1. Prawo
  2. art 530 kpk
Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie: 1 września 1998
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 530. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 530. § 1. W wypadku określonym w art. 525 § 1, przyjmując kasację,
prezes sądu doręcza jej odpis pozostałym stronom oraz, po złożeniu przez prokuratora
pisemnej odpowiedzi na kasację, niezwłocznie przesyła akta sądowi właściwemu do
rozpoznania kasacji, jeżeli sąd, do którego wniesiono kasację, nie jest uprawniony do
jej rozpoznania.
§ 2. Prezes sądu, do którego wniesiono kasację, odmawia jej przyjęcia, jeżeli
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2 lub w art. 429 § 1, albo gdy
kasację oparto na innych powodach niż wskazane w art. 523 § 1.
§ 3. Na zarządzenie, o którym mowa w § 2, zażalenie przysługuje do Sądu
Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. Sąd kasacyjny
wydaje postanowienie bez udziału stron, chyba że Prezes Sądu Najwyższego zarządzi
inaczej.
§ 4. W wypadku przyjęcia kasacji, której prokurator nie uznał za oczywiście
bezzasadną, odpis pisemnej odpowiedzi prokuratora na kasację doręcza się
pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom. Dalsze pisma procesowe wnosi
się bezpośrednio do sądu kasacyjnego.
§ 5. Prokurator, uznając kasację za oczywiście bezzasadną, przesyła odpis
odpowiedzi na kasację pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy
w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi prokuratora mogą przedstawić sądowi
na piśmie swoje stanowisko

Art. 530. KPK

zaktualizowano 05-10-2017

Komentarze