1. Prawo
  2. art 127 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 127. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 127. Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także prokurator.

Art. 127. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze