1. Prawo
  2. art 565 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 565. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 565. § 1. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku
porozumienia małżonków, jak również udzielenie zezwolenia na dokonanie
czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka lub której drugi
małżonek sprzeciwił się, może nastąpić dopiero po umożliwieniu złożenia wyjaśnień
małżonkowi wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe.
§ 2. To samo dotyczy nakazu sądu, aby wynagrodzenie za pracę albo inne
należności przypadające jednemu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane
do rąk drugiego małżonka.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się także do rozstrzygnięcia o wyłączeniu
odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego
z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, jak
również do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.

Art. 5651. W sprawach, o których mowa w art. 565, sąd może zarządzić
przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu
ustalenia warunków, w jakich żyją małżonkowie.

Art. 565. KPC

zaktualizowano 26-09-2017

Komentarze