1. Prawo
  2. art 165 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 165. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 165. § 1. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działal-
nością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń.
§ 2. Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz
przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.

Art. 165. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze