1. Prawo
  2. art 152 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 152. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 152. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów
sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku.

Art. 152. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze