma.

#Zwrot pozwu
III AUz 263/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 października 2012 r. w sprawie o odpowiedzialność za zaległości z tytułu składek.

Teza O kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

#Zażalenie
I ACz 551/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2012 r. w sprawie o przywrócenie terminu.

Teza Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

#Przywrócenie terminu do opłacenia składki
III AUz 395/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lutego 2012 r. w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Teza Środek odwoławczy pozostaje zażaleniem, nie służy zatem ocenie prawidłowości czynności procesowych sądu podjętych w celu wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy ani także zaprezentowanego przez ten sąd poglądu na temat wykładni prawa materialnego mającego zastosowanie w sprawie.

#Zażalenie
I ACz 552/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o udzielenie informacji.

Teza Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia.

#Własność przemysłowa
III S 2/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2012 r. w sprawie o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Teza O nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowania stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania.

#Niepełnosprawność #Skarga na przewlekłość
I ACa 123/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Błąd lekarski #Ochrona zdrowia
III AUa 724/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 sierpnia 2012 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

#Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
I ACa 127/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

#Wykładnia oświadczenia woli
I ACz 561/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Nie istnieje instytucja rozłożenia na raty opłat sądowych niezbędnych przy wniesieniu pozwu, a nieuiszczenie takiej opłaty skutkuje zwrotem pozwu, którego dokonano prawidłowo.

#Zażalenie
I ACz 768/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 285/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli oświadczenie złożone drugiej osobie za jej zgodą dla pozoru zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

#Sprzedaż #Wady oświadczenia woli
I ACz 356/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza W razie cofnięcia przez stronę środka zaskarżenia sąd drugiej instancji umarza postępowanie nim wywołane i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

#Powództwo
I ACa 84/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd przy określaniu wysokości zadośćuczynienia ma oczywiście obowiązek w każdym przypadku dokonywać oceny konkretnego stanu faktycznego i brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

#Zadośćuczynienie
I ACa 954/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 października 2011 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Renta, ma na celu wyrównanie szkody majątkowej, powstałej wskutek utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy, wyrażającej się utratą dochodów z pracy.

#Renta
I ACa 88/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Celem zadośćuczynienia jest wynagrodzenie cierpień, jakich doznał pokrzywdzony.

#Zadośćuczynienie
I ACa 95/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Roszczenie o zachowek może być realizowane przez spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych.

#Zachowek #Spadek
I ACa 304/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uchybienia proceduralne czy błędne ustalenia faktyczne, aby mogły stać się skuteczną podstawą podważenia słuszności zaskarżonego wyroku muszą dotyczyć okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia.

#Spadek
I ACz 269/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwym będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania.

#Powództwo
I ACz 270/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 lutego 2012 r. w sprawie o wydanie i zapłatę.

Teza Udzielenie zabezpieczenia jest uzależnione od kumulatywnego zaistnienia przesłanek, tj. uprawdopodobnienia roszczenia oraz uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 98/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

#Zadośćuczynienie
I ACa 307/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dopuszczalność różnego ustalenia terminów wymagalności roszczenia o zadośćuczynienie wynika z tego, że wysokość krzywdy może być zmienna w czasie, przez co w miarę upływu czasu różna może być wysokość należnego zadośćuczynienia.

#Odsetki #Czyny niedozwolone
I ACz 159/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania.

#Zabezpieczenie roszczenia
I S 6/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 lutego 2012 r. w sprawie o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 397/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nie narusza obowiązku współdziałania dwóch członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy składaniu oświadczeń w imieniu spółki złożenie oświadczenia przez każdego z członków zarządu w innym czasie.

#Kary umowne
I ACz 941/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o zażalenie.

Teza Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego.

#Zażalenie
II AKa 29/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Zabójstwo może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi .

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 62/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych.

#Zadośćuczynienie
II AKa 31/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Związek przestępczy jest trwałym zespołem ludzi, ma charakter zorganizowany, a zatem funkcjonują w nim zasady naboru nowych członków, dyscypliny, a także ustalony zakres kompetencji związany z programem działania związku.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Narkomania
II AKa 205/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lipca 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, przedstawienia zarzutów lub oskarżenia.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
II AKa 64/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Dla przypisania sprawcy oszustwa wskazane zachowania działania lub zaniechania sprawcy muszą doprowadzić osobę pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzony samodzielnie rozporządza swoim mieniem, jednak działa pod wpływem zachowania sprawcy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 486/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 lipca 2012 r. w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji.

Teza Nieuczciwe w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest każde zachowanie się przedsiębiorcy, które narusza m.in. dobre obyczaje i zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

#Nieuczciwa konkurencja
II AKa 209/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lipca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Skutek w przypadku przestępstwa określonego powołanym przepisem objęty jest nieumyślnością, a zatem nie ma nic wspólnego z zamiarem, który jest elementem winy umyślnej.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Przestępstwo przeciwko zdrowiu
III AUa 1392/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2012 r. w sprawie o wysokość emerytury.

Teza Skarga kasacyjna winna być sporządzona wyłącznie przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym działającym w imieniu strony, która sama nie może skutecznie sporządzić skargi.

#Skarga kasacyjna - dopuszczalność
II AKa 261/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Nie ulega żadnej wątpliwości, że "posiadanie" środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest karalne bez względu na cel tego posiadania.

#Narkomania
I ACa 505/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Niedopuszczalne jest wniesienie skargi kasacyjnej przez pozwanego, który nie zaskarżył wyroku Sądu I instancji.

#Skarga kasacyjna
I ACa 256/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1374/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis umożliwia po upływie terminu przedawnienia dochodzenie wierzytelności z nieruchomości, na której jest hipoteka zabezpieczająca wierzytelność.

#Legitymacja procesowa
I ACa 263/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

#Dowody
I ACa 1423/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Tym samym za dopuszczalne uznać należy określenie tej ceny według cen rynkowych na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

#Sprzedaż #Wspólnota mieszkaniowa
II S 18/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 września 2012 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Orzeczeniu w przedmiocie przewlekłości postępowania nie można przypisywać atrybutów składających się na powagę rzeczy osądzonej, gdyż przecież ta przysługuje tylko wyrokom zawierającym w sobie rozstrzygnięcie o przedmiocie procesu.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 151/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 czerwca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Teza Przypisanie przestępstwa przywłaszczenia mienia nie wymaga wykazania, co sprawca zrobił z tym mieniem, w jaki sposób skonsumował owoce przestępstwa i jaki cel mu przyświecał.

#Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu #Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1380/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2012 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Więź rodzinna jest dobrem osobistym. Za jej zerwanie wskutek śmierci osoby bliskiej wywołanej czynem niedozwolonym członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne.

#Zadośćuczynienie
I ACz 1736/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma.

#Zażalenie #Braki formalne
I ACa 1382/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

#Ubezpieczenie OC
II S 19/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 września 2012 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 1732/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za szkodę na osobie.

Teza Na postanowienia sądu pierwszej instancji, których przedmiotem jest odrzucenie zażalenia, przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia do sądu drugiej instancji.

#Zażalenie #Braki formalne
I ACa 1353/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 stycznia 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

#Odszkodowanie
I ACa 26/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie wyroku Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Teza Wadliwość wyroku sądu polubownego polegająca na tym, iż uchybia on podstawowym zasadom porządku prawnego, musi wynikać z samej treści tego orzeczenia, a nie z naruszeń przepisów o postępowaniu przed tym sądem.

#Zapis na sąd polubowny
I ACa 547/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

#Apelacja
II AKa 233/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 września 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 111/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 maja 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.

#Narkomania
II AKa 211/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu #Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 173/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Teza Zarówno właścicielem jak i posiadaczem mienia spółki jest ta spółka. Osoba wchodząca w skład organu osoby prawnej jedynie dysponuje majątkiem spółki, wyrażając jej wolę.

#Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
II AKa 87/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Teza Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

#Swobodna ocena dowodów #Dowody
I ACa 64/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Wykreślenie z listy członków spółdzielni może nastąpić, gdy członek oczekujący na mieszkanie w spółdzielni mimo trzykrotnego powiadomienia przez Zarząd o możliwości uzyskania mieszkania, odmówił zawarcia stosownej umowy koniecznej do ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego

#Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 88/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Szkoda majątkowa obejmuje utracone na skutek tymczasowego aresztowania dochody, jednakże nie może napotykać akceptacji ze strony organów państwa godzące w interes Skarbu Państwa zatajanie przed nim ich faktycznej wysokości.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 63/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna nie może być miarkowana w przypadku, gdy ewentualna szkoda była niższa niż przewidziana umową kara.

#Kary umowne
I ACa 160/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2012 r. w sprawie o czyny niedozwolone.

Teza Uznanie za błędne zarzutów procesowych skutkuje w konsekwencji przekonaniem o bezzasadności zarzutów naruszenia prawa materialnego.

#Czyny niedozwolone
II AKa 89/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

#Dowody #Przestępstwo przeciwko życiu
I S 40/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 września 2012 r. w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Teza Postępowanie skargowe na opieszałość postępowania w przedmiocie przewlekłości nie jest dopuszczalne.

#Skarga na przewlekłość
I S 21/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 14 czerwca 2012 r. w sprawie o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki może być wniesiona jedynie w czasie toczącego się postępowania sadowego. Skarga złożona po ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 162/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 marca 2012 r. w sprawie o dobra osobiste.

Teza Przy ocenie, jaka suma jest, odpowiednia tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych, należy mieć na uwadze rodzaj dobra, które zostało naruszone oraz charakter, stopień nasilenia i czas trwania doznawania przez osobę, której dobro zostało naruszone.

#Dobra osobiste
II AKa 278/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. podlega karze pozbawienia wolności

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 168/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2012 r. w sprawie o przyjęcie w poczet członków i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Teza Spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 131/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, sądy powinny wykorzystać materiał dowodowy zgromadzony w przedmiocie przypisanej oskarżonemu zbrodni zabójstwa i oparte na nim ustalenia faktyczne dokonane w dotychczasowym postępowaniu, orzekając na nowo jedynie o kwalifikacji prawnej i wymiarze kary.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACz 976/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r. w sprawie o oznaczenie sposobu wykonania zobowiązania.

Teza Artykuł przewiduje dwie podstawy zabezpieczenia, a to uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, a przy tym obie te przesłanki muszą zaistnieć łącznie.

#Powództwo
I ACz 594/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu.

#Zwrot pozwu
II AKa 155/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2012 r. w sprawie o przestępstwo gospodarcze.

Teza Zamiarem bezpośrednim lub co najmniej wynikowym objęte musi być nie tylko nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków, ale także i spowodowanie skutku w postaci szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

#Przestępstwo gospodarcze
I ACa 1403/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

Teza Cel umowy jest wyznaczany przez funkcję, jaką strony wyznaczają danej czynności w ramach łączących je stosunków prawnych.

#Użytkowanie wieczyste
I ACz 606/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o wydanie zakazu publikowania nieprawdziwych informacji, nakazania ich sprostowania.

Teza Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

#Apelacja
II AKa 166/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2012 r. w sprawie o dobrowolne poddanie się karze.

Teza Przepis ten daje oskarżonemu możliwość dobrowolnego poddania się karze i wydania przez sąd wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, przy spełnieniu szeregu przesłanek określonych w wyżej wskazanym przepisie ustawy.

#Dobrowolne poddanie się karze
I ACz 1305/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 lipca 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały.

Teza Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.

#Koszty procesu
II AKa 120/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 czerwca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Karze podlega , kto powoduje naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia. Podział uszczerbków na zdrowiu w art. 157 k.k. na średnie i lekkie odgrywa rolę przy kwalifikacji typów popełnionych umyślnie.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
I ACa 1407/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia.

#Autorskie prawo i pokrewne
II AKa 121/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 maja 2012 r. w sprawie o przestępstwa przeciwko wolności.

Teza Znamiona typu podstawowego przestępstwa z art. 189 k.k., tj. jego § 1, wypełnione są wówczas, gdy osoba zostanie pozbawiona wolności, a więc swobody poruszania się, opuszczenia pomieszczenia, w którym się znajduje.

#Przestępstwo przeciwko wolności
I ACz 1245/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 lipca 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

#Odrzucenie pozwu
I ACa 1414/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

#Skarb Państwa
I ACz 1640/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 24 września 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd zobowiązany jest wyważyć interesy obu stron postępowania, a zatem z jednej strony mieć na uwadze zapewnienie należytej ochrony słusznemu żądaniu uprawnionego, z drogiej strony nie obciążać ponad miarę zobowiązanego.

#Zabezpieczenie
I ACz 100/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dołączone do zażalenia potwierdzenia nadania przesyłki poleconej w pełni koresponduje z czytelną datą nadania znajdującą się na kopercie.

#Nakaz zapłaty
I ACa 1415/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Przyczyny wykreślenia określa statut.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 123/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 maja 2012 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę ale także i to że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

#Oszustwo
I ACz 1096/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 czerwca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu.

#Właściwość miejscowa
II AKa 124/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2012 r. w sprawie o obronę konieczną.

Teza Okoliczności zamachu oceniane obiektywnie, racjonalnie, tłumaczą wywołanie stanu wzburzenia a stan ten przesądził o sposobie odparcia zamachu.

#Obrona konieczna
I ACz 108/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Apelacja nieopłacona podlega odrzuceniu.

#Apelacja
I ACa 1418/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W postępowaniu odszkodowawczym sąd nie może samodzielnie dokonywać ustaleń prejudykalnych, a wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym powinno być poprzedzone rozstrzygnięciem właściwego organu.

#Skarb Państwa
I ACz 123/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji.

Teza Dochodzenie prawa do informacji możliwe jest w przypadku, gdy naruszenie praw własności przemysłowej jest wysoce prawdopodobne, warunkiem dochodzenia tego uprawnienia jest uprawdopodobnienie naruszenia praw własności przemysłowej.

#Własność przemysłowa
I ACz 124/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Teza Wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uzależnione jest od uprawdopodobnienia przez uprawnionego dwóch przesłanek tj. istnienia roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

#Powództwo
I ACa 321/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie o leasing.

Teza Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

#Leasing
I ACz 82/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały.

Teza Przesłanki udzielenia zabezpieczenia musza zaistnieć jednocześnie. Należą do nich uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 288/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku gdy podmiot wiedział, że nie był zobowiązany do świadczenia nie może on żądać jego zwrotu, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej.

#Nienależne świadczenie
I ACa 226/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 maja 2011 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Określając wysokość „odpowiedniej sumy", sąd powinien niewątpliwie kierować się celami oraz charakterem zadośćuczynienia i uwzględnić wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej, przede wszystkim zakres doznanej krzywdy.

#Zadośćuczynienie
I ACa 37/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli egzekucja skierowana przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
III APa 7/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2012 r. w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, wynagrodzenie i koszty leczenia.

Teza Przypisanie pozwanemu odpowiedzialności deliktowej wymaga stwierdzenia winy i bezprawności działania pracodawcy. Wina i bezprawność działania pracodawcy mogła by się przejawiać jedynie poprzez nie zachowanie przez pracodawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

#Świadczenia pieniężne
II AKa 198/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Karalnym zachowaniem jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

#Szkoda #Ciąg przestępstw
I ACa 41/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

#Uchwały wspólnoty mieszkaniowej
I ACa 42/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

#Ubezpieczenie OC
II AKa 201/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 lipca 2012 r. w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teza Zadośćuczynienie ma mieć charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACz 616/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

#Zawieszenie postępowania cywilnego
I ACz 602/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty.

#Zwrot pozwu
II AKa 162/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 października 2012 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teza Szkoda powinna wynikać w sposób bezpośredni z zastosowania niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, nie zaś być tylko jego pośrednim następstwem.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACz 826/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 maja 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Podstawowym warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest wykazanie przez uprawnionego łącznego zaistnienie dwóch przesłanek w postaci uprawdopodobnienia roszczenie oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 184/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

#Właściwość sądu
I ACz 1417/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 106/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Uchwała niezgodna z przepisami prawa, z umową właścicieli lub naruszająca interes prawny właściciela, może być przez niego zaskarżona w terminie sześciu tygodni.

#Uchwały organów spółdzielni
I ACz 196/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 1441/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie o udzielenie informacji.

Teza Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeśli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

#Koszty procesu
I ACz 199/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Pisma dla osób prawnych, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności doręczenia pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.

#Doręczenia
I ACa 110/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ustalenie wartości spadku w celu określenia zachowku oraz obliczenie zachowku następuje według cen z chwili orzekania o roszczeniu z tytułu zachowku.

#Spadek
II AKa 194/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lipca 2012 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Sprawcy odpowiadają niezależnie od tego, czy można ustalić, który z nich spowodował konkretne następstwa, ale pod warunkiem, że każdy z nich możliwość nastąpienia ich przewidywał albo mógł i powinien był przewidzieć.

#Zamiar #Nieumyślność
I ACa 115/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 marca 2012 r. w sprawie o ustalenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

Teza Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być podjęte albo wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na głosowanie pisemne.

#Uchwały organów spółki
I ACz 225/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uzasadnienie wyroku musi spełniać określone funkcje mu przypisane – funkcję przekonywania (inaczej uzasadnienia) treści rozstrzygnięcia sądowego oraz równie istotną funkcję kontrolną, związaną z konstytucyjnym prawem do sądu i możliwością kontroli instancyjnej danego orzeczenia.

#Właściwość sądu
I ACz 1492/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Przepisy mówią o zabezpieczeniu powództwa albo roszczenia, a nie zarzutów pozwanego, który broni się przed roszczeniem.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 181/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 191/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się uwolnić od odpowiedzialności za jej zobowiązania, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I ACz 217/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 6 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Określając wymogi formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia, stanowi, że wniosek powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

#Powództwo
I ACz 32/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Teza Do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym.

#Klauzula wykonalności
II AKa 191/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 lipca 2012 r. w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Teza W przypadku zorganizowanej grupy przestępczej wymaga się aby poziom tego zorganizowania był znacznie wyższy niż przy współprawstwie.

#Przestępczość zorganizowana
II AKa 218/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Sprawca działa z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego wtedy, gdy ma on świadomość możliwości nastąpienia śmierci pokrzywdzonego i na to się godzi, wprawdzie nie chce, aby śmierć pokrzywdzonego nastąpiła, ale zarazem nie chce, żeby nie nastąpiła, a więc gdy wykazuje całkowitą obojętność wobec uświadomionej sobie możliwości nastąpienia śmierci pokrzywdzonego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACz 1243/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zasada odpowiedzialności za wynik sporu nakazuje obciążenie strony przegrywającej obowiązkiem zwrotu stronie wygrywającej poniesionych kosztów procesu.

#Koszty procesu
I ACz 49/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Doręczenie następuje w dniu, w którym złożone pismo zostało odebrane z placówki pocztowej, o ile odebranie takie nastąpiło w terminie przeznaczonym do odbioru, natomiast w razie, gdy pismo nie zostało odebrane w terminie przeznaczonym do odbioru, doręczenie następuje w ostatnim dniu tego terminu.

#Doręczenia
I ACz 1233/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Na etapie wydawania postanowienia o zabezpieczeniu Sąd nie rozstrzyga kwestii związanych z możliwością wykonania postanowienia zabezpieczającego.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 39/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2012 r. w sprawie o apelację.

Teza Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Datą jej wniesienia jest data, w której została ona złożona we właściwym sądzie.

#Apelacja
I ACz 1286/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 lipca 2012 r. w sprawie o uchylenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek.

Teza Można żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd.

#Powództwo
I ACz 44/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2012 r. w sprawie o nadane klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom.

Teza Sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

#Tytuł egzekucyjny #Klauzula wykonalności
I ACz 1250/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 lipca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odstąpienie od obciążenia strony przegrywającej, kosztami jest możliwe jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych tj. wówczas, gdy z uwagi na okoliczności faktyczne konkretnej sprawy zastosowanie ogólnych zasad odpowiedzialności za wynik sprawy byłoby sprzeczne z zasadami słuszności.

#Nakaz zapłaty
I ACz 1314/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych miedzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

#Właściwość sądu
I ACa 180/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o zadośćuczynienie.

Teza Przyznanie przez sąd zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych ma charakter fakultatywny. Sąd nie ma obowiązku zasądzania zadośćuczynienia w każdym przypadku naruszenia dób osobistych.

#Zadośćuczynienie
II AKa 364/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przestępstwo to jest przestępstwem skutkowym i jest ono dokonane z chwilą doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 182/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 20 marca 2012 r. w sprawie o zobowiązanie.

Teza Kto odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy.

#Zobowiązanie
I ACa 46/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Umowa o roboty budowlane, stanowi umowę wzajemną, której istotą jest spełnienie świadczeń ekwiwalentnych (równoważnych).

#Umowa o roboty budowlane
II AKa 106/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o recydywę.

Teza Niezaskarżalność rozstrzygnięcia zwyczajnymi środkami odwoławczymi jest przecież nie tylko warunkiem uwzględnienia takiego rozstrzygnięcia sądu innego kraju Unii Europejskiej ale i warunkiem koniecznym recydywy.

#Recydywa
I ACa 1392/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawnienie do żądania zmniejszenia kary umownej jest środkiem obrony pozwanego prowadzącym do częściowego oddalenia powództwa, a zatem może być realizowane jedynie w formie zarzutu merytorycznego.

#Kara
II AKa 21/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o swobodną ocenę dowodów.

Teza Dowolna ocena dowodów nie oznacza automatycznie uchybienia zasadzie obiektywizmu.

#Swobodna ocena dowodów
I ACa 34/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.

#Odszkodowanie
I ACa 1396/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Najem na czas określony różni się od tego na czas nieoznaczony nie tylko okresem trwania, ale również odmiennymi regulacjami dotyczącymi możliwości ich wypowiedzenia.

#Najem
II AKa 133/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 czerwca 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Ilość środków odurzających stanowiących przedmiot czynu, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, stanowi ich znaczną ilość.

#Narkomania
I ACa 65/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na potrzebę utrzymania wysokości zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, nie może prowadzić do podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.

#Zadośćuczynienie
I ACa 380/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Teza Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

#Dobra osobiste
III AUa 495/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2012 r. w sprawie o odsetki.

Teza Jeżeli ZUS nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia w terminach prawem przewidzianych, jest obowiązany do wypłaty odsetek ustawowych określonych w przepisach prawa cywilnego.

#Odsetki
I ACz 682/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawdopodobnienie oznacza uzasadnienie zgłoszonych twierdzeń o istnieniu roszczenia, które ma być zabezpieczone, dające przekonanie o ich prawdopodobieństwie, będące wynikiem postępowania zmierzającego do poznania rzeczywistości, ale bez zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym.

#Powództwo
I ACa 1404/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przy ustalaniu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych znajdują zastosowanie przepisy ogólne dotyczące związku przyczynowego, szkody i sposobów jej naprawienia.

#Czyny niedozwolone
I ACz 700/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone oraz że roszczenie to przysługuje uprawnionemu.

#Powództwo
I ACa 395/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 maja 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

#Odszkodowanie
III AUa 497/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2012 r. w sprawie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Teza Nienależnie pobrane świadczenia, którym jest świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

#Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
I ACz 709/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu.

#Właściwość sądu
I ACa 431/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis daje Sądowi możliwość rozłożenia na raty zasądzonego w wyroku świadczenia, a tym samym orzeczenia o sposobie spełnienia świadczenia w sposób bardziej dogodny dla zobowiązanego, aniżeli wynikałoby to z regulacji prawa materialnego.

#Sprzedaż
I ACz 1559/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 1419/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2012 r. w sprawie o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Zdarzeniami, wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane jest przedawnienie roszczenia, odroczenie spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty.

#Postępowanie egzekucyjne
III AUa 504/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2012 r. w sprawie o wypłatę emerytury.

Teza Dyrektywa rozwoju ubezpieczeń społecznych nie wyklucza zmian regulacji prawnych przewidzianych we wcześniejszych ustawach, pod warunkiem zachowania istoty tych uprawnień, przy czym nie zawsze te zmiany muszą iść w kierunku korzystnym dla adresatów.

#Zawieszenie # wstrzymanie lub zmniejszanie emerytury lub renty
I ACz 736/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie wymieniają osobno opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie natychmiastowej wykonalności orzeczenia. Zażalenie na postanowienie Sądu wstrzymujące wykonalność orzeczenia podlega opłacie.

#Opłata sądowa
I ACz 1587/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 września 2012 r. w sprawie o zaniechanie naruszeń.

Teza Przyjęcie niedopuszczalności drogi sądowej i w konsekwencji odmowa rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, zachodzi wówczas, gdy sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej lub gdy sprawa ze swej istoty ma wprawdzie charakter sprawy cywilnej, jednakże z mocy wyraźnego przepisu została przekazana do właściwości innego organu niż sąd powszechny.

#Droga sądowa
II AKa 15/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawcą tego występku jest ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

#Przestępstwo przeciwko wolności #Przestępstwo przeciwko mieniu
III AUa 401/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Z zakresu ubezpieczeń społecznych sentencja wyroku powinna jedynie przyznawać świadczenie lub jego wzrost albo oddalać odwołanie od zaskarżonej decyzji organu rentowego, jeżeli brak jest podstaw do jej zmiany.

#Emerytura
I ACz 735/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak również posiadając stosowne postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie zabezpieczenia.

#Powództwo
III AUa 814/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 września 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej uwzględnia się okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą oraz okresy zaliczane do pracy górniczej, będące okresami składkowymi lub nieskładkowymi w rozumieniu ustawy, z tym że okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą uwzględnia się, jeżeli praca ta wykonywana była co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

#Emerytura
I ACz 505/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza W sprawach o prawa majątkowe jedynie można wytoczyć nowy proces z udziałem po stronie pozwanej następców prawnych osoby nieżyjącej.

#Zdolność sądowa i procesowa
I ACz 807/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 11 czerwca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Orzeczenie staje się prawomocne formalnie, jeżeli nie jest ono zaskarżalne przez strony w drodze zwykłych środków zaskarżenia, ani nie może być wzruszone w ten sposób przez sąd odwoławczy.

#Wykonalność
III AUa 415/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2012 r. w sprawie o wcześniejszą emeryturę.

Teza Matce, która nie może kontynuować zatrudnienia z powodu stanu zdrowia dziecka wymagającego stałej opieki oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach samoobsługowych przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli posiada wymagany okres zatrudnienia.

#Emerytura wcześniejsza
I ACa 449/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 maja 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Treść i wykładnia przepisu ustawy o własności lokali nie zakazuje objęcia jedną uchwałą jednocześnie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, jak i udzielenia zgody na jej nadbudowę czy przebudowę.

#Wspólnota mieszkaniowa
I ACz 144/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Powód w pozwie zobligowany jest podać miejsce zamieszkania lub siedziby stron.

#Zarządzenie
I ACz 788/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Teza Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.

#Klauzula wykonalności
I ACz 137/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 stycznia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu zagranicznego.

Teza Wystąpienie z wnioskiem o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu, warunkowane jest istnieniem interesu prawnego po stronie wnioskodawcy.

#Właściwość sądu
I ACz 140/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o rozwiązanie umowy.

Teza Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

#Koszty procesu
I ACz 782/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 maja 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania.

Teza Wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uzależnione jest od uprawdopodobnienia przez uprawnionego dwóch przesłanek, tj. istnienia roszczenia oraz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 262/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza W sprawach o sumę potrzebną na koszty leczenia zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo, albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

#Zabezpieczenie roszczenia
II AKa 2/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o złagodzenie kary.

Teza W podstawie prawnej wymierzonej kary pozbawienia wolności możliwe jest tylko wówczas, gdy sąd korzysta z możliwości wymierzenia kary powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w sankcji danego typu przestępstwa.

#Złagodzenie kary #Zaostrzenie kary
III AUa 848/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie o wysokość zaległości z tytułu nieopłaconych składek.

Teza Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku (składek), począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
I ACz 264/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Uprawdopodobnienie nie daje zatem pewności co do prawdziwości twierdzeń o istnieniu konkretnego roszczenia, ale pozwala przyjąć, że jest ono prawdopodobne.

#Powództwo
II AKa 3/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o złagodzenie kary.

Teza Przepis istotnie obliguje do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale jedynie wobec takiego sprawcy, współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

#Złagodzenie kary
I ACz 764/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Warunkiem do uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, było przejście obowiązku zapłaty z pozwanego na dłużnika, po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed jego wydaniem.

#Klauzula wykonalności
I ACz 260/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

#Powództwo
I ACz 623/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Można żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd.

#Powództwo
I ACa 1344/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 1 lutego 2012 r. w sprawie o ochronę praw autorskich.

Teza Wynagrodzenie stosowne w rozumieniu art. 79 ust. 1, to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia.

#Autorskie prawo i pokrewne
I ACz 630/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza O majątkowym lub niemajątkowym charakterze sprawy rozstrzyga wyłącznie przedmiot sporu, a mianowicie majątkowy lub niemajątkowy charakter dobra.

#Koszty procesowe
II AKa 385/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2011 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przepis daje sądowi odwoławczemu nie tyle uprawnienie, co nakłada obowiązek orzeczenia na korzyść współoskarżonego, który nie wniósł środka zaskarżenia, jeżeli orzeczenie to zmienia lub uchyla z tych samych względów na korzyść pozostałych, którzy taki środek odwoławczy wnieśli.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1270/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o przedawnienie roszczeń.

Teza Termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

#Przedawnienie roszczeń
I ACa 97/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 marca 2012 r. w sprawie o przedawnienie roszczeń.

Teza Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

#Przedawnienie roszczeń
I ACz 654/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały.

Teza Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

#Zawieszenie postępowania cywilnego
I ACz 651/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium jednego z państw członkowskich, może być pozwana w innym państwie członkowskim – jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony.

#Właściwość sądu #Dobra osobiste
I ACz 491/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku cofnięcia pozwu zwrot kosztów postępowania przysługuje wyłącznie pozwanemu, o ile zgłosi w tym zakresie wniosek w wymaganym terminie.

#Czynności procesowe
I ACz 495/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 marca 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie
III AUa 1082/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 stycznia 2012 r. w sprawie o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.

Teza Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia.

#Uzasadnienie orzeczenia
I ACz 502/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 marca 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

#Właściwość sądu
II AKa 67/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACz 420/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 marca 2012 r. w sprawie o odwołanie w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego.

Teza W przypadku odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez komisarza wyborczego pełnomocnik finansowy ma prawo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania, wnieść do sądu okręgowego odwołanie od postanowienia.

#Wybory
III AUa 765/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Przy czym prawo do tej emerytury przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

#Emerytura
I ACz 1169/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uprawniony może się oczywiście odwoływać do wysokości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, które zostanie zabezpieczone dopiero wówczas, gdy uprawniony uprawdopodobni, że aktualna sytuacja finansowa obowiązanego czyni wątpliwym spełnienie przez niego świadczenia o konkretnej wysokości.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 660/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 maja 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Sąd polubowny oprócz tego, że może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny, to co istotne nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.

#Zapis na sąd polubowny
I ACz 669/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie o wydanie dalszego tytułu wykonawczego.

Teza W postępowaniu o wydanie oprócz pierwszego dalszego tytułu wykonalności, dłużnik nie może opierać zażalenia na zarzutach kwestionujących zasadność nadania klauzuli wykonalności.

#Tytuł wykonawczy
I ACz 434/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Teza Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

#Klauzula wykonalności
I ACz 447/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 marca 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności.

Teza Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej, a w przypadkach gdy ustawa przewiduje doręczenie zaskarżonego postanowienia tylko jednej ze stron oraz niezwłocznie po złożeniu zażalenia bez doręczenia go stronie przeciwnej.

#Powództwo
I ACz 471/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przelew wierzytelności banku na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny, wymagał uzyskania przez bank zgody dłużnika banku, będącego stroną czynności dokonanej z bankiem, oraz złożenia przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, który nabędzie wierzytelność.

#Klauzula wykonalności
I ACz 672/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 17 maja 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową.

#Klauzula wykonalności
III AUa 1181/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 marca 2012 r. w sprawie o wartość kapitału początkowego.

Teza Kapitał początkowy jest równowartością kwoty hipotetycznej emerytury za okresy składkowe i nieskładkowe ubezpieczonych i wyrażonego w miesiącach średniego dalszego trwania życia.

#Okresy składkowe i nieskładkowe
I ACz 485/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów Sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu.

#Wykonalność
I ACz 666/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie o udzielenie informacji.

Teza Zrzeszenie się roszczenia obejmuje w istocie roszczenie materialnoprawne, w skład którego oczywiście koszty postępowania nie wchodzą.

#Koszty adwokacko-radcowskie
I ACz 946/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2012 r. w sprawie o ochronę praw autorskich.

Teza Ze względu na specyfikę praw autorskich zasadniczo nie jest możliwe samodzielne ustalenie przez podmiot uprawniony, czy doszło do ich naruszenia i jaki jest zakres tych naruszeń.

#Autorskie prawo i pokrewne
I ACz 422/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 marca 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Roszczenie o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej musi opierać się na jednej z ustawowych przesłanek, o których mowa w ustawie o własności lokali.

#Powództwo
I ACz 685/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie
II AKa 55/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 maja 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza W przypadku popełnienia zbrodni zabójstwa sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny pozbawienia życia człowieka, a w wypadku popełnienia przestępstwa sprawca działa z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACz 693/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Powództwo
I ACz 1088/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 czerwca 2012 r. w sprawie o unieważnienie umowy dożywocia.

Teza Nowacyjne zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, co do swej treści może nie różnić się od merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, o ile uprawniony uprawdopodobni, że bez takiego zabezpieczenia narażony będzie na szkodę albo inne niekorzystne skutki.

#Powództwo
III AUa 1192/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 stycznia 2012 r. w sprawie o ustalenie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

Teza Warunkiem orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległości podatkowe tej spółki, wymaga formalnego stwierdzenia po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
I ACz 173/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 692/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia i nakazanie leczenia.

Teza W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie
I ACz 195/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zwrot pozwu z przyczyn formalnych nie zamyka powodowi możliwości ponownego wytoczenia powództwa w tym samym przedmiocie.

#Zwrot pozwu
I ACz 694/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2012 r. w sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Teza Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem.

#Skarga o wznowienie postępowania
I ACz 918/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 maja 2012 r. w sprawie o przywrócenie terminu.

Teza C321qhoroba profesjonalnego pełnomocnika nie zwalnia go z obowiązku zachowania należytej staranności, choćby przez powierzenie obowiązków innym osobom, nie ma charakteru absolutnego i winna być każdorazowo rozpatrywana na tle okoliczności konkretnej sprawy.

#Uchybienie i przywrócenie terminu
I ACa 1093/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

#Odszkodowanie
I ACz 932/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 maja 2012 r. w sprawie o wyłączenie wspólnika.

Teza W przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem dwóch wspólników zabezpieczenie powództwa o wyłączenie współnika ze Spółki przez zawieszenie go w wykonywaniu praw udziałowych należy stosować z wyjątkową ostrożnością z uwagi na szczególnie dotkliwe i nieodracalne skutki tego sposobu zabezpieczenia.

#Powództwo
I ACz 977/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W przypadku gdy koszty postępowania zabezpieczającego powstały po wydaniu przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (a taka sytuacja zachodzi m.in. w przypadku gdy postępowanie zabezpieczające prowdzone było na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek niezaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie), o kosztach postępowania rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia.

#Postępowanie zabezpieczające
I ACz 1294/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 lipca 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Powództwo
I ACz 1394/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Naruszenie dobra osobistego może uzasadniać wystąpienie z roszczeniami zarówno o charakterze majątkowym, jak i nie majątkowym.

#Koszty adwokacko-radcowskie
I ACa 1363/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 3 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych.

#Sprzedaż #Nieuczciwa konkurencja
I ACz 1778/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Powództwo
I ACz 1810/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Powództwo
II AKa 175/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2012 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Teza Tymczasowe aresztowanie stanowi bezpośrednią przyczynę skutku w postaci utraconych korzyści.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 1394/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli sprzedawca nie usunął wady niezwłocznie.

#Odszkodowanie
II AKa 405/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie o nieudzielenie pomocy.

Teza Przy umyślnych uszkodzeniach ciała przyjmuje się tak zwany zamiar ogólny, działał on ze świadomością możliwości powstania daleko sięgającej krzywdy.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 43/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 czerwca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto wypełnia znamiona podstawowego typu czynu zabronionego, a czyni to używając dodatkowo przedmiotu mającego cechę niebezpiecznego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 1024/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Czynność prawna, dla ważności której ustawa wymaga zgody wspólników wyrażonej w tej formie, bez tej zgody jest nieważna.

#Odszkodowanie
I ACz 1054/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
II AKa 85/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym. Przypisując sprawcy popełnienie tego przestępstwa należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę , ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 1115/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 1681/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Teza Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała na skutek czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

#Klauzula wykonalności
I S 14/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 maja 2012 r. w sprawie o przewlekłość postępowania Sądu.

Teza Upływ czasu pomiędzy zleceniem wykonania opinii osobie nieposiadającej do tego odpowiednich uprawnień, a podjęciem przez Sąd czynności weryfikacyjnych, uzasadnia stwierdzenie przewlekłości postępowania.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 269/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 września 2012 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Dla przyjęcia realizacji znamion przestępstwa przywłaszczenia od strony podmiotowej konieczne jest wykazanie, że oprócz obiektywnego rozporządzenia cudzą rzeczą przez sprawcę, jego działaniu towarzyszył zamiar zatrzymania rzeczy dla siebie.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 1530/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W sporach o wykonanie umowy powód może skorzystać z tzw. właściwości przemiennej sądu, a więc bądź wytoczyć powództwo według właściwości ogólnej wyznaczonej miejscem zamieszkania pozwanego, bądź z właściwości uregulowanej w tym przepisie, a związanej z miejscem wykonania zobowiązania.

#Właściwość miejscowa
I ACz 1455/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Interes prawny uzasadniający wniesienie na interwencji ubocznej istnieje wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy może wywrzeć skutki w sferze prawnej podmiotu zgłaszającego interwencję. Musi istnieć związek między mającym zapaść orzeczeniem sądu w sprawie a sferą prawną zgłaszającego interwencję.

#Interwencja uboczna
II AKa 23/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko wolności.

Teza Oceny groźby jako znamienia przestępstwa rozboju dokonuje sąd uwzględniając okoliczności zdarzenia i właściwości osobiste zagrożonego, z których wynikał (subiektywnie) jego lęk przed groźbą.

#Przestępstwo przeciwko wolności
I ACz 1488/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o koszty procesu.

Teza w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Przepis realizuje zasadę słuszności, ale nie konkretyzuje pojęcia „przypadku szczególnie uzasadnionego”.

#Koszty procesu
I ACa 23/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zanim wierzytelność zostanie zakupiona lub przejęta w rozliczeniu, należy dokładnie sprawdzić umowę, z której ona wynika. Ustalić należy, czy nie ma w niej kluczowego zdania mówiącego o tym, że na przelew wierzytelności musi się zgodzić dłużnik.

#Cesja
I ACz 1504/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały.

Teza Orzeczenie zapadłe w sprawie niepodzielnie będzie dotyczyło jej członków oraz wiązać będzie jej organy. W konsekwencji każdy członek spółdzielni, jeśli z uwagi na przedmiot taka uchwała dotyczy jego osobiście, ma interes prawny we wstąpieniu do toczącego się postępowania.

#Uchwały organów spółdzielni #Interwencja uboczna
I ACz 1517/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Postanowienie w przedmiocie uchylenia postanowienia o zabezpieczeniu jest niezaskarżalne.

#Zażalenie
I ACa 141/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

#Użytkowanie wieczyste
I ACz 1520/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 sierpnia 2012 r. w sprawie o zawieszenie postępowania cywilnego.

Teza Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

#Zawieszenie postępowania cywilnego
I S 24/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 czerwca 2012 r. w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Teza Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 1528/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie powództwa.

Teza Sposób udzielenia zabezpieczenia musi zostać określony tak, aby dotyczył tylko stron postępowania (nie osób trzecich).

#Powództwo
I ACa 153/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna może być rażąco wygórowana w momencie jej zastrzegania, bądź stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności.

#Kary umowne #Odszkodowanie
I S 22/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 2 lipca 2012 r. w sprawie o zbyt odległe wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

Teza Skutkiem nieopłacenia lub nienależytego opłacenia środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, do których zaliczyć należy również skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, pomimo upływu wyznaczonego w tym celu terminu, jest odrzucenie takiego środka.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 159/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę i ustalenie.

Teza Roszczenie z czynu niedozwolonego ulega przedawnieniu w okresie trzech lat od daty, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednak w każdym przypadku roszczenie przedawniało się z upływem dziesięciu lat.

#Czyny niedozwolone
I S 27/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 lipca 2012 r. w sprawie o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza Skarga na przewlekłość postępowania może być wniesiona jedynie w czasie toczącego się postępowania sądowego. Skarga złożona po ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 22/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Rozbój jest przestępstwem skierowanym przeciwko osobie i mieniu. Jego istota polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia przy zastosowaniu szczególnego sposobu działania.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II AKa 277/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 września 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, stanowi wartość progową, a więc taką, której zaistnienie warunkuje możliwość przyjęcia realizacji znamienia znacznej ilości.

#Narkomania
I S 42/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Teza Uczestnikom postępowania przysługuje prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania nie wymienia postępowania o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sadowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

#Skarga na przewlekłość
I S 58/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 19 października 2012 r. w sprawie o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Teza Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się do Sądu w toku postępowania w sprawie.

#Skarga na przewlekłość
I ACz 370/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku, staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

#Wykonalność
I ACz 1576/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Uprawdopodobnienia roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym oznacza, że uprawniony przedstawił i należycie uzasadnił twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia.

#Zabezpieczenie
II S 5/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 marca 2012 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przy ocenie czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 51/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lutego 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Przedmiotem rozstrzygnięcia może być ustalenie stosunku prawnego lub prawa. Dlatego niedopuszczalne jest powództwo o ustalenie faktów.

#Pozew
I ACa 1276/11 Postanowienie SA we Wrocławiu z 25 stycznia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

#Uzasadnienie orzeczenia
II AKa 128/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 czerwca 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób.

#Narkomania
I ACa 55/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.

#Umowa
II AKa 129/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

Teza Działa bezprawnie ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru.

#Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
I ACz 1698/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Gdy orzeczenie, którego zaskarżonym postanowieniem odmówiono sporządzenia uzasadnienia, zostało uchylone, zbędnym stało się orzekanie w przedmiocie odmowy sporządzania jego uzasadniania, tj. uzasadnienia orzeczenia de facto nieistniejącego.

#Uzasadnienie orzeczenia #Wyłączenie sędziego
I ACa 224/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 marca 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Skuteczność potrącenia zależy bowiem od tego, czy istnieją wzajemne wierzytelności, oraz czy nadają się one do potrącenia.

#Potrącenie
I ACz 1711/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 października 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza O nadanie klauzuli wykonalności sąd ogranicza się jedynie do badania tego, czy dokument, któremu ma nadać klauzulę, odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego oraz czy zachodzą okoliczności faktyczne uzasadniających ujawnienie w klauzuli wzmianek.

#Klauzula wykonalności
II AKa 287/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 października 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

Teza Przestępstwo polega na organizowaniu innym osobom (przynajmniej dwóm) przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

#Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
I ACa 1299/11 Postanowienie SA we Wrocławiu z 7 maja 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

#Skarga kasacyjna
II AKa 90/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Teza Podniesienie zarzutu przedawnienia jest korzystaniem przez prokuratora z przysługującego mu prawa. Twierdzenie wnioskodawcy, iż skorzystanie z tego prawa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wymaga wskazania, jakie konkretne zasady współżycia społecznego zostały przez to naruszone.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACz 1581/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Teza Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom na pismo procesowe winno być podpisane, a nadto zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie, jak każde pismo procesowe, winno zostać złożone wraz z odpisem dla strony przeciwnej.

#Zażalenie #Braki formalne
I ACa 1298/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 lutego 2012 r. w sprawie o ustalenie bezskuteczności umowy.

Teza Jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, podlega przekazaniu do masy upadłości.

#Prawo upadłościowe i naprawcze
I ACz 1759/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. w sprawie o zwolnienie spod egzekucji.

Teza Skuteczność doręczenia per aviso zależy od dwukrotnego umieszczenia w drzwiach mieszkania adresata lub oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki.

#Pozew
I ACa 1316/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie i zapłatę.

Teza Naprawienie szkody obejmuje co do zasady stratę, którą poszkodowany poniósł. Zakresem szkody nie jest zaś objęta szkoda przyszła.

#Odszkodowanie
I ACz 1762/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 września 2012 r. sprawie o zapłatę.

Teza Sąd obowiązany jest działać w tym zakresie z własnej inicjatywy, niezależnie od ewentualnego zgłoszenia zarzutu braku jurysdykcji przez stronę bądź uczestnika postępowania, w każdym stanie sprawy, czyli od chwili wszczęcia postępowania do jego prawomocnego zakończenia.

#Jurysdykcja krajowa
II S 8/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2012 r. w sprawie o naruszenie prawa do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Teza By czynności zmierzające do wydania orzeczenia kończącego zabierały odpowiednią ilość czasu, to jest odbywały się bez zbędnej zwłoki.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 1318/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu.

#Użytkowanie wieczyste
II AKa 8/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności.

Teza Ocena doznanej krzywdy z powodu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania jest trudna do precyzyjnego skonkretyzowania w postaci kwoty pieniężnej.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 194/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 marca 2012 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Z chwilą śmierci jednego z małżonków, przysługujące im dotąd wspólnie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przypada drugiemu małżonkowi.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
II AKa 92/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwa karnoskarbowe.

Teza "Faktura nierzetelna", to zarówno faktura nieodzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia odnośnie do niektórych tylko jego elementów, przy zaistnieniu jednak samej transakcji, jak i "faktura fikcyjna", dokumentująca czynność w ogóle niezaistniałą.

#Przestępstwa karnoskarbowe
II AKa 100/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

Teza Przestępstwo w ramach grupy nie musi zostać w ogóle popełnione, a jeśli do tego dojdzie, to będzie to sprawca poniesie za to odrębną karę.

#Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
II AKa 296/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 października 2012 r. w sprawie o warunkowe zawieszenie kary.

Teza Sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara nie może spełnić celów kary.

#Warunkowe zawieszenie wykonywania kary #Wymiar kary
II AKa 99/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawca wypełnia znamiona przestępstwa nie tylko wtedy, kiedy przystępując do użycia przemocy ma z góry powzięty zamiar zaboru mienia, ale również wtedy kiedy zamiaru takiego nie miał, ale w trakcie rozpoczęcia użycia środków wskazanych, zamiar ten się wykrystalizował i poprzedzał zabór rzeczy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 1303/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2011 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Powód w pozwie jest obowiązany podać twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w tym piśmie procesowym wszczynającym postępowanie nie było możliwe, albo potrzeba powołania wynikła później.

#Postępowanie egzekucyjne #Dowody
II AKa 11/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 lutego 2012 r. w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności.

Teza Zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary wręcz wyklucza późniejsze skuteczne wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 1320/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

#Umowa o dzieło
II AKz 572/11 Postanowienie SA we Wrocławiu z 5 stycznia 2012 r. w sprawie o tymczasowe aresztowanie.

Teza Gwarancyjny charakter normy wyraża się w tym, że zapobiega dowolnie długiemu tymczasowemu aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym, określając granice temporalne tego środka zapobiegawczego.

#Tymczasowe aresztowanie
I ACz 104/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 stycznia 2012 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza W razie cofnięcia przez stronę środka zaskarżenia sąd drugiej instancji umarza postępowanie nim wywołane i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

#Umorzenie postępowania
II AKzw 352/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Teza Jedną z przesłanek obligatoryjnego odwołania warunkowego zwolnienia staje się popełnienie przez skazanego w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

#Warunkowe przedterminowe zwolnienie
I ACz 105/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przy współuczestnictwie jednolitym sprawę traktuje się jako jedną i niepodzielną wobec wszystkich podmiotów występujących po danej stronie.

#Współuczestnictwo jednolite
I ACa 19/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dziesięcioletni termin przedawnienia biegnie - z woli ustawodawcy - nie od chwili dowiedzenia się o szkodzie, lecz od chwili zdarzenia ją wyrządzającego.

#Przedawnienie roszczeń
I ACz 395/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o ustalenie nieistnienia umowy.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Powództwo
II AKa 53/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 marca 2012 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Przepis penalizuje zachowanie podatnika, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

#Młodociany
I ACz 403/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Teza Nadanie klauzuli wykonalności jest uzależnione od przedłożenia dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że czynność prawna została dokonana za zgodą małżonka dłużnika.

#Klauzula wykonalności
I ACa 1422/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 7 lutego 2012 r. w sprawie o uchylenie uchwały.

Teza Członek trwale nie wykonujący obowiązków i praw statutowych, może być wykreślony ze spółdzielni uchwałą Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego członkostwo stało się bezprzedmiotowe.

#Uchwały organów spółdzielni
I ACz 404/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza W toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności sąd ogranicza się jedynie do badania czy dokument, któremu ma nadać klauzulę odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego.

#Tytuł egzekucyjny
I ACz 429/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 15 marca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

#Powództwo
I ACz 433/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Teza Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

#Klauzula wykonalności
II AKa 77/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

Teza Wyrokiem łącznym łączy się prawomocne wyroki, ta prawomocność dotyczy również kary łącznej, która została wymierzona w konkretnej sprawie (lub sprawach) objętych następnie wyrokiem łącznym.

#Wymiar kary
II AKa 126/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2012 r. w sprawie o wymiar kary.

Teza Powinność i możliwość przewidywania przez sprawcę skutku przestępnego zachowania się musi być ustalona na podstawie konkretnych faktów, przy czym należy tu uwzględnić zarówno element obiektywny, jak i subiektywny.

#Wymiar kary
I ACz 881/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 21 maja 2012 r, w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Teza Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

#Klauzula wykonalności
II AKa 36/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Zbrodnię zabójstwa cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 80/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Przepis ten chroni prawo własności, posiadanie oraz inne prawa rzeczowe i obligacyjne przysługujące danemu podmiotowi do rzeczy oraz nietykalność, wolność, zdrowie i życie człowieka.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACa 623/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 czerwca 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, a jej wysokość winna odpowiadać wysokości odszkodowania należnego od ubezpieczonego na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania.

#Odszkodowanie
I ACa 1247/11 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 maja 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia.

#Skarga kasacyjna
II AKa 33/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 marca 2012 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Za niebezpieczny można uznać tylko przedmiot, który przy użyciu zgodnym z jego fizycznymi cechami lub konstrukcją może spowodować skutki podobne do użycia broni palnej lub noża.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 73/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 marca 2012 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Przywóz i przekazanie kokainy zleceniodawcy to czynność główna, która pochłania czynność polegającą na wprowadzeniu do obrotu.

#Narkomania
III AUa 1562/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 stycznia 2012 r. w sprawie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Teza Śmierć posiadacza rachunku nie powoduje wprawdzie wygaśnięcia względnie rozwiązania umowy a prawa związane z rachunkiem wchodzą w skład spadku lecz nie oznacza to, że wola spadkodawcy jest wiążąca dla banku także po jego śmierci.

#Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia
I ACz 1515/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej.

Teza Powództwo w przedmiocie bezskuteczności czynności upadłego dłużnika może wytoczyć syndyk, nadzorca sądowy i zarządca.

#Koszty procesu
I ACz 1491/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.

#Prawomocność
III AUa 1572/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 25 stycznia 2012 r. w sprawie o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.

Teza Apelacja od wyroku stwierdzającego oczywistą bezzasadność powództwa.

#Świadczenia emerytalno-rentowe - podstawa wymiaru
III AUa 1569/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o ubezpieczenie społeczne.

Teza Ubezpieczony ma prawo wyboru tylko jednego z tytułów z jakiego chce podlegać ubezpieczeniu społecznemu.

#Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
I ACa 920/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Uchwały wspólników wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

#Odszkodowanie
I ACz 271/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 lutego 2012 r. w sprawie o uzasadnienie orzeczenia.

Teza Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelacje w przepisanym terminie.

#Uzasadnienie orzeczenia
III AUa 1578/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 maja 2012 r. w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania składkowe.

Teza Sąd ma obowiązek zapewnić wszystkim osobom mającym przymiot strony możliwość obrony swoich praw. Postępowanie toczące się bez udziału strony, na skutek zaniedbania obowiązku wezwania jej, dotknięte jest nieważnością.

#Składki na ubezpieczenie społeczne
I ACz 315/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym.

#Zażalenie
II AKa 228/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie o zamiar.

Teza Ogólny zamiar pobicia czy zranienia nie jest tożsamy ani z zamiarem średniego, ani tym bardziej ciężkiego uszkodzenia ciała, który musi wynikać z analizy całokształtu ujawnionych okoliczności przedmiotowych i podmiotowych.

#Zamiar
III AUa 1662/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lutego 2012 r. w sprawie o emeryturę.

Teza Prawo do świadczeń tj. praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

#Emerytura wcześniejsza
I ACa 1390/11 Wyrok SA we Wrocławiu z 10 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sprawiedliwym i słusznym jest, żeby taki koszt rozumiany jako szkoda jednostki nie obciążało tylko osobę poszkodowaną tylko dlatego, że sama nie miała szans na ochronienie swoich interesów w starciu z państwem.

#Skarb Państwa
I ACz 87/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2012 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności.

Teza Drogą kwestionowania częściowego zwolnienia od kosztów nie jest jednak ponowne zgłoszenie takiego samego wniosku, ale zaskarżenie postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów w drodze zażalenia.

#Apelacja
I ACz 214/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 13 lutego2012 r. w sprawie o zabezpieczenie powództwa.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie.

#Powództwo
I ACz 158/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 141/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Można żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACz 247/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 9 lutego 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Teza Potrzeba wykładni postanowienia pojawia się wówczas, gdy jego treść sformułowana została w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne rozumienie tekstu orzeczenia. Wykładni orzeczenia nie można nadto opierać na nowych dowodach lub też na zmianie okoliczności faktycznych, zaistniałej po jego wydaniu.

#Zażalenie
I ACz 60/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Powód wnosząc pozew powinien wskazać jakiego rozstrzygnięcia oczekuje od Sądu. Na treść żądania pozwu składać się będzie określona sytuacja materialnoprawna, z której powód wywodzi swoje roszczenie.

#Zwrot pozwu
I ACz 234/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lutego 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

#Nakaz zapłaty
I ACa 772/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 2 listopada 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia, a gdy strona nie żądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie, od ogłoszenia postanowienia.

#Apelacja
I ACz 276/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 lutego 2012 r. w sprawie o koszty adwokackie.

Teza W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

#Koszty adwokacko-radcowskie
I ACz 281/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 lutego 2012 r. w sprawie o koszty procesu.

Teza Zła sytuacja finansowa strony nie uzasadnia jeszcze odstąpienia od obciążenia jej kosztami poniesionymi w procesie przez jej przeciwnika, o ile nie zachodzą dodatkowe, szczególne okoliczności, w świetle których obciążenie podmiotu przegrywającego sprawę kosztami procesowymi musiałoby zostać uznane a niesłuszne.

#Koszty procesu
II AKa 304/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 października 2014 r. w sprawie o dowody.

Teza Dopóki wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem oskarżonego uważa się za niewinnego.

#Dowody
II AKa 309/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 października 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Teza Przepis mówi, że skutkiem opisanego w nim zachowania (nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku) musi być znaczna szkoda majątkowa wyrządzona przez sprawcę podmiotowi wymienionemu w owym przepisie.

#Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
II AKa 299/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko dokumentom.

Teza Podrobienie polega na wytworzeniu przedmiotu imitującego pieniądz, przy czym przepis nie wymaga, by wytworzenie to miało na celu puszczenie go w obieg.

#Przestępstwo przeciwko dokumentom
II AKa 275/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 października 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Zarzut rażącej niewspółmierności kary, jako zarzut z kategorii ocen wtedy jest zasadny, gdy kara nie uwzględnia w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa jak i osobowości sprawcy.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 96/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lutego 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z powództwem.

#Spółdzielnia mieszkaniowa
I ACz 2215/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 28 listopada 2012 r. w sprawie o środki odwoławcze.

Teza Wymagania konstrukcyjne, jakim powinna odpowiadać apelacja, nie są wymaganiami niemożliwymi do spełnienia, a nałożenie na profesjonalnych pełnomocników obowiązków dotyczących ich respektowania niewątpliwie zmierza do usprawnienia postępowania apelacyjnego.

#Środki odwoławcze #Apelacja
I ACz 2000/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 października 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty.

#Czynności procesowe
I ACa 35/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 lutego 2012 r. w sprawie o ustalenie i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli.

Teza Członkowie rad nadzorczych, ą wybierani w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady bezpośredniości. Wynik wyborów jest wiążący dla zgromadzenia.

#Spółka akcyjna
I ACa 786/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Do zarzutów oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty stosuje się odpowiednio przepis, który regulował obowiązki pozwanego w odniesieniu do zawartości odpowiedzi na pozew.

#Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością #Weksel
I ACa 232/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 marca 2012 r. w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Teza Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części.

#Tytuł wykonawczy
I ACz 2207/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 listopada 2012 r. w sprawie o koszty adwokackie.

Teza W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

#Koszty adwokacko-radcowskie
I ACa 1290/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2012 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Skarb Państwa jest według obowiązującego stanu prawnego w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych.

#Kontraktacja
I ACa 718/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 sierpnia 2012 r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Teza Każda osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może ona także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, nadto może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego.

#Dobra osobiste
I ACa 1099/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik powinien być odpowiedzialny za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania.

#Odszkodowanie
II AKa 342/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przestępstwo oszustwa może zostać popełnione jedynie umyślnie i w zamiarze bezpośrednim. Warunkiem odpowiedzialności jest działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, i podjęcie tych działań przy pomocy wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd.

#Oszustwo
II AKa 341/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2016 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
II AKa 97/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie o łapownictwo.

Teza Surowszą odpowiedzialność za przekupstwo uzasadnia nakłanianie osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia obowiązków służbowych - w zamian za korzyść lub jej obietnicę, jak również udzielanie korzyści za naruszenie takiego obowiązku.

#Łapownictwo #Narkomania
I ACa 1291/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 stycznia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

#Zadośćuczynienie
I ACa 1423/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna może być zastrzeżona jedynie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.

#Potrącenie #Kary umowne
II S 17/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Z przewlekłością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy trwa ono dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

#Skarga na przewlekłość
II S 14/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 10 marca 2014 r. w sprawie o skargę na przewlekłość,

Teza Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość, wnosi się w toku postępowania w sprawie, do sądu przed którym się ono toczy. Zatem warunkiem skutecznego złożenia skargi, która będzie podlegała rozpoznaniu jest, aby została ona złożona w czasie trwania postępowania.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 2/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 lutego 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Teza Sprawcy muszą doprowadzić osobę pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Pokrzywdzony samodzielnie rozporządza swoim mieniem, jednak działa pod wpływem zachowania sprawcy.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
II S 2/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2014 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

#Skarga na przewlekłość
II S 7/19 Wyrok SA we Wrocławiu z 21 lutego 2019 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Nie ma podstaw prawnych do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 788/13 Wyrok SA w Krakowie z 19 września 2013 r. w sprawie o zapłatę

Teza Nie znajdował uzasadnienia zarzut naruszenia art. 361 § 1 k.c. Sąd Okręgowy dokonał właściwej wykładni powołanego przepisu, jak również prawidłowo dokonał subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod wynikającą z przepisu normę prawną. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (art. 481 § 2 k.c.). Chwilę, w której dłużnik dopuszcza się opóźnienia, określić należy na podstawie art. 476 k.c. i jest ona odmiennie ustalana w zależności od tego, czy dłużnik jest zobowiązany do świadczenia terminowego czy do świadczenia bezterminowego. Należało zatem w pierwszej kolejności ocenić charakter świadczenia zakładu ubezpieczeń z tytułu ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego osobom trzecim wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony (art. 822 § 1 k.c.).

#Ubezpieczenie
II AKa 154/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Zabójstwo kwalifikowane przez sposób działania sprawcy może być zatem uznane za szczególnie okrutne w wypadkach wyjątkowych, zawierających w swym opisie elementy dodatkowe.

#Zabójstwo
II AKa 205/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko życiu.

Teza Dla zakwalifikowania czynu sprawcy z wystarczające jest ustalenie umyślnego udziały w bójce lub pobiciu oraz co najmniej możliwości przewidywania ze strony sprawcy nastąpienia skutków, o których mowa w tych przepisach.

#Przestępstwo przeciwko życiu #Przestępstwo przeciwko zdrowiu
I ACz 527/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 20 marca 2013 r. w sprawie o uchylenie uchwał.

Teza Nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali dotyczących wspólnoty mieszkaniowej i zebrania właścicieli, co oznacza, że w odniesieniu do odrębnej własności lokali podlegających przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wspólnota mieszkaniowa nie powstaje.

#Wspólnota mieszkaniowa
II AKa 184/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 lipca 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej jest znamieniem ocennym, tj. wymagającym, przy ustaleniu jego występowania w czynie, posługiwania się różnego rodzaju ocenami.

#Narkomania
II AKa 204/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. w sprawie o przestępstwo.

Teza Kwalifikowaną formą rozboju jest rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

#Przestępstwo #Czyn
II AKa 191/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 16 lipca 2014 r. w sprawie o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Teza Przyznanie się do winy może być uznane za dowód tylko wtedy, gdy nie budzi wątpliwości i jest spójne z innymi zgromadzonymi w sprawie dowodami.

#Kara
II AKa 93/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 8 maja 2014 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Przestępstwo wprowadzanie do obrotu środków i substancji w typie podstawowym jest występkiem zagrożonym karą grzywny i pozbawienia wolności.

#Narkomania
II AKa 48/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 12 czerwca 2014 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu.

Teza Współsprawcą będzie zarówno osoba, która w porozumieniu z inną realizuje całość lub część znamiona czynu zabronionego, jak i taka osoba, która wprawdzie nie wykonuje czynności danego czynu zabronionego, ale której zachowanie się – uzgodnione ze wspólnikiem – stanowi istotny wkład w realizację wspólnego przestępczego zamachu.

#Przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu
II AKzw 1178/14 Postanowienie SA we Wrocławiu z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie o odstąpienia od odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Teza Niekorzystne rozstrzygnięcie sądu penitencjarnego w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia nie pozbawia skazanego szansy na pozostanie na wolności.

#Postępowanie wykonawcze
I ACa 82/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ani zakład opieki zdrowotnej, ani indywidualnie lekarz, nie mogą odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która wymaga jego natychmiastowego udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

#Usługi medyczne
I ACa 1629/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 27 lutego 2014 r. w sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów.

Teza Doliczenie okresu posiadania poprzednika jest dopuszczalne, jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania. Na podstawie powołanego przepisu następuje doliczenie posiadania poprzednika w odniesieniu do wszystkich przypadków przeniesienia posiadania w okresie biegu zasiedzenia.

#Służebność przesyłu
I ACa 286/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z przywołanym przepisem, znajdującym odpowiednie zastosowanie do służebności przesyłu, służebność może być nabyta przez zasiedzenie tylko wtedy, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia na nieruchomości.

#Służebność #Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie
I ACa 754/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 31 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ubezpieczyciel może dochodzić zapłaty składki, odsetek za opóźnienie oraz ewentualnie dalszych roszczeń związanych ze zwłoką dłużnika.

#Ubezpieczenie
I ACa 808/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Stosunek prawny łączy gwaranta nie tylko z beneficjentem gwarancji, ale także z jej zleceniodawcą, do którego ma roszczenie o zwrot wypłaconej sumy.

#Ubezpieczenie
I ACz 1209/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 stycznia 2013 r. w sprawie o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Teza Każda strona lub uczestnik postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia.

#Zabezpieczenie roszczenia
I ACa 745/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Faktura nie jest dowodem zapłaty.

#Umowa o roboty budowlane
I ACz 918/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 maja 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zapis na sąd polubowny nie może wpływać na sytuację prawną innych dłużników solidarnych, chyba że sami wyrazili zgodę na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie takiego sądu.

#Sąd polubowny
II AKa 283/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 26 listopada 2015 r. w sprawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Teza Kto wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia.

#Narkomania
I ACa 312/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 maja 2015 r. w sprawie o odszkodowanie.

Teza Skarb Państwa odpowiada więc także za szkody wyrządzone przez lekarza pacjentowi na skutek wadliwego postawienia diagnozy lub stosowania terapii - oczywiście wówczas, gdy błąd nastąpił z winy lekarza.

#Odszkodowanie
II AKa 319/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Czynność sprawcza polega zatem na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, a przez powyższe „doprowadzenie” należy rozumieć wywołanie niekorzystnej dla pokrzywdzonego decyzji rozporządzającej mieniem.

#Oszustwo
II S 30/15 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

#Skarga na przewlekłość
I ACa 1437/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 października 2017 r. w sprawie o ustalenie.

Teza Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

#Użytkowanie wieczyste
I ACz 972/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 3 czerwca 2013 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest do zwrotu stronie przeciwnej, na jej wniosek, kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej ochrony.

#Koszty procesu
I ACz 428/13 Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 lutego 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, bądź gdy brak zabezpieczenia spowoduje niemożność osiągnięcia celu postępowania w sprawie.

#Zabezpieczenie roszczenia
II AKa 112/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 15 czerwca 2016 r. w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Teza Odszkodowanie za doznaną przez niego szkodę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, ogranicza się do rekompensacji jedynie tej szkody, która jest bezpośrednim następstwem niesłuszności zastosowania tego środka.

#Odszkodowanie za niesłuszne skazanie # tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
I ACa 7/14 Wyrok SA w Poznaniu z 4 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę

Teza W ocenie Sądu w sytuacji, gdy zbywany lokal wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, rodzice jednego z nich są osobami bliskimi w rozumieniu art. 68 ust. 2 zd. drugie u.g.n.

#Nieruchomości
II AKa 55/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 24 marca 2015 r. w sprawie o karę.

Teza Do naruszenia dyrektyw wymiaru kary dochodzi zaś wówczas gdy Sąd pominie określone okoliczności łagodzące lub obciążające lub też nie nada im właściwego znamienia.

#Kara
II S 5/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2015 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przyczyną stwierdzenia przewlekłości nie jest każda zwłoka, ale tylko zwłoka nieuzasadniona.

#Skarga na przewlekłość
II AKa 41/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 9 marca 2016 r. w sprawie o oszustwo.

Teza Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych.

#Oszustwo
II AKa 278/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 grudnia 2015 r. w sprawie o przestępstwo przeciwko zdrowiu.

Teza Dla przyjęcia danego czynu jako udziału w pobiciu nie jest też konieczne, aby konkretna osoba zadała innej osobie cios w postaci uderzenia. Wystarczy świadome połączenie działania jednego ze sprawców z działaniem drugiego człowieka lub większej grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie osób.

#Przestępstwo przeciwko zdrowiu
II AKa 70/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 30 marca 2016 r. w sprawie o

Teza Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

#Nadzwyczajne złagodzenie kary #Nadzwyczajne obostrzenie kary
II AKa 255/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2015 r. w sprawie o rozbój.

Teza Przyjmuje się, że nawet zeznania jednego świadka mogą stanowić podstawę ustaleń faktycznych, jeśli tylko pozostają w zgodzie z regułami poprawnej oceny dowodów.

#Rozbój
II AKa 6/16 Wyrok SA we Wrocławiu z 11 marca 2016 r. w sprawie o zabójstwo.

Teza Znamieniem kwalifikującym ten typ przestępstwa jest afekt, rozumiany jako gwałtowne zaburzenie całego strumienia psychicznego, charakteryzujący się wysokim stopniem pobudzenia i dużą siłą wybuchu emocjonalnego.

#Przestępstwo przeciwko życiu
III AUa 1565/17 Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2018 r. w sprawie o ubezpieczenia społeczne.

Teza Podleganie bądź niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu wynika z prawdziwego charakteru zatrudnienia, a nie z samego faktu zawarcia danej umowy.

#Podleganie ubezpieczeniom społecznym
II AKa 136/14 Wyrok SA we Wrocławiu z 29 maja 2014 r. w sprawie o rozwój.

Teza Przez pobicie należy rozumieć czynną napaść przynajmniej dwóch osób na jedną osobę albo grupy osób na grupę, przy czym w tym ostatnim wypadku do atakujących należy przewaga. W odróżnieniu od bójki, w wypadku pobicia można jednoznacznie wskazać na atakujących i broniącego lub broniących się.

#Rozbój
I ACz 1324/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 23 lipca 2012 r. w sprawie o odrzucenie pozwu.

Teza Tożsamość roszczenia ma miejsce w sytuacji, gdy jednakowy jest nie tylko przedmiot, ale i podstawa roszczenia, a sąd ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponując tymi samymi faktami, które mają spowodować ocenę tego samego żądania i kiedy rozstrzygnięcie jednej ze spraw oznacza rozstrzygnięcie także drugiej.

#Odrzucenie pozwu
II AKa 290/12 Wyrok SA we Wrocławiu z 23 października 2012 r. w sprawie o rozbój.

Teza Przestępstwo łapownictwa czynnego dokonane jest w chwili ukończenia czynności sprawczej.

#Przestępstwo przeciwko mieniu
I ACz 1364/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 lipca 2012 r. w sprawie o zwolnienie od egzekucji.

Teza Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

#Powództwo
I ACz 915/12 Postanowienie SA we Wrocławiu z 29 maja 2012 r. w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

Teza Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

#Uzupełnienie orzeczenia
II AKa 46/13 Wyrok SA w Gdańsku z 29 kwietnia 2013r. w sprawie z art. 148 kk

Teza TEZA I : Nie powinno rodzić kontrowersji, że zgodnie z regułą proporcjonalności, im więcej jest zgodnych poszlak tym większe jest prawdopodobieństwo udowodnienia na ich podstawie faktu głównego. W przypadku wielości poszlak należy mieć także na względzie, że może mieć miejsce sytuacja, zaistnienia w układzie faktów dowodowych, poszlak pozytywnych (potwierdzających wersje oskarżenia) jak i negatywnych (tej wersji przeczących). Trzeba mieć też na uwadze, że powyższe może wymagać uwzględniania przez organ orzekający kombinacji (tak rozumianych poszlak), które odtwarzając w procesie dowodzenia nie sposób jest pomijać a prowadząc w ich ramach ocenę należy się kierować zasadą określoną w art.7 k.p.k. Zachodzić może wówczas potrzeba wartościowania mocy (przekonywania) tych faktów dowodowych. Co prawda w literaturze zwraca się uwagę, że nie powinna odgrywać znaczenia moc ( siła ), oddziaływania określonej poszlaki, to jednak zdaniem sądu odwoławczego, moc (siła ), zgodnych ze sobą wielu poszlak, w znaczeniu uprawdopodobnienia zaistnienia faktu głównego ma znaczenie. Nie powinno natomiast podlegać wątpliwości w kwestii prawidłowego orzekania w procesie poszlakowym, iż każda z poszlak (faktów ubocznych), z których wnioskuje się o winie oskarżonego, musi być udowodniona ("ustalona w sposób niebudzący wątpliwości"), gdyż tylko wtedy pozwala na ustalenia dotyczące faktu głównego; wymaga to dokładnego rozważenia każdej z poszlak, zwłaszcza, co już podkreślono starannej oceny dowodów, które służyły do ich ustalenia. TEZA II : Taka czynność przeprowadzona ze świadkiem nie była więc eksperymentem procesowym, lecz okazaniem świadkowi terenu. Okazywanie zwłaszcza obiektów budowlanych ma charakter statyczny. Dopiero dzięki relacji obserwatora uzyskujemy wiedzę, iż to ten np. obiekt. To relacja tej osoby (zeznania, czy wyjaśnienia) odgrywają znaczenie dowodowe. Słusznie w związku z tym wskazuje się w literaturze, że okazanie nie jest formą odtwarzania zdarzenia a jest nią przesłuchanie osoby, która uprzednio będąc obserwatorem np. obiektu postrzega go ponownie i jednocześnie relacjonuje (także w znaczeniu porównawczym) dane, zapisywane jako środki dowodowe w protokole.

#Przestępstwo przeciwko życiu
I ACa 812/13 Wyrok SA we Wrocławiu z 5 września 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną, a tym samym przyznana suma pieniężna ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej przez poszkodowanego szkody niemajątkowej.

#Zadośćuczynienie
I C 11/17 Wyrok SO w Gdańsku z 30 maja 2018r. w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

Teza Cześć zewnętrzna, tj. dobre imię to najogólniej rzecz ujmując sposób postrzegania i uważania danej osoby na zewnątrz, przez otoczenie, współpracowników, kontrahentów, środowisko w którym dana osoba się obraca, a w ujęciu najszerszym – społeczeństwo. Naruszenie dobrego imienia polega najczęściej na zniesławieniu przez pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć tę osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju prowadzonej działalności. Może tu chodzić zarówno o rozpowszechnianie wiadomości określonej treści, która stanowi zarzut pod adresem jednostki, jak i wyrażanie ujemnej oceny jej działalności. Niejednokrotnie naruszanie czci przejawiać się będzie w obu aspektach (por. w/w wyrok SN w z dnia 29 października 1971 r., II CR 455/71).

#Dobra osobiste
II AKa 266/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 października 2015 r. w sprawie o nadużycie zaufania.

Teza Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa miejscowego ma zasadnicze i wyłączne znaczenie przy rozstrzyganiu kwestii przeznaczenia gruntu i to jego zapisy determinować powinny czynności podejmowane przez wszystkich oskarżonych.

#Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
II AKa 267/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 listopada 2015 r. w sprawie o niekorzystne rozporządzenie mieniem.

Teza Źródłem wzbogacenia się sprawcy na gruncie oszustwa musi bowiem być dyspozycja majątkowa osoby.

#Oszustwo
II AKa 310/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 22 grudnia 2015 r. w sprawie o przywłaszczenie.

Teza Przywłaszczeniem w rozumieniu przepisów kodeksu karnego jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej rozporządzanie rzeczą ruchomą, znajdującą się w posiadaniu sprawcy przez włączenie jej do swego majątku i powiększenie w ten sposób swego stanu posiadania.

#Przywłaszczenie
II AKa 275/15 Wyrok SA we Wrocławiu z 4 listopada 2015 r. w sprawie o rozbój.

Teza Przyjęcie czy nabycie narkotyków od osoby posiadającej je nielegalnie, niezależnie od źródła ich pochodzenia, należałoby kwalifikować także jako paserstwo.

#Narkomania