1. Prawo
  2. art 603 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 603. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 603. § 1. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego
okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę.
§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu może nastąpić, gdy jest to uzasadnione
ważnym interesem społecznym lub bezpieczeństwem obrotu i brak jest możliwości
powołania organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej.
§ 3. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy
ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.
§ 4. Sąd może zmienić zakres umocowania kuratora.
§ 5. Jeżeli dla osoby prawnej ustanowiono wcześniej kuratora, o którym mowa
w art. 69 § 1, sąd rejestrowy zawiadamia właściwy sąd o ustanowieniu kuratora na
podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.

Art. 6031. Kuratora, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 786), ustanawia sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Art. 6032. § 1. Wnioskodawca we wniosku o ustanowienie kuratora wskazuje
zakres spraw, w jakich kurator powinien podjąć czynności. Sąd nie jest związany
zakresem żądania.
§ 2. Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na pokrycie
kosztów działania kuratora w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie. Jeżeli
o ustanowienie kuratora wnosi więcej niż jeden wnioskodawca, przewodniczący
wzywa każdego z nich do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym
stosunku według swego uznania. W razie nieuiszczenia zaliczki przewodniczący
zwraca wniosek.

Art. 6033. Ustanawiając kuratora dla osoby prawnej wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy zarządza jego wpis do tego rejestru.

Art. 6034. § 1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz
do zwrotu uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi
czynnościami.
§ 2. Koszty działania kuratora, o których mowa w § 1, obciążają tymczasowo:
1) wnioskodawcę – odpowiednio do zakresu spraw wskazanych we wniosku;
2) Skarb Państwa – w pozostałym zakresie.
§ 3. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów
i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie
z obowiązującą stawką tego podatku.
§ 4. Przyznając postanowieniem koszty kuratorowi, sąd rejestrowy orzeka
jednocześnie o obowiązku zwrotu kosztów poniesionych tymczasowo przez
wnioskodawcę lub Skarb Państwa solidarnie od osoby prawnej, dla której kurator
został ustanowiony, oraz osób obowiązanych do powołania organu uprawnionego do
reprezentacji. Osoby te nie ponoszą jednak kosztów działania kuratora, jeżeli podjęły,
z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzające do powołania lub
wyboru organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.
§ 5. Sąd rejestrowy może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki na
wydatki w miarę dokonywanych czynności.

Art. 603. KPC

zaktualizowano 29-09-2017

Komentarze