1. Prawo
  2. art 108 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 108. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 108. Rodzice, którzy wykonywają władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie, pod-
legają takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun.

Art. 108. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze