1. Prawo
  2. art 572 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 572. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 572. § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie
postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu
cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu
i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach
społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub
osobami psychicznie chorymi.

Art. 572. KPC

zaktualizowano 26-09-2017

Komentarze