1. Prawo
  2. art 574 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 574. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 574. § 1. Sąd opiekuńczy może nakazać osobiste stawiennictwo osoby
pozostającej pod władzą rodzicielską lub opieką, jak również zarządzić przymusowe
sprowadzenie takiej osoby.
§ 2. Jeżeli osoba pozostająca pod władzą rodzicielską lub opieką nie ma
zdolności do podejmowania czynności w postępowaniu, sąd opiekuńczy może
nakazać jej sprowadzenie do sądu pod rygorem grzywny każdemu, u kogo osoba taka
przebywa.

Art. 574. KPC

zaktualizowano 26-09-2017

Komentarze