1. Prawo
  2. art 563 kpc
Uchwalenie: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Art. 563. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 563. Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na złożenie przez pełnomocnika
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński uprawniona jest osoba, która
zamierza udzielić pełnomocnictwa.

Art. 563. KPC

zaktualizowano 26-09-2017

Komentarze