1. Prawo
  2. art 600 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 600. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 600. § 1. Kuratora dla osoby niepełnosprawnej sąd opiekuńczy ustanawia
na wniosek tej osoby, a za zgodą osoby niepełnosprawnej – także na wniosek
organizacji pozarządowej, wymienionej w art. 546 § 3.
§ 2. W przypadku gdy stan osoby niepełnosprawnej wyłącza możliwość złożenia
wniosku lub wyrażenia zgody, o których mowa w § 1, sąd może ustanowić kuratora
z urzędu. Sąd może ustanowić kuratora z urzędu także w przypadku, o którym mowa
w art. 558 § 2.

Art. 600. KPC

zaktualizowano 29-09-2017

Komentarze