1. Prawo
  2. art 53 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 53. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 53. § 1. Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków.
§ 2. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłoś-
ciowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy.

Art. 53. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze