1. Prawo
  2. art 528 kpk
Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Wejscie w życie: 1 września 1998
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 528. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 528. § 1. Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę:
1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 § 1;
2) wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu sporządzenia kasacji;
3) przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 zdanie pierwsze.
§ 2. Przepis art. 447 § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 528. KPK

zaktualizowano 05-10-2017

Komentarze