Wejscie w życie: 1 lipca 2004

Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne
i spółki zarządzające.

Art. 1a. 1. Ustawa określa również zasady działania podmiotów zarządzających
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalności przez podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.
2. Nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi działalność:
1) zakładów ubezpieczeń prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), w szczególności
zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego – w zakresie zarządzania funduszami tworzącymi lub
wspierającymi system zabezpieczenia społecznego, oraz działalność innych
jednostek sektora finansów publicznych prowadzona w zakresie uregulowanym
odrębnymi przepisami;
3) funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych prowadzona w zakresie
uregulowanym przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1474, 1495 i 2217);
4) pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne w zakresie
uregulowanym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474 i 1495);
5) kościelnych osób prawnych oraz osób prawnych innych związków
wyznaniowych w odniesieniu do działalności inwestycyjnej w ramach struktury
organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego;
6) banków centralnych;
7) Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Banku Światowego,
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych instytucji
międzynarodowych lub ponadnarodowych – jeżeli działalność zarządzania
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest wykonywana w celu realizacji
interesu publicznego;
8) spółek holdingowych;
9) spółek kapitałowych w zakresie prowadzenia działalności jako podmioty
emisyjne, o których mowa w art. 92a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357);
10) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej oraz spółki,
której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
11) izb rozliczeniowych, o których mowa w art. 68a ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi – w zakresie prowadzenia funduszy zabezpieczających płynność
rozliczeń transakcji lub systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie
zobowiązań wynikających z transakcji;
12) giełdowych izb rozrachunkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) –
w zakresie organizowania i zarządzania systemem gwarantującym prawidłowe
wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;
13) kontrahenta centralnego (CCP) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.) – w zakresie prowadzenia funduszy
na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 42 tego
rozporządzenia;
14) banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm
inwestycyjnych i zakładów reasekuracji – prowadzona w zakresie
uregulowanym odrębnymi przepisami.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony)
1a) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2286, z późn. zm.);
1b) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 623, 1655, 1798 i 2217);
1c) ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – rozumie się przez to ustawę
z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1871 i 2217);
2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
2a) rozporządzeniu 584/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE)
nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego
powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS,
wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów
powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu
i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz.
UE L 176 z 10.07.2010, str. 16);
2b) rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane
Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy,
dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013,
str. 1);
2c) rozporządzeniu 345/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1);
2d) rozporządzeniu 346/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz.
UE L 115 z 25.04.2013, str. 18);
2e) rozporządzeniu 2017/565 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane
Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów
organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne
oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z
31.03.2017, str. 1, z późn. zm.);
2f) rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
2g) rozporządzeniu 2017/2402 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie
ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram
dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające
dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE)
nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35);
2h) rozporządzeniu 2017/1129 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
3) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych
spółka akcyjna;
3a) zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką
inwestycyjną;
4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
5) EEA – rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;
6) OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
7) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita
Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;
8) państwie goszczącym – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita
Polska, na terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza
wykonywać lub wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza
wprowadzać lub wprowadza alternatywną spółkę inwestycyjną do obrotu;
9) funduszu zagranicznym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub
spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie
członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym
regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;
10) spółce zarządzającej – rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą
w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu
w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania
funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym
regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;
10a) alternatywnym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to instytucję
wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach
wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu
ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką
inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem
wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery
wartościowe;
10b) unijnym AFI – rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który
został zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy
organ w państwie członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu
w państwie członkowskim na prowadzenie działalności jako alternatywny
fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub
rejestracji – prowadząc taką działalność, ma siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego;
10c) zarządzającym z UE – rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na
terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego
organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania
alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym
regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi;
10d) spółce holdingowej – rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę
europejską, która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki,
w których posiada udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane
w rozumieniu ustawy o rachunkowości w celu generowania długoterminowego
wzrostu wartości tej spółki lub jednostki, i która:
a) wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej
akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub
b) nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla
inwestorów w drodze zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli
okoliczność ta jest wykazana w jej rocznym sprawozdaniu finansowym;
11) państwie macierzystym – rozumie się przez to państwo członkowskie, na
terytorium którego, w przypadku:
a) spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE – podmiot ten ma siedzibę,
b) funduszu zagranicznego – podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności,
c) unijnego AFI – podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został
po raz pierwszy zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania
zezwolenia lub rejestracji – ma siedzibę;
12) prawie wspólnotowym – rozumie się przez to akty prawne wydawane przez
instytucje i organy Unii Europejskiej;
13) oddziale – rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie
część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza
siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy
czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne:
a) spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa
goszczącego;
13a) kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub
ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek
uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie
praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający
doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi
decyzjami, który jest:
a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,
b) firmą inwestycyjną,
c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń
lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem
reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną
instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy
inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub
zarządzającym z UE,
e) funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych,
f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów
terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich
rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z
tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,
h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a–g,
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h, prowadzącym
działalność regulowaną na rynku finansowym,
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez
podmioty wskazane w lit. a–i,
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy
czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania
finansowego:
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość
w złotych 20 000 000 euro,
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży
wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co
najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,
l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem
centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem
Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne
funkcje,
m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem
działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem
zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju
transakcji finansowych,
n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który jest traktowany jak klient
profesjonalny;
13b) kliencie detalicznym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub
ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie
praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem
profesjonalnym albo będący klientem profesjonalnym, którego traktuje się,
świadcząc na jego rzecz usługi, albo proponując nabycie jednostek uczestnictwa,
objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa
alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta detalicznego;
14) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
15) banku krajowym – rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
16) banku zagranicznym – rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
17) instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
17a) instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe,
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
18) instrumentach pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których
cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa
bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut
obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;
19) niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to
instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem
zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między
stronami;
20) bazie instrumentów pochodnych – rozumie się przez to papiery wartościowe,
instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone
indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny
instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;
20a) instrumentach pochodnych właściwych AFI – rozumie się przez to instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI;
21) instrumentach rynku pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub
prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:
a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich
wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków
panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy
procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których
mowa w lit. a lub b
– oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie
i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa
utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje
utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;
21a) krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się
na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów
finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one
pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot
realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu
przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących
zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych
instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot
sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały
spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012
z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów
dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012,
str. 1);
22) rynku zorganizowanym – rozumie się przez to wyodrębniony pod względem
organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie
i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny
i równy dostęp do informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi
przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
22a) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
22b) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system
obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;
23) bliskich powiązaniach – rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub
pośrednio ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co
najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez
podmiot kontroli, lub współkontroli nad innym podmiotem w zakresie
określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;
24) grupie kapitałowej – rozumie się przez to podmiot dominujący wraz
z podmiotami od niego zależnymi;
25) podmiocie dominującym – rozumie się przez to:
a) podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej,
b) podmiot, który został uznany za podmiot dominujący na podstawie art. 2a;
26) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej;
27) zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych – rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
28) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne
w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
28a) wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu – rozumie się przez
to:
a) proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej
istniejących udziałów – w przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością,
b) proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych –
w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,
c) podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych
komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych
komandytariuszy – w przypadku spółki komandytowej;
28b) prime brokerze – rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę
inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym
wynikającym z przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru
nad rynkiem finansowym, które oferują klientom profesjonalnym usługi
polegające na:
a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego
zlecenie,
c) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której
przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem banku krajowego,
instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
– i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie
rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie
rachunków pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych
lub rozliczania i dokonywania rozrachunku transakcji;
29) (uchylony)
30) puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału
grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych
przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących
łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda
wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;
31) inicjatorze sekurytyzacji – rozumie się przez to jednostkę samorządu
terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi
sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do
przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń
otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;
32) sekurytyzowanych wierzytelnościach – rozumie się przez to wierzytelności
stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń
uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami;
33) danych osobowych – rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej także numer PESEL;
33a) danych kontaktowych – rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer
telefonu i adres poczty elektronicznej;
34) papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których
mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
z wyłączeniem instrumentów pochodnych;
35) zdematerializowanych papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery
wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi;
36) (uchylony)
37) (uchylony)
38) ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną papierów
wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;
39) publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym – rozumie się przez to fundusz
inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu lub zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem
oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej
niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129;
40) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
41) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to każdy nośnik informacji
umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru
informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim
informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na
odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub
przekazane;
42) całkowitej ekspozycji – rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami,
wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego
otwartego, kwotę zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek
zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych
umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego otwartego;
42a) ekspozycji AFI – rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6–
11 rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są
aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego
funduszu uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu,
instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1
pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem
są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze
zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające
z tych umów dotyczą tego funduszu;
42b) dźwigni finansowej AFI – rozumie się przez to każdą metodę zwiększania
ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub
papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub
prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty
pochodne właściwe AFI;
42c) sprawozdaniu rocznym AFI – rozumie się przez to sprawozdanie roczne
alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
43) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i
1495);
44) przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę
zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w
obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1079, 1214, 1495 i 1655);
45) rejestrze zarządzających EuVECA – rozumie się przez to prowadzony przez
Komisję, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw
i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuVECA”;
46) rejestrze zarządzających EuSEF – rozumie się przez to prowadzony przez
Komisję, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw
i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuSEF”.

Art. 2a. 1. Komisja może uznać dany podmiot za podmiot dominujący
w stosunku do towarzystwa, jeżeli podmiot ten wywiera znaczący wpływ na
działalność towarzystwa przez:
1) udział w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki
finansowej i operacyjnej towarzystwa, w tym również dotyczącej podziału zysku
lub pokrycia straty bilansowej, lub
2) bezpośredni albo pośredni wpływ na organy zarządzające lub nadzorujące
towarzystwa, lub
3) przeprowadzanie istotnych transakcji z towarzystwem.
2. Znaczący wpływ na działalność towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, może
być realizowany przez:
1) istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe o charakterze
prawnym lub faktycznym, lub
2) osobę trzecią działającą w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz
określonego podmiotu, lub
3) osobę trzecią, z którą określony podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie określonego uprawnienia.
3. Uznanie podmiotu za podmiot dominujący następuje w drodze decyzji.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5. Na wniosek podmiotu uznanego za podmiot dominujący Komisja uchyla
decyzję wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie
tej decyzji.

Art. 2b. 1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego
zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy negatywny wpływ podmiotu
uznanego na podstawie art. 2a za podmiot dominujący na towarzystwo, Komisja
może, w drodze decyzji, nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując
termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.
2. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wykonana w terminie,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot uznany za podmiot dominujący
karę pieniężną do wysokości 20 000 000 zł.

Art. 3. 1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym
przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze
proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych
w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne
prawa majątkowe.
2. (uchylony)
3. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem
interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego
określonych w ustawie.
4. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:
1) fundusz inwestycyjny otwarty;
2) alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Art. 4. 1. Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim
i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
1a. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym
otwartym i prowadzenie jego spraw.
1b. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, może przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie specjalistycznym funduszem
inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenie
jego spraw.
1c. Zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo
funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem
inwestycyjnym funduszu i ryzykiem.
2. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie
z przepisami ustawy.
3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu
inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów, zgromadzenie
inwestorów lub zgromadzenie uczestników.
4. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej
ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie
inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.

Art. 5. Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres
towarzystwa będącego jego organem.

Art. 6. 1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki
uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo
1a) wskazane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych
prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, albo
2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane
certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów
inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym.
3) (uchylony)
4) (uchylony)
2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa
majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu
inwestycyjnego.
3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Art. 7. 1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie
pieniężnej.
2. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:
1) zdematerializowane papiery wartościowe – jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1
pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również
wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Art. 8. 1. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia
wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę
uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.
2. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów
funduszu o jego zobowiązania.

Art. 8a. 1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem
inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.
2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:
1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki
europejskiej;
2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym
komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna albo spółka europejska.
3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu
inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną
polityką inwestycyjną.

Art. 8b. 1. Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym
co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.
2. Zarządzającym ASI może być wyłącznie:
1) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 1 – spółka kapitałowa będąca
alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie
zarządzający ASI;
2) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 2 – spółka kapitałowa będąca
komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca
działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.
3. Nie uznaje się za zarządzającego ASI osoby prawnej zarządzającej
alternatywną spółką inwestycyjną, której jedynymi inwestorami są ta osoba prawna
lub podmioty należące do tej samej, co ta osoba prawna, grupy kapitałowej
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że żaden
z tych inwestorów sam nie jest alternatywną spółką inwestycyjną ani unijnym AFI.
4. Zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką
inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI. Przejęcie zarządzania następuje
w drodze zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której
zarządzający ASI jest komplementariuszem.

Art. 8c. 1. Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który
posiada prawa uczestnictwa tej spółki.
2. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio
udział w spółce oraz akcja.
3. Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.
4. Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa
tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego.
W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej
spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także
podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego.
5. Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej
działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani
świadczenie pracy lub usług.
6. Oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu tego oznaczenia
„asi” ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej
lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie
alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI
uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.

Art. 9. 1. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie,
w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru
aktywów funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także na
zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tych
podmiotów.
2. Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków
działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej
z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami
uczciwego obrotu.

Art. 10. Wykonując swoje zadania, towarzystwo i depozytariusz oraz
zarządzający ASI i depozytariusz działają niezależnie i w interesie odpowiednio
uczestników funduszu inwestycyjnego i inwestorów alternatywnej spółki
inwestycyjnej.

Art. 11. W przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie
„papiery wartościowe” ma w ustawie takie znaczenie, jakie nadają mu przepisy
państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym emitent ma siedzibę.

Art. 12. Do instrumentów pochodnych będących przedmiotem umów zawartych
przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 847 i 1495) oraz art. 413 Kodeksu cywilnego.

Art. 13. 1. Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane,
a zobowiązania ustalane w walucie obcej, określonej w jego statucie, pod warunkiem
że zgodnie z polityką inwestycyjną tego funduszu co najmniej 50% wartości jego
aktywów stanowią lokaty:
1) nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub
2) denominowane w tej walucie obcej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania
przepisy art. 9 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do
waluty obcej.
3. Wpłaty do funduszu lub wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu
wypłaty dochodów funduszu, wypłaty przychodów ze zbycia lokat, o których mowa
w art. 198 ust. 1, odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupu certyfikatów
inwestycyjnych mogą być dokonywane w walucie obcej, jeżeli:
1) aktywa funduszu są wyceniane, a zobowiązania funduszu ustalane w tej walucie
obcej – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego;
2) statut funduszu tak stanowi oraz określa warunki tych wpłat i wypłat –
w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 13a. 1. Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI
do rejestru zarządzających EuVECA, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria,
o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 345/2013, następuje w drodze decyzji.
2. Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do
rejestru zarządzających EuSEF, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których
mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 346/2013, następuje w drodze decyzji.

Art. 13b. Fundusz inwestycyjny, towarzystwo, alternatywna spółka
inwestycyjna i zarządzający ASI, a także podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, w zakresie ich działalności, o której mowa w tych przepisach oraz w art. 32 ust. 2b, będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu
art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/679, nie są obowiązane do wykonywania
obowiązków, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania
przestępstwom.

Art. 14. 1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez
towarzystwo.
2. Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.
3. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:
1) fundusz inwestycyjny otwarty;
2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;
3) fundusz inwestycyjny zamknięty.
3a. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, może być
utworzony wyłącznie przez towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na wykonywanie
działalności określonej w art. 45 ust. 1a.
4. Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów,
o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub
informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności
gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.
5. Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju
funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.
6. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny
może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie
następującego skrótu:
1) „fio” – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;
2) „sfio” – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;
3) „fiz” – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 15. 1. Utworzenie funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem art. 15a,
wymaga:
1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;
2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3) wydania zezwolenia przez Komisję;
4) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego
statucie;
5) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego zgodnie ze
statutem wyłącznie certyfikaty inwestycyjne:
1) w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która
nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej
niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz
2) które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone
do alternatywnego systemu obrotu
– nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.
2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa
niż 4 000 000 zł.
3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.
4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa
w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat
określa statut tego funduszu.
5. Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy,
o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę
zarządzającą, z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, albo
zarządzającego z UE, z którym zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, lub
ich akcjonariuszy.
6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru
funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu
inwestycyjnego.
7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego,
o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy
inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.

Art. 15a. 1. Utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz
z 2019 r. poz. 1074 i 1572), oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są
subfunduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 tej ustawy, wymaga:
1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;
2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego;
3) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. Do utworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów
art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 26 oraz art. 28–30.
3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, towarzystwo
niezwłocznie składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru
funduszy inwestycyjnych.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:
1) statut funduszu inwestycyjnego;
2) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
3) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz
pełnioną funkcję.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
6. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub jego uzupełnienia.
7. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie.
8. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji wypis z tego rejestru oraz statut funduszu.
9. W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu, o którym mowa
w ust. 1, jest niższa niż 2 000 000 zł, towarzystwo pokrywa z własnych środków
koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy
w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.
2. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy
tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych, mając na
względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze
stanem faktycznym i prawnym. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje
dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu
oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu
inwestycyjnego.

Art. 17. 1. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:
1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
2) cel inwestycyjny;
3) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób
reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru
przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr, a w przypadku
gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b,
dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego
z UE;
5) listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono
pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;
6) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
7) wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.
2. W razie zmiany danych wymienionych w ust. 1, fundusz inwestycyjny składa
niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.
3. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem
inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz z przejęciem zarządzania funduszem
inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą albo
zarządzającego z UE może nastąpić po okazaniu:
1) zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio w art. 238a ust. 2, art. 272b
ust. 2 albo art. 276d ust. 2;
2) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej
zgodę na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęcie
zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw albo
oświadczenia towarzystwa o braku konieczności uzyskania takiej zgody –
w przypadku gdy zamiar takiego przejęcia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 18. 1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu
notarialnego.
2. Statut określa:
1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;
3a) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – w przypadku funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego;
3b) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE –
w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio
w art. 4 ust. 1a albo 1b;
4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
4a) (uchylony)
5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło
wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b;
6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15
ust. 2 lub ust. 4;
8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być
przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą
być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje,
czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat
na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego
zamkniętego;
10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;
11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;
12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu,
w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania
jednostek uczestnictwa;
13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego
dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie
tych dochodów;
14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów
obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie
towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie
poszczególnych rodzajów kosztów;
15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego,
ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości
aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny;
15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w przypadku funduszu
inwestycyjnego zamkniętego;
15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane
w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego;
16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;
17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;
18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej
wiadomości;
19) sposób ogłaszania zmian statutu;
20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.
3. Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem
inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
jest uzależniona od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz
ryzyka inwestycyjnego.
4. Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym
otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak
ustalona, aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy
inwestycyjnych oraz konkurencyjność funduszy inwestycyjnych.
5. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu
kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii
Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia
stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą
zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu sytuacji
finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Art. 19. 1. Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat
funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, mogą być wyłącznie:
1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub
2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub
3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości
lokat.
2. Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz
inwestycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Art. 20. 1. Zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określają
sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:
1) typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących
przedmiotem lokat funduszu;
2) kryteria doboru lokat;
3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;
4) dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.
1a. Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki
inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające
z przepisów ustawy, zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych.
2. Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone
w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów
do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu.

Art. 21. Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto
funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Art. 22. 1. Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego załącza się:
1) statut funduszu inwestycyjnego;
2) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego;
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz
z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;
6) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których
mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na
działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;
7) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie;
8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa
w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje
z Krajowego Rejestru Karnego;
9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;
10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz kluczowe informacje dla
inwestorów;
10a) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – w przypadku
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio;
11) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów
zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji –
w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;
12) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów
funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad
z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu
inwestycyjnego zamkniętego;
13) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka
inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu
zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i
monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI
oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego,
w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim
profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego
dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza
funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce
inwestycyjnej.
2. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę,
o której mowa w art. 4 ust. 1a, załącza się dokumenty i informacje, określone w ust. 1
pkt 1, 2, 5, 7 i 10, a ponadto:
1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką
zarządzającą;
2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między
depozytariuszem a spółką zarządzającą;
3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na
podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia
jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.

Art. 23. 1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.
1a. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a,
Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki
zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest
uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej
i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.
2. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:
1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje
obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu;
2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem, o której mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 2, nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu,
a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego – statut funduszu zawiera
postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem
inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak
fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek;
4) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.
2a. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę,
o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia wydania zezwolenia także, jeżeli:
1) (uchylony)
2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa
w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5–9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3,
art. 272a ust. 1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;
3) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej
na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej
i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy
wniosek;
4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa
macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja
zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku
funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę,
o której mowa w art. 4 ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.

Art. 24. 1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń
inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:
1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;
2) wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94
ust. 1 lub art. 116a;
3) wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;
4) wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d;
5) dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku,
o którym mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;
6) możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100
ust. 1 i 2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku,
o którym mowa w art. 100 ust. 3;
7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako
subfunduszu powiązanego.
2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:
1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;
2) o którym mowa w art. 139 ust. 3;
3) o którym mowa w art. 198 ust. 2;
4) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.
2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie
wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.
2b. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego
towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 nie wymaga uzyskania
zezwolenia.
2c. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego
subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3. (uchylony)
4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem
lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.
5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób
określony w statucie.
6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji,
wchodzi w życie:
1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego
ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie – w przypadku
zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2 pkt 1–3;
2) z dniem ogłoszenia – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;
3) z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego
przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi
subfunduszami – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa
w art. 241 ust. 2 pkt 1.
7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie
naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.
8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia
Komisji, wchodzi w życie:
1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku
zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz
w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli
pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;
1a) z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów –
w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów
wyraziło zgodę;
1b) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany
statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku
z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęciem
zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw;
2) z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach.
8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1,
mająca bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania
zezwolenia Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie
wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie
krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.
8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie
z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa
w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
z jednoczesnym wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne
z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji.
W takim przypadku ogłoszenie dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia
Komisji powinno zawierać informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa
w ust. 8 pkt 1.
8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian
statutu powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz
niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji
o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.
8d. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest
publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, termin, o którym mowa
w ust. 8 pkt 1b, może zostać skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu
wyrazili na to zgodę w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.
9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych
ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu
oraz wypis aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do
sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d – wraz z uchwałą
zgromadzenia inwestorów.

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. 1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty
inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu
następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku
funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – w terminie określonym w statucie
funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
2. Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty
inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują pisemne
potwierdzenie wpłat.
3. Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest
nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem
terminu.

Art. 27. 1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu,
o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji
kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania
instrumentów finansowych, a na jednostki uczestnictwa – bezpośrednio lub za
pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność,
o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania
działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.
2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia
bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla
inwestorów.
3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki
uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim
przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.
4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot
pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności
z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający
interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa.

Art. 28. 1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony
rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony
przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych
niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1
pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi,
w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów
lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo
oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów
wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy
dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie
właściwych przepisów.
2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez towarzystwo nie
później niż miesiąc przed zawarciem z towarzystwem umowy, o której mowa w ust. 2,
i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty
inwestycyjne funduszu. Koszty związane z wyceną i zawarciem umowy, o której
mowa w ust. 2, ponosi towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty
inwestycyjne, zależnie od postanowień prospektu emisyjnego albo warunków emisji.
3. Towarzystwo nie może rozporządzać, przed zarejestrowaniem funduszu
inwestycyjnego, wpłatami do funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani
kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.
4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1–2a, nie mogą być przedmiotem egzekucji
kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzą do masy upadłości towarzystwa
oraz nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 29. 1. Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa
albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.
2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego
papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na
certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych
papierów wartościowych, udziałów lub praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu
albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu
inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach
pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10%
odpowiednio ceny emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej
certyfikatu.
4. Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru
uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na
dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych
pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na
prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.
5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą
wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo
składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru
funduszy inwestycyjnych.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w przypadku
funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję
zezwolenia;
2) statut funduszu inwestycyjnego;
3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;
4) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz
pełnioną funkcję;
5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz
o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego
oraz – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga
wydania przez Komisję zezwolenia – z tym zezwoleniem.
7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
8. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub jego uzupełnienia.
9. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie
funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.
10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób
określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz
doręcza Komisji wypis z tego rejestru.

Art. 30. 1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy,
statut funduszu inwestycyjnego lub warunki zezwolenia.
2. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:
1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki
uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat
w wysokości określonej w statucie;
2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego
utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu
inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:
1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do
rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego stała się ostateczna, lub
3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub
4) upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na dokonanie zapisów na
certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości
określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego
do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub
5) upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym
mowa w art. 15 ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli
towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie
– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów
wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz
z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za
okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia
wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–5, oraz pobrane opłaty
manipulacyjne.

Art. 31. 1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu
utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.
2. Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru fundusz inwestycyjny
wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu:
1) wpłat;
2) umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego;
3) umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu
inwestycyjnego;
4) umowy o subemisję inwestycyjną;
5) umowy o subemisję usługową;
6) umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1, z funduszem podstawowym.

Art. 32. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny
zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem:
1) towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym
funduszem i prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo
zarządzającego z UE;
2) towarzystwa niebędącego organem tego funduszu, świadczącego usługę w
zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA;
3) firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego
oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności
w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.
2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzibą w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za
pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1.
2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1) nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa,
nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie
przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków
pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub
tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu;
2) nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust.
2 i 2b;
3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 i 2b, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego,
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA,
firmy inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie należącym do EEA, lub do oddziału banku zagranicznego.
2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia
nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa
lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których
podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu
zleceń.
2c. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, podlega obowiązkowi uczestnictwa w
systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność
wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. Przepisy ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się
odpowiednio.
2d. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2c, nie podlega podmiot, o którym
mowa w ust. 2, który zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 i 2b,
z uwzględnieniem rozmiaru, profilu ryzyka i statusu prawnego podmiotu,
zapewniającego równorzędną ochronę klientów tego podmiotu.
3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:
1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego
rejestru;
2) schemat i opis powiązań kapitałowych;
3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w
przypadku braku sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje
przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
3a) plan działalności określający zakres usług świadczonych przez podmiot;
4) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa
będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;
5) dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
6) dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat
związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa
lub tytułów uczestnictwa;
7) wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
8) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności
w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa;
9) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wraz
z informacją o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób oraz
opisem sposobu wykonywania przez te osoby obowiązków i czasu ich
wykonywania;
10) informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania
i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
11) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;
12) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa;
13) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 2, lub
prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego
podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, oraz
informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
14) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
15) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat, zawartej pod warunkiem
uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną – w przypadku podmiotu, który
podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
16) kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z
prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 – w przypadku podmiotu, o
którym mowa w ust. 2d.
4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a
stosuje się odpowiednio.
5. (uchylony)
6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 4;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego
obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się
na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, składających zlecenia nabycia
lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub może je
wykonywać w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników lub
potencjalnych uczestników funduszy.
6a. Komisja, udzielając zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, na
prowadzenie działalności, o której mowa w tym przepisie, zamieszcza w treści decyzji
wzmiankę, że zezwolenie wydano zgodnie z art. 3 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.).
7. Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 2, wygasa:
1) z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu;
2) jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, przez 12 miesięcy od dnia wydania
zezwolenia nie rozpocznie działalności, o której mowa w ust. 2.
8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator
niezwłocznie informuje Komisję.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, informuje Komisję o zmianie danych, o
których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3a, 5, 6 i 9, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o takiej zmianie.
9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji,
w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3,
przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz
oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku
kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy
zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do EEA.
10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa
w ust. 2, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą
w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 32a. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prowadzi działalność w
zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz w zakresie
świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób rzetelny i profesjonalny,
zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu
klientów i uczestników tych funduszy.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, stosuje w prowadzonej działalności
rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość
oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego
konfliktu zapewnia ochronę interesów uczestników lub potencjalnych uczestników
funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących
tajemnicę zawodową.
3. W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna,
której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających
na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami
wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.
3a. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zatrudnia pracowników
posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie świadczonych przez ten
podmiot usług.
3b. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia utrzymywanie i
doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wiedzy i kompetencji
niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
4. Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2,
w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być
rzetelne i zrozumiałe.
5. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować
i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.
6. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje
dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której
mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono
dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają
dłuższego przechowywania.
7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w związku ze świadczeniem usług
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz usług
doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek
świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń
niepieniężnych, z wyłączeniem:
1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od
osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych
przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych
osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz
klienta, w szczególności:
a) opłat na rzecz organu nadzoru,
b) podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których
obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1
i 2, jeżeli:
a) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi
świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, na rzecz
klienta,
b) ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie
przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w sposób rzetelny i
profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z
najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu,
c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku
gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie
ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu
klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem
świadczenia usługi, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również
w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji
sporządzonej w formie ujednoliconej.
7a. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, informuje klienta o zmianach w
zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają
związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta.
8. (uchylony)
9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2,
w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą
w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego
w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów
i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,
2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa
w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
3) tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania
jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z
działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b,
4) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust.
3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
5) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji
spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób
– kierując się koniecznością zapewnienia zasad uczciwego obrotu oraz należytego
zabezpieczenia interesów uczestników lub potencjalnych uczestników, niezależnie od
rodzaju podmiotu, za pośrednictwem którego nabywane lub zbywane są jednostki
uczestnictwa, a także koniecznością zapobiegania występowaniu konfliktów
interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności, z
uwzględnieniem wytycznych w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej
wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Art. 32b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają
obowiązek udostępniać klientowi, przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, lub
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA lub
przed rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, listę funduszy
inwestycyjnych, z którymi zawarły umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i
przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa, lub umowę, której przedmiotem jest pośrednictwo w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.
2. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek
dostarczać towarzystwu, w trybie i terminie uzgodnionych z towarzystwem,
informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości
usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika, o których mowa
odpowiednio w:
1) art. 83d ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3,
2) art. 32a ust. 7 pkt 3 – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2
– wykonanych przez te podmioty na rzecz uczestników lub potencjalnych
uczestników funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane za ich
pośrednictwem, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów poniesionych w związku z
ich wykonaniem za dany okres.
3. Towarzystwo może dokonać na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2, 3 lub ust. 2, płatności w zakresie, w jakim stanowią one wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez te podmioty czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli zasadność ich dokonania została przez towarzystwo zweryfikowana oraz
potwierdzona na podstawie informacji i dokumentów przekazanych towarzystwu
zgodnie z ust. 2.
4. Zarząd towarzystwa przedstawia radzie nadzorczej, co najmniej raz w roku,
sprawozdanie z wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

Art. 32c. 1. Komisja prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2;
2) wskazanie zakresu działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2, do której
prowadzenia uprawniony jest podmiot;
3) wskazanie, czy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, wykonuje usługi, o
których mowa w art. 32 ust. 2b.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

Art. 33. 1. Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem
w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym
otwartym, funduszu zagranicznym oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą
w państwie należącym do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób
fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32
ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.
2. Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1,
odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:
1) towarzystwo – w trybie art. 228 ust. 1, 1c i 1d;
2) (uchylony)
3) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 – w trybie art. 233 ust. 1.
3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki
uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten odpowiada solidarnie z towarzystwem
będącym organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.
4. (uchylony)
5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3, nie może być wyłączona,
ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające
odpowiedzialność są nieważne.

Art. 34. 1. Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy
zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do EEA, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, mają obowiązek prowadzić
rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników tych funduszy pracownikom
tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 ust. 1.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub
osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o zakresie
pełnomocnictwa.

Art. 35. 1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem i żądaniem
odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone
w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność
i wiarygodność oświadczenia woli.
2. Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz
inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być sporządzane w formie elektronicznej,
jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane
i zabezpieczone.
3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że
czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy
pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem
nieważności.
4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia,
utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu
elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia poufności i integralności przechowywanych dokumentów,
w szczególności zabezpieczenia ich przed odczytaniem, modyfikowaniem lub
usunięciem przez osoby nieupoważnione, a ponadto zasad zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią lub zdarzeniem losowym.

Art. 36. 1. Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek
uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego
na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest
dokonywany na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości
jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.
1a. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie może dokonać
podziału certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli po podziale certyfikatów inwestycyjnych
wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, ustalona
według wyceny aktywów funduszu w dniu podziału, będzie niższa niż równowartość
w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro
ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu podziału.
2. Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek
uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń
o zamiarze dokonania podziału.
3. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej
samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu
inwestycyjnego tak stanowi.
4. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych
reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
5. W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi
liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca
uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad
całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających
na certyfikat inwestycyjny po połączeniu certyfikatów.
6. Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek
uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń
o zamiarze dokonania łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie
jednostek uczestnictwa, które uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb
i termin zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5.

Art. 36a. 1. Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:
1) towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest
niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym
funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka
wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie
wpływu na decyzje pracownika;
2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od
funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE
i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz
zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.
2. Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak
bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.
3. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem
art. 73 rozporządzenia 231/2013:
1) firma audytorska;
2) podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3) podmiot wymieniony w art. 71 ust. 2 i 3;
4) inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje
prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.
4. Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania
czynności wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 147
ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech
rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na
podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
5. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być firma audytorska
badająca sprawozdania finansowe funduszu wyznaczającego, towarzystwa będącego
jego organem lub zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE, depozytariusz
tego funduszu ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tego
funduszu, towarzystwa lub zarządzającego z UE lub interesem uczestników funduszu.
6. Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje
się odpowiednio przepis art. 45a ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może
przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną
aktywów funduszu.
7. Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 6.
8. Fundusz inwestycyjny niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza
o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać
funduszowi zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione
warunki określone w ust. 3–5 oraz w art. 45a ust. 4 lub zewnętrzny podmiot
wyceniający nie zapewnia prawidłowego i obiektywnego wykonywania czynności
wyceny.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do czynności wyceny aktywów
unijnego AFI, którym zarządza towarzystwo.

Art. 37. 1. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz terminy sporządzania,
badania, przeglądu i składania do ogłoszenia rocznych lub półrocznych sprawozdań
finansowych, połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi
subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy regulują odrębne
przepisy.
2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone
sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne
sprawozdania jednostkowe subfunduszy zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 6,
walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.
2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 6, pomimo prawidłowo
zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość,
roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone
sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne
sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie
akcjonariuszy towarzystwa.
3. Półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym
półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych
z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe
subfunduszy podlegają przeglądowi.

Art. 38. 1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka
akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo).
2. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności
przez towarzystwo, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa
jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego
otwartego.
3. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności
przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na
wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1a (zezwolenie na
zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).
4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, spółka składa wniosek
o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub
publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że zamierza:
1) utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a;
2) wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym
z siedzibą w państwie należącym do EEA.
5. W przypadku gdy spółka:
1) wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o zezwolenie na
utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub
publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo
2) zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15
ust. 1a, albo zamierza wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym
funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA
– nie stosuje się przepisu ust. 2.
6. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności
przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na
wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 (zezwolenie na
zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych), a wraz z tym wnioskiem – wniosek o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2
pkt 2 (zezwolenie na doradztwo inwestycyjne).
7. Spółka ubiegająca się o uzyskanie wraz z zezwoleniem na wykonywanie
działalności przez towarzystwo zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności,
o której mowa w art. 45 ust. 2a (zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).

Art. 39. 1. Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.

Art. 40. Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba
prawna.

Art. 41. 1. Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo
funduszy inwestycyjnych”. Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może
zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „tfi”.
2. Oznaczenia „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub skrótu tego
oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.

Art. 42. 1. Liczba członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa zapewnia
skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie towarzystwem, przy uwzględnieniu
w szczególności zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.
2. Członkiem zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która
posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oraz co najmniej
połowa członków rady nadzorczej posiada wyższe wykształcenie lub prawo
wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
4. W skład zarządu i rady nadzorczej towarzystwa mogą wchodzić wyłącznie
osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego
i ostrożnego zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności
prowadzonej działalności.
5. Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków
organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania
powierzonych obowiązków.
6. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu oraz członek
zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie podejmowania decyzji inwestycyjnych
dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub
portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, legitymuje się stażem pracy nie
krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach
rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.
7. W skład zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa nie mogą wchodzić osoby,
które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe.

Art. 42a. 1. W zarządzie towarzystwa wyodrębnia się funkcje:
1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie;
2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych
dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo
lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.
2. Zarząd towarzystwa ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział
kompetencji w zarządzie towarzystwa.
3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa:
1) funkcja prezesa zarządu nie może być łączona z funkcją członka zarządu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) funkcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ze sobą łączone.

Art. 42b. 1. Powołanie:
1) członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie,
2) członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych
dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo
lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zarządzanych przez towarzystwo
– następuje za zgodą Komisji, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 1e.
2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje rada
nadzorcza towarzystwa, dołączając do wniosku informacje i oświadczenia osób
wskazanych w tym przepisie, dotyczące:
1) danych osobowych tych osób;
2) wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, w szczególności wykształcenia,
przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;
3) funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
4) karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych
i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe, w tym informacje
z Krajowego Rejestru Karnego;
5) sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku
z zakresem odpowiedzialności tych osób;
6) zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych lub dyscyplinarnych,
w których te osoby występowały lub występują w charakterze strony;
7) innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby
wymogów określonych w art. 42 ust. 2–4 i 6.
3. Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba,
której dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych
w art. 42 ust. 2–4, 6 i 7.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do powołania na kolejną kadencję osób
wymienionych w ust. 1, jeżeli osoby te spełniają wymogi określone w art. 42 ust. 2–
4, 6 i 7.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno
nastąpić powołanie lub powierzenie funkcji, o której mowa w ust. 1. W przypadku
niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) nie stosuje się.

Art. 43. O powołaniu nowego członka zarządu, w przypadku którego nie jest
wymagana zgoda Komisji, oraz o innych zmianach w składzie zarządu
przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale
rady nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komisję. Do zawiadomienia o powołaniu
nowego członka zarządu załącza się informacje i oświadczenia, o których mowa
w art. 42b ust. 2.

Art. 44. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie
powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz
z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacje w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 4.

Art. 45. 1. Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie
funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi,
w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa,
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem
papierów wartościowych.
1a. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot
działalności o tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych
i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym
wprowadzanie ich do obrotu.
2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot
działalności o:
1) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych;
2) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło
o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi
taką działalność.
2a. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot
działalności również o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło
o zezwolenie na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1,
lub prowadzi działalność w tych zakresach.
3. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot
działalności o:
1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, których przedmiotem są:
a) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych
przez inne towarzystwa lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do
EEA,
b) jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa – w przypadku gdy
rozszerzyło przedmiot działalności zgodnie z ust. 1a;
1a) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których
mowa w pkt 1;
2) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa
w art. 253 ust. 3 pkt 2.
3a. W zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a,
do towarzystwa stosuje się odpowiednio art. 74b, art. 75, art. 76, art. 83a ust. 1a, 1b,
3a i 3c–4d oraz art. 83b–83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także
przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przepisy rozporządzenia
2017/565 oraz przepisy innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii
Europejskiej – w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia tych usług.
4. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:
1) dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności zarządzania
funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów
wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5;
2) (uchylony)
3) jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania czynności
przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych.
4a. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać osoby posiadające odpowiednią
wiedzę i kompetencje w zakresie:
1) przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach, o
których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz instrumentach finansowych
będących ich przedmiotem;
2) wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
4b. Zatrudnianie przez towarzystwo, na podstawie umowy o pracę, osób
posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych
uważa się za spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2.
4c. Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których
mowa w ust. 4a i 4b, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania
powierzonych obowiązków.
4d. Towarzystwo jest obowiązane utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w
sposób zapewniający:
1) odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do
prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a,
oraz
2) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy,
kompetencji i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz
utrzymywanie i doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji.
5. Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza
wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.
6. Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być
wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz zarządzanie zbiorczym
portfelem papierów wartościowych.
7. O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3,
towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.

Art. 45a. 1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6 oraz z uwzględnieniem art. 75–
82 rozporządzenia 231/2013, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie
czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.
2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania
faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 45, przez towarzystwo.
3. Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy,
o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany umowy co do zakresu powierzenia
wykonywanych czynności, a następnie przekazuje Komisji informacje o jej zawarciu,
zmianie jej zakresu i rozwiązaniu. W przypadku gdy towarzystwo zarządza
funduszem zagranicznym, Komisja informuje właściwe organy państwa
macierzystego funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po
uzyskaniu informacji od towarzystwa.
4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na sprawowanie
przez Komisję efektywnego nadzoru nad towarzystwem;
1a) towarzystwo jest w stanie obiektywnie uzasadnić powierzenie wykonywania
danej czynności oraz zakres tego powierzenia, a także wykazać zachowanie należytej staranności w wyborze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzane jest wykonywanie czynności;
2) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie
przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem uczestników funduszu
inwestycyjnego;
3) nie jest wyłączona możliwość przekazywania przez towarzystwo w każdym
czasie dalszych poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli
leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;
4) nie jest wyłączona możliwość rozwiązania umowy przez towarzystwo ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu
inwestycyjnego;
5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone
prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;
6) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy;
7) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne
nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności
oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności,
a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie
wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;
8) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi w każdym czasie
skuteczne wykonywanie przez depozytariusza obowiązków wynikających
z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.
4a. Towarzystwo jest obowiązane do bieżącego nadzorowania wykonywania
powierzonych czynności, bez względu na podmiot je wykonujący.
4b. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym towarzystwo
zawarło umowę, o której mowa w ust. 1, w zakresie czynności dotyczących
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wyłącznie:
1) za zgodą towarzystwa i po uprzednim poinformowaniu przez towarzystwo
Komisji o zamiarze takiego przekazania zgodnie z ust. 3 oraz
2) jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego,
któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, spełnione są warunki
określone w ust. 4.
4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania
wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.
4d. W przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności
związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo przedsiębiorca lub
przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do bieżącego nadzorowania ich
wykonywania przez podmiot, któremu przekazał ich wykonywanie.
5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa
z odpowiedzialności, o której mowa w art. 64 ust. 1.
6. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników
funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, a w przypadku
przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych
z działalnością prowadzoną przez towarzystwo innemu podmiotowi – również z tym
podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie
ponoszą odpowiedzialności.
7. Do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia
dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych
przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności
prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, nie stosuje się
przepisów ust. 6 oraz:
1) ust. 3 i 4 – w przypadku umów zawieranych przez towarzystwo;
2) ust. 4b i 4c – w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania
czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.
8. Za umowy, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia
dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych
przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności
prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, uznaje się
w szczególności umowy, których przedmiotem jest:
1) świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa lub innych usług niezwiązanych
bezpośrednio z prowadzoną przez towarzystwo działalnością, o której mowa
w art. 45, w tym usług:
a) doradztwa prawnego,
b) szkolenia pracowników,
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa,
d) ochrony osób lub mienia;
2) świadczenie na rzecz towarzystwa usług wystandaryzowanych, w tym usług
polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji
o notowaniach instrumentów finansowych.

Art. 46. 1. Umowa, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest
zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być,
z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zawarta
wyłącznie z:
1) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, lub innym towarzystwem posiadającym zezwolenie, o którym
mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1;
2) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;
3) podmiotem prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w państwie
należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim, jeżeli:
a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą
i statutem funduszu,
b) podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie i uzyskał
zezwolenie tego organu równoważne zezwoleniu na zarządzanie portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych,
c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym
organem nadzoru.
2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, który
lokuje aktywa w nieruchomości, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a
ust. 1, w zakresie czynności związanych z:
1) zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem,
o którym mowa w przepisach działu V rozdziału 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn.
zm.), a w przypadku nieruchomości położonych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej również z wyspecjalizowanym podmiotem z siedzibą
za granicą, o ile podmioty te lub osoby kierujące ich działalnością posiadają
doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami;
2) gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności realizacją procesów
inwestycyjnych, wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o ile podmiot ten
lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w zakresie
gospodarowania nieruchomościami.
2a. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym,
o którym mowa w art. 183, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1,
w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego
pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie z podmiotem,
o którym mowa w art. 192.
3. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym
mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią,
z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1,
jeżeli podmiot ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
kapitałowym i posiada zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z uwzględnieniem
art. 78 rozporządzenia 231/2013.
3a. Zawarcie przez towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym,
o którym mowa w art. 196, umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z
wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1
i ust. 3, wymaga zgody Komisji.
4. W skład portfela przekazanego do zarządzania podmiotowi, o którym mowa
w ust. 3a, lub części tego portfela nie mogą wchodzić zdematerializowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zlecenia podmiotom, o których mowa
w ust. 3a, w drodze umowy, podejmowania decyzji co do sposobu głosowania na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również zbywania i nabywania akcji spółki,
której akcje wchodziły w skład przekazanego do zarządzania portfela inwestycyjnego
funduszu lub części tego portfela przed dniem rozpoczęcia oferty publicznej
dotyczącej tych papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. Przepisu art. 45 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy na podstawie
umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a, 3 i 3a, towarzystwo zleciło
zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie
funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym
portfelem papierów wartościowych i zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
9. Towarzystwo nie może zlecić zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu
lub częścią takiego portfela:
1) depozytariuszowi funduszu ani podmiotowi, któremu depozytariusz powierzył
wykonywanie czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością –
w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
2) podmiotowi, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa lub
interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.
10. Przepisy ust. 1–3a oraz ust. 9 stosuje się odpowiednio do przekazywania,
o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalszego przekazywania, o którym mowa
w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego
zamkniętego lub częścią tego portfela lub czynności, o których mowa w ust. 2.

Art. 46a. 1. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy,
o której mowa w art. 46 ust. 3a, towarzystwo załącza:
1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz z odpisem z właściwego
rejestru;
2) projekt umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a;
3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu,
o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz ze sprawozdaniem z badania,
a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje
przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa
w art. 46 ust. 3a;
4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46
ust. 3a;
5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, warunków
technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46
ust. 3a;
7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa
w art. 46 ust. 3a;
8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46
ust. 3a, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących
działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3a, mających istotny wpływ na działalność
funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z
opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją
z Krajowego Rejestru Karnego;
10) wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz
z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego funduszu,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,
c) profil ryzyka funduszu;
11) uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa
w art. 46 ust. 3a.
2. Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 1;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w art. 46 ust. 3a, lub osoby kierujące jego działalnością nie
posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;
4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w art. 46 ust. 3a, może wykonywać powierzone przez
towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu
lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu
inwestycyjnego.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości,
otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46
ust. 3a.
4. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot
lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
5. Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46
ust. 3a, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2
i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 46b. 1. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a
ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego,
z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
kapitałowym i posiadającym zezwolenie w zakresie zarządzania portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy art. 46
ust. 9 stosuje się odpowiednio.
2. Zawarcie przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, której
przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego,
z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmiot, o którym mowa w ust. 1,
wymaga zgody Komisji.
3. Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym
mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania ryzykiem
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego
zamkniętego wymaga uzyskania przez towarzystwo zgody Komisji.

Art. 46c. 1. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy,
o której mowa w art. 46b ust. 2, towarzystwo załącza:
1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz z odpisem z właściwego
rejestru;
2) projekt umowy, o której mowa w art. 46b ust. 2;
3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu,
o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz ze sprawozdaniem z badania,
a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje
przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa
w art. 46b ust. 2;
4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46b
ust. 2;
5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, warunków
technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b
ust. 2;
7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa
w art. 46b ust. 2;
8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46b
ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących
działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie,
o którym mowa w art. 46b ust. 2, mających istotny wpływ na działalność
funduszu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10) wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz
z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego funduszu,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,
c) profil ryzyka funduszu;
11) uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa
w art. 46b ust. 2.
2. Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 1;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w art. 46b ust. 2, lub osoby kierujące jego działalnością nie
posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;
4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w art. 46b ust. 2, może wykonywać powierzone przez
towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu
lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu
inwestycyjnego.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości,
otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46b
ust. 2.
4. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot
lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
5. Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46b
ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2
i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 46d. 1. Towarzystwo zarządzające funduszem lokującym aktywa
w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek opracowuje i publikuje
politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie
akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.
2. Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów:
1) monitorowania spółek, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem
strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury
kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu
korporacyjnego;
2) prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w ust. 1;
3) wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek,
o których mowa w ust. 1;
4) współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1;
5) komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek,
o których mowa w ust. 1;
6) zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu
do zaangażowania funduszu.
3. Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji
polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) ogólny opis sposobu głosowania;
2) opis najważniejszych głosowań;
3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania,
o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
4. W przypadku gdy towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje polityki,
o której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje
wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które
są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w spółce,
o której mowa w ust. 1.

Art. 46e. Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 46d
ust. 1, 3 i 4, są publikowane na stronie internetowej towarzystwa.

Art. 46f. 1. W przypadku gdy towarzystwo:
1) w ramach zarządzania aktywami pracowniczego funduszu emerytalnego,
o którym mowa w art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, lokuje, na podstawie ustaleń z
pracowniczym funduszem emerytalnym i w jego imieniu, aktywa tego funduszu
w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek,
2) zarządza funduszem inwestycyjnym, który, na podstawie ustaleń
z pracowniczym funduszem emerytalnym, lokuje swoje aktywa w dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i którego jednostki uczestnictwa
lub certyfikaty inwestycyjne posiada pracowniczy fundusz emerytalny,
3) w ramach świadczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność
w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub na
rzecz zakładu reasekuracji wykonującego działalność w zakresie reasekuracji
ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, usługi
zarządzania aktywami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, lokuje, na podstawie ustaleń z tym zakładem
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji i w jego imieniu, aktywa tego zakładu
ubezpieczeń lub tego zakładu reasekuracji, w dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym akcje spółek,
4) zarządza funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne posiada zakład ubezpieczeń wykonujący działalność
w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub
zakład reasekuracji wykonujący działalność w zakresie reasekuracji
ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, i który, na
podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub tym zakładem reasekuracji,
lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje
spółek
– towarzystwo przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu funduszowi
emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, informację
dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami,
o których mowa w pkt 1–4, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja
przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów
tych podmiotów lub funduszy inwestycyjnych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:
1) istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego
z inwestycjami;
2) struktury portfela, sposobu zarządzania portfelem i kosztów tego zarządzania;
3) sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania,
o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych;
4) ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami
w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania;
5) czy, i w jaki sposób, towarzystwo podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu
o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz
z rocznym sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w art. 219 ust. 1, lub ze
sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d ust. 1.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1,
jest publicznie udostępniana przez towarzystwo.

Art. 46g. Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 46d
ust. 1, 3 i 4 oraz art. 46f ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są
odpowiedzialni członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem,
o którym mowa w art. 46d ust. 1.

Art. 47. 1. Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów
w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne ani tytuły uczestnictwa
odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI,
którymi zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.
1a. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawarte z klientem detalicznym
w formie innej niż określona w art. 58 rozporządzenia 2017/565, są nieważne.
2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do
zarządzania portfela, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi
zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że
umowa z klientem stanowi inaczej.
3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest
obowiązane do prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.
4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, lub
działalność przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się
odpowiednio.
5. (uchylony)
6. W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania
czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i
przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się
odpowiednio przepisy art. 81a ust. 1 i 2, art. 81c, art. 81d oraz art. 81f ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
6a. (uchylony)
6b. (uchylony)
6c. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 47a. 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć politykę
wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą
czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych
funduszy inwestycyjnych, w tym:
1) członków zarządu;
2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego
funduszu;
3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
4) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa
z prawem.
2. Polityka wynagrodzeń nie powinna negatywnie wpływać na prawidłowe
i skuteczne zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego ani stwarzać zachęt do
zachowań niezgodnych ze statutem funduszu lub ze strategiami, procedurami i innymi
regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie lub funduszu.
3. Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana do wielkości i struktury
organizacyjnej towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz
do charakteru, zakresu i stopnia złożoności działalności towarzystwa i zapewniać
prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia
uzależnionych od wyników, w tym możliwość ich niewypłacenia, wstrzymania
i zwrotu.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka
wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne
i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka
niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy
inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów.

Art. 47b. 1. Towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2
pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, z zastrzeżeniem art.
47c, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten
posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji
inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed
uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania
klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2. Towarzystwo, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym
w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Towarzystwo może
traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku
takiego wniosku.

Art. 47c. 1. W zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a,
ust. 3 pkt 1 i 1a, towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt
13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak
klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i
doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych
oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem
wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów
profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2. Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, w
zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a,
traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego.
3. Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i
na zasadach określonych w art. 71 ust. 2–4 tego rozporządzenia, w zakresie
świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować
uprawnionego kontrahenta w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi jak klienta detalicznego albo klienta profesjonalnego.
4. Towarzystwo, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2,
2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich
odpowiednio do kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub
uprawnionych kontrahentów.

Art. 48. 1. W towarzystwie działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli
wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo
działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji
sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
2. Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa
oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym
stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących
obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych
do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa
inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, albo transakcji zawieranych na rzecz
klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługę przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, są obowiązani, przy
prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych
osób, do powstrzymywania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować
wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesem klientów,
dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.
2a. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie:
1) zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi,
2) zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz
funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi,
3) zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
4) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania
i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez towarzystwo,
6) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do EEA,
7) wprowadzania do obrotu unijnych AFI,
8) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych
– w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie
z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych
funduszy, uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.
2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest
obowiązane w szczególności:
1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo,
ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez
towarzystwo;
2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty,
a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesu
zarządzanego funduszu inwestycyjnego, uczestników tego funduszu i klientów
towarzystwa oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę
zawodową;
3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji,
zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;
4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby
posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;
5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników
funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;
6) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszy, ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia
jednostek uczestnictwa, ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny
towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego
portfela papierów wartościowych oraz ewidencjonować transakcje zawierane
w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;
8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie
klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu,
w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu
portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi
zleceniami składanymi przez towarzystwo;
9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu
inwestycyjnego;
10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych
w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.
2c. Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie
przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa
w ust. 2a pkt 1–3 i 5, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników
funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez towarzystwo, potencjalnych
uczestników tych funduszy lub osób działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;
2) opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, o której mowa w
ust. 2a pkt 1–3 i 5;
3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod
warunkiem że:
a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych,
w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości,
została przekazana uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed
rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,
b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości
działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz uczestnika.
2d. Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed
rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 1–3 i 5
przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji
i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem
że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których
mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.
2e. (uchylony)
2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien
uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której
mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia
koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania
ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego
funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI.
W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady
wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, w tym wskazuje metody ich
obliczania.
2fa. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien zapewniać,
aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez towarzystwo nie była oparta wyłącznie ani w sposób
automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty
w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie.
Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system
zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju
prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres
działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka,
wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów
wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu
inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego
i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje
Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie
podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego
rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów
stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność
i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach
inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze
działalności prowadzonej przez towarzystwo.
3. (uchylony)

Art. 48a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej,
w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania
ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie,
2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze
inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa
lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów
wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy
inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez
towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące
postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji
przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo
przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo
innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji
dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz
aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje
usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz
przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji
związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,
5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym
interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu
inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji
inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy
inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi
przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu
inwestycyjnego,
6) (uchylony)
7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia
usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,
8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo
działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a,
9) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art.
45 ust. 4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,
10) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji
spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów w zakresie
posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 ust. 4b,
11) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art.
45 ust. 4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i
doświadczenia,
12) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji
spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów w zakresie
posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i
warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i
kompetencji tych osób,
13) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady
nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy,
kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 4,
14) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji
spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu
posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia,
o których mowa w art. 42 ust. 4, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie
utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób, o których mowa
w art. 42 ust. 5
– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub
zbiorczych portfeli papierów wartościowych i klientów oraz dla zapewnienia
prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności, a także biorąc pod uwagę
wytyczne w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji
przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydane przez Europejski Urząd Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych.

Art. 48b. 1. Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania
funduszami inwestycyjnymi otwartymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej
działalności o działalność określoną w art. 45 ust. 1a, jest obowiązane, w celu
spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania
organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku
z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
otwartymi do wymogów ustawy oraz rozporządzenia 231/2013 w zakresie, w jakim
dotyczą one działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
2. Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami
inwestycyjnymi otwartymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które
zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45
ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia
tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje
wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania
funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów określonych w przepisach
ustawy, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
rozporządzenia 2017/565 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisach prawa
Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania działalności
określonej w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a.

Art. 48c. 1. System zarządzania ryzykiem w towarzystwie prowadzącym
działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
zapewnia, aby w żadnym momencie ekspozycja AFI, w przypadku:
1) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,
2) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego
zamkniętego,
3) funduszu inwestycyjnego zamkniętego
– wyliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 8 rozporządzenia 231/2013,
nie przekraczała określonego w procedurach obowiązujących w towarzystwie limitu
ekspozycji AFI.
2. Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oblicza wartość
ekspozycji AFI, w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, maksymalny limit ekspozycji AFI specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone
dla funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 49. 1. Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności
wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy
zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2.
2. Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1,
kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wyrażonej w złotych równowartości
730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na
zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych.
2a. (uchylony)
3. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego,
w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego
zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten
wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz
kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Art. 50. 1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na
poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem
a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku
obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie
art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją
krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością
kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie
ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2
i 3.
2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie
niższym niż określony w art. 49.
3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość
aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez
towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na
dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać
poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą
stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.
4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego,
o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty
dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość
10 000 000 euro.
4a. Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem
art. 12–15 rozporządzenia 231/2013:
1) zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową –
odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem
inwestycyjnym zamkniętym albo
2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków
związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym
otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.
5. O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego
w ust. 1 i 4a oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo
zawiadamia niezwłocznie Komisję.
6. Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie w terminie
3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 7, uzupełniona:
1) do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 – Komisja może cofnąć zezwolenie
na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2) do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 4a – Komisja może cofnąć zezwolenie
na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
7. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa
ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 oraz ust. 4a,
towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego
poziomu w terminie 6 miesięcy.
8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami
sekurytyzacyjnymi nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana
wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego
kredytu lub pożyczki.
9. (uchylony)
10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą
ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria,
które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów
zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału
własnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 50a. 1. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4
ust. 1a albo 1b, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego
spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa
odpowiednio w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6–9
i ust. 2f–2g oraz art. 50 ust. 3 i 4a.
2. Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub
1b, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich
spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani
zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji
na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia
na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 6,
art. 42b ust. 1, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g,
art. 49 ust. 1 oraz art. 50.
3. W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na
podstawie umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządzają
funduszem inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na
wykonywanie działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności
w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw,
towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować
zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.
4. W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny,
którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany
przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek
uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.
4a. Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może
wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania
jednostek uczestnictwa depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie
funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do
publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
4b. Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest
reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod
warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz
o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym
w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu
do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli towarzystwo nie spełnia
wymogów określonych w art. 42b ust. 1, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia,
o którym mowa w ust. 3, rada nadzorcza towarzystwa występuje do Komisji
o udzielenie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1, w odniesieniu do odpowiednich
członków zarządu. Do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku
członek zarządu, którego dotyczy wniosek, może pełnić funkcję, o której mowa
w art. 42b ust. 1.
5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad
wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3,
Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym
mowa w ust. 4.

Art. 51. 1. Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych
uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze
rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji
ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów
kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją
finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk
związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa.

Art. 52. 1. Kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł
udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego lub na nabycie akcji
nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.
2. Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do
udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału
zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzającego stan zaległości,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14. W przypadku nierezydentów niepodlegających
obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie
zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej
państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób.

Art. 53. Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są
zdematerializowane.

Art. 54. 1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo
objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo
przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany
każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot,
który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym
towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji
towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.
2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo
pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa
uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym
w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym towarzystwa albo
posiada akcje lub prawa z akcji towarzystwa.
3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:
1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się
podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem
dominującym;
2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się
podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym,
zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.
4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:
1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek
handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;
2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach
określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub
praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub
w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa
głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie
zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym w wyniku dziedziczenia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia
powstaje przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy
art. 54a–54n stosuje się odpowiednio.
6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
7. Przepisy ust. 1–6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub
więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie
prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień
podmiotu dominującego towarzystwa.
8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7,
zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.
9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji
towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom
maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a
ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:
1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie towarzystwem
oraz
2) akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia.

Art. 54a. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
przekazuje wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub
pośrednio akcjach lub prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot
porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub
prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji
towarzystwa lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób
realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody
wskazujące na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną
umowę lub porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na
rynku regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.
3. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:
1) zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucją kredytową, zagraniczną firmą
inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na
wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub
2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku
do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucji
kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego
– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą
w szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego
zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej
lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności
wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym
zakresie.

Art. 54b. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:
1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego
działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu
towarzystwa – o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym
zakresie;
2) identyfikacji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1;
3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego
zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu
tej działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej
przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający
zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;
4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności
jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań
kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;
5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;
6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo
umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak
również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych,
dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa
w pkt 1, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie
w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2;
7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie
o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań
administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu
zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań
związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;
8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie
zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 54
ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym towarzystwa, a w szczególności
docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
towarzystwa, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł
finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku
z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;
9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej
działalności towarzystwa, w szczególności w zakresie planów marketingowych,
operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z
uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3.
2. Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także
informacje w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu
do podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością,
jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją
kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną,
zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali
zezwolenie na wykonywanie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu
przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu
podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.

Art. 54c. 1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone
w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być
sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez
konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 54d. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju
właściwego nie przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot
składający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych
dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 54e. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązany jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do
doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.
2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku
postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wyłączeniem
decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O skutku, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie podmiot składający
zawiadomienie.

Art. 54f. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa
w art. 54 ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 54a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja
występuje na piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji
w zakresie określonym w art. 54h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka,
o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3.

Art. 54g. 1. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego
otrzymanie.
2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały
załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot
składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.
3. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów
stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.
4. Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 54h ust. 1.
5. Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie
decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający
zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów
w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:
1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie
znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad
nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim
lub
2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi
ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi
bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego
– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub
dokumentów.
6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie
biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania
wezwania do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do
upływu terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.
7. Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub
dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od
dnia ich otrzymania.
8. W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych
informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub
dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu
terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 54h. 1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo
objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym
towarzystwa, jeżeli:
1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie
braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów
i informacji;
2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych
informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;
3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem,
z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na
towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego
zawiadomienie.
2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja
bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:
1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego
portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
2) osoby, które będą kierować działalnością towarzystwa dają rękojmię
prowadzenia spraw towarzystwa w sposób należycie zabezpieczający interesy
uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów
wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi
doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz posiadają odpowiednie
doświadczenie zawodowe;
3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego
zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów
inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego
zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową towarzystwa;
4) zapewni przestrzeganie przez towarzystwo wymogów ostrożnościowych
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy,
której towarzystwo stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie
efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi
organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;
5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub
podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym,
powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do
stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia
przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z wprowadzaniem
do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.
3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia
w szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu
dotyczące towarzystwa lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.
4. Komisja może, w terminie określonym w art. 54i ust. 1, wydać decyzję
o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie
zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.
5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin
nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu
dominującego towarzystwa.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na
wniosek podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 54i. 1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa
w art. 54h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia
i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej wydania.
2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie
w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem
decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz
z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005).

Art. 54j. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1,
może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji
w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 54i
ust. 1, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu
braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 54k. W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji
w przedmiocie sprzeciwu termin, o którym mowa w art. 54i ust. 1, biegnie od dnia,
w którym Komisji doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 54l. 1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:
1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1,
albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4) po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw
z akcji, o którym mowa w art. 54h ust. 5
– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m.
2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:
1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo
2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h
ust. 1, albo
3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo
4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5
– członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący
członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje
w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu
reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie
zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest
bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego
towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m.
3. Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu
ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez
uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo
wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się
odpowiednio.
4. Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem
członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis
art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze
decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja
może nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł
lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której
mowa w art. 45 ust. 1.
7. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa
z akcji, o których mowa w art. 54 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym
mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę
pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. Wartość
akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia według wartości
godziwej, o której mowa w ustawie o rachunkowości.
8. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna.
9. Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna
jest płatna w miesięcznych ratach.
10. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o
którym mowa w art. 54h ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o
której mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której
mowa w ust. 7:
1) w całości albo
2) w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom – w przypadku
określonym w ust. 9.

Art. 54m. W przypadku gdy wymagają tego interesy uczestników funduszy
inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla
których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa
w art. 54h ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego
towarzystwa, uchylić zakazy, o których mowa w art. 54l ust. 1 lub 2. Do wniosku
wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 54b ust. 1.

Art. 54n. Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji
towarzystwa, w trybie art. 54 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub
objęciu towarzystwo, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni
od dnia nabycia albo objęcia.

Art. 54o. W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 54l ust. 6
i 7, Komisja może nakazać towarzystwu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na
który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z
odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez towarzystwo na rzecz tego
akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.

Art. 55. (uchylony).

Art. 56. 1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego
zarządzania towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który
uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym
zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 54 ust. 1 albo stał się bezpośrednio
lub pośrednio podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ
tego podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że
podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3, Komisja
może, w drodze decyzji:
1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz
warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub
2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten
podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących
temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego
zakazu przepisy art. 54h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.
3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez
akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest
bezskuteczne.
4. Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej
podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała
na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba
że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez
uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu
wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l ust. 2 i 4 stosuje
się odpowiednio.
6. W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu
wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może,
w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.
7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja
może, w drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do
wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez
towarzystwo.
8. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla
decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności
uzasadniające wydanie tej decyzji.
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa
w art. 54 ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.

Art. 57. 1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub
prawa z akcji towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich
zbycia Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli
w wyniku zbycia:
1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale
zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% lub
2) towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym.
2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot
zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym.
4. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany
poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni
od zbycia.

Art. 58. 1. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo załącza się:
1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;
2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu
informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników
funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych
będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez
okres roku;
3a) opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1;
4) informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2 wraz ze wskazaniem
osób, które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b
ust. 1;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez
towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób
o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;
8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania
w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie
przed złożeniem wniosku;
9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co
najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – dane osobowe
tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub
wykonywanej działalności gospodarczej;
10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co
najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na
temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego
rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego
sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich
aktualną sytuację finansową;
10a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10%
udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat
wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru
oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli
badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego
sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich
aktualną sytuację finansową;
11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy,
obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby
i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności
gospodarczej;
12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza
powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa
w art. 45a ust. 1;
12a) oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania
ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru
prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres
działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania
ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system
limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą
prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką
inwestycyjną danego funduszu;
13) (uchylony)
14) (uchylony)
15) (uchylony)
16) (uchylony)
17) (uchylony)
18) (uchylony)
19) (uchylony)
20) oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2,
a w przypadku występowania takich powiązań – informację o powiązaniach
obejmującą:
a) firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm
inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących
działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie
członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną
na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest
powiązana,
b) określenie rodzaju powiązań,
c) wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia
podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich,
które nadzorują ich działalność.
1a. (uchylony)
2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio
akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego
i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi,
przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów
uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych
dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

Art. 58a. 1. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie
zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oprócz
dokumentów i informacji określonych w art. 58 ust. 1 załącza do tego wniosku:
1) plan działalności obejmujący:
a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności
kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów
interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów
zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym
podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych
i sprawozdawczych,
c) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków
lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń
telekomunikacyjnych;
2) informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:
a) strategie inwestycyjne funduszu,
b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania
funduszem, który jest funduszem funduszy,
c) opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni
finansowej AFI,
d) profil ryzyka funduszu,
e) wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku
zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,
f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania
unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą
w państwie należącym do EEA;
3) informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których
wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub
przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a) opis powierzanych czynności,
b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców
zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie
czynności,
c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub
przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.
2. Załączane do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58
ust. 1 pkt 1–3a, 12 i 12a, powinny uwzględniać również zakres działalności objęty
wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, a oświadczenie albo informacja, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 20, powinny odnosić się również do powiązań z zarządzającym z UE.
3. Wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi spółka przekazuje:
1) w przypadku gdy spółka zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym
funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA:
a) statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu,
b) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego
AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 5 i 7,
c) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą
unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje
się odpowiednio,
d) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach,
o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny
wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności
na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego
Rejestru Karnego;
2) w przypadku gdy spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym
mowa w art. 15 ust. 1a – statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe
osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46
ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu,
w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego
Rejestru Karnego.

Art. 58b. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego składanego jednocześnie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na
wykonywanie działalności przez towarzystwo lub o uzyskanie zezwolenia na
zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi załącza się informacje
i dokumenty wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1–12.

Art. 59. 1. Przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 31, art. 41–49, art. 52
i art. 53 stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenia na
zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu art. 52 nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem
złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14, o niezaleganiu w podatkach albo
stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy tej spółki.

Art. 59a. 1. Do wniosku towarzystwa o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo załącza:
1) dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a, uwzględniające wykonywanie
wnioskowanej działalności albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio
złożone Komisji dokumenty uwzględniają jej wykonywanie;
2) dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12 – w zakresie wnioskowanej
działalności;
3) informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 4, 7 i 9–11 albo
oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji informacje
i dokumenty są aktualne;
4) oświadczenie albo informację, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, odnoszące
się do powiązań z zarządzającym z UE;
5) informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12a i art. 58a ust. 1.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo:
1) składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, o którym mowa w art. 22 ust. 1, chyba że zamierza utworzyć
wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub wyłącznie
zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą
w państwie należącym do EEA;
2) przekazuje informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3, jeżeli
zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub
zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą
w państwie należącym do EEA.

Art. 59b. Towarzystwo, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub
alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA,
w odniesieniu do których nie przekazało informacji zgodnie z art. 58a ust. 3 lub
art. 59a ust. 2 pkt 2 przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, niezwłocznie przekazuje Komisji informacje
i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. a–c.

Art. 60. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na
doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych odpowiednio towarzystwo albo spółka
ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia załącza:
1) regulamin wykonywania działalności;
2) schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2, uwzględniające
wykonywanie wnioskowanej działalności;
3) informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej
działalności;
4) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem
uzyskania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo
inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych Spółką Akcyjną.

Art. 61. 1. Komisja wydaje:
1) zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2) zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
3) zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych;
4) zezwolenie na doradztwo inwestycyjne;
5) zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.
1a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą być udzielone
wyłącznie towarzystwu albo wydane wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
1b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielone wyłącznie
towarzystwu posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo
wydane wraz z takim zezwoleniem.
1c. Wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Komisja wydaje
zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wskazanego we wniosku spółki
zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4.
1d. Rozpoczęcie przez towarzystwo działalności na terytorium państw
członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu
XII.
1e. Wydając zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo,
Komisja zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 42b ust. 1.
2. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli
towarzystwo byłoby:
1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej,
instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego
działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej,
zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu
prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia
w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę
zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot
prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie
członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie
zezwolenia w państwie członkowskim.
2a. Przed wydaniem zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego,
również jeżeli określone w ust. 2 powiązania występują w odniesieniu do
zarządzającego z UE.
3. (uchylony)
4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy
inwestycyjni, którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy członkowie zarządu
lub rady nadzorczej nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42 ust. 2–4,
6 i 7;
3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa
w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby
okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez
towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego
obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;
4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem
mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad
towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub
niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub
zamieszkania tego podmiotu.
5) (uchylony)
4a. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności
przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.
4b. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy
inwestycyjni, którzy zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2, mogą
wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego
obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;
3) w odniesieniu do działalności objętej wnioskiem występują okoliczności
określone w ust. 4 pkt 3 lub 4.
4c. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy opinia dotycząca zarządzającego z UE,
o której mowa w ust. 2a, jest negatywna.
4d. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na
doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) wnioskodawca może wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem
zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes
klientów.
5. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania:
1) zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
2) zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
3) zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenia na doradztwo
inwestycyjne.
5a. Odmowa wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi jest równoznaczna z odmową wydania:
1) zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
2) zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych.
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, w przypadku gdy:
1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje
obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interes uczestników funduszu;
2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają
należycie interesu uczestników funduszu;
3) statut funduszu inwestycyjnego zawiera postanowienia uniemożliwiające
zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;
4) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.
6a. W przypadku odmowy wydania zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego Komisja może wydać zezwolenie na wykonywanie działalności przez
towarzystwo lub zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi.
7. (uchylony)
8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja
zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.

Art. 61a. 1. Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego
zezwolenia składa wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarła umowę, o której mowa
w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać innymi funduszami inwestycyjnymi,
może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 6, art. 42b ust. 1,
art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b–2d, 2f i 2g, art. 49 ust. 1
i art. 50 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a.
2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 i 10 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 8–11 i 20,
a ponadto:
1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką
zarządzającą;
2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między
depozytariuszem a spółką zarządzającą;
3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na
podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia
jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c
ust. 1.
3. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo
oraz zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa
w ust. 1.
4. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli
towarzystwo byłoby:
1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej,
instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej,
zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu
prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia
w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę
zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot
prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie
członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie
zezwolenia w państwie członkowskim.
5. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
otwartego Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego
spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca
jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce
inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego
dotyczy wniosek.
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1
pkt 1, 2 i 8–11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze
stanem faktycznym;
2) wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego
obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu,
a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów,
o których mowa w art. 42 ust. 2–4, 6 i 7;
3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa
w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby
okazać się niekorzystny dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub
należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu przez towarzystwo;
4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem
mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub
zamieszkania tego podmiotu.
7. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności
przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna.
8. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego otwartego, w przypadku gdy:
1) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają
należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera
postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje
obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interes uczestników funduszu;
3) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa
w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5–9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3,
art. 272a ust. 1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;
4) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej
na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej
i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy
wniosek;
5) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa
macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania
funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym
regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
9. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja
zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki
zarządzającej, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a.
10. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego otwartego, a odmowa wydania zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego otwartego jest równoznaczna z odmową wydania
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

Art. 61b. 1. Towarzystwo powiadamia Komisję o planowanej istotnej zmianie
warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3a oraz
art. 58a ust. 1. Do powiadomienia załącza się szczegółowy opis planowanej zmiany.
2. Towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania
powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej
zakresu.
3. Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji,
w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa,
prowadziłaby do wykonywania przez towarzystwo działalności z naruszeniem zasad
uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników
funduszu lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania przez
towarzystwo alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5. W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej
zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem
Komisja powiadomi towarzystwo o przedłużeniu, nie więcej jednak niż o miesiąc.
6. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się do zmian związanych z zamiarem
utworzenia przez towarzystwo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
funduszu inwestycyjnego zamkniętego innego niż fundusz, o którym mowa w art. 15
ust. 1a, albo subfunduszu takich funduszy. W takim przypadku:
1) powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do wniosku towarzystwa
o zezwolenie odpowiednio na utworzenie danego funduszu inwestycyjnego albo
na zmianę statutu danego funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym
utworzenia nowego subfunduszu;
2) towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym
mowa w ust. 1, związane z utworzeniem danego funduszu lub subfunduszu
w przypadku udzielenia zezwolenia odpowiednio na utworzenie funduszu albo
zmianę statutu.

Art. 62. (uchylony).

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. 1. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela
papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych
lub funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo
odpowiedzialności nie ponosi.
2. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny nie
ponosi odpowiedzialności.
3. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie
ogranicza odpowiedzialności towarzystwa.
4. W przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 4
ust. 1a albo 1b, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy ta umowa, przepisy
ust. 1–3 stosuje się w zakresie czynności, o których mowa odpowiednio w art. 272c
ust. 1 albo art. 276e ust. 1.

Art. 65. 1. Towarzystwo nie może:
1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych,
instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, ani być wspólnikiem w spółkach nieposiadających
osobowości prawnej;
2) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek z funduszu
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907),
z zastrzeżeniem ust. 4;
3) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji,
w wysokości przekraczającej łącznie 10% wartości kapitałów własnych,
z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski;
2) jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze
zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3;
3) jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto
funduszu, w przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu
inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł;
4) jednostek uczestnictwa zarządzanych przez dane towarzystwo:
a) funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego,
b) funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów
w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego;
5) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny,
o którym mowa w art. 183, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli
towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi;
6) udziałów lub akcji spółek:
a) prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych
przez dane towarzystwo,
b) rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym, jeżeli na skutek
nabycia towarzystwo nie stanie się podmiotem dominującym wobec tych
spółek,
c) będących podmiotami, o których mowa w art. 32 ust. 2 – do wartości
nieprzekraczającej łącznie 10% kapitałów własnych towarzystwa;
7) akcji spółek prowadzących rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi;
8) papierów wartościowych, walut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych,
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, instrumentów rynku pieniężnego,
jednostek uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
z siedzibą za granicą – nabywanych do zbiorczego portfela papierów
wartościowych;
9) akcji własnych towarzystwa nabywanych w celu umorzenia lub nabywanych
w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można
zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, towarzystwo nie może
dokonać umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki
uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego w sposób powodujący
spadek wartości aktywów funduszu poniżej wartości 2 000 000 zł.
3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, towarzystwo nie może być
jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy.
4. Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami, o których mowa
w art. 183, może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do
wysokości kapitałów własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za
zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez to towarzystwo oraz
udzielać pożyczek takiemu funduszowi.
5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli zgodnie
z warunkami umowy pożyczki lub kredytu, zawartej z bankiem krajowym, instytucją
kredytową, uzyskana kwota pieniężna może być wykorzystana przez towarzystwo
wyłącznie na nabycie certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze
sekurytyzacyjne zarządzane przez to towarzystwo.
6. Towarzystwo może nabyć pulę wierzytelności lub prawa do świadczeń
z tytułu puli wierzytelności, w celu ich wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego,
albo prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1, w celu ich wniesienia do funduszu
zamkniętego, pod warunkiem że:
1) zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie fundusz inwestycyjny
może lokować swoje aktywa w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu
wierzytelności albo w prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1;
2) umowa nabycia przez towarzystwo wierzytelności lub praw do świadczeń
z tytułu wierzytelności albo umowa zobowiązująca do nabycia praw, o których
mowa w art. 147 ust. 1, będzie zawarta pod warunkiem, że fundusz inwestycyjny
zostanie zarejestrowany;
3) towarzystwo zamieści w prospekcie emisyjnym lub w warunkach emisji
informację o zawarciu lub zamiarze zawarcia, przed rejestracją funduszu, umowy
zobowiązującej do nabycia takich wierzytelności lub praw.
7. Wniesienie przez towarzystwo do funduszu puli wierzytelności lub praw do
świadczeń z tytułu puli wierzytelności albo praw, o których mowa w art. 147 ust. 1,
następuje za zwrotem uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia tych wierzytelności
lub praw, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.
8. Towarzystwo nie może zawierać umów, o których mowa w ust. 6 pkt 2,
z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 lit. b–e. Przepis art. 107
ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 65a. (uchylony).

Art. 66. Jeżeli umowa, o której mowa w art. 65 ust. 5, stanowi, że roszczenia
z tytułu określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki mogą być zaspokajane
z majątku towarzystwa innego niż certyfikaty podporządkowane nabyte za środki
pochodzące z tego kredytu lub pożyczki, wówczas do tej części kredytu lub pożyczki
nie stosuje się art. 65 ust. 5.

Art. 67. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:
1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;
2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie
zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;
3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami
inwestycyjnymi otwartymi nie rozpocznie zarządzania funduszem
inwestycyjnym otwartym;
4) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia
zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie
rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym.
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie wygasa
z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo zarządza innym
funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI lub jest
organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo
1b, zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE.
3. W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego w wyniku
połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 208zk ust. 1, jeżeli towarzystwo
nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym
AFI ani nie zawarło umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, termin, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, ulega wydłużeniu do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań
funduszu przejmowanego. Jeżeli towarzystwo przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, nie rozpocznie zarządzania innym funduszem inwestycyjnym,
funduszem zagranicznym lub unijnym AFI ani nie zawrze umowy, o której mowa
w art. 4 ust. 1a lub 1b, to po upływie tego terminu nie może rozpocząć zarządzania
takimi funduszami ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b.
4. Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
wygasa:
1) w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo;
2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie
zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem
inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI;
3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania
specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami
inwestycyjnymi zamkniętymi lub unijnymi AFI nie rozpocznie zarządzania
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem
inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI.
5. Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie
wygasa z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem
funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, zarządza
i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE.
6. Zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenie na doradztwo
inwestycyjne wygasają w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na
wykonywanie działalności przez towarzystwo.
7. Zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych wygasa w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz wygaśnięcia lub
cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art. 68. 1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz
inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza, z zastrzeżeniem art. 68a.
W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje
oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.
1a. Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może
wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania
jednostek uczestnictwa depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie
z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji
o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.
1b. Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest
reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz
informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem
udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie
internetowej.
1c. W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi przepisy ust. 1–1b stosuje się w odniesieniu do
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, z zastrzeżeniem art. 68a.
2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia
wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne
towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem
art. 68a.
3. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo
wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu
przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. Towarzystwo
przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą
wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
4. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 3, wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, towarzystwo, podmioty,
o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono
prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów
funduszu, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a
albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka
zarządzająca albo zarządzający z UE – także spółka zarządzająca albo zarządzający
z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu
fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące
funduszu inwestycyjnego.
6. Depozytariusz, reprezentując fundusz inwestycyjny w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 lub 1c, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych
z reprezentacją funduszu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz
z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia
dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do podejmowania niezwłocznie wszystkich
niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu
inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem
uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby
fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia odkupienia jednostek
uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile nastąpiło wznowienie
odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta decyzja o wykupie
certyfikatów inwestycyjnych.
7. Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1 lub 1c,
obowiązany jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od
wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72.

Art. 68a. 1. Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia, od dnia
cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub
od dnia wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych
z ewidencji PPK, o której mowa w art. 63 ust. 4, 5 lub 7 ustawy z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zarządzanie specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem zdefiniowanej daty,
o którym mowa w art. 38 tej ustawy, lub funduszem, o którym mowa w art. 39 tej
ustawy, przejmuje wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w rozdziale 9 tej
ustawy. Przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 nie stosuje się.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo, podmiot, o którym
mowa w art. 46 ust. 1 oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie
ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu,
a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, tym
funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE – także zarządzający
z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać wyznaczonej instytucji finansowej
dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu
inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli w dniu wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo lub w dniu wygaśnięcia takiego zezwolenia, w dniu
cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub
w dniu wydania decyzji o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych z ewidencji PPK nie została wyznaczona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wyznaczona instytucja
finansowa, fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, jest reprezentowany
i zarządzany przez depozytariusza funduszu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, depozytariusz funduszu
inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje czynności
zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do
ewidencji PPK.
5. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w ust. 1,
przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK wymaga dokonania przez
depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie,
o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
6. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem, o którym mowa w ust. 1,
wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian
statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
7. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 5, wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepisów art. 68 ust. 1–4 nie stosuje
się. Przepisy art. 68 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.
9. Depozytariusz może pobierać wynagrodzenie za czynności, o których mowa
w ust. 3, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych proporcjonalnie do
okresu, w którym wykonywał te czynności.
10. W przypadku gdy towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, zarządzało
funduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszami,
o których mowa w art. 39 tej ustawy, których depozytariuszami są różne podmioty,
depozytariusze tych funduszy są obowiązani do wspólnego dokonania wyboru jednego
towarzystwa wpisanego do ewidencji PPK, które przejmie zarządzanie tymi
funduszami.

Art. 69. 1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne
nośniki informacji dotyczące:
1) funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza,
2) działalności w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów
wartościowych,
3) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych,
4) doradztwa inwestycyjnego,
4a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych,
5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez towarzystwo,
5a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do EEA,
6) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa
w art. 253 ust. 3 pkt 2
– przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny
nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego
przechowywania.
2. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego towarzystwo ma
obowiązek przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa
w ust. 1, przez pięć lat od dnia rozwiązania funduszu.
3. W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie
działalności przez towarzystwo depozytariusz przechowuje i archiwizuje dokumenty
oraz inne nośniki informacji funduszy przez 5 lat od dnia rozwiązania funduszu.
4. W przypadku upadłości lub likwidacji depozytariusza do dokumentów
i innych nośników informacji, związanych z zarządzaniem funduszem
inwestycyjnym, stosuje się przepis art. 476 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczonym przechowawcy.

Art. 70. 1. Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność
wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie „Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami”, zwaną dalej
„izbą”.
2. Do zadań izby należy w szczególności:
1) określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie
zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;
2) określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;
2a) określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach
lokat funduszy inwestycyjnych;
3) określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;
4) określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych;
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę
oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;
6) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących
działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.
3. Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz
zadania izby określa statut izby.

Art. 70a. 1. Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa, o której
mowa w art. 8b ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 70e
ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI).
2. Na warunkach określonych w rozdziale 3, w przypadku zarządzania
portfelami inwestycyjnymi o niskiej wartości, spółka kapitałowa, o której mowa
w art. 8b ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać
działalność określoną w art. 70e ust. 1 jako zarządzający ASI bez zezwolenia Komisji,
po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI.
3. W przypadkach i na warunkach określonych w rozdziale 4 działalność
określoną w art. 70e ust. 1 jako zewnętrznie zarządzający ASI może wykonywać
również spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie
trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA.
4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do alternatywnych spółek
inwestycyjnych i zarządzających ASI stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych.
5. Przepisy dotyczące:
1) akcji zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) akcjonariuszy zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do
wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
3) walnego zgromadzenia zarządzającego ASI i głosów na tym zgromadzeniu
stosuje się odpowiednio również do zgromadzenia wspólników spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością i głosów na tym zgromadzeniu.

Art. 70b. 1. Polityka inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej określa
sposób lokowania jej aktywów.
2. Polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne są określane
w dokumentach założycielskich alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz
w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych przez zarządzającego ASI
dotyczących działalności prowadzonej przez alternatywną spółkę inwestycyjną,
zwanych dalej „regulacjami wewnętrznymi ASI”.

Art. 70ba. 1. Zarządzający ASI, który zarządza alternatywną spółką
inwestycyjną lokującą aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje
spółek, opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje,
w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest przez alternatywną
spółkę inwestycyjną uwzględniane w jej strategii inwestycyjnej.
2. Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów:
1) monitorowania spółek, w których akcje, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym, alternatywna spółka inwestycyjna lokuje aktywa, w szczególności
pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych,
struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu
korporacyjnego;
2) prowadzenia przez alternatywną spółkę inwestycyjną dialogu ze spółkami,
o których mowa w pkt 1;
3) wykonywania przez alternatywną spółkę inwestycyjną prawa głosu oraz innych
praw związanych z akcjami spółek, o których mowa w pkt 1;
4) współpracy alternatywnej spółki inwestycyjnej z innymi akcjonariuszami spółek,
o których mowa w pkt 1;
5) komunikacji alternatywnej spółki inwestycyjnej z pozostałymi akcjonariuszami
i członkami organów spółek, o których mowa w pkt 1;
6) zarządzania przez alternatywną spółkę inwestycyjną faktycznymi
i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania
alternatywnej spółki inwestycyjnej.
3. Zarządzający ASI co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji
polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) ogólny opis sposobu głosowania;
2) opis najważniejszych głosowań;
3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania,
o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
4. W przypadku gdy zarządzający ASI nie opracowuje lub nie publikuje polityki,
o której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje
wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które
są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału alternatywnej spółki
inwestycyjnej w spółce, o której mowa w ust. 1.

Art. 70bb. Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa
w art. 70ba ust. 1, 3 i 4, są publikowane na stronie internetowej zarządzającego ASI.

Art. 70bc. 1. W przypadku gdy zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką
inwestycyjną, która:
1) na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym lokuje swoje
aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której
prawa uczestnictwa posiada pracowniczy fundusz emerytalny,
2) na podstawie ustaleń z zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność
w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub
z zakładem reasekuracji wykonującym działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i której
prawa uczestnictwa posiada taki zakład ubezpieczeń lub taki zakład reasekuracji
– zarządzający ASI przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu
funduszowi emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji,
informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji
z ustaleniami, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej
realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych
odpowiednio z aktywów pracowniczego funduszu emerytalnego, zakładu ubezpieczeń
lub zakładu reasekuracji lub z aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:
1) istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego
z inwestycjami;
2) struktury portfela inwestycyjnego, sposobu zarządzania portfelem
inwestycyjnym i kosztów tego zarządzania;
3) sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania,
o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych;
4) ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami
w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania;
5) czy, i w jaki sposób, zarządzający ASI podejmuje decyzje inwestycyjne
w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje,
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz ze
sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d ust. 2.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1,
jest publicznie udostępniana przez zarządzającego ASI.

Art. 70bd. Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa
w art. 70ba ust. 1, 3 i 4 oraz art. 70bc ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych
dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu zarządzającego ASI
zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 70ba ust. 1.

Art. 70c. 1. Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, które lokują co
najmniej 85% swoich aktywów w:
1) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego
AFI lub
2) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej
lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie
inwestycyjne, lub
3) inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość
praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego
AFI
– uznaje się za alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI działające jako AFI
powiązany.
2. Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, o których mowa w ust. 1
pkt 1–3, uznaje się za AFI podstawowe.

Art. 70d. 1. Zarząd zarządzającego ASI składa się co najmniej z dwóch
członków.
2. Członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3) posiada nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.
3. Co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes
zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące
warunki:
1) posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi;
2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub
samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych
podmiotach, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie
z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych
stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub pełnieniem przez ten
okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego
sprawy tych instytucji lub podmiotów.
4. W zarządzającym ASI ustanawia się radę nadzorczą.
5. Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która spełnia warunki określone
w ust. 2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo
warunek określony w ust. 3 pkt 1.
6. O zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej zarządzający ASI
niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając w przypadku powołania nowego
członka tych organów dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego.
W przypadku zmian w składzie zarządu powiadomienia dokonuje przewodniczący
rady nadzorczej lub inna osoba wskazana przez ten organ.
7. Zarządzający ASI jest obowiązany zatrudniać co najmniej jednego doradcę
inwestycyjnego – do wykonywania czynności zarządzania alternatywnymi spółkami
inwestycyjnymi, jeżeli prawa uczestnictwa co najmniej jednej takiej spółki mogą być
wprowadzane do obrotu wśród klientów detalicznych.

Art. 70e. 1. Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie
zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do
obrotu, oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie
tych AFI do obrotu.
2. Zarządzanie unijnym AFI może być przedmiotem działalności wyłącznie
zewnętrznie zarządzającego ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie
działalności przez zarządzającego ASI.
3. Zewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać więcej niż jedną alternatywną
spółką inwestycyjną prowadzącą działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2
lub więcej niż jednym unijnym AFI. Wewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać
wyłącznie daną spółką będącą alternatywną spółką inwestycyjną.

Art. 70f. 1. Alternatywna spółka inwestycyjna może być wprowadzana do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) wśród klientów profesjonalnych;
2) wśród klientów detalicznych – wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tej spółki są
papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty publicznej,
z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na
podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie alternatywnej
spółki inwestycyjnej do obrotu następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu
2017/1129 oraz w ustawie o ofercie publicznej.
3. Jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany, może być
wprowadzana do obrotu, pod warunkiem że AFI podstawowym jest alternatywna
spółka inwestycyjna albo unijny AFI, które są zarządzane przez towarzystwo, zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzającego z UE.
4. O zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający ASI jest obowiązany zawiadomić,
w formie pisemnej, Komisję.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) list notyfikacyjny określający planowane działania zarządzającego ASI, w tym
firmę (nazwę) alternatywnej spółki inwestycyjnej, która ma być wprowadzana
do obrotu, ze wskazaniem jej siedziby;
2) firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3) opis alternatywnej spółki inwestycyjnej lub informacje na jej temat, które zostały
udostępnione jej inwestorom;
4) wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna
działa jako AFI powiązany;
5) w przypadku gdy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej nie są
papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – informacje
o procedurach ustanowionych w celu zapobiegania wprowadzaniu jej przez
zarządzającego ASI lub podmioty działające na jego zlecenie do obrotu wśród
klientów detalicznych;
6) informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte
informacjami, o których mowa w pkt 1–5 i w ust. 6.
6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, załącza się regulacje wewnętrzne
ASI.
7. Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego
wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, jeżeli:
1) zarządzanie tą spółką przez zarządzającego ASI nie jest zgodne z przepisami
prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z przepisami
prawa, lub
2) zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki dotyczące
podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności alternatywnej spółki
inwestycyjnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia.
8. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów
i informacji, o których mowa w ust. 5 i 6, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7, oraz informuje o jej wydaniu na swojej stronie internetowej, albo informuje o możliwości wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu.
9. Zarządzający ASI może rozpocząć wprowadzanie alternatywnej spółki
inwestycyjnej wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia mu
informacji, o której mowa w ust. 8.
10. Zarządzający ASI jest obowiązany informować Komisję o istotnych
zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4,
i dołączonych do niego dokumentach:
1) w przypadku zmian planowanych – co najmniej na miesiąc przed dokonaniem
zmian;
2) w przypadku zmian nieplanowanych – niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych, po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu.
11. Komisja bez zbędnej zwłoki informuje zarządzającego ASI, jeżeli wskutek
wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie
będzie zgodne z przepisami prawa.
12. W przypadku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1, bez
wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej
zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie jest zgodne z przepisami
prawa lub zarządzający ASI narusza przepisy prawa w pozostałym zakresie, Komisja
może, bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 229a ust. 1 i 3, zakazać
dalszego wprowadzania tej spółki do obrotu.
13. Przepisów ust. 5–12 nie stosuje się, w przypadku gdy wprowadzenie
alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu następuje w trybie oferty publicznej,
wymagającym złożenia do Komisji prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego.

Art. 70g. 1. Zarządzający ASI może, w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, z uwzględnieniem art. 75–82 rozporządzenia 231/2013, powierzyć
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności
związanych z działalnością prowadzoną przez tego zarządzającego.
2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania
faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 70e, przez
zarządzającego ASI.
3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany jej zakresu, a następnie
przekazuje Komisji informację o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu.
4. Do powierzania wykonywania czynności związanych z działalnością
prowadzoną przez zarządzającego ASI oraz przekazywania i dalszego przekazywania
ich wykonywania stosuje się odpowiednio przepisy art. 45a ust. 4–4d i 7 oraz art. 46
ust. 9.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania
portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo
zlecenie zarządzania ryzykiem, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia
231/2013, zawarta wyłącznie z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie na zarządzanie
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych.
6. Zawarcie przez zarządzającego ASI umowy, o której mowa w ust. 1, której
przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki
inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, z podmiotem
innym niż określony w ust. 5, wymaga zgody Komisji.
7. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa
w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, zarządzający ASI załącza:
1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2) projekt umowy, o której mowa w ust. 6;
3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu,
o którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku
sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające
rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków
technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa
w ust. 6;
8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub
prowadzących sprawy tego podmiotu, oraz osób nadzorujących działalność tego
podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie,
o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej
spółki inwestycyjnej, w tym osób mających wpływ na decyzje inwestycyjne
alternatywnej spółki inwestycyjnej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10) wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz
z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki
inwestycyjnej,
c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;
11) uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym
mowa w ust. 6.
8. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7,
w przypadku gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 7;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają
wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;
4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego
ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
9. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa
w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania ryzykiem alternatywnej spółki
inwestycyjnej, zarządzający ASI załącza:
1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;
2) projekt umowy, o której mowa w ust. 6;
3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu,
o którym mowa w ust. 6, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku
sprawozdania finansowego – inne dokumenty i informacje przedstawiające
rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;
5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków
technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;
6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;
7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa
w ust. 6;
8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub
prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego
podmiotu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie,
o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej
spółki inwestycyjnej, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych
oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;
10) wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz
z informacjami obejmującymi:
a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki
inwestycyjnej,
c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;
11) uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym
mowa w ust. 6.
10. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 9,
w przypadku gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 9;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają
wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;
4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot,
o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego
ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub
w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki
inwestycyjnej.
11. Zgoda, o której mowa w ust. 7 lub 9, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości,
otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w ust. 6.
12. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji
podmiotu, o którym mowa w ust. 6, podmiot lub jego likwidator niezwłocznie
informuje Komisję.
13. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest obowiązany poinformować
Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9 lub w ust. 9 pkt 8 i 9,
oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4–6 lub w ust. 9
pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.
14. Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie,
o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem
inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub ryzykiem
alternatywnej spółki inwestycyjnej wymaga uzyskania przez zarządzającego ASI
zgody Komisji.
15. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, lub umowy, o której mowa
w ust. 5 i 6, nie zwalnia zarządzającego ASI z odpowiedzialności wobec alternatywnej
spółki inwestycyjnej i jej inwestorów.
16. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy, o której mowa w ust. 1, zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów
alternatywnej spółki inwestycyjnej solidarnie z podmiotem, z którym zawarł umowę,
a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności
związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI innemu
podmiotowi – również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności,
za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.

Art. 70h. 1. Zarządzający ASI dokonuje wyceny aktywów alternatywnej spółki
inwestycyjnej i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto
przypadającą na prawo uczestnictwa, zgodnie z przepisami o rachunkowości,
z częstotliwością określoną w regulacjach wewnętrznych ASI, nie rzadziej jednak niż
raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej
do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa tej spółki oraz w przypadku istotnej
zmiany wartości jej aktywów. Wycena aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej
obejmuje jej aktywa w całości.
2. Zarządzający ASI opracowuje i wdraża zasady i procedury dokonywania
wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z uwzględnieniem art. 67–72
i art. 74 rozporządzenia 231/2013 oraz zapewnia informowanie inwestorów tej spółki
o dokonanych wycenach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ASI.
3. Czynności wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej
przeprowadza:
1) zarządzający ASI, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność
przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz
rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza
występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje
pracownika;
2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez zarządzającego ASI,
niezależny od alternatywnej spółki inwestycyjnej, zarządzającego ASI
i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz
zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.
4. Przez niezależność, o której mowa w ust. 3 pkt 2, należy rozumieć brak
bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.
5. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem
art. 73 rozporządzenia 231/2013:
1) firma audytorska;
2) podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
3) podmiot wymieniony w art. 81b ust. 2;
4) inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje
prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.
6. Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania
czynności wyceny aktywów, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, zapewnia się, aby
były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych
uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
7. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być firma audytorska
badająca sprawozdania finansowe alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
zarządzającego ASI, depozytariusz tej spółki ani inny podmiot, którego interesy mogą
być sprzeczne z interesem tej spółki, jej inwestorów lub zarządzającego ASI.
8. Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje
się odpowiednio przepis art. 45a ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może
przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną
aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
9. Zarządzający ASI odpowiada wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej
inwestorów za szkody spowodowane niedokonaniem lub nienależytym dokonaniem
wyceny jej aktywów. Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio
przepis art. 70g ust. 16.
10. Zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza
o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać
zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki
określone w ust. 5–7 oraz w art. 45a ust. 4, lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie
zapewnia prawidłowego lub obiektywnego wykonywania czynności wyceny.
11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do wyceny aktywów unijnego
AFI, którym zarządza zarządzający ASI.

Art. 70i. Alternatywna spółka inwestycyjna dokonuje odkupienia praw
uczestnictwa, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI tak stanowią. W takim przypadku
regulacje wewnętrzne ASI określają warunki, w jakich inwestor alternatywnej spółki inwestycyjnej może żądać odkupienia praw uczestnictwa, w tym termin, w którym powinien zgłosić żądanie odkupienia praw uczestnictwa, oraz termin, w którym
nastąpi wypłata z tytułu odkupienia tych praw.

Art. 70j. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany opracować i wdrożyć politykę
wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą
czynności istotnie wpływające na profil ryzyka zarządzającego ASI lub zarządzanych
przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym:
1) członków zarządu;
2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego
alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;
4) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności zarządzającego
ASI z prawem.
2. Do polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 47a ust. 2 i 3.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka
wynagrodzeń zarządzającego ASI, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne
i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka
niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i regulacjami wewnętrznymi ASI
oraz unijnych AFI, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie zarządzającego
ASI w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich inwestorów.

Art. 70k. 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art.
2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten
podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i
doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych
oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem
wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania
klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie
określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego.
Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego
również pomimo braku takiego wniosku.

Art. 70l. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie
zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną i unijnym AFI w sposób rzetelny
i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego
obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych alternatywnych spółek
inwestycyjnych i ich inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności
i bezpieczeństwa rynku finansowego.
2. Zarządzający ASI jest obowiązany w szczególności:
1) zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
i ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie;
2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty,
a w przypadku powstania takiego konfliktu – zapewnić ochronę interesu
inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI oraz ochronę
informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;
3) opracować i wdrożyć procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu
informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia
wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby posiadające
dostęp do tych informacji, w tym osoby kierujące działalnością zarządzającego
ASI i uczestniczące w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym alternatywnej
spółki inwestycyjnej i unijnego AFI;
4) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji,
zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych;
5) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby
posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;
6) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów
detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI;
7) w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI
stosujących dźwignię finansową AFI stosować odpowiednie procedury
zarządzania płynnością oraz opracować i wdrożyć procedury umożliwiające
monitorowanie ryzyka utraty płynności, a także regularnie przeprowadzać testy
warunków skrajnych obszaru płynności alternatywnej spółki inwestycyjnej
i unijnego AFI w warunkach normalnej płynności oraz sytuacji nadzwyczajnych
w zakresie płynności;
8) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem
inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI, zlecenia nabycia lub odkupienia ich praw uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny;
9) przeprowadzać analizę przy doborze przedmiotu lokat alternatywnej spółki
inwestycyjnej i unijnego AFI i zapewniać zgodność decyzji inwestycyjnych ze
strategią inwestycyjną, celami i profilem ryzyka danej spółki lub unijnego AFI.
3. Struktura organizacyjna zarządzającego ASI i przyjęte u niego systemy,
procedury i zasady wykonywania działalności powinny być dostosowane do jej
rozmiarów, charakteru, zakresu i stopnia złożoności.
4. W przypadku gdy w skład lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
unijnego AFI wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji,
która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402,
zarządzający ASI, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania
w najlepiej pojętym interesie inwestorów takiej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
unijnego AFI.

Art. 70m. 1. U zarządzającego ASI działa system kontroli wewnętrznej, który
sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej działalności oraz prawidłowość
sprawozdań i informacji sporządzanych przez zarządzającego ASI oraz zarządzane
przez niego alternatywne spółki inwestycyjne i unijne AFI.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) system zarządzania ryzykiem zapewniający prawidłowe identyfikowanie,
monitorowanie i pomiar wszelkich rodzajów ryzyka, na które są lub mogą być
narażone każda zarządzana alternatywna spółka inwestycyjna i każdy
zarządzany unijny AFI, i obejmujący procedury umożliwiające zarządzanie ich
płynnością;
2) system nadzoru zgodności działalności z prawem służący zapewnieniu
zgodności działalności zarządzającego ASI z przepisami prawa oraz regulacjami
wewnętrznymi obowiązującymi u tego zarządzającego, regulacjami
wewnętrznymi ASI alternatywnej spółki inwestycyjnej albo regulacjami
wewnętrznymi unijnego AFI, którymi zarządza;
3) system audytu wewnętrznego służący weryfikacji systemów oraz regulacji
wewnętrznych obowiązujących u tego zarządzającego i regulacji wewnętrznych
ASI według kryterium prawidłowości i skuteczności wypełniania obowiązków
zarządzającego ASI oraz eliminacji nieprawidłowości w tych systemach
i regulacjach.
3. Przyjęty u zarządzającego ASI system zarządzania ryzykiem powinien:
1) zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów zarządzanych przez
niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI nie była oparta
wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje
ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie
agencji ratingowych;
2) ustanawiać system limitów wewnętrznych dla każdej zarządzanej alternatywnej
spółki inwestycyjnej i każdego zarządzanego unijnego AFI, w tym dotyczących
stosowania dźwigni finansowej AFI;
3) zapewniać dostosowanie profilu ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej
i unijnego AFI do ich wielkości i struktury ich portfela oraz do ich strategii
i celów inwestycyjnych;
4) zapewniać spójność profilu płynności i polityki odkupywania praw uczestnictwa
oraz strategii inwestycyjnej danej alternatywnej spółki inwestycyjnej i danego
unijnego AFI.

Art. 70n. 1. Kapitał początkowy na wykonywanie działalności:
1) zewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych
równowartość 125 000 euro,
2) wewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych
równowartość 300 000 euro
– przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia
na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
2. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego
w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego
zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten
wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz
kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Art. 70o. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału
własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów
ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych poniesionych w poprzednim roku
obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie
art. 225 ust. 2a, a jeżeli zarządzający ASI nie prowadził działalności lub prowadził ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych określonych w analizie
ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 70s ust. 3 pkt 7.
2. Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału własnego na
poziomie nie niższym niż określony w art. 70n ust. 1.
3. Od chwili, gdy wartość aktywów zarządzanych alternatywnych spółek
inwestycyjnych przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na
dzień wystąpienia zdarzenia, zarządzający ASI jest obowiązany niezwłocznie
zwiększyć poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową stanowiącą 0,02% różnicy
między sumą wartości aktywów tych spółek a kwotą stanowiącą równowartość
w złotych 250 000 000 euro.
4. Zarządzający ASI nie ma obowiązku zwiększenia poziomu kapitału własnego,
o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego i kwoty dodatkowej,
o których mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość
10 000 000 euro.
5. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 3
i 4, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystąpienia zdarzenia.
6. Zarządzający ASI jest obowiązany, z uwzględnieniem art. 12–
15 rozporządzenia 231/2013:
1) zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową –
odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec zarządzającego ASI z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z
zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną, albo
2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków
związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną.
7. O zmniejszeniu wartości kapitału własnego poniżej poziomu określonego
w ust. 1 zarządzający ASI zawiadamia niezwłocznie Komisję. Komisja może cofnąć
zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, jeżeli wartość
jego kapitału własnego nie zostanie, w terminie 3 miesięcy, uzupełniona do
wymaganego poziomu.
8. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego zarządzającego
ASI ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 lub 6, zarządzający ASI jest obowiązany zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.
9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą
ochronę interesu inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych, określi,
w drodze rozporządzenia, rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty
ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70p. 1. Aktywa zarządzającego ASI stanowiące pokrycie kapitału
własnego, w wysokości określonej zgodnie z art. 70o, są lokowane w sposób
zapewniający odpowiednią płynność i bezpieczeństwo.
2. W przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI ograniczenie, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej – do wysokości
określonej zgodnie z art. 70o.

Art. 70q. 1. Kapitał zakładowy zarządzającego ASI może pochodzić wyłącznie
ze źródeł udokumentowanych.
2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego zewnętrznie zarządzającego ASI lub
na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.
3. Środki na pokrycie kapitału zakładowego wewnętrznie zarządzającego ASI,
do wysokości określonej w art. 70o ust. 1, lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić
z pożyczki lub kredytu.
4. Akcje zarządzającego ASI mogą być wyłącznie imienne, chyba że są
zdematerializowane.

Art. 70r. 1. Zarządzający ASI zawiadamia Komisję o istotnych zmianach
w strukturze akcjonariuszy.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie firmy (nazwy),
siedziby i adresu albo danych osobowych podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, w związku z nabyciem
lub objęciem akcji, przekroczył odpowiednio 10%, 33% lub 50% albo, w związku ze
zbyciem akcji, spadł poniżej takiego progu.
3. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania
zarządzającym ASI, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał
prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych
w ust. 2, lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na zarządzającego ASI,
Komisja może, w drodze decyzji:
1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz
warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, lub
2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez ten podmiot, przy
czym przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego
zakazu, przepisy art. 54h ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, są natychmiast wykonalne.
5. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wykonywanie
przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji zarządzającego ASI
jest bezskuteczne.
6. Uchwała walnego zgromadzenia zarządzającego ASI jest nieważna, jeżeli przy
jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja
wydała decyzję w przedmiocie zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że
uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez
uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek
handlowych stosuje się odpowiednio.
7. Na wniosek akcjonariusza Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu
wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej
decyzji.

Art. 70s. 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności
przez zarządzającego ASI może złożyć:
1) spółka kapitałowa w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić
działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2) spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki
inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki
do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność
jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2. Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek
handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas
rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności
przez zarządzającego ASI załącza się:
1) statut lub umowę spółki;
2) odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której
mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;
3) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru
Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki
określone w art. 70d ust. 3;
4) w przypadku akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale
zakładowym wnioskodawcy, będących:
a) osobami fizycznymi – dane osobowe tych osób, informacje
o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej
działalności gospodarczej,
b) osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej – informację na temat wykonywanej działalności
gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie
jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego
sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich
aktualną sytuację finansową;
5) informacje o podmiotach dominujących i podmiotach zależnych wobec
akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym
wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska,
siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opis wykonywanej działalności
gospodarczej;
6) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania –
w przypadku spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywała inną
działalność przed złożeniem wniosku;
7) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez
okres roku;
8) regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby
naruszać interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub interes
nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej
lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym;
9) opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 70j ust. 1;
10) dane osobowe osób, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnej
spółki inwestycyjnej, zatrudnionych u wnioskodawcy lub w podmiotach, którym
na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, wnioskodawca zlecił
zarządzanie portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
jego częścią lub zarządzanie ryzykiem, wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń
zawodowych tych osób oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
11) plan działalności obejmujący:
a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,
b) schemat oraz opis organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów
centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie,
c) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem
alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności
kapitałów własnych zarządzającego ASI, polityki wynagrodzeń, konfliktów
interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów
zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania
wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych,
publikacyjnych i sprawozdawczych,
d) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków
lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń
telekomunikacyjnych;
12) informacje o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, jakimi wnioskodawca
zamierza zarządzać, obejmujące:
a) strategie inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej,
b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania
alternatywną spółką inwestycyjną, która jest funduszem funduszy,
c) opis polityki zarządzającego ASI w zakresie korzystania przez alternatywną
spółkę inwestycyjną z dźwigni finansowej AFI,
d) profile ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej,
e) wskazanie AFI podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku zamiaru
zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która działa jako AFI
powiązany,
f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania
unijnym AFI lub alternatywną spółką inwestycyjną z siedzibą w państwie
należącym do EEA;
13) informacje o związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną
czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone
przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:
a) opis powierzanych czynności,
b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę
zagranicznego, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie
czynności,
c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub
przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,
d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności;
14) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym wnioskodawca zamierza
powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa
w art. 70g ust. 1;
15) informacje i dokumenty dotyczące danej alternatywnej spółki inwestycyjnej,
którą wnioskodawca będzie zarządzać po uzyskaniu zezwolenia, obejmujące:
a) umowę lub statut spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną –
w przypadku gdy prowadzi ona działalność w formie określonej w art. 8a
ust. 2 pkt 2,
b) regulacje wewnętrzne ASI,
c) informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym
przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,
d) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności przyjętych w regulacjach
wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki
inwestycyjnej z przepisami dotyczącymi rachunkowości, a także
o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią
inwestycyjną – w przypadku gdy zamierzone jest wprowadzanie
alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu wśród klientów detalicznych,
e) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza
alternatywnej spółki inwestycyjnej,
f) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną
wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
g) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie.
4. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI spółka załącza dodatkowo oświadczenie o niewystępowaniu
powiązań, o których mowa w art. 70t ust. 3, a w przypadku występowania takich
powiązań – informację o powiązaniach obejmującą:
1) firmy (nazwy), siedziby i adresy zarządzających z UE, spółek zarządzających,
zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów
prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia
w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi
spółka jest powiązana;
2) określenie rodzaju powiązań;
3) wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia
podmiotom, o których mowa w pkt 1, oraz organów państw członkowskich,
które nadzorują ich działalność.
5. Opisy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 10, powinny uwzględniać kwalifikacje
i doświadczenia zawodowe w zakresie poszczególnych strategii inwestycyjnych
alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a.
6. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio
akcje wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym
wnioskodawcy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania
alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI, przestrzegania zasad
uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki,
Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej
tej osoby.

Art. 70t. 1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI.
2. Rozpoczęcie przez zarządzającego ASI działalności na terytorium państw
członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu
XII.
3. Przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa
członkowskiego, jeżeli zarządzający ASI byłby:
1) podmiotem zależnym od zarządzającego z UE, spółki zarządzającej,
zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu
prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia
w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
2) podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zarządzającego z UE,
spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej,
podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia
w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność
reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;
3) kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują
zarządzającego z UE, spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną,
instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową
posiadający zezwolenie w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący
działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.
4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej lub osoby,
o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 10, mogą wykonywać działalność
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także
gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których
mowa w art. 70d ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których mowa
w art. 70d ust. 3;
3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje zarządzającego ASI
w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się
niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką
inwestycyjną, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego
zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki;
4) pozostawanie zarządzającego ASI w bliskich powiązaniach z innym podmiotem
mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad
zarządzającym ASI lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub
niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub
zamieszkania tego podmiotu.
5. Komisja może odmówić wydania zezwolenia, w przypadku gdy opinia,
o której mowa w ust. 3, jest negatywna.

Art. 70u. 1. Przepisy art. 70d, art. 70e, art. 70g, art. 70h, art. 70j, art. 70l,
art. 70m, art. 70n, art. 70p i art. 70q stosuje się odpowiednio do spółki ubiegającej się
o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.
2. Przepisu art. 70q nie stosuje się do spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2,
ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała
działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości
akcjonariuszy, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.

Art. 70v. 1. Zarządzający ASI powiadamia Komisję o planowanej istotnej
zmianie warunków wykonywania działalności określonych w dokumentach, o których
mowa w art. 70s ust. 3 pkt 1, 9 i 11–13.
2. Zarządzający ASI może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od otrzymania
powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej
zakresu.
3. Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji,
w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa lub
prowadziłaby do wykonywania przez zarządzającego ASI działalności z naruszeniem
zasad uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez
zarządzającego ASI.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.
5. W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej
zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem
Komisja powiadomi zarządzającego ASI o przedłużeniu, nie więcej jednak niż
o miesiąc.

Art. 70w. 1. Z zastrzeżeniem art. 238b, zewnętrznie zarządzający ASI
powiadamia Komisję o każdej alternatywnej spółce inwestycyjnej, którą zamierza
zarządzać, dołączając do powiadomienia dotyczące tej spółki informacje i dokumenty,
o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 14 i 15, a w przypadku gdy byłyby one tożsame
z dokumentem lub informacją uprzednio przekazanymi Komisji – oświadczenie
o aktualności danego dokumentu lub informacji.
2. Zarządzający ASI może rozpocząć zarządzanie daną spółką po upływie
miesiąca od dnia otrzymania przez Komisję kompletnego powiadomienia.

Art. 70x. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI
wygasa:
1) z chwilą ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;
2) gdy zarządzający ASI przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie
rozpocznie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI;
3) gdy zarządzający ASI przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził
działalności objętej tym zezwoleniem.
2. Od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zewnętrznie zarządzającego ASI lub od dnia wydania decyzji o cofnięciu tego
zezwolenia alternatywna spółka inwestycyjna jest reprezentowana przez
depozytariusza. W tym czasie spółka ta nie może być wprowadzana do obrotu,
z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej
prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 1, chyba że
w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia zostanie
dokonana zmiana statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie przedmiotu jej działalności, w wyniku której spółka ta nie będzie wypełniać definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego.
4. Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej
prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2, jeżeli w terminie
3 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI lub od dnia cofnięcia takiego zezwolenia inny zarządzający ASI
lub zarządzający z UE nie przejmie zarządzania tą spółką.

Art. 70y. 1. Do rozwiązania alternatywnej spółki inwestycyjnej stosuje się
przepisy Kodeksu spółek handlowych, z tym że:
1) rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji;
2) likwidatorem spółki jest depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3) o złożeniu do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie alternatywnej spółki
inwestycyjnej z rejestru likwidator niezwłocznie informuje Komisję.
2. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.

3. Przepisów art. 273 i art. 460 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
Art. 70z. Zarządzający ASI przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne
nośniki informacji dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza.
Przepisy art. 69 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku wygaśnięcia lub
cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI
dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące takiej spółki przechowuje
i archiwizuje jej depozytariusz.

Art. 70za. Zarządzający ASI mogą być członkami izby, o której mowa w art. 70,
jeżeli statut izby tak stanowi. W takim przypadku zadania izby określone w art. 70
ust. 2 odnoszą się również do alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających
ASI.

Art. 70zb. 1. Działalność określona w art. 70e ust. 1 nie wymaga uzyskania
zezwolenia Komisji i może być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI, jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli
inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać
lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza, z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami,
które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być
odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty
500 000 000 euro.
2. Równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1 ustala się przy
zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień roboczy poprzedzający:
1) dzień złożenia wniosku – w przypadku podmiotu ubiegającego się o wpis do
rejestru zarządzających ASI;
2) dzień przyjęty jako dzień obliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi
zarządza – w przypadku zarządzającego ASI wpisanego do rejestru
zarządzających ASI.
3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o przyjętym dniu
obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego
alternatywnej spółki inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego zmianie.
4. Do zarządzającego ASI, który wykonuje działalność określoną w art. 70e
ust. 1 bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI nie
stosuje się przepisów art. 70ba–70bd, art. 70d, art. 70f ust. 3–12, art. 70g–70j,
art. 70l–70r oraz przepisów działów IIIb, IV, XII i XIII.
5. Działalność określona w art. 70e ust. 1 może być wykonywana przez
zarządzającego ASI, który spełnia warunki określone w ust. 1, na podstawie
zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, jeżeli wystąpi on
o takie zezwolenie. W takim przypadku przepisu ust. 4 nie stosuje się.
6. Rejestr zarządzających ASI prowadzi Komisja.

Art. 70zc. 1. Komisja dokonuje wpisu zarządzającego ASI do rejestru
zarządzających ASI na wniosek:
1) spółki kapitałowej w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić
działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;
2) spółki kapitałowej, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki
inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki
do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność
jako zewnętrznie zarządzający ASI.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem
art. 5 rozporządzenia 231/2013, załącza się:
1) statut lub umowę spółki;
2) odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której
mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;
3) dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak
również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę
działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru
Karnego;
4) opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych
spółek, którymi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujący:
a) planowaną łączną wartość aktywów wchodzących w skład portfeli
inwestycyjnych tych spółek,
b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej każdej z tych
spółek;
5) adres siedziby zarządzającego ASI.
3. Komisja, w drodze decyzji, odmawia wpisu zarządzającego ASI do rejestru
zarządzających ASI, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami ust. 2 oraz art. 5 rozporządzenia 231/2013 lub ze stanem
faktycznym albo wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony;
2) z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że
wnioskodawca lub osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogą wykonywać
działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
4. Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek
handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas
rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70zd. 1. Wpisowi do rejestru zarządzających ASI podlega:
1) firma (nazwa) i adres siedziby zarządzającego ASI;
2) w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI – firma (nazwa) i adres siedziby
każdej zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej.
2. Rejestr zarządzających ASI jest jawny.
3. Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI
zgłasza do tego rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza
zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) wraz z opisem jej
polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta
oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b.
4. Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI niezwłocznie
informuje Komisję o zmianie danych określonych w ust. 1, w tym o zaprzestaniu
zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do tego rejestru,
a w przypadku gdy jest ono związane z przejęciem zarządzania alternatywną spółką
inwestycyjną przez inny podmiot – wskazuje równocześnie firmę (nazwę) i adres
siedziby tego podmiotu.

Art. 70ze. 1. Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI
zapewnia, z uwzględnieniem art. 2 ust. 6 oraz art. 3 rozporządzenia 231/2013,
monitorowanie łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli
inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, oraz jej
obliczanie co najmniej raz na 12 miesięcy.
2. W przypadku gdy łączna wartość aktywów, o której mowa w ust. 1,
przekroczy próg określony w art. 70zb ust. 1 i przekroczenie to nie będzie miało
charakteru tymczasowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 231/2013,
zarządzający ASI:
1) niezwłocznie informuje Komisję o przekroczeniu;
2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przekroczenia:
a) składa wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI zgodnie z art. 70s albo
b) zaprzestaje wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi
spółkami inwestycyjnymi i informuje o tym niezwłocznie Komisję,
wskazując datę zaprzestania wykonywania tej działalności.
3. W przypadku niezłożenia w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2
lit. a, Komisja wydaje decyzję o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru
zarządzających ASI.

Art. 70zf. 1. Komisja wykreśla zarządzającego ASI z rejestru zarządzających
ASI z urzędu w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;
2) niewykonywania działalności zarządzania ASI przez okres kolejnych
12 miesięcy;
3) wydania zgodnie z art. 70ze ust. 3 albo art. 229a ust. 2 ostatecznej decyzji
o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI;
4) uzyskania przez zarządzającego ASI zezwolenia na wykonywanie działalności
przez zarządzającego ASI;
5) poinformowania Komisji przez zarządzającego ASI o zaprzestaniu
wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami
inwestycyjnymi w związku z niemającym charakteru tymczasowego
przekroczeniem progu, o którym mowa w art. 70ze ust. 2.
2. Na wniosek zarządzającego ASI, który nie zarządza żadną alternatywną spółką
inwestycyjną, Komisja wykreśla go z rejestru zarządzających ASI przed upływem
terminu określonego w ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku wykreślenia zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI
zgodnie z ust. 1 pkt 1–3 przepisy art. 70x ust. 3 i 4 oraz art. 70y stosuje się
odpowiednio.

Art. 70zg. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zarządzających ASI przez Komisję,
w tym sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając
zapewnienie sprawności postępowania.

Art. 70zj. 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku przejęcia przez
fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanym
emitentem, z wyjątkiem przejęcia kontroli nad:
1) mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
2) spółką celową specjalnego przeznaczenia, której przeważającym przedmiotem
działalności jest nabywanie nieruchomości w celach inwestycyjnych
i zarządzanie nimi.
2. Przez użyte w niniejszym dziale określenia:
1) spółka nienotowana na rynku regulowanym – rozumie się spółkę, której papiery
wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
2) notowany emitent – rozumie się podmiot emitujący we własnym imieniu akcje
lub inne papiery wartościowe o charakterze udziałowym dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym;
3) fundusz – rozumie się specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz
inwestycyjny zamknięty, alternatywną spółkę inwestycyjną oraz unijny AFI,
które są zarządzane przez odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI;
4) porozumienie – rozumie się pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania, zbywania lub posiadania praw udziałowych w innym podmiocie,
zgodnego wykonywania prawa głosu z posiadanych w nim praw udziałowych
lub prowadzenia w nim trwałej polityki finansowej i operacyjnej;
5) kontrola – rozumie się w odniesieniu do:
a) spółki nienotowanej na rynku regulowanym – posiadanie więcej niż 50%
ogólnej liczby głosów w takiej spółce,
b) notowanego emitenta – bycie podmiotem dominującym wobec takiego
emitenta;
6) przejęcie kontroli – rozumie się doprowadzenie do uzyskania kontroli:
a) indywidualnie przez fundusz,
b) wspólnie przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo
towarzystwo albo tego samego zarządzającego ASI, gdy fundusze te łączy
porozumienie,
c) przez fundusz na podstawie porozumienia między towarzystwem lub
zarządzającym ASI, które nim zarządzają, i co najmniej jednym innym
towarzystwem, zarządzającym ASI lub zarządzającym z UE.
3. Do ustalenia udziału głosów, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, przyjmuje
się wszystkie udziały, z którymi jest związane prawo głosu w spółce, znajdujące się
w posiadaniu funduszu oraz podmiotu, nad którym sprawuje on kontrolę, lub
podmiotów posiadających akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz
funduszu lub podmiotu, nad którym fundusz sprawuje kontrolę.

Art. 70zk. 1. Towarzystwo i zarządzający ASI każdorazowo zawiadamiają
Komisję o osiągnięciu lub przekroczeniu przez zarządzany fundusz, który posiada,
nabywa lub zbywa udziały lub akcje w spółce nienotowanej na rynku regulowanym, progu odpowiednio 10%, 20%, 30%, 50% lub 75% głosów w ogólnej liczbie głosów w tej spółce oraz o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej tych progów.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym towarzystwo albo
zarządzający ASI dowiedzieli się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Art. 70zl. 1. O przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na
rynku regulowanym towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają tym
funduszem, zawiadamiają w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia kontroli:
1) Komisję;
2) spółkę nienotowaną na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę;
3) wspólników lub akcjonariuszy spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad
którą fundusz przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne
towarzystwu albo zarządzającemu ASI.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacje o liczbie udziałów w kapitale zakładowym spółki nienotowanej na
rynku regulowanym posiadanych po przejęciu kontroli oraz o liczbie głosów
wynikającej z posiadania akcji lub udziałów i ich procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów;
2) informacje o warunkach, na jakich przejęto kontrolę, w tym informacje
o podmiotach, które w wyniku czynności prawnej dokonanej z przejmującym
kontrolę będą uprawnione do wykonywania prawa głosu w spółce nienotowanej
na rynku regulowanym;
3) datę przejęcia kontroli;
4) dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, które zarządzają funduszem
przejmującym kontrolę;
5) opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy
towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a spółką nienotowaną na
rynku regulowanym albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;
6) opis zasad udostępniania informacji spółce nienotowanej na rynku regulowanym
oraz innym podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.
3. Towarzystwo oraz zarządzający ASI, o których mowa w ust. 1, dodatkowo
przekazują:
1) Komisji, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz uczestnikom albo
inwestorom funduszu – informacje dotyczące źródeł pochodzenia środków
finansowania działań, których skutkiem jest przejęcie kontroli;
2) spółce nienotowanej na rynku regulowanym i wspólnikom albo akcjonariuszom,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 –
informacje o zamiarach dotyczących dalszego prowadzenia działalności tej
spółki, w tym informacje mające istotny wpływ na stan zatrudnienia oraz
warunki pracy i płacy w tej spółce.
4. Towarzystwo oraz zarządzający ASI występują w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 1, skierowanym do spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad
którą fundusz przejął kontrolę, o niezwłoczne:
1) poinformowanie przedstawicieli pracowników spółki nienotowanej na rynku
regulowanym, a w przypadku ich braku, pracowników tej spółki o przejęciu
kontroli nad tą spółką,
2) przekazanie przedstawicielom pracowników spółki nienotowanej na rynku
regulowanym, a w przypadku ich braku, pracownikom tej spółki informacji,
o których mowa w ust. 2, i udostępnienie im informacji, o których mowa w ust. 3
pkt 2, o ile z odrębnych przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie
– zgodnie z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 70zm. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają
funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem, niezwłocznie
przekazują:
1) Komisji,
2) notowanemu emitentowi, nad którym fundusz przejął kontrolę,
3) wspólnikom albo akcjonariuszom notowanego emitenta, nad którym fundusz
przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne towarzystwu lub
zarządzającemu ASI
– informacje związane z przejęciem kontroli.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, którzy zarządzają funduszem
przejmującym kontrolę;
2) opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy
towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a notowanym emitentem,
albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;
3) opis zasad udostępniania informacji notowanemu emitentowi oraz innym
podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.
3. Towarzystwo albo zarządzający ASI, przekazując notowanemu emitentowi
informacje, o których mowa w ust. 1, występują o niezwłoczne przekazanie tych
informacji pracownikom tego emitenta lub ich przedstawicielom, zgodnie
z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o ile z odrębnych
przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do towarzystwa ani zarządzającego ASI,
którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem,
w zakresie, w jakim informacje określone w ust. 2 zostały ujawnione wraz
z zawiadomieniem składanym zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Art. 70zn. 1. Towarzystwo oraz zarządzający ASI, którzy zarządzają funduszem
przejmującym kontrolę nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub nad
notowanym emitentem, są obowiązani, w okresie 24 miesięcy od dnia przejęcia
kontroli, zapobiegać wyprzedaży aktywów odpowiednio tej spółki albo tego emitenta.
2. Zapobieganie wyprzedaży aktywów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zakaz wykonywania praw z akcji lub udziałów w spółce nienotowanej na rynku
regulowanym lub w notowanym emitencie oraz innych czynności prawnych,
w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio dokonaniem:
a) wypłat wynikających z prawa do udziału w zysku spółki nienotowanej na
rynku regulowanym lub notowanego emitenta, w szczególności wypłat
kwot wynikających z podziału zysku, odsetek od akcji, oraz zaliczek na
poczet takich wypłat,
b) obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji, nabycia
udziałów lub akcji własnych spółki nienotowanej na rynku regulowanym
lub notowanego emitenta,
c) zwrotu dopłat, o których mowa w art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) obowiązek podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań
mających na celu zapobieżenie skutkom określonym w pkt 1.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą:
1) wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę
nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w kwocie
przekraczającej wartość różnicy między wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości
kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, w zakresie, w jakim ustawa,
statut albo umowa tej spółki lub tego emitenta pozwalają na użycie tych
kapitałów;
2) wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę
nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w zakresie,
w jakim kwota przeznaczona do podziału między wspólników albo
akcjonariuszy nie przekracza zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do
podziału, oraz pomniejszonego o kwotę niepokrytych strat z lat ubiegłych,
wartości bilansowej udziałów albo akcji własnych oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą, statutem albo umową tej spółki lub tego emitenta powinny być
przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitały
rezerwowe;
3) nabycia przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego
emitenta lub na rzecz tej spółki lub tego emitenta udziałów albo akcji własnych
– w zakresie, w jakim takie nabycie jest dopuszczalne na podstawie odrębnych
przepisów, o ile wartość nabywanych udziałów albo akcji łącznie z wartością
udziałów albo akcji uprzednio nabytych przez tę spółkę lub tego emitenta lub
nabytych na jej rzecz lub na jego rzecz nie będzie przekraczać wartości różnicy
pomiędzy wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania
finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości
wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości kapitału zapasowego
i kapitałów rezerwowych w zakresie, w jakim ustawa, statut albo umowa tej
spółki pozwalają na użycie tych kapitałów;
4) obniżenia kapitału zakładowego w granicach dozwolonych ustawą – jeżeli
obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub
przeniesienie określonych kwot do kapitałów rezerwowych, pod warunkiem że
w wyniku tej operacji wartość kapitałów rezerwowych nie przekroczy 10%
obniżonego kapitału zakładowego.

Art. 71. 1. Towarzystwo, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej
umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, ustanawia
jednego depozytariusza dla każdego funduszu inwestycyjnego.
2. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego
można zawrzeć wyłącznie z:
1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej
100 000 000 zł;
2) oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co
najmniej 100 000 000 zł;
3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.
3. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego
zamkniętego można zawrzeć również z firmą inwestycyjną uprawnioną do
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97
ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej
równowartość w złotych 730 000 euro.
4. Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 3,
jest ustalana zgodnie z art. 98 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 72. 1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie
funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83, art. 85–
90 i art. 92–97 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmują:
1) przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;
2) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;
3) zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były
przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych
prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków
zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;
4) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu
inwestycyjnego;
5) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz
emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało
się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;
6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu
inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz
kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;
7) zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość
aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat
inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu
inwestycyjnego;
8) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane
w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;
9) wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne
z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;
10) weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami
prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem
w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu
uczestników.
2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159, depozytariusz oprócz
rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z subfunduszy.
3. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie
obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8, co najmniej przez stałą
kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz
nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem
funduszu.
4. Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie
może wykonywać innych czynności dotyczących tego funduszu lub towarzystwa,
które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, funduszem
inwestycyjnym, towarzystwem lub uczestnikami funduszu inwestycyjnego,
w szczególności pełnić funkcji prime brokera, chyba że:
1) oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego od wykonywania innych czynności,
których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz
2) zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami
interesów, a także informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych
przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Art. 72a. 1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz
uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania
funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której
mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego
sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – przeciwko tej spółce albo
przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania tym funduszem
i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki
zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ust. 1 albo z art. 276e
ust. 1.
2. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek
uczestnika funduszu.
3. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub
radcy prawnemu.
4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), koszty procesu
ponosi uczestnik funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego uczestnika,
które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.
5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia
powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym uczestnika, nie później niż w terminie
trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez uczestnika.
6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku uczestników
funduszu inwestycyjnego, a szkoda każdego z uczestników spowodowana jest
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków
towarzystwa, spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych uczestników funduszu, depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w statucie
funduszu sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości oraz na swojej
stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz
o możliwości zgłaszania przez uczestników depozytariuszowi wniosków
o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
7. Depozytariusz może żądać od towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza
i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – od spółki
zarządzającej albo zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a lub
art. 46, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub
dokonywanie wyceny aktywów funduszu, biegłego rewidenta funduszu, agenta emisji
prowadzącego zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów inwestycyjnych oraz podmiotu
prowadzącego rejestr uczestników albo rachunki papierów wartościowych albo
rachunki zbiorcze, na których zapisywane są certyfikaty inwestycyjne, informacji
niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.

Art. 72b. 1. Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi,
stanowiące aktywa funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 5 i art. 5a ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach papierów
wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.
2. Aktywa funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane
na rachunku papierów wartościowych, są przechowywane przez depozytariusza.
3. Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa
funduszu inwestycyjnego, które ze względu na ich istotę nie mogą być
przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze
aktywów funduszu.
4. Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień funduszu
inwestycyjnego do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji
i dokumentów przekazanych przez towarzystwo lub fundusz, a jeżeli jest to możliwe
– również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz innych
ewidencji.
5. W przypadku gdy środki pieniężne funduszu inwestycyjnego są
przechowywane przez depozytariusza na rzecz funduszu na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być
przechowywane inne środki poza tymi, które są należne funduszowi.
6. Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny
rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3.

Art. 73. 1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być
członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.
1a. Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków
określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym
zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.
2. Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa będącego organem
funduszu inwestycyjnego, którego aktywa rejestruje, ani spółki zarządzającej lub
zarządzającego z UE, którzy zarządzają takim funduszem i prowadzą jego sprawy.
3. Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie
zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz
będący podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa świadomie zaniechał
wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy
o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Art. 74. 1. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu
inwestycyjnego oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji
między funduszem inwestycyjnym a depozytariuszem, niezbędnych depozytariuszowi
do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób
kalkulacji kosztów obciążających fundusz.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może wyłączyć albo ograniczyć
obowiązków depozytariusza określonych w ustawie.

Art. 75. 1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a.
2. Depozytariusz odpowiada wobec funduszu inwestycyjnego za utratę
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, stanowiących aktywa
funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2.
3. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być
wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza
funduszu inwestycyjnego.
4. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 72b
ust. 1, stanowiącego aktywa funduszu inwestycyjnego lub aktywa funduszu, o którym
mowa w art. 72b ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca funduszowi
inwestycyjnemu taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę
odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże,
z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, że utrata
instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego
niezależnych.
6. Uczestnicy funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza
bezpośrednio lub po udzieleniu towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

Art. 76. Fundusz inwestycyjny lub depozytariusz mogą rozwiązać umowę
o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, za
wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy
wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję.

Art. 77. Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie
o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego albo wykonuje je
nienależycie, fundusz inwestycyjny może rozwiązać umowę, za wypowiedzeniem,
w terminie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy fundusz zawiadamia
niezwłocznie Komisję.

Art. 78. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości
depozytariusza, fundusz inwestycyjny niezwłocznie dokonuje zmiany depozytariusza.
Przepisu art. 76 nie stosuje się.

Art. 79. 1. Zmiana depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający
nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 ust. 1.
2. Depozytariusz, z którym rozwiązano umowę o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego, jest obowiązany wydać depozytariuszowi,
z którym fundusz inwestycyjny zawarł taką umowę, rejestr aktywów, przechowywane
aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokumenty związane z wykonywaniem
obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 w terminach uzgodnionych przez strony,
jednakże bez zbędnej zwłoki.

Art. 80. 1. Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.
2. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest
publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1,
nie jest wymagana.

Art. 81. Przechowywane przez depozytariusza aktywa funduszu inwestycyjnego
albo wpłaty dokonane na rachunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 130 ust. 1,
nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi oraz
nie wchodzą do masy upadłości depozytariusza i nie mogą być objęte postępowaniem
restrukturyzacyjnym.

Art. 81a. W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu
inwestycyjnego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, depozytariusz
tego funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zawierają
w formie pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji, która
powinna określać w szczególności:
1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu w odniesieniu do
poszczególnych klas aktywów funduszu inwestycyjnego;
2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego,
prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, memorandum
informacyjnego lub warunków emisji, w szczególności w zakresie odnoszącym
się do obowiązków depozytariusza;
3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania
działalności spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE oraz depozytariusza,
z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji
przekazywanych przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, w tym
przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w miejscu wykonywania
działalności przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE;
4) opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE
wypełniania obowiązków przez depozytariusza;
5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu;
6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.

Art. 81b. 1. Zarządzający ASI, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej
umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,
ustanawia jednego depozytariusza dla każdej zarządzanej alternatywnej spółki
inwestycyjnej.
2. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki
inwestycyjnej można zawrzeć wyłącznie z:
1) bankiem krajowym;
2) oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa
w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej
kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych
730 000 euro;
4) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.
3. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki
inwestycyjnej można zawrzeć również z prime brokerem działającym w charakterze
kontrahenta takiej spółki, jeżeli:
1) oddzieli on pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji
depozytariusza od wykonywania swoich funkcji w charakterze prime brokera
oraz
2) zapewni on właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz
zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki
inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.
4. Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 2
pkt 3, jest ustalana zgodnie z art. 98 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Art. 81c. 1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie
funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83,
art. 85–90 i art. 92–97 rozporządzenia 231/2013, obejmują:
1) przechowywanie aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;
2) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3) zapewnienie, aby środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej były
przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych
prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków
zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie
wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym
wymaganiom;
4) zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych
alternatywnej spółki inwestycyjnej;
5) zapewnienie, aby wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu
i odkupywanie praw uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa
i regulacjami wewnętrznymi ASI;
6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów alternatywnej spółki
inwestycyjnej następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz
kontrolowanie terminowości rozliczania umów z inwestorami alternatywnej
spółki inwestycyjnej;
7) zapewnienie, aby wartość aktywów netto i wartość prawa uczestnictwa
alternatywnej spółki inwestycyjnej była obliczana zgodnie z przepisami prawa
i regulacjami wewnętrznymi ASI;
8) zapewnienie, aby dochody alternatywnej spółki inwestycyjnej były
wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi ASI;
9) wykonywanie poleceń alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzającego
ASI, chyba że są sprzeczne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi ASI;
10) weryfikowanie zgodności działania alternatywnej spółki inwestycyjnej
z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi ASI w zakresie innym niż
wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu inwestorów.
2. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI
oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI wykonywanie przez
alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI czynności, o których
mowa w ust. 1 pkt 3–8 i 10, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych
i prawnych dokonywanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz
zarządzającego ASI, a także nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych
czynności z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami
wewnętrznymi zarządzającego ASI.
3. Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza nie może wykonywać innych
czynności dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI,
które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, tą spółką, jej inwestorami
lub zarządzającym ASI, chyba że:
1) oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji
depozytariusza od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może
powodować powstanie konfliktu interesów, oraz
2) zapewni właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz
zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki
inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Art. 81d. 1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz
inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej przeciwko zewnętrznie
zarządzającemu ASI albo zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania
alternatywną spółką inwestycyjną.
2. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek
inwestora detalicznego.
3. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub
radcy prawnemu.
4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, koszty procesu ponosi inwestor detaliczny, z wyjątkiem
kosztów zastępstwa procesowego inwestora, które w przypadku przegrania procesu
ponosi depozytariusz.
5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia
powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym inwestora detalicznego, nie później
niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.
6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku inwestorów
detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, a szkoda każdego z inwestorów
spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych
obowiązków zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, i w ocenie
depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych
inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, depozytariusz ogłasza na
swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa
w ust. 1, oraz o możliwości zgłaszania przez inwestorów detalicznych
depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
7. Depozytariusz może żądać od zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE,
podmiotów, o których mowa w art. 70g, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie
ksiąg rachunkowych alternatywnej spółki inwestycyjnej lub dokonywanie wyceny
aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz biegłego rewidenta alternatywnej
spółki inwestycyjnej informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 81e. 1. Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi,
stanowiące aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w art. 5
i art. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach
papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.
2. Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym instrumenty finansowe,
które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, są
przechowywane przez depozytariusza.
3. Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa
alternatywnej spółki inwestycyjnej, które ze względu na ich istotę nie mogą być
przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze
aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.
4. Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień alternatywnej
spółki inwestycyjnej do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji
i dokumentów przekazanych przez tę spółkę lub zarządzającego ASI, a jeżeli jest to
możliwe – również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz
innych ewidencji.
5. W przypadku gdy środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej są
przechowywane przez depozytariusza na rzecz tej spółki na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych
prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być
przechowywane inne środki poza tymi, które są należne alternatywnej spółce
inwestycyjnej.
6. Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny
rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie uzyska uprzedniej zgody
alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 81f. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki
inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013, określa
szczegółowe obowiązki depozytariusza i alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
zarządzającego ASI oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji
między tą spółką lub zarządzającym ASI a depozytariuszem, niezbędnych
depozytariuszowi do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie
depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających alternatywną spółkę
inwestycyjną lub zarządzającego ASI związanych z wykonywaniem przez
depozytariusza jego działalności. Przepis art. 74 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 81g. 1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 81c ust. 1 oraz
art. 81d.
2. Depozytariusz odpowiada wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 81e ust. 1, stanowiących aktywa
tej spółki oraz aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w art. 81e
ust. 2.
3. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być
wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza
alternatywnej spółki inwestycyjnej.
4. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 81e
ust. 1, stanowiącego aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub aktywa
alternatywnej spółki inwestycyjnej, o którym mowa w art. 81e ust. 2, depozytariusz
niezwłocznie zwraca tej spółce taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo
albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.
5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże,
z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.
6. Zarządzający ASI jest obowiązany dochodzić od depozytariusza alternatywnej
spółki inwestycyjnej roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego
wykonania przez depozytariusza umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
alternatywnej spółki inwestycyjnej.
7. Zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów alternatywnej spółki
inwestycyjnej za szkody poniesione przez nich wskutek niewywiązania się przez niego
z obowiązku określonego w ust. 6.

Art. 81h. 1. O wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
alternatywnej spółki inwestycyjnej wypowiadający zawiadamia niezwłocznie
Komisję. O rozwiązaniu umowy w inny sposób niezwłocznie zawiadamia Komisję
zarządzający ASI.
2. Do depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej i jego zmiany stosuje
się odpowiednio przepisy art. 78 i art. 79.
3. Do aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej przechowywanych przez
depozytariusza stosuje się odpowiednio przepis art. 81.

Art. 81i. 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki
inwestycyjnej może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć
przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, z uwzględnieniem art. 98
i art. 99 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz alternatywnej
spółki inwestycyjnej, wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją
funkcji przechowywania aktywów funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,
w tym określonych odpowiednio w art. 72b ust. 1–4 albo w art. 81e ust. 1–4.
2. Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa
w ust. 1, jeżeli:
1) powierzenie wykonywania czynności nie prowadzi do faktycznego zaprzestania
wykonywania przez depozytariusza obowiązków określonych w art. 72 ust. 1
i art. 81c ust. 1;
2) jest w stanie uzasadnić potrzebę powierzenia wykonywania danej czynności oraz
zakres tego powierzenia;
3) wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzył
wykonywanie czynności, został dokonany przy zachowaniu należytej
staranności;
4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu powierzył wykonywanie
czynności, stale spełnia następujące warunki:
a) stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy, proporcjonalne do charakteru aktywów, które zostały
mu powierzone,
b) jeżeli powierzono mu przechowywanie aktywów, o których mowa
w art. 72b ust. 1 albo art. 81e ust. 1 – posiada zezwolenie na wykonywanie
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego
– posiada zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie przedmiotu
umowy, udzielone przez właściwy organ nadzoru w państwie
macierzystym, o ile jest ono wymagane, i podlega w tym zakresie
nadzorowi tego organu,
c) przechowuje aktywa odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo
alternatywnej spółki inwestycyjnej odrębnie i w sposób umożliwiający
niezwłoczną identyfikację danych aktywów jako aktywów danego funduszu
albo spółki,
d) nie wykorzystuje aktywów funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej
spółki inwestycyjnej we własnym imieniu i na własny rachunek,
e) przestrzega zasad działania depozytariusza określonych w art. 9 ust. 2
i art. 10, a także odpowiednio w art. 72 ust. 4 i art. 72b ust. 1–4 oraz
w art. 81c ust. 3 i art. 81e ust. 1–4;
5) prawo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym przedsiębiorca lub
przedsiębiorca zagraniczny będzie przechowywał aktywa funduszu
inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, bez względu na sposób
tego przechowywania, zapewnia, że:
a) fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna będą
wyłącznie uprawnieni do tych aktywów oraz
b) aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej:
– nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko
podmiotowi innemu niż ten fundusz inwestycyjny albo ta alternatywna
spółka inwestycyjna,
– nie mogą być objęte postępowaniem zabezpieczającym kierowanym
przeciwko podmiotowi innemu niż ten fundusz inwestycyjny albo ta
alternatywna spółka inwestycyjna,
– nie wchodzą do masy upadłości podmiotu przechowującego aktywa
funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,
– nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym lub innym
postępowaniem o podobnym charakterze prowadzonym przeciwko
podmiotowi przechowującemu aktywa funduszu inwestycyjnego albo
alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innym podmiotom.
3. W przypadku gdy prawo państwa trzeciego wymaga, aby określone
instrumenty finansowe były rejestrowane lub przechowywane przez mającego
siedzibę w tym państwie trzecim przedsiębiorcę zagranicznego, który nie spełnia
wymogów określonych w ust. 2 pkt 4 lit. b ani wymogów im równoważnych
określonych w prawie wspólnotowym, depozytariusz może przekazać takiemu
przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności w zakresie przechowywania
aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 albo art. 81e ust. 1, jedynie w zakresie,
w jakim wymaga tego prawo tego państwa, oraz jeżeli są spełnione łącznie następujące
warunki:
1) uczestnicy funduszu inwestycyjnego albo inwestorzy alternatywnej spółki
inwestycyjnej zostali poinformowani o tym, że takie powierzenie jest wymagane
z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, oraz o okolicznościach uzasadniających to powierzenie;
2) depozytariusz został upoważniony odpowiednio przez fundusz inwestycyjny
albo alternatywną spółkę inwestycyjną do powierzenia takiemu przedsiębiorcy
zagranicznemu przechowywania tych instrumentów finansowych.
4. Korzystanie przez depozytariusza z usług świadczonych przez podmioty
prowadzące systemy rozrachunku papierów wartościowych nie stanowi powierzenia,
o którym mowa w ust. 1.
5. Depozytariusz jest obowiązany, z zachowaniem należytej staranności, do
bieżącego nadzorowania wykonywania przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego powierzonych mu czynności i dokonywania okresowych kontroli ich wykonywania.

Art. 81j. 1. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym
depozytariusz zawarł umowę, o której mowa w art. 81i ust. 1, może przekazać
wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy
zagranicznemu wyłącznie:
1) za zgodą odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki
inwestycyjnej;
2) jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego,
któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, są spełnione warunki
określone w art. 81i ust. 2 pkt 4;
3) jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 81i ust. 2 pkt 5.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania
wykonywania powierzonych czynności.
3. Do przekazywania i dalszego przekazywania wykonywania powierzonych
czynności przepisy art. 81i stosuje się odpowiednio.

Art. 81k. 1. Depozytariusz odpowiada wobec odpowiednio funduszu
inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę przez podmiot,
któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa
w art. 81i ust. 1, instrumentów finansowych stanowiących aktywa tego funduszu albo
spółki. Przepisy art. 75 ust. 4 i 5 oraz art. 81g ust. 4 i 5 stosuje się.
2. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1, nie może być
w drodze umowy wyłączona albo ograniczona, z zastrzeżeniem art. 81l.
3. Powierzenie przez depozytariusza wykonywanych czynności innemu
podmiotowi nie zwalnia depozytariusza od odpowiedzialności wobec odpowiednio
funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 81l. 1. Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności wobec
odpowiednio specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu
inwestycyjnego zamkniętego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę
instrumentu finansowego przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności
na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, jeżeli wykaże,
z uwzględnieniem art. 102 rozporządzenia 231/2013, że:
1) dopełnił obowiązków określonych w art. 81i;
2) pisemna umowa między depozytariuszem a tym podmiotem w sposób
jednoznaczny przenosi odpowiedzialność depozytariusza na ten podmiot
i umożliwia odpowiednio towarzystwu i funduszowi inwestycyjnemu albo
zarządzającemu ASI i alternatywnej spółce inwestycyjnej dochodzenie roszczeń
od tego podmiotu bezpośrednio lub, po udzieleniu pełnomocnictwa
depozytariuszowi, za jego pośrednictwem;
3) pisemna umowa między depozytariuszem a odpowiednio funduszem
inwestycyjnym albo alternatywną spółką inwestycyjną dopuszcza możliwość
zwolnienia się przez depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji i
ustanawia obiektywne warunki zwolnienia się depozytariusza od takiej
odpowiedzialności.
2. Jeżeli do utraty instrumentu finansowego doszło w sytuacji, o której mowa
w art. 81i ust. 3, depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności za utratę
instrumentu finansowego przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności
na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
1) statut funduszu inwestycyjnego albo regulacje wewnętrzne ASI zezwalają na
takie zwolnienie depozytariusza od odpowiedzialności;
2) uczestnicy funduszu inwestycyjnego albo inwestorzy alternatywnej spółki
inwestycyjnej zostali uprzednio poinformowani o możliwości zwolnienia
depozytariusza od odpowiedzialności;
3) fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna zobowiązali
depozytariusza do przekazania instrumentów finansowych do przechowywania
podmiotowi, o którym mowa w art. 81i ust. 3;
4) pisemna umowa między depozytariuszem a odpowiednio funduszem
inwestycyjnym albo alternatywną spółką inwestycyjną dopuszcza możliwość
zwolnienia się przez depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji;
5) pisemna umowa między odpowiednio funduszem inwestycyjnym albo
alternatywną spółką inwestycyjną a podmiotem, o którym mowa w art. 81i ust. 3,
przenosi odpowiedzialność depozytariusza na ten podmiot i umożliwia
odpowiednio towarzystwu i funduszowi inwestycyjnemu albo zarządzającemu
ASI i alternatywnej spółce inwestycyjnej dochodzenie roszczeń od tego
podmiotu bezpośrednio lub umożliwia depozytariuszowi dochodzenie w ich
imieniu roszczeń od tego podmiotu.

Art. 81m. W przypadku przekazania i dalszego przekazania wykonywania
powierzonych czynności przepisy art. 75 ust. 6 i art. 81g ust. 6 i 7 oraz art. 81k
i art. 81l stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności depozytariusza za utratę
instrumentów finansowych przez podmiot, któremu wykonywanie czynności
depozytariusza zostało przekazane.

Art. 81n. Przechowywane przez przedsiębiorcę, któremu depozytariusz
powierzył wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z art. 81i, lub przez
przedsiębiorcę, któremu inny przedsiębiorca przekazał wykonywanie powierzonych
mu czynności zgodnie z art. 81j, aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej
spółki inwestycyjnej nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko tym
przedsiębiorcom oraz nie wchodzą do masy upadłości tych przedsiębiorców i nie
mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 82. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje
ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki
uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Art. 83. 1. Fundusz nie może różnicować praw majątkowych uczestników
funduszu posiadających jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.
2. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób
trzecich.
3. Jednostka uczestnictwa podlega dziedziczeniu.
4. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie
zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia
jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu
egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania
egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu
ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891 oraz z 2019 r. poz. 326).
W takim przypadku fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty
należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.
5. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne
z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu
w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.
6. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca
nie może bez zgody zastawnika zgłosić funduszowi żądania odkupienia jednostek
uczestnictwa obciążonych zastawem.
7. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca
może zgłosić funduszowi żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych
zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu
odkupienia przez fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu
pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności
zabezpieczonej zastawem.
8. Przepisy ust. 4–7 stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu
rejestrowego, którego przedmiotem są jednostki uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne
z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego
i zastawu rejestrowego.
9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4–8 do zastawu na jednostkach
uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 83a. 1. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego powinien określać
kategorie jednostek uczestnictwa:
1) zbywanych przez fundusz bezpośrednio;
2) zbywanych przez fundusz za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art.
32 ust. 1 i 2.
2. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego określa maksymalną wysokość
wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem przypadającego na
jednostki uczestnictwa kategorii, o których mowa w ust. 1.
3. Kwoty przekazywane na rzecz podmiotów pośredniczących w zbywaniu lub
odkupywaniu jednostek uczestnictwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, w związku
z wykonywanymi przez te podmioty czynnościami mającymi na celu poprawienie
jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika funduszu
inwestycyjnego otwartego mogą być uwzględniane wyłącznie przy ustalaniu
wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem obciążającego aktywa funduszu przypadające na jednostki uczestnictwa kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Do kategorii jednostek uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, przepisy art.
158 stosuje się odpowiednio.

Art. 84. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki
uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż
raz na 7 dni.
2. Statut funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po
której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa.
W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek
uczestnictwa.
3. Fundusz inwestycyjny może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na
2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów
funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za zgodą i na warunkach określonych
przez Komisję zbywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres
dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.

Art. 85. Z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny
otwarty dokonuje:
1) wyceny aktywów funduszu;
2) ustalenia wartości aktywów netto funduszu;
3) ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;
4) ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa.

Art. 86. 1. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie
wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek
ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.
2. Przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane
opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną
wysokość i sposób pobierania tych opłat.
3. Opłaty manipulacyjne, o których mowa w ust. 2, należne są podmiotowi, o
którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2, od uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Art. 87. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników
funduszu.
2. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;
2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;
3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą
uczestnikowi za odkupione jednostki;
5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika
funduszu;
7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.
3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 87a. 1. W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie
uczestników w celu wyrażenia zgody na:
1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub
rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi
subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany;
2) zmianę funduszu podstawowego;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy;
5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne
towarzystwo;
6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego
spraw przez spółkę zarządzającą.
2. Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz podejmowania uchwał określa
statut funduszu inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty przez to
zgromadzenie.
3. Zgromadzenie uczestników odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo
w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.
3a. Udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej.
O udziale w zgromadzeniu uczestników w sposób, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3b. Udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób
uczestniczących w zgromadzeniu uczestników, w ramach której mogą one
wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia uczestników, przebywając
w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia uczestników;
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
zgromadzenia uczestników.
3c. Udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które
są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej.
3d. Protokół z przebiegu zgromadzenia uczestników podpisują przewodniczący
zgromadzenia uczestników i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się
listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia uczestników oraz listę
uczestników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Koszty odbycia zgromadzenia uczestników ponosi zwołujący zgromadzenie.

Art. 87b. 1. Uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy
wpisani do rejestru uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia
roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach
dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami
uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.
2. Listę uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników
sporządza podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i przekazuje ją
towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień zgromadzenia uczestników.
Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych uczestników, ich
miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę jednostek uczestnictwa
oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych
zawartych w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, o których mowa
w art. 87 ust. 2.
3. Od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia
zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek
uczestnictwa funduszu lub subfunduszu.

Art. 87c. 1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed przekazaniem
uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu
zgromadzenia uczestników, w sposób określony w statucie funduszu inwestycyjnego
dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.
2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem
inwestycyjnym otwartym, a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem
inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy – spółka zarządzająca,
zawiadamiając o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na
trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem
zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem art. 222 ust. 4.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników;
2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1, co do którego
zgromadzenie ma wyrazić zgodę;
3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa
funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3;
4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do
udziału w zgromadzeniu uczestników;
5) informację o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu uczestników
i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu inwestycyjnego, który
posiada uprawnienie do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa
członkowskiego, kierowane do uczestników funduszu w tym państwie członkowskim,
powinno zostać dokonane w języku urzędowym tego państwa członkowskiego.

Art. 87d. 1. Uczestnik może wziąć udział w zgromadzeniu uczestników
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy
posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu,
według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników.
3. Przed podjęciem uchwały przez zgromadzenie uczestników zarząd
towarzystwa jest obowiązany przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz
udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze
zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez
uczestników pytania.
4. Przed podjęciem uchwały każdy uczestnik może wnioskować
o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której
mowa w art. 87a ust. 1.
5. Każda cała jednostka uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego
głosu.
6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, zapada
większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na
zgromadzeniu uczestników.
7. Uchwała zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Art. 87e. 1. Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna z ustawą może być
zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko funduszowi powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały.
2. Prawo do wytoczenia przeciw funduszowi powództwa, o którym mowa
w ust. 1, przysługuje:
1) uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu;
2) uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu
uczestników;
3) uczestnikom, którzy nie byli obecni na zgromadzeniu uczestników, jedynie
w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia uczestników.
3. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego nie stosuje się.
4. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia
powzięcia uchwały.
5. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały zgromadzenia uczestników sąd, na wniosek towarzystwa, może
zasądzić od uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz
wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 87f. 1. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały
zgromadzenia uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między funduszem
a wszystkimi uczestnikami oraz między funduszem a towarzystwem.
2. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały towarzystwo powinno
niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.
3. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której
mowa w art. 87a ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez zgromadzenie
uczestników funduszu tej zgody.

Art. 88. 1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, fundusz
jest obowiązany zbyć liczbę jednostek ustaloną zgodnie z art. 86 ust. 1.
2. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru
uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa.
3. Statut funduszu inwestycyjnego może określać minimalną kwotę, za jaką
jednorazowo można nabyć jednostki uczestnictwa.

Art. 89. 1. Fundusz jest obowiązany odkupić jednostki uczestnictwa od
uczestników, którzy zażądali odkupienia tych jednostek, po cenie ustalonej zgodnie
z art. 86 ust. 1.
2. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru
uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej
uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.
3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2,
w sposób określony w statucie funduszu.
4. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie,
jeżeli:
1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz
jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi
kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu albo
2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu
z przyczyn niezależnych od funduszu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach
określonych przez Komisję:
1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy
niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;
2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub
przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.
6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które są zbywane lub odkupywane również na obszarze państw
członkowskich, fundusz ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie Komisję,
a także właściwe organy tych państw.
7. Komisja zawiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, na którego
terytorium fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa,
o zawieszeniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Art. 90. 1. Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:
1) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te
jednostki;
2) odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich
odkupienia.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 7 dni.
3. Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia
zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Art. 91. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje
uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek
uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych
potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych
terminach lub na ich osobisty odbiór.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;
2) nazwę funduszu;
3) datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;
4) liczbę zbytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość;
5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po zbyciu lub
odkupieniu jednostek uczestnictwa.

Art. 92. 1. Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może
być niższa niż 2 000 000 zł.
2. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu
inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza
niezwłocznie w sposób określony w statucie.
3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, fundusz określa:
1) przyczyny zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego
poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 2;
2) rodzaj działań, jakie fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości aktywów
netto funduszu.

Art. 93. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, 4–7, art. 94
i 94a oraz art. 101, może lokować aktywa funduszu wyłącznie w:
1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej
Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym
w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo
członkowskie, pod warunkiem, że statut funduszu wskazuje ten rynek;
2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają
złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy
dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od
dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub
instrumentów, pod warunkiem że statut funduszu przewiduje dokonywanie
takich lokat;
3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie
zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać
przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty
te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów
i oszczędności oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne,
regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż
państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez
jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do
której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający
nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie
z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot
podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne,
jak określone prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na
rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
d) emitowane przez inne podmioty określone w statucie funduszu, pod
warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie
inwestora równoważnej do określonej w lit. a–c oraz emitent spełnia łącznie
następujące warunki:
– jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10 000 000 euro,
– publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa
wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek,
– należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna
spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym,
– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim, albo
finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery
wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia
płynności;
5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone
w pkt 1, 2 i 4, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10%
wartości aktywów funduszu.
2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące
przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe
i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest
zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.
3. Komisja może udzielić zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty
w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego
organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony
w prawie wspólnotowym.
4. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące
kryteria:
1) potencjalna strata funduszu wynikająca z lokaty w papier wartościowy jest
ograniczona do zapłaconej za niego ceny;
2) są zbywalne bez ograniczeń oraz ich płynność pozwala na wypełnienie przez
fundusz wymogu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie
uczestnika funduszu;
3) jest możliwa ich wiarygodna wycena w oparciu o:
a) dokładną, wiarygodną i regularnie ustalaną cenę rynkową lub cenę ustalaną
przez niezależny od emitenta system wyceny – w przypadku papierów
wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) informacje regularnie dostarczane od emitenta lub ustalone na podstawie
wiarygodnych badań inwestycyjnych – w przypadku papierów
wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4) informacje na ich temat są dostępne:
a) uczestnikom rynku, w sposób regularny, dokładny i wyczerpujący –
w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
b) funduszowi, w sposób regularny i dokładny – w przypadku papierów
wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5) ich nabycie jest zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną
funduszu;
6) wynikające z nich ryzyko inwestycyjne jest należycie uwzględnione w procesie
zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu.
5. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, papiery
wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniające kryteria
określone w ust. 4 pkt 2.
6. Certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne
instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego powinny spełniać kryteria
określone w ust. 4 oraz następujące kryteria:
1) w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania typu zamkniętego, działające w formie spółek inwestycyjnych lub
funduszy powierniczych:
a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego stosowanego
w odniesieniu do spółek,
b) w przypadku gdy zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji zostanie
zlecone innemu podmiotowi, podmiot ten podlega, właściwym ze względu
na siedzibę, przepisom dotyczącym ochrony interesów inwestorów;
2) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, inne
niż spółki inwestycyjne lub fundusze powiernicze:
a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego równoważnym do
stosowanych w odniesieniu do spółek,
b) są zarządzane przez podmiot podlegający regulacjom dotyczącym ochrony
interesów inwestorów.
7. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, certyfikaty
inwestycyjne uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 6 pkt 2.
8. Papiery wartościowe, których wartość lub cena rynkowa jest oparta lub
powiązana z wartością lub ceną rynkową innych praw majątkowych, powinny spełniać
kryteria określone w ust. 4. Prawami majątkowymi, na których wartości lub cenie
rynkowej są oparte lub z których wartością lub ceną rynkową są powiązane papiery
wartościowe, mogą być również prawa majątkowe niewymienione w ust. 1.

Art. 93a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku
pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, o ile istnieje możliwość
ustalenia w każdym czasie ich wiarygodnej wartości w oparciu o wartość godziwą lub
skorygowaną cenę nabycia, o których mowa w przepisach dotyczących
rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje
się, że instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają
kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 części wspólnej, oraz kryteria, o których
mowa w ust. 1.
3. Uznaje się, że instrumenty rynku pieniężnego lub ich emitent spełniają
kryterium podlegania regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i ich
oszczędności, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy:
1) instrumenty te są zbywalne bez ograniczeń;
2) są dostępne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje
umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami
w takie instrumenty.
4. Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje się:
1) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 lit. c i d, oraz instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez
właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo
przez organizację międzynarodową, a które nie są poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa, państwo członkowskie albo w przypadku państwa
federalnego będącego państwem członkowskim – przez jednego z członków
federacji:
a) informacje o emisji lub programie emisji, a także o sytuacji prawnej
i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które
podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy
ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz które są sprawdzane przez
wyspecjalizowany i niezależny od emitenta podmiot, oraz
b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji;
2) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 lit. b:
a) informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej
emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają
aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce
znaczące zdarzenie, oraz
b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji
lub inne dane umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego
związanego z inwestycjami w takie instrumenty;
3) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 lit. a, z wyjątkiem instrumentów emitowanych przez Narodowy Bank
Polski, bank centralny państwa członkowskiego albo przez Europejski Bank
Centralny oraz instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w pkt 1 – informacje o emisji lub programie emisji lub informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego.
5. Za podmiot, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b, podlegający
i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem
wspólnotowym, uznaje się podmiot, który:
1) ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii,
Kanadzie albo w państwie należącym do EEA lub
2) posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub
3) na podstawie szczegółowej analizy można wykazać, że reguły ostrożności
stosowane w odniesieniu do tego podmiotu są co najmniej tak rygorystyczne, jak
ustanowione przez prawo wspólnotowe.
6. Przez mechanizm przekształcania długu w papiery wartościowe, o którym
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się ustanowione celem
realizacji operacji przekształcenia długu w papiery wartościowe spółki, fundusze
powiernicze lub inne instytucje wspólnego inwestowania.
7. Przez bankowe narzędzia zapewnienia płynności, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się czynności bankowe świadczone przez bank
krajowy, instytucję kredytową albo bank zagraniczny spełniający kryteria, o których
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit b.

Art. 94. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za
przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym
do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem
że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot
niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
1a. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy, o których mowa
w ust. 1, pod warunkiem, że:
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym
w statucie funduszu;
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych
i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć
w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego
związanego z tymi instrumentami finansowymi,
b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami
utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;
3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.
2. (uchylony)
3. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych,
kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.
4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100,
fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów
wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów
pochodnych.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych,
których bazę stanowią indeksy.
6. (uchylony)
7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których
przedmiotem są instrumenty pochodne,
2) (uchylony)
3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne
oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem,
4) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach
pochodnych,
5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą
z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi,
6) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty
pochodne,
7) (uchylony)
8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,
9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów
pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych
– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego
otwartego.

Art. 94a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać papiery wartościowe
z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają
kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4, a wbudowany instrument pochodny:
1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające
z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze
zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany
walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować
jak samodzielny instrument pochodny;
2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem
i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;
3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego
z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te
spełniają kryteria określone w art. 93a, a wbudowany instrument pochodny spełnia
odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1.
3. Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany instrument
pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są
uznawane za papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym
instrumentem pochodnym. W takim przypadku wbudowany instrument pochodny jest
traktowany jako odrębny instrument pochodny.
4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera
wbudowany instrument pochodny, wartość wbudowanego instrumentu pochodnego
uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

Art. 94b. W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego otwartego
wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji, która przestała
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, fundusz ten,
w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej pojętym
interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 95. (uchylony).

Art. 96. 1. Z zastrzeżeniem art. 97–100, fundusz inwestycyjny otwarty nie może
lokować więcej niż 5% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości
swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji
kredytowej.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna
wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów,
w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów, nie przekroczy 40%
wartości aktywów funduszu oraz gdy statut funduszu to przewiduje.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których
przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych
z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym.
5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może
przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu.

Art. 97. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2–4, nie może
lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w:
1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1771, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 2217) lub
2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową,
która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę
posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane
z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa,
które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich
świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz
w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo
w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów
wartościowych.
2. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, nie może
przekraczać 80% wartości aktywów funduszu.
3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku
pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie
oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie
może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.
4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym
mowa w art. 96 ust. 3.
5. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych oraz Komisję Europejską o ustanowionym w ust. 1 limicie, wskazując
papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podmioty uprawnione do ich
emisji oraz zabezpieczenia mające na celu ochronę posiadaczy tych papierów
wartościowych.

Art. 98. 1. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
2. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów łącznie w papiery
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty
należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli statut funduszu tak
stanowi.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, fundusz nie może lokować więcej niż
5% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1.
4. Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony do 10% wartości
aktywów funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
5. Łączna wartość lokat funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów funduszu, nie
więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości
aktywów funduszu.

Art. 99. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 20% wartości
aktywów w akcje lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ten sam
podmiot, jeżeli, zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, fundusz będzie
odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych,
w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.
2. Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 1, do 35% wartości
aktywów funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie wzrośnie, jeżeli
statut funduszu tak stanowi. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów
wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

Art. 100. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości
aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie,
jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do
OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości aktywów
funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty,
o których mowa w ust. 1, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery
wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz
wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może
przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.
3. Fundusz inwestycyjny otwarty może nie stosować ograniczeń, o których
mowa w ust. 1 i 2, jeżeli statut tak stanowi oraz wskazuje emitenta, poręczyciela lub
gwaranta.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty jest
obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych
emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przekraczać
30% wartości aktywów funduszu.

Art. 101. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać:
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, jeżeli:
a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie
uczestnika,
b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa
należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności,
współpraca Komisji z tym organem,
c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak
posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych,
w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej
takie, jak określone w niniejszym rozdziale,
d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych
sprawozdań finansowych
– pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy
inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie
z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy
zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego
otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją
składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną
– więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa jednego subfunduszu. W przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub
tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, o których mowa w zdaniu poprzednim,
prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać informację o dodatkowym ryzyku
związanym z takimi lokatami funduszu.
3. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości
aktywów funduszu.
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje swoje aktywa w jednostki
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której
mowa w ust. 1 pkt 3, zarządzanych przez to samo towarzystwo lub podmiot z grupy
kapitałowej towarzystwa, towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa
nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa,
certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa.
5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje powyżej 50% swoich aktywów
w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których
mowa w ust. 4, ma obowiązek ujawnić maksymalny poziom wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub
instytucją wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 4, w prospekcie
informacyjnym oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym,
połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami
oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy.

Art. 102. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może udzielać innym podmiotom
pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe:
1) przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa
w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub
2) w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonego przez:
a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,
b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
c) izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
1a. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona pod warunkiem,
że:
1) fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, papierach
wartościowych lub prawach majątkowych, w które fundusz może lokować
zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;
2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez fundusz dla
wyceny aktywów funduszu, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych
papierów wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów funduszu do dnia
zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;
3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie
ewidencjonowane na rachunkach funduszu, a zabezpieczenie niemogące być
przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie udokumentowane przez
złożenie u depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów funduszu
odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia;
w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności
rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych
w regulaminie, o którym mowa w:
a) art. 50 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,
b) art. 48 ust. 15 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku
spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa
w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
c) art. 68d ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku
izby rozliczeniowej, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć
30% wartości aktywów netto funduszu.
3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów
wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu
nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98
ust. 2–4, art. 99 lub art. 100.

Art. 103. Fundusz inwestycyjny może zawierać umowy, których przedmiotem
są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez to
samo towarzystwo.

Art. 104. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć papierów
wartościowych dających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w którymkolwiek
organie emitenta tych papierów.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10%
wyemitowanych przez jeden podmiot akcji, z którymi nie jest związane prawo głosu.
3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 25% ogólnej liczby
jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu
zagranicznego lub tytułów uczestnictwa jednej instytucji wspólnego inwestowania
z siedzibą za granicą oferującej publicznie tytuły uczestnictwa i umarzającej je na
żądanie uczestnika.
4. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości
nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot.
5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości
nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.
6. Limitów, o których mowa w ust. 3–5, fundusz może nie stosować w chwili
nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów
uczestnictwa, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych lub
instrumentów rynku pieniężnego albo wartości netto papierów wartościowych
w emisji.
7. W przypadku gdy papiery wartościowe nabyte przez fundusze inwestycyjne
otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo dawałyby więcej niż 10% ogólnej
liczby głosów w organach emitenta, fundusze te mogą wykonywać prawo głosu
z papierów wartościowych dających łącznie 10% ogólnej liczby głosów.
8. Wykonywanie przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo
towarzystwo prawa głosu z papierów wartościowych powyżej progu, o którym mowa
w ust. 7, jest bezskuteczne.

Art. 105. Fundusz inwestycyjny otwarty, nabywając papiery wartościowe
w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń,
o których mowa w art. 96–100.

Art. 106. 1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń określonych
w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1–3 lub ust. 5, art. 97 ust. 1–3, art. 98, art. 99,
art. 100, art. 101 ust. 2 lub ust. 3, art. 102 ust. 2 lub ust. 3, art. 104 ust. 1–5 oraz
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 są ważne.
2. Ograniczenia inwestycyjne nie muszą być zachowane w przypadku
wykonywania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa poboru z papierów
wartościowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dostosować strukturę portfela
inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu
w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, a w przypadku utworzenia nowego
subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, fundusz ten jest
obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu do wymagań
określonych w ustawie oraz statucie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty przekroczy ograniczenia określone
w przepisach wymienionych w ust. 1, jest obowiązany do dostosowania,
niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie,
uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

Art. 107. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:
1) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy
jeszcze nie zostały przez fundusz nabyte, chyba że ma roszczenie o nabycie
takich praw;
2) dokonywać krótkiej sprzedaży;
3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 102;
4) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych,
reprezentujących prawa do metali szlachetnych.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:
1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności
towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która
zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, ich akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub spółki zarządzającej lub ich akcjonariuszy;
2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności
pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:
a) członkami organów towarzystwa lub spółki zarządzającej,
b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie lub spółce zarządzającej,
c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu inwestycyjnego,
d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a–c w związku
małżeńskim,
e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a–c łączy stosunek
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa
majątkowe, z:
a) towarzystwem lub spółką zarządzającą,
b) depozytariuszem,
c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa,
spółki zarządzającej lub depozytariusza,
d) akcjonariuszami towarzystwa lub spółki zarządzającej,
e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych
w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie stosuje się do papierów
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d i e, nie stosuje się
w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym przepisie, są spółkami
publicznymi, a fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonanie lokaty lub
zawarcie umowy jest w interesie uczestników funduszu i nie spowoduje wystąpienia
konfliktu interesów.
6. Fundusz powinien przechowywać dokumenty pozwalające na stwierdzenie
spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczące zasad
ustalenia ceny i innych istotnych warunków transakcji.

Art. 108. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaciągać, wyłącznie w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do
roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu
w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Art. 109. Fundusz inwestycyjny otwarty utrzymuje, wyłącznie w zakresie
niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów
na rachunkach bankowych.

Art. 110. 1. Do celu stosowania limitów inwestycyjnych papiery wartościowe
oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez emitentów z siedzibą za granicą
lub notowane na rynku zorganizowanym za granicą zalicza się do typu oraz rodzaju
określonych w ustawie papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego,
które najbardziej odpowiadają treści praw lub obowiązków ich posiadaczy lub
emitentów inkorporowanych w tych papierach lub instrumentach.
2. Fundusz niezwłocznie informuje Komisję o każdym przypadku zastosowania
przepisu ust. 1 w stosunku do papierów wartościowych lub instrumentów rynku
pieniężnego ze wskazaniem danego typu lub rodzaju.

Art. 111. 1. W razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego,
fundusz jest obowiązany na żądanie:
1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez
nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika – odkupić jednostki
uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości
nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami
przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego
odkupienia;
2) osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić
jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do
wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią
uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek uczestnictwa zapisanych we wspólnym
rejestrze uczestnika i innej osoby.
3. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz, odpowiednio
do wartości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do spadku po uczestniku.
4. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być w każdym czasie przez
uczestnika zmieniona lub odwołana.

Art. 112. 1. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosuje
się przepisy o funduszach inwestycyjnych otwartych, o ile przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie stosuje się
przepisów art. 4 ust. 1a.
3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem
zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa wyłącznie za
wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty
dokonane do funduszu w ramach wypłaty transferowej lub konwersji, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub
za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa w art. 87 ust. 21 tej ustawy.
4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, w którym wydzielono subfundusze będące funduszami zdefiniowanej
daty, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych, zbywa jednostki uczestnictwa takich subfunduszy wyłącznie za
wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wpłaty
dokonane do takich subfunduszy w ramach wypłaty transferowej, konwersji lub
zamiany, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych, lub za środki przekazane przez likwidatora, o których mowa
w art. 87 ust. 21 tej ustawy.

Art. 113. 1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
stanowi, że uczestnikami funduszu mogą zostać podmioty określone w statucie lub
takie, które spełniają warunki określone w statucie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego może także określać warunki, w jakich uczestnik może
żądać odkupienia jednostki uczestnictwa przez fundusz, w tym w szczególności
termin, w którym uczestnik powinien zgłosić zamiar żądania odkupienia jednostki
uczestnictwa, lub termin, w którym nastąpi wypłata kwoty z tytułu odkupienia tych
jednostek.
3. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
przewiduje, że jego uczestnikami mogą być wyłącznie:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości
nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy
zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski
– fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jeżeli statut tak
stanowi.
3a. Uczestnikami specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, lub funduszu,
o którym mowa w art. 39 tej ustawy, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w imieniu
i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa
w art. 14 tej ustawy.
4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa
funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające
wymogi określone w art. 101 ust. 1 pkt 3, które zgodnie z ich statutem lub
regulaminem inwestują powyżej 10% aktywów w jednostki uczestnictwa innych
funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli, zgodnie ze statutem funduszu, uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane
przez towarzystwo zarządzające funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej
towarzystwa.
5. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 20%
swoich aktywów, nie więcej jednak niż 50% wartości aktywów, w jednostki
uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa
w art. 101 ust. 1, jeżeli statut funduszu to przewiduje i wskazuje ten fundusz lub
instytucję wspólnego inwestowania.
6. Jeżeli statut tak stanowi, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może
lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu
inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub
instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, pod warunkiem
że statut:
1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;
2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub
instytucji wspólnego inwestowania;
3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot
zarządzający funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym
lub instytucją wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1.
7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 6,
dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 4, dotyczące funduszu
zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa
będą przedmiotem lokat funduszu.
8. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ust. 6, jest
obowiązany przy zbywaniu jednostek uczestnictwa udostępniać roczne i półroczne
sprawozdania finansowe dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego
inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat.
9. Przepisów ust. 5–8 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa
w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.

Art. 113a. 1. W specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje
się zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia zgody na:
1) przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
przez inne towarzystwo;
2) przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym
i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.
2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, a w przypadku zawarcia
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi – zarządzający
z UE.
3. Udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, na zasadach, o których mowa w art. 87a ust. 3b–
3d, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu uczestników
w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to
zgromadzenie.

Art. 114. 1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może
przewidywać utworzenie rady inwestorów jako organu kontrolnego.
2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu oraz regulamin
przyjęty przez radę.
2a. Udział w posiedzeniu rady inwestorów może odbywać się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi
inaczej. O udziale w posiedzeniu rady inwestorów w sposób, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący posiedzenie.
2b. Udział w posiedzeniu rady inwestorów przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób
uczestniczących w posiedzeniu rady inwestorów, w ramach której mogą one
wypowiadać się w toku posiedzenia rady inwestorów, przebywając w miejscu
innym niż miejsce posiedzenia rady inwestorów;
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia.
2c. Udział w posiedzeniu rady inwestorów przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członków rady inwestorów i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu
i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu rada
inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od
towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b –
również od zarządzającego z UE.
4. Księgi i dokumenty specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
powinny być udostępniane członkom rady inwestorów w sposób uniemożliwiający
identyfikację innych uczestników funduszu przez tych członków, z tym że obowiązek
udostępnienia nie obejmuje rejestru uczestników funduszu.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu
inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub stosowaniu ograniczeń inwestycyjnych,
rada inwestorów wzywa towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której
mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzającego z UE, do niezwłocznego usunięcia
nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.
6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy
za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej
2/3 ogólnej liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Art. 115. 1. Członkiem rady inwestorów specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego może być wyłącznie:
1) uczestnik funduszu posiadający jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5%
ogólnej liczby jednostek w danym funduszu lub
2) przedstawiciel uczestników funduszu, ustanowiony zgodnie z ust. 2
– jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w radzie.
2. Uczestnicy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu
mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeżeli statut tak
stanowi. O zamiarze dokonania wyboru wspólnego przedstawiciela uczestnicy
informują fundusz, który niezwłocznie zawiadamia o spełnieniu przez nich wymagań
statutowych, po uprzednim zbadaniu uprawnień tych uczestników.
3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niezwłocznie zawiadamia
uczestnika o posiadaniu przez niego jednostek uczestnictwa reprezentujących ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu. Rada inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki określone
w ust. 1 lub ust. 2.
4. Fundusz niezwłocznie zawiadamia członka rady inwestorów o zmniejszeniu
liczby jednostek uczestnictwa poniżej wielkości określonej w ust. 1 lub ust. 2.
5. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady
rezygnacji lub z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
6. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzy osoby
spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.
7. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzy osoby spełnią
warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.
8. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów
członek rady wykonuje osobiście, a w przypadku członków niebędących osobami
fizycznymi – przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.
9. Każda jednostka uczestnictwa posiadana przez członka rady lub uczestników,
którzy ustanowili przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, daje prawo do jednego
głosu w radzie. Uchwały rady są podejmowane bezwzględną większością głosów
oddanych.

Art. 116. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może
zezwolić na dokonywanie wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi,
które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z
odrębnymi przepisami. W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z
2019 r. poz. 2181) nie stosuje się.

Art. 116a. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może
zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku
zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska
i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz
umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może zawierać
umowy, o których mowa w ust. 1, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym
w statucie funduszu;
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze
zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych
i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć
w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego
związanego z tymi instrumentami finansowymi,
b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami
utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;
3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1
pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy;
4) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.
3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, który zamierza
zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie
rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz
warunków ich zastosowania.
4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100,
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego jest obowiązany
uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego
stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych,
których bazę stanowią indeksy.

Art. 116b. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może
nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod
warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4,
a wbudowany instrument pochodny:
1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające
z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze
zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany
walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować
jak samodzielny instrument pochodny;
2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem
i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;
3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.
2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może nabywać
instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod
warunkiem że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a, a wbudowany
instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1.
3. Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany instrument
pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są
uznawane za papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym
instrumentem pochodnym. W takim przypadku wbudowany instrument pochodny jest
traktowany jako odrębny instrument pochodny.
4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera
wbudowany instrument pochodny, wartość wbudowanego instrumentu pochodnego
uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

Art. 116c. 1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa
w art. 145 ust. 3, 4 lub 7, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego
zamkniętego jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych,
instrumentów rynku pieniężnego lub walut stanowiących bazę instrumentów
pochodnych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych,
których bazę stanowią indeksy.
3. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego
zamierza dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane
instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, indeksy te muszą spełniać
warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy,
odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych
publicznie informacji o indeksie.
4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera
wbudowany instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu
przez fundusz limitów inwestycyjnych.
5. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady
i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego
zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu
powinien określać rodzaje ryzyk związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru
tych ryzyk, a w przypadku transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane
instrumenty pochodne, również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące
stroną umowy z funduszem.
6. W przypadku gdy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego
zamkniętego zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,
w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, statut funduszu powinien
określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw majątkowych, kryteria ich wyboru
oraz warunki zastosowania tych instrumentów i praw.

Art. 116d. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego otwartego umów, których przedmiotem są instrumenty
pochodne,
2) warunki lokowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne
oraz podmioty będące stroną umowy ze specjalistycznym funduszem
inwestycyjnym otwartym stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,
4) warunki i zasady zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego otwartego pozycji w instrumentach pochodnych,
5) warunki zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego zamkniętego pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145
ust. 1 pkt 5 i 6,
6) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą
z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne,
7) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego w instrumenty pochodne,
8) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,
9) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,
10) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów
pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych
– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, mając na względzie możliwość stosowania przez
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zasad i ograniczeń inwestycyjnych
określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego
zamkniętego.

Art. 117. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne.
2. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego
systemu obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.
3. Osoby fizyczne mogą nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszu
inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, jeżeli wartość certyfikatu
inwestycyjnego pierwszej emisji tego funduszu będzie nie mniejsza niż równowartość
w złotych kwoty 40 000 euro.
4. W przypadku gdy uczestnikami funduszu inwestycyjnego, o którym mowa
w art. 15 ust. 1a, są osoby fizyczne, cena emisyjna drugiej lub następnych emisji
certyfikatów inwestycyjnych nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów netto funduszu
dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty
kolejnej emisji. Przepisu art. 132 ust. 1 nie stosuje się.
5. Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie może przydzielić
osobie fizycznej certyfikatów inwestycyjnych drugiej lub kolejnych emisji za wpłatę
do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji w wysokości mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro.
6. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3 i 5,
ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu sporządzenia warunków emisji danej emisji certyfikatów.
7. Statut funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, określa
podmioty, które mogą być uczestnikami funduszu, lub warunki, które muszą spełniać
osoby mogące zostać uczestnikami funduszu.
8. Ograniczeń przewidzianych w statucie, określonych na podstawie ust. 7, nie
stosuje się w przypadku nabycia certyfikatów inwestycyjnych w postępowaniu
egzekucyjnym, w wyniku dziedziczenia lub w przypadku zajścia zdarzenia prawnego
innego niż czynność prawna.
9. Do ofert publicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, o którym mowa
w art. 15 ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 3 ust. 1a i art. 38b ustawy o ofercie
publicznej.

Art. 117a. 1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana
statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne
funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga
uzyskania zezwolenia Komisji, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga
sporządzenia prospektu na podstawie:
1) art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż
150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
2) art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga
również zatwierdzenia prospektu zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129 lub
rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia
i zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia lub tej ustawy.

Art. 117b. 1. Do wniosku funduszu inwestycyjnego o wydanie zezwolenia,
o którym mowa w art. 117a ust. 1, załącza się:
1) statut funduszu inwestycyjnego;
2) prospekt – jeżeli obowiązek jego sporządzenia i zatwierdzenia wynika
z przepisów rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie
publicznej;
3) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu
inwestycyjnego;
4) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za
wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz
z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;
5) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których
mowa w art. 46 ust. 1–3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu,
w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;
6) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania
obowiązków określonych w umowie;
7) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa
w pkt 5, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje
z Krajowego Rejestru Karnego;
8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;
9) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów
zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji –
w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;
10) oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów
funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości
funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad
z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;
11) bilans i rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego sporządzone
w zakresie wskazanym w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszu;
12) opis portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w zakresie nie
mniejszym niż wskazany w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, sporządzony na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed
dniem złożenia wniosku;
13) uchwałę zgromadzenia inwestorów albo rady inwestorów, w przypadku
określonym w art. 140 ust. 4a, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1;
14) informację, czy w funduszu inwestycyjnym miało miejsce niezatwierdzenie
przez zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego funduszu,
wystąpienie przesłanki rozwiązania funduszu lub wszczęcie przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu.
1a. W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b,
funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone
w ust. 1 pkt 5 odnoszą się również do osób zatrudnionych u zarządzającego z UE,
a dokumenty określone w ust. 1 pkt 8 i 9 odnoszą się również do umów zawartych
przez zarządzającego z UE.
2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa
w art. 117a ust. 1, jeżeli:
1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, mogą wykonywać swoje obowiązki
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo
2) dokumenty załączone do wniosku nie odpowiadają przepisom prawa lub są
niezgodne ze stanem faktycznym, albo
3) statut funduszu inwestycyjnego, umowa z depozytariuszem lub portfel
inwestycyjny funduszu nie uwzględniają należycie interesów uczestników
funduszu.
3. Wydając zezwolenie na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1,
Komisja zatwierdza wybór depozytariusza funduszu. Wydanie zezwolenia jest także
równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu zgodnie z przepisami
rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli
obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia
lub tej ustawy.
4. Do wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1,
przepisy art. 118 i art. 119 stosuje się odpowiednio.
5. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia towarzystwo ogłasza zmianę statutu
funduszu inwestycyjnego. Zmiana statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1,
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut
funduszu nie podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów
inwestycyjnych, które będą:
1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie
wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej
niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub
2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub
3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
– w depozycie papierów wartościowych.

Art. 118. 1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu lub memorandum
informacyjnego albo udostępnienia memorandum informacyjnego w rozumieniu
przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, dotyczącego certyfikatów
inwestycyjnych lub dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku
regulowanym, lub wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego
systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a także przepisy rozporządzenia 2017/1129 oraz aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie.
2. (uchylony)
3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum
informacyjnego, o których mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku,
o którym mowa w art. 38 ust. 2 – spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

Art. 119. 1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze
statutem funduszu inwestycyjnego będą:
1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie
wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej
niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub
2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub
3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
– jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu lub memorandum informacyjnego
pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu zgodnie z przepisami
rozporządzenia 2017/1129 lub rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli
obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tego rozporządzenia
lub tej ustawy.
2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania
certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem
oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
1) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż
150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
2) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129.
3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej
emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz
zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.
4. (uchylony)

Art. 120. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty
inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą:
1) oferowane w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie
wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:
a) art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej
niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
b) art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub
2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub
3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
– jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy
inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do
złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku
regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
2. W przypadku zmiany statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, która
nie jest połączona z nową emisją certyfikatów inwestycyjnych, fundusz jest
obowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
uzyskania zezwolenia.
3. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 i 2 o 7 dni na uzasadniony
wniosek funduszu inwestycyjnego. Komisja odmawia zgody, w przypadku gdy
przedłużenie terminu jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu
inwestycyjnego.
4. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu
na rynku regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie
obrotu.
5. W przypadku odmowy wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do
alternatywnego systemu obrotu obrót nimi może być prowadzony na rynku
regulowanym.

Art. 121. 1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego
mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty
inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie
papierami wartościowymi na okaziciela.
2. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.
3. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują
jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem art. 163 pkt 2, art. 189 oraz art. 190.
4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom
imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne
poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub
wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału
w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku
jego likwidacji.
5. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
6. Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego
głosu, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są
uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można
przyznać nie więcej niż dwa głosy.
8. Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:
1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:
a) formę udzielenia zgody,
b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy
jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,
c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo
2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki
stosowania takiego ograniczenia.
9. (uchylony)
10. Statut może uzależnić ustanowienie zastawu na certyfikacie inwestycyjnym
imiennym od zgody zgromadzenia inwestorów.
11. Certyfikaty inwestycyjne imienne można przekształcić w certyfikaty
inwestycyjne na okaziciela. Przekształcenie wymaga zmiany statutu funduszu
inwestycyjnego, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, o których
mowa w ust. 4 lub 7, także zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

Art. 122. Certyfikaty inwestycyjne nie mogą mieć formy dokumentu.

Art. 123. 1. Certyfikaty inwestycyjne podlegają zarejestrowaniu w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
2. Do powstawania oraz przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych
stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące praw
ze zdematerializowanych papierów wartościowych.

Art. 124. (uchylony).

Art. 125. (uchylony).

Art. 126. 1. Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym
zamkniętym, należy dołączyć:
1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu
inwestycyjnego zamkniętego;
2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać
w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;
2) (uchylony)
3) podstawowe dane o emitencie;
4) podstawowe dane o emisji;
5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;
6) podstawowe dane o depozytariuszu;
7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46
ust. 1–3;
8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku
drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2a. W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b,
funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone
w ust. 2 pkt 7 odnoszą się również do zarządzającego z UE.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych
emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom
certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem
w te certyfikaty.

Art. 127. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest
publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może dopuszczać możliwość
jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych. W takim
przypadku fundusz nie może przydzielać certyfikatów inwestycyjnych tych emisji
osobom fizycznym.

Art. 128. 1. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać
dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, papiery wartościowe, udziały
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i prawa, o których mowa w art. 147
ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz
dla wyceny aktywów.

Art. 129. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne
drugiej i następnych emisji wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych
wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7–9, w odniesieniu do każdej z tych emisji, jeżeli
statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji certyfikatów.

Art. 130. 1. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy
lub rachunek papierów wartościowych funduszu prowadzony przez depozytariusza,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wpłat do funduszu dokonywanych w innych niż
zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością lub prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz
pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy,
zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa,
o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na fundusz oraz składa
u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych – także te
papiery, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument
potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.
2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez fundusz nie później
niż miesiąc przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu.
3. Do dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych, wpłaty, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie powiększają wartości aktywów funduszu.

Art. 131. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów
funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na
certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż
raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na
certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów.

Art. 132. 1. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych
emisji nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na
certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, chyba że statut
funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto
funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną
certyfikatu kolejnej emisji.
2. Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne mogą być pobierane opłaty
manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość
i sposób pobierania tych opłat.
3. Opłata manipulacyjna nie może być uwzględniana w cenie emisyjnej.

Art. 133. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać dotychczasowym posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych prawo pierwszeństwa do
objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby
posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Sposób, tryb i zasady wykonania prawa
pierwszeństwa określa statut funduszu.

Art. 134. 1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu
wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie określonych w statucie i prospekcie
emisyjnym lub memorandum informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
2. Kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa po zamknięciu
poprzedniej emisji, z zastrzeżeniem art. 127, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do
funduszu w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku,
jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa
w ust. 1.
4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów
inwestycyjnych, fundusz, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa
w ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu, w tym przenosi prawa z papierów
wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz
z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za
okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia upływu
terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.
5. W przypadku drugiej i następnych emisji towarzystwo nie może rozporządzać
wpłatami do funduszu na certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami
manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami,
jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych
danej emisji.
6. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, przepis
ust. 5 stosuje się również do zarządzającego z UE.

Art. 135. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje przydziału certyfikatów
inwestycyjnych drugiej i następnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia
przyjmowania zapisów.

Art. 136. 1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej
i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać
przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w prospekcie
emisyjnym, memorandum informacyjnym albo warunkach emisji.
2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w chwili zapisania certyfikatu
na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku
zbiorczym, albo w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji osób uprawnionych
z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. (uchylony)

Art. 137. 1. Certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego
zamkniętego może być wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny
emisyjnej certyfikatu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczestnikiem funduszu,
w wyniku przydziału certyfikatów inwestycyjnych pierwszej emisji, zostanie osoba
fizyczna, certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji mogą być przydzielone lub
wydane uczestnikom, jeżeli każdy certyfikat inwestycyjny został opłacony przed jego
wydaniem w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro.
Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia
warunków emisji.
1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli uczestnikiem funduszu,
w wyniku przydziału certyfikatów inwestycyjnych drugiej lub kolejnych emisji,
zostanie osoba fizyczna, certyfikaty inwestycyjne takiej emisji mogą być przydzielone
lub wydane osobie fizycznej, jeżeli dokonała ona wpłaty do funduszu na opłacenie
tych certyfikatów inwestycyjnych danej emisji w wysokości nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty
wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji.
2. Do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymagane jest
zebranie wpłat do funduszu w wysokości określonej w statucie.
3. Uczestnik funduszu jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatu
inwestycyjnego, z wyjątkiem przypadku, w którym otwarcie likwidacji funduszu
nastąpi przed dokonaniem wezwania, o którym mowa w ust. 5.
4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być
dokonywane równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości
określonych w statucie funduszu lub uchwałach zgromadzenia inwestorów.
5. Uczestnik jest obowiązany wnieść wpłatę na certyfikaty nieopłacone w całości
po otrzymaniu od funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty. Statut
funduszu może określić inny sposób doręczenia wezwania, w tym przesłanki uznania
niedoręczonego wezwania za doręczone, w przypadku niemożności doręczenia
wezwania w sposób określony w statucie funduszu. Wezwanie powinno być dokonane
na miesiąc przed terminem wpłaty, jeżeli statut nie określi innego terminu.
6. Jeżeli uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do
zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut
stanowi inaczej. Statut funduszu może określać wysokość odszkodowania lub sposób
ustalenia wysokości odszkodowania.
7. Jeżeli uczestnik w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym
jednak niż 6 miesięcy, po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz
z odsetkami lub odszkodowaniem przewidzianym przez statut, fundusz inwestycyjny
zamknięty umarza certyfikat inwestycyjny i zwraca uczestnikowi różnicę między
wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia
umorzenia certyfikatu a sumą należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni
certyfikatu, odsetek lub odszkodowania, w terminie określonym w statucie funduszu,
nie dłuższym jednak niż rok od dnia umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz
inwestycyjny zawiadamia uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy
w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi certyfikatów inwestycyjnych,
o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych
certyfikatów. Zawiadomienia należy wysyłać listami poleconymi na adresy wskazane
w księdze certyfikatów inwestycyjnych.
8. Po upływie terminu płatności uczestnik nie może wykonywać prawa głosu
z nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym
w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu
płatności, uiścił zaległą wpłatę wraz z odsetkami lub odszkodowaniem.

Art. 138. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku określonym w art. 139.

Art. 139. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty
inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać tylko certyfikaty w pełni
opłacone.
3. W statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego należy określić przesłanki,
tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób
dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów. W szczególności należy określić, czy
wykup certyfikatów inwestycyjnych następuje na żądanie uczestnika, czy niezależnie
od zgłoszenia takiego żądania, oraz przypadki, w których wykup certyfikatów może
nastąpić niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.
4. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto
funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia
wykupu.
5. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty
manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość
i sposób pobierania tych opłat.
6. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty
inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
7. Fundusz inwestycyjny zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty,
o której mowa w ust. 4, w sposób określony w statucie funduszu.

Art. 140. 1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów,
jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów.
2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego
zamkniętego oraz regulamin przyjęty przez radę.
2a. Udział w posiedzeniu rady inwestorów może odbywać się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach, o których mowa
w art. 114 ust. 2b–2c, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O udziale
w posiedzeniu rady inwestorów w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
postanawia zwołujący posiedzenie.
3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu
inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń
inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi
i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE.
4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może rozszerzyć uprawnienia
rady inwestorów, przy czym statut może przyznawać radzie inwestorów wpływ na
politykę inwestycyjną funduszu, w tym w szczególności przyznawać prawo
wiążącego dla zarządzającego funduszem towarzystwa albo zarządzającego z UE
sprzeciwu wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych, jeżeli w skład rady
inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może rozszerzyć uprawnienia rady
inwestorów o uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy
reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego
funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.
4b. W przypadku określonym w ust. 4a do podejmowania uchwał przez radę
inwestorów stosuje się warunki określone w ustawie lub statucie funduszu
inwestycyjnego dotyczące podejmowania uchwał zgromadzenia inwestorów przez
uczestników reprezentujących wymaganą minimalną liczbę certyfikatów
inwestycyjnych.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu
inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń
inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo, a w przypadku zawarcia
umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzającego z UE, do
niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.
6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego
zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za
rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3
ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.
7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:
1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym
certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro
– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo
zarządzające tym funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4
ust. 1b – również zarządzający z UE, będą uprawnieni do pobrania opłaty dodatkowej
celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków, z tym że
w przypadku uprawnienia obu tych podmiotów – proporcjonalnie do poniesionych
kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków przez każdy z tych podmiotów.
8. Jeżeli do dokonania czynności prawnej ustawa wymaga zgody rady
inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, czynność prawna dokonana bez
wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem
czynności prawnej albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania czynności prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.
9. Czynność prawna dokonana bez zgody rady inwestorów lub zgromadzenia
inwestorów, wymaganej wyłącznie przez statut funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności towarzystwa
lub zarządzającego z UE z tytułu naruszenia statutu funduszu.

Art. 141. 1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik
funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby
certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na
udział w radzie oraz dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie
stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów na rachunku papierów
wartościowych lub na rachunku zbiorczym, albo w ewidencji osób uprawnionych
z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty
blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.
2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników
spełni warunki, o których mowa w ust. 1.
3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady
rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1.
4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech
członków rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.
5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników
spełni warunki, o których mowa w ust. 1.
6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów
uczestnik wykonuje:
1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku
uczestników będących osobami fizycznymi;
2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż
jednego pełnomocnika – w przypadku uczestników niebędących osobami
fizycznymi.

Art. 142. 1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu
albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.
1a. Udział w zgromadzeniu inwestorów może odbywać się również przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi
inaczej. O udziale w zgromadzeniu inwestorów w sposób, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
1b. Udział w zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób
uczestniczących w zgromadzeniu inwestorów, w ramach której mogą one
wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia inwestorów, przebywając
w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia inwestorów;
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
zgromadzenia.
1c. Udział w zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które
są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej.
1d. Protokół z przebiegu zgromadzenia inwestorów podpisują przewodniczący
zgromadzenia inwestorów i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się
listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia inwestorów oraz listę
uczestników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem,
a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak
stanowi – zarządzający z UE, ogłaszając o tym co najmniej na 21 dni przed terminem
zgromadzenia.
2a. Jeżeli statut funduszu zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, zgromadzenie inwestorów może powziąć
uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane
są wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych
spraw do porządku obrad.
3. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez
fundusz certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia
inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi – zarządzającemu z UE.
4. Jeżeli towarzystwo albo zarządzający z UE nie zwoła zgromadzenia
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy
może upoważnić do zwołania zgromadzenia, na koszt odpowiednio towarzystwa albo
zarządzającego z UE, uczestników występujących z tym żądaniem.

Art. 143. 1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są
uczestnicy funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia
zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu
jego odbycia, złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie
z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo zaświadczenie
wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z certyfikatów
inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie certyfikatów inwestycyjnych
uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.
1a. (uchylony)
2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa
statut funduszu.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 144. 1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu
funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta,
jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co
najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.
2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:
1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo
2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym
certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 40 000 euro
– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo
zarządzające tym funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4
ust. 1b – również zarządzający z UE, będą uprawnieni do pobrania opłaty dodatkowej
celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków, przy czym w przypadku uprawnienia obu tych podmiotów – proporcjonalnie do poniesionych kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków przez każdy z tych podmiotów.
3. Zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:
1) zmianę depozytariusza;
1a) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym przez inne
towarzystwo;
1b) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenia
jego spraw przez zarządzającego z UE;
2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;
3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia
nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;
4) emisję obligacji;
5) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na
okaziciela;
6) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1.
4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 4–6, jest podjęta, jeżeli
głosy za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub
dokonaniem zmiany statutu funduszu inwestycyjnego oddali uczestnicy
reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych
danego funduszu.
5. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca
aktywów funduszu, których wartość przekracza 15% wartości aktywów funduszu,
wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.
6. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, połączone
sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa
w art. 159, oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.
7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy
czym statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym
funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może przyznać zgromadzeniu inwestorów
uprawnienia rady inwestorów.
8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają zaprotokołowania. Jeżeli statut
funduszu nie stanowi inaczej, uchwały zgromadzenia inwestorów są protokołowane
przez notariusza.

Art. 145. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2–8, art. 146
oraz art. 147, może lokować aktywa w:
1) papiery wartościowe,
2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach
z siedzibą za granicą,
4) waluty,
5) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
6) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od
oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników
i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu
na giełdach towarowych,
7) instrumenty rynku pieniężnego
– pod warunkiem że są zbywalne.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 183 oraz art. 196,
może lokować aktywa w zbywalne wierzytelności wobec osób fizycznych.
3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez
jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie
mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów
funduszu, przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy,
o której mowa w art. 183 ust. 5, ograniczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie,
odnosi się do poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji.
4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić
więcej niż 25% wartości aktywów funduszu.
5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w depozyty
w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.
6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji
kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% aktywów funduszu, z wyłączeniem
depozytów przechowywanych przez depozytariusza.
7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20%
wartości aktywów funduszu.
8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów
wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb
Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.
9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 107
ust. 2–6.

Art. 146. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować nie więcej niż 50%
wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną
instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.
2. Jeżeli statut tak przewiduje, fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować
do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną
instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, pod warunkiem że
statut:
1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;
2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub
instytucji wspólnego inwestowania;
3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot
zarządzający funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania,
mającą siedzibę za granicą.
3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 2, dołącza się:
1) regulamin,
2) prospekt informacyjny albo emisyjny oraz skrót tego prospektu albo kluczowe
informacje dla inwestorów,
3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, jeżeli zostały sporządzone
– dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, mającej siedzibę za granicą, której
tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.
4. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy
możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w takich funduszach została określona
w statucie funduszu; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa
w trybie art. 26 ust. 1.
5. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów
inwestycyjnych innego funduszu zamkniętego zarządzanego przez to samo
towarzystwo w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego funduszu.
6. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego
zarządzanego przez to samo towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości
aktywów funduszu.
7. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu
kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo
certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to
towarzystwo.
7a. Przepisy ust. 4–7 stosuje się również do innych funduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez zarządzającego z UE, który zarządza funduszem inwestycyjnym
zamkniętym, oraz do tego zarządzającego, a także do unijnych AFI zarządzanych
przez towarzystwo albo zarządzającego z UE, którzy zarządzają funduszem
inwestycyjnym zamkniętym.
8. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany
udostępniać roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące instytucji
wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat:
1) przy prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu;
2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania
do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy
o ofercie publicznej – w przypadku publicznego funduszu inwestycyjnego
zamkniętego;
3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Art. 147. 1. Przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą
być:
1) własność lub współwłasność:
a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami,
b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,
c) statków morskich;
2) użytkowanie wieczyste.
2. W skład aktywów funduszu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym
urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw
określonych w ust. 1 zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz
niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w stanie niepogorszonym lub
zwiększające jego wartość.
3. Dochody i pożytki z lokat, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane
w pierwszej kolejności na realizację celów wynikających z ust. 2.

Art. 148. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać wyłącznie prawa
do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym i niebędących przedmiotem
zabezpieczenia lub egzekucji. Fundusz może nabywać nieruchomości obciążone
wyłącznie takimi prawami osób trzecich, których realizacja nie spowoduje ryzyka
utraty własności nieruchomości.
2. (uchylony)
3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany nabyć wszystkie
nieruchomości zgodnie z określonymi w statucie funduszu zasadami dywersyfikacji
lokat w terminie 24 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197
ust. 2.
4. Fundusz nie może przeznaczyć więcej niż 25% wartości aktywów funduszu
łącznie na nabycie jednego z przedmiotów lokat, o których mowa w art. 147 ust. 1,
oraz na inwestycje w ten przedmiot lokat.
5. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 4, rozumie się budowę lub remont
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z późn. zm.).

Art. 148a. W przypadku gdy w skład lokat funduszu inwestycyjnego
zamkniętego wchodzą papiery wartościowe wyemitowane w ramach sekurytyzacji,
która przestała spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 2017/2402, fundusz
ten, w przypadku gdy jest to konieczne, podejmuje stosowne działania w najlepiej
pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 149. Fundusz inwestycyjny zamknięty może ustanawiać obciążenia na
aktywach określonych w art. 147 ust. 1 i 2 o łącznej wysokości nieprzekraczającej
50% wartości aktywów netto funduszu w chwili ustanowienia obciążenia, za zgodą
depozytariusza i na warunkach określonych w statucie.

Art. 150. 1. W przypadku określonym w art. 36a ust. 1 pkt 1 czynności wyceny
aktywów funduszu określonych w art. 147 ust. 1 i 2 są dokonywane przez zespół co
najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi
uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce
nieruchomościami, wybierani przez towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy,
o której mowa w art. 4 ust. 1b – zarządzającego z UE.
2. Szczegółowy tryb i warunki pracy zespołu, o którym mowa w ust. 1, określa
statut funduszu.
3. Wycena aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 jest dokonywana na jeden
miesiąc przed zawarciem umowy kupna tych aktywów oraz po upływie 2 lat od
dokonania poprzedniej wyceny, a także w każdym przypadku, w którym istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że nastąpiły okoliczności powodujące istotną zmianę ich
wartości.
4. Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy dokonuje się aktualizacji wartości aktywów
określonych w art. 147 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem zmian cen na rynku
nieruchomości, odpowiednio do rodzaju tych aktywów.
5. Do ustalenia wartości aktywów netto funduszu lub wartości aktywów netto
przypadającej na certyfikat inwestycyjny przyjmuje się wartość aktywów określonych
w art. 147 ust. 1 i 2 według ich ostatniej wyceny albo ostatniej aktualizacji, jeżeli taka
aktualizacja była dokonana.

Art. 151. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może udzielać innym podmiotom
pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe.
2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów
wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu
inwestycyjnego zamkniętego nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 145
ust. 3 i 4.

Art. 151a. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej
sprzedaży.
2. Fundusz inwestycyjny zamknięty uwzględnia instrumenty finansowe będące
przedmiotem krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych
wynikających z przepisów ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu
odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu
inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego a wartością takich samych
instrumentów finansowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.

Art. 152. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie
w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych,
pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów
netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym
działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości
nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto funduszu na dzień poprzedzający
dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji,
z zastrzeżeniem art. 188 ust. 4.
3. W przypadku wyemitowania przez fundusz inwestycyjny obligacji łączna
wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości
aktywów netto funduszu.
4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może
nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w rozporządzeniu 2017/1129 lub
w ustawie o ofercie publicznej.

Art. 153. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, udzielać:
1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów
funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu
podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu;
2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów
funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za
zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości aktywów
funduszu.
2. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić funduszowi podejmowanie
czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy
oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.
3. Statut funduszu powinien określać:
1) kryteria, jakie powinien spełniać pożyczkobiorca, zasady spłaty pożyczki oraz
wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia
fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz pożyczek;
2) kryteria, jakie powinien spełniać podmiot, któremu fundusz może udzielić
poręczenia lub gwarancji, warunki udzielenia poręczenia lub gwarancji oraz
wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia
fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz poręczeń lub
gwarancji.

Art. 154. 1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa
w art. 145 ust. 3, 4 lub 7, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany
uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego,
lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych,
których bazę stanowią indeksy.
2a. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat
w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
których bazę stanowią indeksy, indeksy te muszą spełniać warunki w zakresie
miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego
rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie
informacji o indeksie.
3. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera
wbudowany instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu
przez fundusz limitów inwestycyjnych.
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których
mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać rodzaje ryzyk
związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru tych ryzyk, a w przypadku
transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące stroną umowy
z funduszem.
5. W przypadku gdy fundusz zamierza dokonywać lokat, o których mowa
w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego,
statut funduszu powinien określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw
majątkowych, kryteria ich wyboru oraz warunki zastosowania tych instrumentów
i praw.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów
w niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach,
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,
3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą
z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne,
4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu
inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,
5) (uchylony)
6) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów
pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych
– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego
zamkniętego.

Art. 155. (uchylony).

Art. 156. Fundusz inwestycyjny zamknięty, obejmując papiery wartościowe
w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń,
o których mowa w art. 145 ust. 3 i 4.

Art. 157. 1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których
mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3
i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, są ważne.
2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których
mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3
i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie,
stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając
należycie interes uczestników funduszu.
3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany dostosować strukturę
portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu
w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.

Art. 158. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty mogą zbywać jednostki uczestnictwa różniące się od siebie
związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub
opłat obciążających aktywa funduszu.
2. Jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu różnią się od siebie związanym z nimi
sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu,
jednostki uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej
z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przypadających na tę kategorię
jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii ustaloną na
podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.
3. Statut funduszu powinien określać kategorie jednostek zbywanych przez
fundusz przez wskazanie praw i obowiązków, jakie z nich wynikają.
4. Jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 2, można łączyć wyłącznie
w ramach tej samej kategorii.

Art. 159. 1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz
składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może
stosować inną politykę inwestycyjną.
2. Z wpłat do funduszu, w wysokości określonej w art. 15 ust. 2 lub 4,
towarzystwo tworzy portfele inwestycyjne subfunduszy.
2a. Z wpłat dokonywanych do funduszu, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, towarzystwo tworzy
portfele inwestycyjne subfunduszy zdefiniowanej daty.
3. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.

Art. 160. 1. Statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami powinien zawierać
informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10–12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do każdego subfunduszu oddzielnie, a ponadto wskazywać oznaczenia poszczególnych subfunduszy.
2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania
kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone
w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku
subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, określone także w tej
ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, dla danego
rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego
subfunduszu.
3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki
uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego w tym
samym funduszu inwestycyjnym.
4. Częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu są takie same
we wszystkich subfunduszach.

Art. 161. 1. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają
tylko te subfundusze.
2. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają
zobowiązania.
3. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne
subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu
w wartości aktywów netto funduszu.

Art. 162. 1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:
1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry
uczestników funduszu dla każdego subfunduszu;
2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie
wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez
liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku
subfunduszy posiadających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie
związanym z nimi sposobem lub wysokością pobierania opłat obciążających
aktywa funduszu – po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto
każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;
3) we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady
zbywania i odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek
uczestnictwa, w tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa
tej samej kategorii;
4) (uchylony)
5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki
uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie,
z zastrzeżeniem pkt 7;
6) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą
nabywać wyłącznie osoby, o których mowa w art. 113 ust. 3;
6a) jednostki uczestnictwa subfunduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa
w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych, mogą nabywać wyłącznie osoby, w imieniu i na rzecz których
została zawarta umowa o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 tej ustawy;
7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu
inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa
innego subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone
dla funduszu zamkniętego.
2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego
subfunduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne
umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego
umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu
inwestycyjnego.

Art. 163. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny zamknięty:
1) prawa uczestników funduszu związane z inwestowaniem w dany subfundusz są
inkorporowane w certyfikatach inwestycyjnych wskazanych w statucie
(certyfikaty związane z danym subfunduszem);
2) certyfikaty inwestycyjne na okaziciela związane z danym subfunduszem
reprezentują jednakowe prawa majątkowe;
3) cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych emitowanych w związku
z istniejącym subfunduszem nie może być niższa niż wartość aktywów netto
danego subfunduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny związany z danym
subfunduszem według wyceny aktywów subfunduszu dokonanej na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na te certyfikaty, chyba że statut
funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów
netto subfunduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny związany z danym
subfunduszem według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji;
4) cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem
jest równa wartości aktywów netto subfunduszu, przypadającej na certyfikat
inwestycyjny związany z danym subfunduszem, według wyceny aktywów
subfunduszu z dnia wykupu;
5) statut funduszu powinien zawierać dodatkowo informacje, o których mowa
w art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 198 ust. 2, w odniesieniu do każdego subfunduszu
oddzielnie, a także określać zasady tworzenia, w tym oznaczenie i liczbę
subfunduszy, minimalną i maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych
związanych z danym subfunduszem oraz prawa przysługujące uczestnikom
z tytułu ich posiadania.

Art. 164. 1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze.
2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu.
3. Statut funduszu powinien określać zasady tworzenia nowych subfunduszy,
w szczególności sposób i termin dokonywania wpłat do subfunduszu.
4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga
zmiany statutu funduszu, chyba że zmieniana jest polityka inwestycyjna subfunduszu,
w wyniku której subfundusz zostanie utworzony jako subfundusz powiązany.
5. Utworzenie subfunduszu następuje z chwilą przydziału jednostek
uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu.

Art. 165. 1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji
subfunduszu, o ile statut funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu
określa czas, na jaki subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz
szczegółowy tryb, zasady i warunki likwidacji subfunduszu.
2. Statut funduszu może dopuszczać likwidację subfunduszu w przypadku zbycia
przez fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego
subfunduszu.
2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu
albo umorzenia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu fundusz
inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany
statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu ze statutu.
3. W trybie, o którym mowa w ust. 1, fundusz nie może zlikwidować wszystkich
subfunduszy.
4. Uchwała właściwego organu towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego
subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Art. 166. Jeżeli statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami przewiduje, że
subfundusze mogą być denominowane w różnych walutach, powinien wskazywać
walutę, w której denominowany będzie fundusz inwestycyjny.

Art. 167. 1. W przypadku gdy subfundusze różnią się stosowaną polityką
inwestycyjną, mogą one być zarządzane przez więcej niż jeden podmiot, o którym
mowa w art. 46 ust. 1–3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo obowiązane jest do
stosowania procedur, których celem jest uniknięcie naruszenia przepisów
odnoszących się do dywersyfikacji lokat funduszu inwestycyjnego.

Art. 168. (uchylony).

Art. 169. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany sporządzać
roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie jego
subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla
każdego subfunduszu.

Art. 169a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność jako
fundusz powiązany, polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu
w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz podstawowy).
2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za fundusz zagraniczny uważa
się także subfundusz funduszu zagranicznego.
3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące funduszu inwestycyjnego otwartego
stosuje się odpowiednio do subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego
z wydzielonymi subfunduszami.
4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia
„fundusz powiązany”.

Art. 169b. 1. Zezwolenia Komisji wymaga:
1) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jako funduszu powiązanego;
2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia
subfunduszu jako subfunduszu powiązanego;
3) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako
fundusz powiązany;
4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu
inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się,
a do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się
dodatkowo:
1) statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym
ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253
ust. 5;
2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu
podstawowego;
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia
działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;
4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz
podstawowy będą miały różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa
w art. 169e ust. 1;
5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz
podstawowy będą miały różne firmy audytorskie – umowę, o której mowa
w art. 169f ust. 1;
6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny –
przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy
państwa macierzystego tego funduszu stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu
co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu,
a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką
działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.
3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego o wydanie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, załącza się:
1) statut tego funduszu oraz statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy
funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego
funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;
2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu
oraz funduszu podstawowego;
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia
działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;
4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 4;
5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz ten zacznie nabywać
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli
fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa –
informację o dacie przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;
6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różnych
depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;
7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różne firmy
audytorskie – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;
8) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny –
przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy
państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie
z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania
w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu
co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu,
a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką
działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.
4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia
przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany albo na
rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym działalności jako subfundusz powiązany jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę odpowiednio na rozpoczęcie
prowadzenia przez ten fundusz lub ten subfundusz takiej działalności.
5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 15 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z ust. 3.
6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4,
w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub stanem faktycznym;
2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia, lub fundusz wskazany jako
fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach
niniejszego rozdziału.
7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego otwartego mającego prowadzić działalność jako fundusz powiązany
w przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 6
i art. 61a ust. 8.

Art. 169c. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w przypadku gdy fundusz
inwestycyjny otwarty ma być utworzony jako fundusz powiązany – towarzystwo,
które występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie tego funduszu,
zawiera umowę z funduszem podstawowym, określającą zasady współpracy między
funduszami. Umowa określa w szczególności:
1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres;
2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub
tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego;
3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;
4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych
funduszy;
5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen jednostek uczestnictwa
lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz
momentu ich publikacji;
6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla umowy.
2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z funduszem
podstawowym będącym funduszem inwestycyjnym otwartym, w uzgodnieniach,
o których mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać, że prawem właściwym dla tej umowy
jest prawo polskie oraz że sprawy wynikające z tej umowy należą do wyłącznej
jurysdykcji sądów polskich.
3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta
z zagranicznym funduszem podstawowym, uzgodnienia, o których mowa w ust. 1
pkt 6, jako prawo właściwe dla tej umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo jednego
z państw, na terytorium którego fundusze mają siedziby. W umowie strony wyrażają
zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za właściwe
dla umowy, w zakresie spraw wynikających z tej umowy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się również do umowy zawartej między funduszem
inwestycyjnym otwartym będącym funduszem podstawowym a funduszem
zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85%
aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.
5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności
jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.
6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć uczestnikowi funduszu
bezpłatnie, na jego żądanie, umowę, o której mowa w ust. 1, albo wewnętrzne zasady
prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7.
7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są
zarządzane przez to samo towarzystwo lub tę samą spółkę zarządzającą, a także
w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma
być zarządzany przez to samo towarzystwo lub spółkę zarządzającą co fundusz
podstawowy, umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi
przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą wewnętrznymi zasadami prowadzenia
działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszami
powiązanymi. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności określają w
szczególności:
1) środki służące ograniczaniu konfliktu interesów;
2) podstawy dokonywania inwestycji;
3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;
4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych
funduszy.
8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,
2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których
mowa w ust. 7
– mając na celu zapewnienie prowadzenia przez fundusz podstawowy i powiązany
współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych
obowiązków.

Art. 169d. 1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierza
rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, jest obowiązany
przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji
następujące informacje:
1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na rozpoczęcie
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, ze wskazaniem funduszu
podstawowego;
2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i funduszu podstawowego;
3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia limitu,
o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;
4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed
datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek
uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wysłane do uczestników
funduszu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biegu terminu 30 dni, o którym
mowa w ust. 6.
3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mają być przekazane
wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji
innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania informacji jest dopuszczalne,
o ile taki sposób przekazania informacji jest uzasadniony, a uczestnik, mając
możliwość wyboru między przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą
innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę.
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku
posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez
uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu
traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.
4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie
działalności jako fundusz powiązany, może nabywać jednostki uczestnictwa albo
tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101
ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 1 pkt 3.
5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, zbywa jednostki uczestnictwa na
terytorium państwa członkowskiego, ma on obowiązek przekazać uczestnikom na
terytorium tego państwa informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku
urzędowym lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku
dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język.
Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie dokładnie
odpowiadało treści oryginalnych informacji.
6. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może pobierać od uczestników opłat
manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed
planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

Art. 169e. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa
w art. 169b ust. 1 oraz w art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być
wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych
depozytariuszy, jest zawarcie umowy między tymi depozytariuszami, określającej
zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:
1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że
prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane
w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa
w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych
państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;
2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo
właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.
3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności
jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.
4. Fundusz powiązany jest obowiązany przekazywać swojemu depozytariuszowi
wszelkie informacje dotyczące funduszu podstawowego, które są niezbędne do
wypełniania obowiązków przez depozytariusza funduszu powiązanego.
5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem obowiązków depozytariusza
nieprawidłowościach dotyczących funduszu podstawowego, które mogą mieć
negatywny wpływ na fundusz powiązany lub fundusz zagraniczny prowadzący
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki
uczestnictwa tego funduszu podstawowego, depozytariusz funduszu inwestycyjnego
otwartego będącego funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić:
1) Komisję;
2) właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu
w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego;
3) fundusz powiązany i jego depozytariusza;
4) fundusz zagraniczny, o którym mowa w pkt 2, i jego depozytariusza.
6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,
2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające
negatywny wpływ na fundusz powiązany
– mając na celu zapewnienie prowadzenia przez depozytariuszy współpracy w sposób
pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169f. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w
art. 169b ust. 1 oraz art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być
wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne
firmy audytorskie, jest zawarcie umowy między tymi firmami, określającej zasady
współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:
1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że
prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane
w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa
w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych
państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;
2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo
właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.
3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności
jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.
4. Biegły rewident funduszu powiązanego w sprawozdaniu z badania lub
przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego uwzględnia
sprawozdanie z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu
podstawowego.
5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany albo fundusz podstawowy i
fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej
85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne
lata obrotowe, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym
sporządza dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe na dzień przypadający na
koniec roku obrotowego funduszu powiązanego albo funduszu zagranicznego i
przekazuje je do tego funduszu wraz ze sprawozdaniem z badania.
6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić Komisję i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowościach
stwierdzonych w sprawozdaniu z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego
funduszu podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz powiązany.
7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu
zapewnienie prowadzenia między firmami audytorskimi współpracy w sposób
pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169g. Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich aktywów może:
1) utrzymywać na rachunkach bankowych na zasadach określonych w art. 109;
2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach określonych w art. 94, jeżeli służy
to ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą okoliczności,
o których mowa w art. 94 ust. 1a pkt 2.

Art. 169h. Fundusz podstawowy nie może być funduszem powiązanym ani
posiadać jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego lub tytułów uczestnictwa
funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co
najmniej 85% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu.

Art. 169i. 1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub odkupywanie
jednostek uczestnictwa przez okres, w którym czasowo zawieszono zbywanie lub
odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu
podstawowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może żądać zawieszenia
zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego, jeżeli
wymaga tego interes uczestników tego funduszu.

Art. 169j. 1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość działalności
funduszu podstawowego.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być wykonywany w oparciu o informacje
i dokumenty przekazywane na podstawie odpowiednich umów przez fundusz
podstawowy, jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub firmę audytorską
badającą sprawozdania finansowe, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że
dokumenty te lub informacje są nierzetelne.

Art. 169k. Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści pieniężne z tytułu
nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego
otrzymane przez fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub inny podmiot
występujący w imieniu funduszu powiązanego powiększają aktywa funduszu
powiązanego. Takie środki towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi
powiązanemu.

Art. 169l. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym
ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję o każdym funduszu powiązanym
oraz funduszu zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co
najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu
podstawowego, który ulokował aktywa w jednostki uczestnictwa zbywane przez ten
fundusz podstawowy.
2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza rozpocząć prowadzenie
działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu
w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego będącego funduszem
inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której
mowa w ust. 1, właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu
zagranicznego.

Art. 169m. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym nie
może pobierać opłat manipulacyjnych od funduszu powiązanego ani od funduszu
zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85%
aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

Art. 169n. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym
jest obowiązany niezwłocznie udostępnić:
1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim towarzystwu lub spółce
zarządzającej,
2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność polegającą na lokowaniu
co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu
podstawowego,
3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i firmie audytorskiej badającej
sprawozdania finansowe tego funduszu,
4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym mowa w pkt 2, i firmie
audytorskiej badającej sprawozdania finansowe tego funduszu
– wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykonywania przez te
podmioty ich obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub statucie funduszu.
2. W przypadku planowanego połączenia funduszu inwestycyjnego otwartego
będącego funduszem podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed
planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, zarządzające nim
towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz fundusz zagraniczny prowadzący
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki
uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie planowanego połączenia.

Art. 169o. 1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym
przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego
otwartego będącego funduszem podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim
towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza tego funduszu, lub firmy
audytorskiej badającej jego sprawozdania finansowe, polegających na naruszeniu
przepisów niniejszego rozdziału oraz o zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub środkach nadzorczych określonych w ustawie.
2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą
na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.
3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa
macierzystego funduszu podstawowego będącego funduszem zagranicznym
informacji o nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego spółki
zarządzającej, depozytariusza lub firmy audytorskiej badającej sprawozdania
finansowe lub o środkach podjętych przez te organy wobec tego funduszu, Komisja
niezwłocznie przekazuje te informacje funduszowi powiązanemu.

Art. 169p. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może dokonać
zmiany funduszu podstawowego.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu
podstawowego oraz statut nowego funduszu podstawowego, a w przypadku gdy
nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego
funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;
2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów
funduszu powiązanego oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla
inwestorów nowego funduszu podstawowego;
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z nowym funduszem
podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których
mowa w art. 169c ust. 7;
4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;
5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz zacznie nabywać
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego,
a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa
– datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;
6) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różnych
depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;
7) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różne
firmy audytorskie – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;
8) w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny
– przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy
państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie
z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu,
a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką
działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.
3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały
wyrażającej zgodę na zmianę funduszu podstawowego.
4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z ust. 2.
5. Komisja odmawia wydania zezwolenia na dokonanie przez fundusz
powiązany zmiany funduszu podstawowego, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub stanem faktycznym;
2) fundusz powiązany lub fundusz wskazany jako nowy fundusz podstawowy nie
spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.
6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany
statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu
podstawowego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz
powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym
trwałym nośniku informacji następujące informacje:
1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na dokonanie zmiany
funduszu podstawowego, ze wskazaniem funduszu podstawowego;
2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i nowego funduszu
podstawowego;
3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia limitu,
o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;
4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed
datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek
uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.
8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.
9. Fundusz powiązany może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły
uczestnictwa nowego funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101
ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.
10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat
manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed
datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169r. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od
funduszu podstawowego informacji o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego
rozwiązania, a w przypadku gdy fundusz powiązany został poinformowany przez
fundusz podstawowy wcześniej niż przed upływem 5 miesięcy przed dniem
rozwiązania funduszu podstawowego – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą
datą, fundusz powiązany:
1) przekazuje Komisji informację o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego
rozwiązania na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 9 albo
2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany
funduszu podstawowego, o którym mowa w art. 169p ust. 1, albo na zaprzestanie
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, o którym mowa w art. 169s
ust. 1.

Art. 169s. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może zaprzestać
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;
2) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie związanym z zaprzestaniem
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
3) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów.
3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest
podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały
wyrażającej zgodę na zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako
fundusz powiązany.
4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z ust. 2.
5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub stanem faktycznym;
2) zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany
jest sprzeczne z interesem uczestników tego funduszu.
6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany
statutu funduszu inwestycyjnego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, nie
wcześniej jednak niż z dniem wypłaty funduszowi kwot z tytułu likwidacji funduszu
podstawowego.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz
powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym
trwałym nośniku informacji następujące informacje:
1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na zaprzestanie
prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu;
3) datę obniżenia poziomu inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101
ust. 2 lub 3;
4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed
datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek
uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.
8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.
9. Fundusz powiązany może obniżyć poziom inwestycji w jednostki
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu,
o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie
z ust. 7 pkt 3.
10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat
manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed
datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169t. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy
o wydaniu przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego
albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. W przypadku gdy wypłata środków z tytułu likwidacji funduszu
podstawowego ma nastąpić przed datą, z którą:
1) fundusz powiązany rozpocznie nabywanie tytułów uczestnictwa nowego
funduszu podstawowego albo
2) fundusz powiązany zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz
powiązany
– środki uzyskane z tytułu likwidacji funduszu podstawowego w okresie
poprzedzającym datę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, mogą być lokowane
wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Środki z tytułu likwidacji funduszu podstawowego mogą zostać przekazane
funduszowi powiązanemu:
1) w formie pieniężnej;
2) w innej formie, jeżeli fundusz powiązany wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone
przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka
jest przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, lub
w wewnętrznych zasadach prowadzenia działalności, o których mowa
w art. 169c ust. 7, oraz w informacji o wystąpieniu przyczyn rozwiązania
funduszu podstawowego.

Art. 169u. 1. W przypadku połączenia funduszu podstawowego lub podziału
funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, rozwiązaniu ulega
fundusz powiązany.
2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem
podstawowym może dojść do skutku wyłącznie pod warunkiem udostępnienia przez
ten fundusz informacji, które fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom
w związku z połączeniem, wszystkim swoim uczestnikom, Komisji, a w przypadku
gdy prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów
funduszu w jednostki uczestnictwa łączącego się funduszu podstawowego jest fundusz
zagraniczny – właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego,
w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym dniem połączenia.
3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać Komisji informację
o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu
zagranicznego będącego funduszem podstawowym nie później niż w terminie
miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu podstawowego, a w przypadku gdy
fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed planowanym dniem połączenia lub dokonania podziału – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz
powiązany jest obowiązany niezwłocznie poinformować fundusz podstawowy.
4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, mimo połączenia funduszu
podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem
podstawowym, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia na:
1) prowadzenie działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu
podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu
zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po
dokonaniu jego podziału;
2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, lub odmówiła wydania zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu
podstawowego na fundusz powstały w wyniku połączenia, fundusz podstawowy
umożliwia funduszowi powiązanemu odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek
uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.
6. W przypadku gdy właściwe organy państwa macierzystego funduszu
zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85%
aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego
będącego funduszem podstawowym odmówiły wydania zezwolenia na prowadzenie
tej działalności w odniesieniu do dotychczasowego funduszu podstawowego po jego
połączeniu lub odmówiły wydania zezwolenia na zmianę funduszu podstawowego na
fundusz inwestycyjny powstały w wyniku połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty
będący funduszem podstawowym umożliwia temu funduszowi zagranicznemu
odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.
7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, powinny zostać
złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez fundusz
powiązany od funduszu podstawowego informacji o planowanym połączeniu
funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem
podstawowym, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi
powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed proponowanym
dniem połączenia lub podziału – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem.

Art. 169w. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 169u
ust. 4 pkt 1, załącza się:
1) statut funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna jego zmiana, oraz statut
funduszu, który ma być funduszem podstawowym, a w przypadku gdy
funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego
funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;
2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów
funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna zmiana tych dokumentów, oraz
prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów funduszu, który
ma być funduszem podstawowym;
3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z funduszem, który ma być
funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności,
o których mowa w art. 169c ust. 7;
4) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem
podstawowym, mają różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa
w art. 169e ust. 1;
5) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem
podstawowym, mają różne firmy audytorskie – umowę, o której mowa
w art. 169f ust. 1;
6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny –
przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy
państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie
z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania
w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu
co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu,
a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką
działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.
2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane
zgodnie z ust. 1.
3. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4
pkt 1, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub stanem faktycznym;
2) fundusz powiązany lub fundusz, który ma być funduszem podstawowym, nie
spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału;
3) prowadzenie przez fundusz działalności jako fundusz powiązany
dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub podziale jest
sprzeczne z interesem uczestników funduszu powiązanego.

Art. 169y. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy
o uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, 2 albo 3.
2. Fundusz powiązany żąda odkupienia lub umorzenia posiadanych jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy
decyzja w sprawie, o której mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, nie zostanie wydana
do dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień, w którym fundusz powiązany może
zażądać odkupienia bądź umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
w funduszu podstawowym przed jego połączeniem lub podziałem.
3. W przypadku gdy Komisja wyda zezwolenie, o którym mowa w art. 169u
ust. 4 pkt 2 albo 3, fundusz powiązany żąda odkupienia jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy jest to konieczne
dla zapewnienia uczestnikom funduszu powiązanego możliwości żądania odkupienia
jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 169p ust. 7 pkt 4 i art. 169s ust. 7 pkt 4.
4. Fundusz powiązany może otrzymać część lub całość środków należnych
z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w formie innej niż
pieniężna, jeżeli wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa
macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka została przewidziana
w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1.
5. Jeżeli fundusz powiązany otrzyma środki z tytułu odkupienia jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w okresie
poprzedzającym dzień, z którym fundusz powiązany rozpocznie prowadzenie
działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3,
środki te mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

Art. 170. 1. Towarzystwo może utworzyć fundusz inwestycyjny (fundusz
podstawowy), który będzie zbywał jednostki uczestnictwa albo emitował certyfikaty inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym utworzonym przez to samo towarzystwo (fundusze powiązane).
2. Fundusze powiązane mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w jednostki
uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Jedynymi
uczestnikami funduszu podstawowego mogą być fundusze powiązane.
3. Fundusze powiązane mogą utrzymywać, wyłącznie w zakresie niezbędnym do
zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów na rachunkach
bankowych.

Art. 171. 1. Fundusz podstawowy lub fundusz powiązany, tworzony na
podstawie przepisów niniejszego rozdziału, może być utworzony jako jeden
z funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3a.
2. Fundusz podstawowy i fundusze powiązane mogą być funduszami różnego
rodzaju.
3. Fundusz podstawowy stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone
w ustawie odpowiednio do rodzaju funduszu, w jakim został utworzony.
4. Fundusz powiązany nie może zaciągać kredytów i pożyczek, udzielać
pożyczek papierów wartościowych lub środków pieniężnych oraz udzielać poręczeń
lub gwarancji.
5. Jeżeli fundusz podstawowy jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym,
a fundusze powiązane są specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi,
fundusz podstawowy jest obowiązany utrzymywać część swoich aktywów
w instrumentach rynku pieniężnego lub na rachunkach bankowych, w celu
zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusze
powiązane, zgodnie z przepisami ustawy i statutami funduszy powiązanych.

Art. 172. 1. Fundusz podstawowy ma prawo i obowiązek używania w nazwie
oznaczenia „podstawowy”.
2. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia
„powiązany”.

Art. 173. 1. Wraz z wnioskiem o utworzenie funduszu podstawowego towarzystwo składa wniosek o utworzenie co najmniej dwóch funduszy powiązanych.
2. Jeżeli Komisja nie udzieli zezwolenia na utworzenie funduszu podstawowego,
nie udziela zezwolenia na utworzenie funduszy powiązanych.
3. Do utworzenia funduszu podstawowego jest wymagane złożenie zapisów na
jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez fundusze powiązane.
4. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty
inwestycyjne funduszu podstawowego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu
następującym po dniu doręczenia postanowień sądu o wpisie funduszy powiązanych
do rejestru funduszy inwestycyjnych. Termin przyjmowania zapisów nie może być
dłuższy niż 7 dni.
5. W przypadku gdy funduszem podstawowym jest fundusz inwestycyjny
zamknięty, do oferowania certyfikatów inwestycyjnych nie stosuje się przepisów
ustawy o ofercie publicznej.
6. Uprawnionymi do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne funduszu podstawowego są wyłącznie fundusze powiązane, o których
mowa w statucie funduszu podstawowego.
7. Wpis wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem
podstawowym do rejestru funduszy inwestycyjnych następuje jednocześnie.

Art. 174. (uchylony).

Art. 175. 1. Fundusz podstawowy utworzony jako specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty nie ma obowiązku sporządzania prospektu informacyjnego lub
kluczowych informacji dla inwestorów.
2. Fundusz podstawowy utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty nie ma
obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego lub warunków emisji.
3. Fundusz powiązany utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty ma obowiązek zamieszczania w prospekcie informacyjnym oraz
w kluczowych informacjach dla inwestorów dodatkowo informacji o funduszu
podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego
funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego.
4. Fundusz powiązany, utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty, ma
obowiązek zamieszczenia w prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji
dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym
związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest
wymagany dla funduszu powiązanego.

Art. 176. Wymogi dotyczące minimalnej wysokości aktywów netto
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie mają zastosowania do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem powiązanym.

Art. 177. Fundusz podstawowy oraz fundusze powiązane nie mogą być
utworzone jako fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 178. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz
rynku pieniężnego pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:
1) instrumenty rynku pieniężnego;
2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub
które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych,
instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.
2. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat
wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu nie może być dłuższy niż
90 dni.
3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ma wyłączne prawo używania w nazwie
oznaczenia „rynku pieniężnego”.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub
gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje
kredytowe,
2) zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do
wywiązywania się emitentów lub banków krajowych, instytucji kredytowych
z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny
inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone
w rozporządzeniu,
3) przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku
pieniężnego,
4) sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu
do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu
– w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lokat funduszu rynku
pieniężnego.

Art. 179. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz
portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które
zgodnie ze statutem funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób
określony w art. 182.
2. Fundusz portfelowy nie może być utworzony jako fundusz inwestycyjny
z wydzielonymi subfunduszami.
3. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz do certyfikatów inwestycyjnych
funduszu portfelowego nie stosuje się przepisów art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132
oraz art. 134.
4. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu portfelowego jest
równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obejmującego certyfikaty
inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem
zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.
5. Fundusz portfelowy jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania
funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie
certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym
dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów
inwestycyjnych pierwszej i następnych emisji tego funduszu.

Art. 180. 1. Statut funduszu portfelowego określa szczegółowo zasady emisji
certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności sposób ustalenia ceny emisyjnej, oraz
zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może następować
w wyniku wniesienia do funduszu, na zasadach określonych w statucie,
odpowiadającego certyfikatowi funduszu pakietu papierów wartościowych lub jego
wielokrotności lub pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania mających siedzibę za granicą lub jego wielokrotności oraz środków
pieniężnych, jeżeli statut funduszu tak stanowi.
3. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może
nastąpić w drodze przeniesienia, na żądanie uczestnika funduszu, własności
odpowiadającego certyfikatowi inwestycyjnemu pakietu papierów wartościowych lub
pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających
siedzibę za granicą oraz środków pieniężnych w proporcji określonej w statucie, jeżeli
statut funduszu tak stanowi.
4. (uchylony)

Art. 181. 1. Jeżeli statut funduszu portfelowego stanowi, że jeden certyfikat
inwestycyjny funduszu odzwierciedla ściśle określony pakiet papierów
wartościowych, uczestnik funduszu może wykonywać prawo głosu na walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartościowych wchodzących
w skład pakietu osobiście, pod warunkiem złożenia u danego emitenta, najpóźniej na
tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, świadectwa
depozytowego wydanego przez fundusz, bądź przez wydanie funduszowi dyspozycji
dotyczących wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących
w skład pakietu odzwierciedlonego w posiadanych przez uczestnika certyfikatach
inwestycyjnych.
2. Fundusz wydaje świadectwo depozytowe po zablokowaniu na rachunku
papierów wartościowych funduszu liczby papierów wartościowych, z których
uczestnik może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
emitenta, którego dotyczy świadectwo depozytowe, na podstawie przedstawionego
przez uczestnika dokumentu wydanego przez dom maklerski potwierdzającego
blokadę certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych tego
uczestnika.
3. Liczbę papierów wartościowych, z których uczestnik może wykonywać prawo
głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, fundusz ustala przez
pomnożenie liczby papierów danego emitenta odzwierciedlonych w certyfikacie
inwestycyjnym przez liczbę wszystkich zablokowanych przez uczestnika certyfikatów
inwestycyjnych. Jeżeli ustalona w ten sposób liczba papierów wartościowych nie jest
liczbą całkowitą, liczbę tę fundusz zaokrągla w dół do liczby całkowitej.
4. Wydanie przez fundusz świadectwa depozytowego jest równoznaczne
z upełnomocnieniem uczestnika funduszu do udziału w walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy emitenta i wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych
wskazanych w świadectwie.
5. Fundusz nie może wydawać uczestnikowi żadnych instrukcji w zakresie
sposobu głosowania.
6. Statut funduszu określa tryb i terminy wydawania świadectwa depozytowego,
o którym mowa w ust. 1.
7. Do świadectwa depozytowego stosuje się przepisy ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
8. Liczbę papierów wartościowych danego emitenta znajdujących się w portfelu
inwestycyjnym funduszu, z których fundusz może wykonywać prawo głosu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tego emitenta, pomniejsza się o łączną liczbę
papierów wartościowych tego emitenta wskazanych we wszystkich wydanych przez
fundusz świadectwach depozytowych dotyczących papierów wartościowych tego
emitenta.

Art. 182. 1. Statut funduszu określa zasady konstrukcji i skład portfela inwestycyjnego.
2. Portfel inwestycyjny funduszu powinien:
1) opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę
do ustalenia wartości indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) albo
2) stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na
indeksie, o którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy).
3. Zmiana składu portfela inwestycyjnego funduszu jest dopuszczalna wyłącznie
w przypadku:
1) zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na
którym oparty jest portfel indeksowy;
2) przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym
charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą
w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej
lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia
innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub
praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego;
3) wycofania z obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, w które
zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat;
4) zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.
4. Limit, o którym mowa w art. 145 ust. 3, może być podwyższony do 35%
wartości aktywów funduszu w przypadku, gdy udział akcji lub dłużnych papierów wartościowych jednego emitenta w indeksie wzrośnie. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

Art. 183. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz
sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu
zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności
finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw
do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
2. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako:
1) standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;
2) niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.
3. Fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek oraz wyłączne prawo używania
w nazwie oznaczenia:
1) „standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1;
2) „niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Umowa o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych
przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności
z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności (umowa
o subpartycypację) powinna zawierać zobowiązanie tych podmiotów do
przekazywania funduszowi:
1) pożytków z sekurytyzowanych wierzytelności w całości;
2) kwot głównych z sekurytyzowanych wierzytelności;
3) kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych
wierzytelności – w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora sekurytyzacji lub
uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności nastąpiło przez realizację
zabezpieczeń.
5. Umowa zobowiązująca do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz
umowa o subpartycypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowa o subpartycypację nie może zawierać postanowień o odroczeniu
zapłaty lub o dokonywaniu zapłaty w ratach za wierzytelności będące jej
przedmiotem.

Art. 184. 1. Towarzystwo lub fundusz sekurytyzacyjny mogą zawrzeć z:
1) bankiem krajowym lub instytucją kredytową, posiadającymi fundusze własne
w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro,
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, lub
2) podmiotem, którego zdolność do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań
jest oceniona na poziomie inwestycyjnym przez wyspecjalizowaną agencję
ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym
– umowę poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz
uczestników funduszu sekurytyzacyjnego posiadających certyfikaty inwestycyjne
danej serii w dniu otwarcia likwidacji funduszu albo subfunduszu.
2. Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1,
następuje na wniosek i za pośrednictwem likwidatora funduszu, a w przypadku
likwidacji subfunduszu – na wniosek i za pośrednictwem depozytariusza.

Art. 185. 1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako
fundusz z wydzielonymi subfunduszami.
2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania
subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.
3. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych
emisji certyfikatów związanych z danym subfunduszem.
4. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej
75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności
lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji
z tytułu jednej puli wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli statut standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego tak stanowi,
fundusz może lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu
w kilka pul wierzytelności lub w prawa do świadczeń otrzymywanych z tytułu kilku
pul wierzytelności, pod warunkiem że:
1) inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe, instytucje kredytowe lub
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
2) wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są jednolite rodzajowo;
3) umowy, o których mowa w art. 183 ust. 5, w odniesieniu do każdej z pul
wierzytelności zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania
funduszu.
6. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek w terminie
3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu zawrzeć:
1) umowę zobowiązującą do nabycia puli wierzytelności lub umowę
o subpartycypację lub
2) umowy zobowiązujące do nabycia puli wierzytelności lub umowy
o subpartycypację – w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

Art. 186. 1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek dokonać
likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:
1) wszystkie wierzytelności wchodzące w skład nabytych przez niego pul
wierzytelności zostały zaspokojone;
2) fundusz otrzymał od inicjatorów sekurytyzacji wszystkie świadczenia należne
mu z tytułu określonych pul wierzytelności.
2. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może dokonać likwidacji
subfunduszu w przypadku, gdy:
1) większość wierzytelności została zaspokojona, a przewidywane koszty
uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających z pozostałych wierzytelności
przewyższałyby wartość należnych funduszowi świadczeń,
2) fundusz otrzymał od inicjatora albo inicjatorów sekurytyzacji większość
należnych mu świadczeń, a koszty funkcjonowania subfunduszu do
przewidywanego momentu uzyskania pozostałych należnych funduszowi
świadczeń przewyższałyby wartość tych świadczeń,
3) co do wierzytelności, które nie zostały zaspokojone, istnieje orzeczenie wydane
przez właściwy organ stwierdzające brak możliwości zaspokojenia się
z wierzytelności, które nie zostały zaspokojone
– pod warunkiem że likwidacja subfunduszu nie naruszy praw uczestników
standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego określonych w statucie funduszu.

Art. 187. 1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony
jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.
2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania
subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.
3. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie
mniej niż 75% wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego
funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż
75% wartości aktywów każdego subfunduszu, w:
1) określone wierzytelności;
2) papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;
3) prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
4. Lokaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25%
wartości aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu
sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie więcej niż 25% wartości
aktywów netto każdego subfunduszu.
5. (uchylony)
6. (uchylony)

Art. 188. 1. Z zastrzeżeniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 oraz przepisów
postępowania egzekucyjnego, fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa
wyłącznie w:
1) dłużne papiery wartościowe;
2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;
3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;
4) instrumenty rynku pieniężnego;
5) instrumenty pochodne.
2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być dokonywane wyłącznie
w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
3. Fundusz sekurytyzacyjny nie może udzielać pożyczek, poręczeń lub
gwarancji.
4. Fundusz sekurytyzacyjny, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może
dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej:
1) 25% wartości aktywów netto – w przypadku standaryzowanego funduszu
sekurytyzacyjnego,
2) 75% wartości aktywów netto – w przypadku niestandaryzowanego funduszu
sekurytyzacyjnego
– na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały
o emisji obligacji, pod warunkiem że statut funduszu sekurytyzacyjnego, załączony do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu, będzie dopuszczał dokonywanie emisji obligacji. Przepisy art. 144 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 188a. 1. Fundusz sekurytyzacyjny może nabywać prawa własności rzeczy
ruchomych wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:
1) wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których rzeczy te stanowią
zabezpieczenie lub
2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych sekurytyzowanych wierzytelności.
2. Fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których
własność nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż
rok od dnia nabycia, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.
3. Rzeczy ruchome, których własność fundusz sekurytyzacyjny nabył w sposób,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% aktywów funduszu.

Art. 189. 1. Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez
fundusz sekurytyzacyjny mogą reprezentować różne prawa w zakresie:
1) wysokości udziału w dochodach funduszu albo subfunduszu;
2) wysokości udziału w aktywach netto funduszu albo subfunduszu, w przypadku
ich likwidacji;
3) kolejności zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów
inwestycyjnych.
2. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać minimalną wysokość
udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu przypadającego
na certyfikaty inwestycyjne danej serii.
3. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać, że zaspokojenie roszczeń
wynikających z tytułu posiadania danej serii certyfikatów inwestycyjnych jest
uzależnione od uprzedniego zaspokojenia roszczeń tego samego rodzaju
wynikających z tytułu posiadania innej serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu,
w szczególności roszczeń dotyczących wypłaty minimalnego udziału, o którym mowa
w ust. 2.

Art. 190. 1. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może stanowić, że fundusz
emituje serię certyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych dających prawo do
udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich
likwidacji po zaspokojeniu roszczeń wynikających z wszystkich pozostałych serii
certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo subfunduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut określa minimalną wysokość
udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich
likwidacji przypadającego na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych
niebędących certyfikatami podporządkowanymi.
3. Minimalny udział w dochodach lub aktywach netto funduszu albo
subfunduszu w przypadku ich likwidacji przypadający na poszczególne serie
certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi nie
może być niższy niż udział w tych dochodach lub aktywach netto przypadający na
certyfikaty podporządkowane.

Art. 191. Fundusz sekurytyzacyjny może, uwzględniając interes uczestników
funduszu, zawierać umowy związane z procesem sekurytyzacji, w szczególności:
1) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating);
2) ubezpieczenia, w tym od ryzyka niewypłacalności dłużników;
3) (uchylony)
4) o udzielenie poręczenia za zobowiązania funduszu;
5) gwarancji udzielane na rzecz funduszu.

Art. 192. 1. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten
podmiot zezwolenia Komisji.
2. Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza
także zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności.
3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:
1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;
2) procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym
w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania,
a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje
przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych
i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi
wierzytelnościami;
6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami;
7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową;
8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych
z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego;
10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości
wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.
5. Bank krajowy załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie
do właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.
5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się
odpowiednio.
6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 4;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym;
3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania
sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub
w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu
sekurytyzacyjnego.
7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji
podmiotu.
8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator
niezwłocznie informuje Komisję.
9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych,
o których mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa
w ust. 4 pkt 1–3, 5 i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich
wiadomości.
9a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji,
w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku
kalendarzowym z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
sekurytyzacyjnych.
10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę
nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 192a. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany
prowadzić działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami
z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający
interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo
zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zbierają
i przetwarzają dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie
w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

Art. 194. 1. Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych
ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków majątkowych funduszu oraz wszelkie wystawione w ten sposób
oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się
praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów
urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych
i rejestrach publicznych.
2. Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie
obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie
w postępowaniu cywilnym.

Art. 195. 1. W przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności
albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd
prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis
zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub
w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona
hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg
z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu, potwierdzający nabycie przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.
2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Art. 196. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu
zamkniętego może być utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych lokujący co
najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:
1) papiery wartościowe:
a) będące przedmiotem oferty publicznej, z wyjątkiem papierów
wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, która nie wymaga
sporządzenia prospektu na podstawie:
– art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do
mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub
– art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, lub
b) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
– chyba że stały się one przedmiotem oferty publicznej, która wymaga
sporządzenia prospektu na podstawie rozporządzenia 2017/1129, lub zostały
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz;
2) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki
niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela
inwestycyjnego funduszu.
2. Fundusz, który zamierza prowadzić działalność jako fundusz aktywów
niepublicznych w rozumieniu niniejszego rozdziału, jest obowiązany wskazać tę
cechę w statucie.

Art. 197. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, do czasu upływu
terminu do zaoferowania certyfikatów inwestycyjnych wskazanego w statucie
funduszu, do lokat funduszu nie stosuje się art. 145 ust. 3.
2. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych termin
określony w art. 148 ust. 3 lub art. 157 ust. 3 wynosi 36 miesięcy.
3. W przypadku, gdy do określonego w statucie funduszu aktywów
niepublicznych dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż
36 miesięcy, do lokat funduszu art. 145 ust. 3 nie stosuje się.
4. W przypadku, w którym wpłaty na poczet opłacenia certyfikatów
inwestycyjnych funduszu aktywów niepublicznych pochodzą w całości albo w części
ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności ze środków realizujących
Politykę Spójności, i są realizowane bezpośrednio przez beneficjenta tych środków
w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, do lokat funduszu przepisu
art. 145 ust. 3 nie stosuje się.

Art. 198. 1. Statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może
przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat
funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze
zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie
lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela
inwestycyjnego funduszu.
2. Jeżeli statut funduszu przewiduje wypłacanie na rzecz uczestników funduszu
przychodów ze zbycia lokat, zgodnie z ust. 1, powinien on określać szczegółowo:
1) warunki oraz tryb dokonywania wypłat przychodów na rzecz uczestników
funduszu, w tym kategorie przychodów funduszu podlegających wypłacie,
sposób ustalenia kwot przypadających na każdego uczestnika, terminy
dokonywania wypłat i zasady ustalania uczestników uprawnionych do
otrzymania wypłaty oraz
2) rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu związanych
bezpośrednio z lokatami, rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania
funduszu oraz zasady ustalania wysokości takich kosztów przypadających na
poszczególne lokaty.
3. Fundusz aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom przychody ze
zbycia lokat, jest obowiązany do dostosowania, w terminie 12 miesięcy od dnia
wypłaty przychodów, stanu swoich aktywów do wymogów określonych w ustawie
oraz statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do określonego w statucie funduszu dnia
rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy.
5. Do lokat funduszu aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom
przychody ze zbycia lokat, art. 145 ust. 3 nie stosuje się:
1) do dnia dostosowania stanu aktywów funduszu do wymogów ustawy oraz statutu
funduszu, jednak nie później niż do upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty
przychodów, albo
2) gdy do określonego w statucie funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu
pozostało nie więcej niż 36 miesięcy.

Art. 199. 1. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych,
statut funduszu może określać, że cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych może
być równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat
inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia określonego w statucie, pod
warunkiem że w statucie zostaną zawarte postanowienia zabezpieczające interesy
wierzycieli funduszu, na wypadek powstania nowych zobowiązań funduszu przed
dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz
uczestników, którzy nie zażądali wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.
2. Towarzystwo nie może być obowiązane do spłaty więcej niż 5% ogólnej
wartości zobowiązań funduszu powstałych między dniem wyceny aktywów funduszu
wskazanym w statucie funduszu a dniem wykupu certyfikatów.

Art. 200. Przez użyte w niniejszym dziale określenia:
1) fundusz krajowy – rozumie się fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty;
2) subfundusz – rozumie się subfundusz funduszu krajowego z wydzielonymi
subfunduszami lub subfundusz funduszu zagranicznego z wydzielonymi
subfunduszami;
3) majątek subfunduszu – rozumie się aktywa i zobowiązania subfunduszu;
4) fundusz przejmowany – rozumie się fundusz, którego majątek jest wnoszony do
innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo do istniejącego lub
nowo tworzonego subfunduszu, w zamian za nabycie przez uczestników tego
funduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo
subfunduszu, do którego jest wnoszony ten majątek;
5) subfundusz przejmowany – rozumie się subfundusz, którego majątek jest:
a) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami do innego
istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo
b) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami do istniejącego
lub nowo tworzonego subfunduszu w innym lub tym samym funduszu
z wydzielonymi subfunduszami
– w zamian za nabycie przez uczestników tego subfunduszu jednostek
uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do którego
wnoszony jest ten majątek;
6) fundusz przejmujący – rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz, do
którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy
przejmowanych;
7) subfundusz przejmujący – rozumie się istniejący lub nowo tworzony subfundusz,
do którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy
przejmowanych.

Art. 201. 1. Połączeniem wewnętrznym jest:
1) połączenie funduszy krajowych, których organem jest to samo towarzystwo, albo
2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi
subfunduszami z:
a) funduszem krajowym, którego organem jest to samo towarzystwo, albo
b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi
subfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo
– jeżeli żaden z funduszy biorących udział w połączeniu nie jest uprawniony do
zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.
2. Połączenie wewnętrzne następuje przez:
1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub
subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu
przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu
przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego lub
2) przeniesienie majątku subfunduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub
subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom subfunduszu
przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu
przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa subfunduszu
przejmowanego.
3. W połączeniu wewnętrznym mogą brać udział wyłącznie:
1) dwa fundusze inwestycyjne otwarte albo dwa specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte albo
2) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych
otwartych z wydzielonymi subfunduszami, albo
3) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch specjalistycznych funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, albo
4) nie więcej niż jeden fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden
subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi
subfunduszami, albo
5) nie więcej niż jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie
więcej niż jeden subfundusz wydzielony w specjalistycznym funduszu
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.
4. W połączeniu wewnętrznym nie mogą brać udziału fundusze inwestycyjne
otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają jednostki
uczestnictwa różniące się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat
manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu, chyba że przed
rozpoczęciem procedury połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa, zarówno
w funduszu przejmującym, jak i funduszu przejmowanym, zostaną zamienione na
jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.
5. Fundusz inwestycyjny biorący udział w połączeniu wewnętrznym, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 5, nie może być funduszem z wydzielonymi
subfunduszami.

Art. 202. 1. Połączeniem krajowym jest:
1) połączenie funduszy krajowych, których organami są różne towarzystwa, albo
2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi
subfunduszami z:
a) funduszem krajowym, którego organem jest inne towarzystwo, albo
b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi
subfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo.
2. Połączenie krajowe następuje przez:
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy krajowych lub jednego lub
więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych
z wydzielonymi subfunduszami do innego funduszu krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych
lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu
przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki
uczestnictwa funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych
(połączenie krajowe przez przejęcie) albo
2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje wniesiony majątek dwóch
lub więcej funduszy krajowych lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub
funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za
przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy
przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu krajowego
(połączenie krajowe przez utworzenie funduszu).
3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału fundusze krajowe różnego
rodzaju albo subfundusze wydzielone w funduszach krajowych różnego rodzaju.
4. Za połączenie krajowe uznaje się również połączenie:
1) dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest to samo
towarzystwo lub
2) funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszem wydzielonym w funduszu
inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest
to samo towarzystwo, lub
3) dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym lub dwóch funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest
to samo towarzystwo
– jeżeli którykolwiek z funduszy biorących udział w połączeniu jest uprawniony do
zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

Art. 203. 1. Połączeniem transgranicznym jest:
1) połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego
w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami z jednym
lub więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej subfunduszem
wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych albo
2) połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co
najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami – jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo
3) połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch
subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych – jeżeli
w wyniku połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty.
2. Połączenie transgraniczne następuje przez:
1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu inwestycyjnego otwartego
lub jednego lub więcej subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami:
a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu
zagranicznym albo
b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu
zagranicznym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy
zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych
w funduszu lub funduszach zagranicznych
– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu
przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu
przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa
funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego (połączenie
transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego) albo
2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu
zagranicznym, do którego zostaje wniesiony:
a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub dwóch
lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami albo
b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego
lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach
inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami łącznie
z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub
więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach
zagranicznych
– w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub
subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo
3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego
lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach
zagranicznych:
a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo
tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym
otwartym albo
b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo
tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym
otwartym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych
otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu
lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami
– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu
przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub
subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa funduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez
przejęcie funduszu zagranicznego), albo
4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do którego zostaje wniesiony:
a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub dwóch lub więcej
subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych albo
b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej
subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych
łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych
lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub
funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami
– w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub
subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa nowo tworzonego
funduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu
krajowego).
3. Jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa państwa macierzystego funduszu
zagranicznego, połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego może
nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony
w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.
4. W połączeniu transgranicznym przez przejęcie funduszu zagranicznego nie
może brać udziału jako fundusz przejmujący fundusz krajowy nieuprawniony do
zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, w którym
ma siedzibę fundusz zagraniczny, z którym ma nastąpić połączenie.

Art. 204. 1. Połączenie funduszu powiązanego:
1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym
działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu
w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 –
jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;
2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym
wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym
mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem
przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.
2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu
informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu
informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia
krajowego przez utworzenie funduszu.
3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) opis skutków łączenia funduszy:
a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu
informacyjnego funduszu przejmującego,
b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu
informacyjnego funduszu przejmowanego;
5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;
6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że
w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie
w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;
7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego
funduszu przejmowanego.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte
w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie
informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność
przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy,
umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na
inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw
określonych w art. 208p ust. 2.

Art. 205. 1. W wyniku połączenia fundusz przejmowany będący funduszem
krajowym podlega wykreśleniu z rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. W dniu wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy
inwestycyjnych wygasają zezwolenia i zgody udzielone funduszowi w związku
z prowadzoną działalnością.
3. Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany
dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu
przejmowanego.

Art. 206. 1. Po dniu połączenia:
1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia
uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie;
2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia uczestników
o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.
2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a
– spółka zarządzająca, odpowiada wobec skarżącego za szkodę wyrządzoną uchwałą
o połączeniu sprzeczną z ustawą lub statutem funduszu.
3. W przypadku połączenia krajowego oraz transgranicznego, towarzystwo,
a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a – spółka zarządzająca,
może wystąpić do sądu, do którego zostało wniesione powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie
funduszy, z wnioskiem o wydanie postanowienia zezwalającego na wykreślenie
funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo na wpisanie
funduszu przejmującego do tego rejestru.
4. Sąd wyda postanowienie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:
1) powództwo jest niedopuszczalne albo
2) powództwo jest oczywiście bezzasadne, albo
3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, że interes uczestników funduszu
przejmowanego uzasadnia przeprowadzenie połączenia bez zbędnej zwłoki.
5. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku, a jeżeli sąd zadecyduje
o rozpoznaniu wniosku na rozprawie – w terminie miesiąca.
6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie
rozpatrywane w terminie 2 tygodni.

Art. 207. 1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem połączenia
funduszy ponoszą wyłącznie towarzystwa, spółki zarządzające lub zarządzający z UE,
którzy zarządzają tymi funduszami.
2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a
albo 1b – spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, ponosi odpowiedzialność
wobec uczestników zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego za szkodę
wyrządzoną połączeniem funduszy.
3. Połączenie funduszy nie może nastąpić z naruszeniem interesu uczestników
funduszu krajowego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym
z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 208. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym dziale,
przepisy dotyczące funduszy stosuje się odpowiednio do subfunduszy. W przypadku
gdy przepisy ustawy wymagają podjęcia określonych czynności przez subfundusz,
czynności te podejmowane są odpowiednio przez fundusz krajowy z wydzielonymi
subfunduszami albo przez fundusz zagraniczny z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 208a. 1. Połączenie wewnętrzne wymaga zgody Komisji. Z wnioskiem
o udzielenie zgody występuje towarzystwo.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się statuty, prospekty
informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszy biorących udział
w połączeniu.
3. Komisja odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane
połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu lub jeżeli dokumenty załączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub stanem faktycznym.

Art. 208b. 1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany
w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na
połączenie.
2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:
1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;
2) wskazuje dzień, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania
wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa;
3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał
i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc
od dnia ogłoszenia;
4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.
3. Od dnia ogłoszenia o zamiarze połączenia:
1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu
przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.
4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie podlegają realizacji.
5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a dniem przydziału,
o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie może być dłuższy od dłuższego
z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.

Art. 208c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 208b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:
1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa
funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby
jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego
uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających
na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez
wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę
uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;
2) składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru
funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji,
o której mowa w art. 208a ust. 1.
2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
albo jego uzupełnienia.

Art. 208d. 1. Przydział, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, następuje przez
wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu
przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu
przejmującego.
2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów
netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu
przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu
przejmowanego.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu
odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.
4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie
mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.

Art. 208e. 1. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy
inwestycyjnych:
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego,
z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208d ust. 1, wywołuje skutek prawny.
2. W przypadku gdy następuje przejęcie subfunduszu, skutki określone
w ust. 1 następują z dniem przydziału jednostek uczestnictwa funduszu albo
subfunduszu przejmującego.

Art. 208f. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty
przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu
przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego
oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72,
niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2.

Art. 208g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa
w art. 208e ust. 1 albo 2, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych
w ustawie i statucie.

Art. 208h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na
dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie
publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego
funduszu.

Art. 208i. 1. Połączenie krajowe wymaga:
1) sporządzenia planu połączenia;
2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie funduszy;
3) zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia
krajowego przez przejęcie – również przez fundusz przejmujący, każdego ze
swoich uczestników o planowanym połączeniu;
4) uzyskania zgody zgromadzenia uczestników funduszy przejmowanych na
połączenie funduszy.
2. Jeżeli połączenie krajowe ma nastąpić przez utworzenie funduszu, do
utworzenia funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o ile
nic innego nie wynika z przepisów niniejszego działu, stosuje się przepisy
o utworzeniu funduszu inwestycyjnego. Przed uzyskaniem zgody, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22
i art. 23. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.
3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego będącego funduszem przejmowanym.
4. Jeżeli plan połączenia nie wymaga do skuteczności połączenia udziału
w połączeniu wszystkich funduszy przejmowanych, połączenie dochodzi do skutku
pod warunkiem uzyskania:
1) zgody Komisji na połączenie funduszy – przez co najmniej jeden fundusz
przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu
– przez co najmniej dwa fundusze przejmowane, oraz
2) zgody zgromadzenia uczestników funduszy, które uzyskały zgodę Komisji,
o której mowa w pkt 1.

Art. 208j. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, występuje towarzystwo, które będzie jego organem. We wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego towarzystwo wskazuje fundusze przejmowane.
2. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym,
wskazuje się, że fundusz ten powstanie na skutek połączenia krajowego przez
utworzenie funduszu.
3. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz
art. 26–30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia
aktywów funduszy przejmowanych.
4. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na
utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym,
niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208k. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być
funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego
doręczenia towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru
funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem, na podstawie art. 208w ust. 2.
2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia
powzięcia przez towarzystwo informacji o:
1) odmowie udzielenia funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem
połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na połączenie
funduszy,
2) podjęciu przez zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, bez
którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały
o niewyrażeniu zgody na połączenie,
3) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego,
bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku,
chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego
zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego
– towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208j ust. 2,
dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do
przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy
na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie
funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3,
art. 27–29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208l. 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:
1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia
krajowego przez przejęcie;
2) fundusze przejmowane i towarzystwo, które będzie organem funduszu
przejmującego – w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.
2. Plan połączenia zawiera co najmniej:
1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) analizę skutków połączenia dla uczestników funduszu przejmowanego,
a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także funduszu
przejmującego, w tym skutków prawnych oraz finansowych;
5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości
aktywów netto funduszy w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym;
6) wskazanie:
a) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – metody obliczenia
stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego
i funduszu przejmującego, uwzględniającej wszelkie różnice w opłatach
obciążających aktywa funduszy przypadających na jednostki uczestnictwa
tych funduszy, w tym kategorie jednostek uczestnictwa w funduszu
przejmowanym i funduszu przejmującym, albo wartości początkowej nowo
tworzonego subfunduszu przejmującego,
b) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – wartości
początkowej jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego;
7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

Art. 208m. 1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie funduszy
występuje towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego.
2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo załącza:
1) plan połączenia;
2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy biorących udział
w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez każdego z nich warunków połączenia,
o których mowa w art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz stwierdza, że
planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem
funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza;
3) dokument informacyjny funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia
krajowego przez przejęcie także dokument informacyjny funduszu
przejmującego.

Art. 208n. 1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
wniosku o udzielenie zgody na połączenie funduszy, zażądać:
1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 208m ust. 2;
2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na
dokonanie oceny zgodności połączenia funduszy z przepisami prawa lub
interesem uczestników łączących się funduszy;
3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumentach informacyjnych,
o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, mając na celu zapewnienie należytej
ochrony interesów uczestników łączonych funduszy, w tym w szczególności
zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki
planowanego połączenia.
2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w art. 208m ust. 1, i informuje
o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie
20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bieg
tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję
informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.
3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy, w przypadku
gdy:
1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z ust. 1;
2) załączone do wniosku dokumenty, w tym w szczególności dokumenty
informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, nie są zgodne pod
względem treści lub formy z obowiązującymi przepisami prawa;
3) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutami funduszy
biorących udział w połączeniu.
4. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie Komisja odmawia
udzielenia zgody na połączenie funduszy także w przypadku, gdy fundusz
przejmujący nie dokonał zawiadomienia o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa
na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz przejmowany
jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa.
5. Udzielając zgody na połączenie funduszy, Komisja zatwierdza dokumenty
informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3.
6. Po zatwierdzeniu, dokument informacyjny może być zmieniony wyłącznie
w przypadku zmiany stanu faktycznego. Zmiana może być dokonana najpóźniej przed
wysłaniem do uczestników funduszu zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o
ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga powiadomienia Komisji. Komisja
w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia może zgłosić sprzeciw
wobec dokonywanej zmiany, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub narusza
interes uczestników funduszu. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 1
pkt 1 i ust. 2, nie może być wysłane do uczestników funduszu przed upływem terminu
na zgłoszenie przez Komisję sprzeciwu.
8. Jeżeli do dnia połączenia fundusz biorący udział w połączeniu, towarzystwo
będące organem funduszu biorącego udział w połączeniu lub spółka zarządzająca
takim funduszem i prowadząca jego sprawy naruszy przepisy regulujące łączenie się
funduszy, Komisja może uchylić decyzję w sprawie udzielenia zgody na połączenie funduszy.

Art. 208o. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie:
1) fundusz przejmowany zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku
informacji, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;
2) zwołuje się zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, w celu
uzyskania zgody zgromadzenia uczestników na połączenie.
2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu
pierwszej ze zgód Komisji na połączenie i jedynie w przypadku połączenia krajowego
przez przejęcie zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji,
każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony dla
zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia uczestników.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zawiera:
1) wskazanie dnia, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania
wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa;
2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa;
3) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego
i przejmującego mają prawo do odkupienia jednostek uczestnictwa bez
ponoszenia opłat manipulacyjnych zgodnie z art. 208p ust. 2.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo:
a) zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny funduszu
przejmowanego,
b) informację, że także ci uczestnicy, którzy będą głosowali przeciwko
uchwale w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie, wstrzymają się od
głosu albo którzy nie skorzystają z prawa do udziału w zgromadzeniu
uczestników podejmującego taką uchwałę, po połączeniu staną się z mocy
prawa uczestnikami funduszu przejmującego, jeżeli nie skorzystają
z możliwości odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego,
zgodnie z art. 208p ust. 2;
2) ust. 2, zawiera dodatkowo zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny
funduszu przejmującego.
6. W przypadku funduszu krajowego, który jest uprawniony do zbywania
jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, zawiadomienie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, wysyłane uczestnikom na terytorium tego
państwa powinno zostać sporządzone w języku urzędowym lub jednym z języków
urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ
tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz krajowy jest obowiązany
zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów zawartych w zawiadomieniu
dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.
7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ma
być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika
informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania zawiadomienia jest
dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania zawiadomienia jest uzasadniony,
a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem zawiadomienia na
papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na
tę drugą formę. Przekazywanie zawiadomienia drogą elektroniczną uznaje się za
uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do
Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku
z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.
8. Od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do funduszu
przejmowanego nie stosuje się art. 246.

Art. 208p. 1. Termin między dniem, w którym fundusz przejmowany
zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich
nabycia i odkupienia, a dniem obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa,
o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 2, nie może być dłuższy od dłuższego
z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.
2. W odniesieniu do zleceń złożonych w okresie 30 dni poprzedzających dzień,
w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie
jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, przy odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszu przejmowanego nie
pobiera się opłat manipulacyjnych.
3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu oraz
połączenia krajowego przez przejęcie, w którym subfundusz przejmujący jest nowo
tworzony, terminy, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 208o ust. 4 pkt 1, są takie
same dla wszystkich funduszy przejmowanych.
4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu
przejmowanego złożone od dnia, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie
przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia
i odkupienia, nie podlegają realizacji.

Art. 208r. 1. W przypadku gdy planowany termin połączenia nie będzie mógł
zostać zachowany z przyczyn niezależnych od funduszy biorących udział
w połączeniu, termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przez nie
przedłużony, nie później jednak niż na 40 dni przed planowanym terminem
połączenia, o czym towarzystwa będące organami funduszy biorących udział
w połączeniu niezwłocznie informują Komisję oraz uczestników. Informacja zawiera
wskazanie wyznaczonych na nowo terminów, o których mowa w art. 208o ust. 4.
Uczestnicy są informowani w sposób określony dla zawiadomienia, o którym mowa
w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przedłużony nie
więcej niż o 3 miesiące. Komisja może zgłosić sprzeciw wobec jego przedłużenia,
jeżeli wyznaczone na nowo terminy zostały ustalone z naruszeniem przepisów ustawy.

Art. 208s. 1. Zgromadzenie uczestników musi się odbyć przed dniem, od którego
rozpocznie bieg termin 30 dni, o którym mowa w art. 208p ust. 2.
2. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie uczestników uchwały
o wyrażeniu zgody na połączenie, towarzystwo będące organem funduszu
przejmowanego zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu
wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie powinno zawierać
zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu
zgody na połączenie.
3. Zgoda Komisji na połączenie funduszy wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia
jej uzyskania, jeżeli do tego czasu:
1) fundusz przejmujący lub przejmowany nie zawiadomi swoich uczestników
o połączeniu, zgodnie z art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub
2) zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego nie wyrazi zgody na
połączenie.
4. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusz
przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które
uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być
funduszem przejmującym, o:
1) udzieleniu przez Komisję temu funduszowi przejmowanemu zgody na
połączenie funduszy albo o odmowie udzielenia takiej zgody;
2) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego
albo o podjęciu przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały
o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody.

Art. 208t. 1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa:
1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – towarzystwo będące
organem funduszu przejmującego przydziela uczestnikowi funduszu
przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie
wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu
przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto
funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu
poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość aktywów
netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym
funduszu w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany;
w przypadku gdy przejmujący subfundusz jest nowo tworzony, jednostki uczestnictwa tego subfunduszu przydziela się uczestnikowi funduszu przejmowanego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek
uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika
i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę
uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez
wartość początkową jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego podaną
w planie połączenia;
2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – towarzystwo
tworzące fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu
przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie
wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu
przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto
funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu
poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową
jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego.
2. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie, w którym zgodnie
z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień
obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może
przypadać przed dniem wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych poprzedniego
funduszu przejmowanego, a w przypadku gdy poprzednio przejmowany był
subfundusz, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego
nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez firmę audytorską, o której
mowa w art. 208u.
3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu dla każdego
funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.
4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wpisanie do rejestru
uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz
liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.
5. Od chwili przydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto
oraz wartość aktywów netto przypadającą na jednostkę uczestnictwa funduszu
przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu
przejmowanego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu
odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo odmawiające wpisania w tym rejestrze funduszu przejmującego stanie się prawomocne.
7. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat
manipulacyjnych.

Art. 208u. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa
w art. 208t ust. 1, firma audytorska badająca sprawozdania finansowe funduszu
przejmowanego wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:
1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących
się funduszy oraz
2) obliczenia stosunku wymiany.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się niezwłocznie na stronach
internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmującego oraz udostępnia się
bezpłatnie uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu. Fundusz
przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208w. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa
w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa
do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy
inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:
1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2;
2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.
2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1
pkt 2, towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, składa do sądu wniosek
o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku
towarzystwo dołącza:
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, dotyczące funduszy
przejmowanych, których uczestnikom przydzielono jednostki uczestnictwa
zgodnie z art. 208t ust. 1 pkt 2;
3) statut tworzonego funduszu;
4) statut towarzystwa oraz oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego;
5) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz
pełnioną funkcję;
6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub jego uzupełnienia.
5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie
funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.
6. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusze
przejmowane podlegają wykreśleniu z rejestru z mocy prawa z dniem, w którym
postanowienie o wpisie funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych
staje się skuteczne.
7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się skuteczne z dniem jego
uprawomocnienia się.

Art. 208y. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na
dzień poprzedzający dzień przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1.
Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych
w statucie funduszu przejmowanego i przekazywane Komisji.

Art. 208z. 1. Dniem połączenia jest:
1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – dzień wykreślenia funduszu
przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych, a w przypadku gdy
przejęciu ulega subfundusz – dzień przydziału jednostek uczestnictwa funduszu
przejmującego;
2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – dzień wpisania
funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. Z dniem połączenia:
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego,
z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;
2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208t ust. 4, wywołuje skutek prawny.
3. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1 oraz
art. 208t ust. 1 pkt 2, do dnia połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz
przejmowany nie może zawierać nowych umów, o których mowa w art. 103 lub
dokonać lokat lub zawrzeć umowy na podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208za. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia:
1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące
aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu
przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu
przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków
określonych w art. 72;
2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach internetowych wskazanych
w statucie informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia,
oraz informuje o połączeniu Komisję;
3) fundusz przejmujący dokonuje zawiadomienia zgodnie z art. 261 w państwach
członkowskich, na terytorium których fundusze przejmowane były uprawnione
do zbywania jednostek uczestnictwa – w przypadku połączenia krajowego przez
utworzenie funduszu.
2. Do dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 261a ust. 5,
fundusz przejmujący nie może zbywać jednostek uczestnictwa na terytorium danego
państwa członkowskiego.
3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu depozytariusz
funduszu przejmowanego zawiadamia towarzystwo będące organem funduszu
przejmującego o zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 208zb. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie fundusz
przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia, dostosowuje stan swoich
aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie.

Art. 208zc. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do
połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez
utworzenie funduszu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu
krajowym przez przejęcie, z wyłączeniem art. 208t ust. 4.
2. Zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2,
oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4,
w odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego są udzielane odpowiednio na:
1) połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo
2) połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego.
3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego dochodzi
do skutku pod warunkiem wyrażenia przez właściwe organy nadzoru państwa
członkowskiego zgody na utworzenie funduszu zagranicznego, który ma być
funduszem przejmującym, chyba że w przypadku zagranicznego subfunduszu
przejmującego, zgoda taka nie jest wymagana.

Art. 208zd. 1. Plan połączenia zawiera dodatkowo:
1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy
przejmowanych tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego;
2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu
przejmującego;
3) w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu
zagranicznego – statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla
inwestorów funduszu przejmującego, a jeżeli przewiduje to prawo państwa
macierzystego funduszu przejmującego – także wskazanie wartości początkowej
tytułu uczestnictwa tego funduszu.
2. W przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu
zagranicznego plan połączenia sporządzają i podpisują fundusze przejmowane
i podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu przejmującego zgodnie z prawem
państwa macierzystego tego funduszu.

Art. 208ze. 1. Do wniosku o udzielenie zgody:
1) na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez
utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo statut, prospekt
informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego
oraz zmiany tych dokumentów;
2) na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza
się dodatkowo dokument informacyjny funduszu przejmującego, jeżeli jego
sporządzenie przewiduje prawo państwa macierzystego tego funduszu.
2. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego powinien zawierać
dodatkowo wskazanie różnic w zakresie zasad sprawozdawczości okresowej tego
funduszu i funduszu przejmującego, informację o spodziewanym wpływie połączenia
na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusz, a także informację
o dopłacie w środkach pieniężnych, jeżeli dokonanie takiej dopłaty przez fundusz
przejmujący będzie konieczne. Dopłata nie może przewyższać 10% wartości aktywów
netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostki uczestnictwa danego
uczestnika.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się także jego tłumaczenie oraz
tłumaczenie załączonych do niego dokumentów na język urzędowy albo jeden
z języków urzędowych państwa macierzystego funduszu przejmującego.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Komisja przekazuje jego tłumaczenie
oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów do właściwego organu państwa
macierzystego funduszu przejmującego.
5. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, zażądać:
1) uzupełnienia dokumentów, które zgodnie z ust. 1 i 3 załącza się do wniosku;
2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na
dokonanie oceny zgodności łączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem
uczestników łączących się funduszy;
3) rozszerzenia lub zmiany informacji zawartych w dokumencie informacyjnym
funduszu przejmowanego, mając na celu zapewnienie należytej ochrony
interesów uczestników krajowego funduszu przejmowanego, w tym
w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie
ocenić skutki planowanego połączenia.
6. Komisja rozpoznaje wniosek i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące
organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów,
zgodnie z żądaniem Komisji.
7. W przypadku gdy właściwy organ państwa macierzystego funduszu
przejmującego zażądał od funduszu przejmującego dokonania zmian w dokumencie
informacyjnym tego funduszu, od dnia poinformowania Komisji o tym przez ten
organ, bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu do czasu uzyskania
przez Komisję od tego organu informacji, czy zgłasza on zastrzeżenia do dokumentu
informacyjnego funduszu przejmującego po dokonaniu przez ten fundusz zmian
w tym dokumencie.
8. Komisja odmawia zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie
funduszu krajowego albo na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu
zagranicznego, w przypadku gdy:
1) załączone do wniosku dokumenty nie są zgodne pod względem treści lub formy
z przepisami prawa;
2) wnioskodawca nie uzupełnił lub nie przekazał informacji lub dokumentów
zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5;
3) właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zgłosił
zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego;
4) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu
przejmowanego;
5) fundusz przejmujący nie posiada uprawnienia do zbywania tytułów uczestnictwa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw
członkowskich, na terytorium których fundusz przejmowany zbywa jednostki
uczestnictwa.
9. Zgoda Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu
krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego nie zawiera rozstrzygnięcia
w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego.
10. O wydaniu decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja
informuje właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego.

Art. 208zf. 1. Do ustalenia dnia obliczenia stosunku wymiany łączących się
funduszy stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.
Obliczenie stosunku wymiany następuje w sposób określony w planie połączenia.
2. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego
tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego firma audytorska badająca
sprawozdania finansowe funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię
w przedmiocie prawidłowości:
1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących
się funduszy oraz
2) obliczenia stosunku wymiany oraz wysokości dopłat dla uczestników funduszu
przejmowanego.
3. Fundusz przejmowany niezwłocznie publikuje opinię, o której mowa w ust. 2,
na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu, udostępnia ją bezpłatnie
uczestnikom tego funduszu oraz przekazuje Komisji.

Art. 208zg. 1. Do ustalenia dnia połączenia stosuje się przepisy prawa państwa
macierzystego funduszu przejmującego.
2. Z dniem połączenia fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki
funduszu przejmowanego, w szczególności:
1) uczestnicy funduszu przejmowanego stają się uczestnikami funduszu
przejmującego;
2) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami
i zobowiązaniami funduszu przejmującego.
3. Z dniem połączenia uczestnicy funduszu przejmującego nabywają
uprawnienie do dopłaty wynikającej ze stosunku wymiany, jeżeli jest ona
przewidziana w dokumencie informacyjnym zgodnie z art. 208ze ust. 2.
4. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zf ust. 2, do dnia
połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz przejmowany nie może zawierać
nowych umów, o których mowa w art. 103 lub dokonać lokat lub zawrzeć umowy na
podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208zh. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty
przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu
przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego
oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych
w art. 72 niezwłocznie po dniu połączenia, chyba że przepisy prawa państwa
macierzystego funduszu przejmującego stanowią inaczej, i informują o tym
towarzystwo.

Art. 208zi. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa
do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy
inwestycyjnych niezwłocznie po dniu połączenia.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:
1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego
albo przez utworzenie funduszu zagranicznego;
2) opinię, o której mowa w art. 208zf ust. 2.
3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub jego uzupełnienia.

Art. 208zj. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego
niezwłocznie zawiadamia fundusz przejmujący o wykreśleniu funduszu
przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zamieszcza na
stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu informację o dokonanym
połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje Komisję o dokonanym
połączeniu.

Art. 208zk. 1. Jeżeli połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu
krajowego ma nastąpić przez przeniesienie na fundusz przejmujący wyłącznie
aktywów netto funduszu przejmowanego, fundusz przejmowany:
1) na podstawie wyceny aktywów funduszu dokonanej w dniu poprzedzającym
dzień obliczenia stosunku wymiany ustala wartość aktywów netto oraz
2) przenosi na fundusz przejmujący aktywa netto, w terminie i w sposób określony
przepisami prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.
2. Po przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w funduszu przejmowanym
mogą pozostać wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych lub instrumenty
rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93.
3. W dniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uczestnikom funduszu
przejmowanego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego
fundusz przejmujący przydziela tytuły uczestnictwa funduszu przejmującego, zgodnie
ze stosunkiem wymiany ustalonym na podstawie wyceny aktywów funduszu
przejmowanego i funduszu przejmującego z dnia poprzedzającego dzień przydziału.

Art. 208zl. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do
połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego stosuje się
odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez przejęcie.
2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział
w połączeniu zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1
pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4,
są udzielane na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zm. Plan połączenia zawiera dodatkowo:
1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy
przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;
2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu
przejmującego.

Art. 208zn. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu
zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej jeden
zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa
macierzystego tego funduszu na połączenie oraz jeżeli jest to wymagane przepisami
prawa jego państwa macierzystego – zgody właściwych organów tego funduszu na
połączenie.
2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane
jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jeden fundusz
zagraniczny lub jeżeli w połączeniu bierze udział krajowy fundusz przejmowany –
również uzyskanie przez ten fundusz zgody Komisji oraz zgody zgromadzenia
uczestników na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zo. Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia krajowy fundusz
przejmujący informuje Komisję o zamiarze połączenia, przedstawiając dokument
informacyjny tego funduszu i plan połączenia.

Art. 208zp. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu
zagranicznego wymaga zatwierdzenia przez Komisję dokumentu informacyjnego
krajowego funduszu przejmującego. Zatwierdzenie dokumentu następuje
w postępowaniu określonym w ust. 2–7 albo w postępowaniu w sprawie wydania
zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.
2. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego
krajowego funduszu przejmującego jest wszczynane w dniu otrzymania przez
Komisję od właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu
przejmowanego, przetłumaczonych na język polski:
1) wniosku zagranicznego funduszu przejmowanego o udzielenie przez właściwe
organy państwa macierzystego zgody na połączenie z krajowym funduszem
przejmującym;
2) dokumentu informacyjnego zagranicznego funduszu przejmowanego
i dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego;
3) planu połączenia;
4) oświadczeń złożonych przez depozytariusza krajowego funduszu przejmującego
i depozytariusza zagranicznego funduszu przejmowanego, że po zweryfikowaniu
przez każdego z nich warunków połączenia, depozytariusz stwierdza, że
planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem
funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza.
3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów,
o których mowa w ust. 2, Komisja może zażądać od funduszu przejmującego zmiany
lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumencie informacyjnym, mając na celu
zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu
przejmującego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji
pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.
4. Komisja w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich
dokumentów, o których mowa w ust. 2, w drodze decyzji:
1) zatwierdza dokument informacyjny funduszu przejmującego albo
2) odmawia jego zatwierdzenia
– i informuje o swojej decyzji właściwe organy państwa macierzystego zagranicznego
funduszu przejmowanego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bieg terminu, o którym mowa
w ust. 4, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję
żądanych informacji.
6. Komisja może odmówić zatwierdzenia dokumentu informacyjnego krajowego
funduszu przejmującego w przypadku nieudzielenia przez ten fundusz odpowiedzi
zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, lub gdy poprawiony dokument
informacyjny nie spełnia wymogów określonych w ustawie.
7. Komisja informuje niezwłocznie właściwe organy państwa macierzystego
zagranicznego funduszu przejmowanego o przesłaniu do funduszu krajowego żądania,
o którym mowa w ust. 3.
8. Jeżeli w połączeniu bierze udział więcej niż jeden zagraniczny fundusz
przejmowany, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu
zagranicznego, po otrzymaniu od tych organów dokumentów, o których mowa
w ust. 2, obejmujących dokument informacyjny funduszu przejmującego o tej samej
treści co dokument będący przedmiotem decyzji, o której mowa w ust. 4,
o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia tego dokumentu.

Art. 208zr. Niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze
zgód właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu
przejmowanego na połączenie, o planowanym połączeniu zawiadamia się
uczestników krajowego funduszu przejmującego, wysyłając zawiadomienie, o którym
mowa w art. 208o ust. 2.

Art. 208zs. 1. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie
funduszu zagranicznego, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej
niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany dla kolejnego
funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez firmę
audytorską, o której mowa w art. 208zt ust. 1.
2. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu
zagranicznego, gdy subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, dla każdego
funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

Art. 208zt. 1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu
przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego firma audytorska
badająca sprawozdania finansowe funduszu przejmującego albo funduszu
przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:
1) ostatecznej wyceny aktywów oraz
2) obliczenia stosunku wymiany.
2. Fundusz przejmujący oraz fundusz przejmowany będący funduszem
krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach
internetowych wskazanych w statucie funduszu oraz udostępniają ją bezpłatnie swoim
uczestnikom. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208zu. 1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po
dniu przydziału. Z tym dniem krajowy fundusz przejmujący, z zastrzeżeniem art. 205
ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:
1) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami
i zobowiązaniami funduszu przejmującego;
2) wpis uczestników funduszu przejmowanego do rejestru uczestników funduszu
przejmującego wywołuje skutek prawny.
2. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu
przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego
wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane
aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem
obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego
funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zw. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo będące organem
funduszu przejmowanego składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie tego
funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:
1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu
zagranicznego;
2) opinię, o której mowa w art. 208zt ust. 1.
3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub jego uzupełnienia.

Art. 208zy. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego
sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane
jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu
i przekazywane Komisji.

Art. 208zz. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do
połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego stosuje się
odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez utworzenie funduszu krajowego
oraz przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego otwartego.
2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział
w połączeniu, zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1
pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4,
są udzielane na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.
3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego wymaga
uzyskania zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być
funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Jeżeli w połączeniu
transgranicznym przez utworzenie funduszu krajowego bierze udział krajowy fundusz
przejmowany, zezwolenie to powinno być uzyskane przed uzyskaniem przez ten
fundusz zgody Komisji zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie
po uzyskaniu zezwolenia.

Art. 208zza. 1. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem
przejmującym, załączanym do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie
funduszu inwestycyjnego, wskazuje się, że fundusz powstanie na skutek połączenia
transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego.
2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz
art. 26–30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia
aktywów funduszy przejmowanych.
3. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na
utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym,
niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208zzb. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma
być funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego
doręczenia, towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru
funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem.
2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia
powzięcia przez towarzystwo informacji o:
1) odmowie udzielenia zagranicznemu funduszowi przejmowanemu, bez którego
zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody na
połączenie przez właściwe organy jego państwa macierzystego,
2) odmowie udzielenia krajowemu funduszowi przejmowanemu, bez którego
zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na
połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego,
3) braku zgody właściwego organu zagranicznego funduszu przejmowanego, bez
którego zgodnie z planem połączenia połączenie to nie dojdzie do skutku, jeżeli
zgoda taka jest wymagana przez prawo jego państwa macierzystego,
4) podjęciu przez zgromadzenie uczestników krajowego funduszu przejmowanego,
bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku,
uchwały o niewyrażeniu zgody na połączenie,
5) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników krajowego funduszu
przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie
do skutku, chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie
kolejnego zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego
– towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208zza
ust. 1, dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do
przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy
na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie
funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3,
art. 27–29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208zzc. Plan połączenia zawiera dodatkowo:
1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy
przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;
2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu
przejmującego;
3) statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów
funduszu przejmującego.

Art. 208zzd. 1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego
dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej:
1) dwa zagraniczne fundusze przejmowane zgody właściwych organów państwa
macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz,
jeżeli jest to wymagane przez prawo państwa macierzystego danego funduszu –
zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie albo
2) jeden:
a) zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa
macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz,
jeżeli jest to wymagane przez prawo jego państwa macierzystego – zgody
właściwych organów tego funduszu na połączenie oraz
b) krajowy fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie transgraniczne
przez utworzenie funduszu krajowego oraz zgody zgromadzenia
uczestników na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu
krajowego.
2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane
jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez więcej niż dwa fundusze
zagraniczne lub zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez więcej niż jeden fundusz
zagraniczny lub więcej niż jeden krajowy fundusz przejmowany.

Art. 208zze. 1. Fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie
poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, który
ma być funduszem przejmującym, o tym, że:
1) właściwe organy funduszu przejmowanego wyraziły zgodę na połączenie albo
zgoda taka nie została udzielona – w przypadku zagranicznego funduszu
przejmowanego, jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo państwa
macierzystego tego funduszu;
2) nie odbyło się ważne zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego albo
zgromadzenie to podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie albo
o niewyrażeniu takiej zgody – w przypadku funduszu przejmowanego będącego
funduszem krajowym.
2. Komisja informuje towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie
funduszu, który ma być funduszem przejmującym, o udzieleniu zagranicznemu
funduszowi przejmowanemu przez właściwe organy jego państwa macierzystego
zgody na połączenie albo o odmowie jej udzielenia oraz o udzieleniu krajowemu
funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie transgraniczne przez utworzenie
funduszu krajowego albo odmowie jej udzielenia.

Art. 208zzf. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału firma audytorska
badająca sprawozdania finansowe funduszu przejmującego albo funduszu
przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:
1) ostatecznej wyceny aktywów oraz
2) obliczenia stosunku wymiany.
2. Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu
inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, oraz fundusz przejmowany
będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1,
na stronach internetowych wskazanych w statutach funduszu. Fundusz przejmowany bezpłatnie udostępnia opinię swoim uczestnikom, a towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem
przejmującym, niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

Art. 208zzg. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu
przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego
wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane
aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem
obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego
funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zzh. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego
sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane
jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu
i przekazywane Komisji.

Art. 208zzi. 1. Fundusze inwestycyjne zamknięte, o których mowa
w art. 15 ust. 1a, prowadzące działalność jako fundusze aktywów niepublicznych,
których organem jest to samo towarzystwo, mogą się ze sobą łączyć.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje przez:
1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu
przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego
certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego w zamian za certyfikaty
inwestycyjne funduszu przejmowanego;
2) utworzenie przez towarzystwo będące organem łączonych funduszy funduszu,
o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego działalność jako fundusz
aktywów niepublicznych, do którego wniesiony zostaje majątek dwóch lub
więcej funduszy przejmowanych w zamian za przydzielenie uczestnikom
funduszy przejmowanych certyfikatów inwestycyjnych nowo tworzonego
funduszu.
3. Przez fundusz przejmowany rozumie się fundusz, o którym mowa
w art. 15 ust. 1a, prowadzący działalność jako fundusz aktywów niepublicznych,
którego majątek jest wnoszony do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu, w zamian za przydzielenie uczestnikom tego funduszu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, do którego jest wnoszony ten majątek.
4. Przez fundusz przejmujący rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz,
o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzący działalność jako fundusz aktywów
niepublicznych, do którego wnoszony jest majątek:
1) funduszu przejmowanego – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
2) dwóch lub więcej funduszy przejmowanych – w przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2.
5. W połączeniu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą brać udziału subfundusze
wydzielone w funduszach, o których mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzących
działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, ani fundusze z wydzielonymi
subfunduszami.
6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia planu połączenia.
7. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za uprzednio
wyrażoną zgodą w formie uchwały zgromadzenia inwestorów:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – w funduszu przejmowanym
i funduszu przejmującym;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – w funduszu przejmowanym.
8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, jest udzielana, jeżeli głosy za połączeniem
oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów
inwestycyjnych danego funduszu.

Art. 208zzj. 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:
1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia,
o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1;
2) fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego –
w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2.
2. Plan połączenia zawiera:
1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – wskazanie
funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;
2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – wskazanie
funduszy przejmowanych;
3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;
4) analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz
przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;
5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości
aktywów netto funduszy;
6) wskazanie:
a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 –
metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które
zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku
do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika
w funduszu przejmowanym,
b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 –
początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu
przejmującego;
7) wskazanie planowanego terminu połączenia.
3. Plan połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie
poprawności i rzetelności.

Art. 208zzk. 1. Nie później niż na 90 dni przed planowanym terminem
połączenia towarzystwo:
1) zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, uczestników
funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia, o którym mowa
w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestników funduszu przejmującego,
o planowanym połączeniu;
2) udostępnia uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu zbadany przez
biegłego rewidenta plan połączenia oraz:
a) statuty funduszy biorących udział w połączeniu – w przypadku, o którym
mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1,
b) statuty funduszy przejmowanych oraz projekt statutu funduszu
przejmującego – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2,
c) ostatnie zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe
funduszy;
3) zwołuje zgromadzenie inwestorów funduszu przejmowanego, a w przypadku
połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także zgromadzenie inwestorów funduszu przejmującego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów na połączenie.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia inwestorów w sposób określony dla
zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia inwestorów.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego, a w przypadku
połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, także uczestnicy funduszu
przejmującego, mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych
funduszu, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych;
2) wskazanie dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych funduszu
przejmującego.
4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1:
1) nie stosuje się warunków wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
określonych w statucie funduszu;
2) nie pobiera się opłat manipulacyjnych.
5. Wykup certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
następuje w dniu wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.
6. Dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do którego uczestnicy mają prawo żądać
wykupu certyfikatów inwestycyjnych, należy wyznaczyć nie wcześniej niż 14. dnia
po zgromadzeniu inwestorów, o którym mowa w art. 208zzi ust. 7, i nie później niż
w dniu poprzedzającym dzień wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.
7. Jeżeli statut funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, prowadzącego
działalność jako fundusz aktywów niepublicznych, nie przewiduje działania
zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu
funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu
wyrażenia zgody na połączenie funduszy.
8. Zgromadzenie inwestorów odbywa się nie wcześniej niż 60 dni przed
planowanym terminem połączenia.
9. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie inwestorów uchwały
o wyrażeniu zgody na połączenie towarzystwo zgłasza do sądu rejestrowego
planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej
uchwale. Zgłoszenie zawiera zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę
zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie.
10. Dniem połączenia jest:
1) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1 – dzień
wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych;
2) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2 – dzień
wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.
11. Po dniu połączenia:
1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia
inwestorów o wyrażeniu zgody na połączenie;
2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia inwestorów
o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

Art. 208zzl. 1. W przypadku gdy statut funduszu biorącego udział w połączeniu
przewiduje wypłatę dochodów funduszu lub przychodów ze zbycia lokat funduszu,
wypłata może nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyceny,
o którym mowa w art. 208zzm ust. 3.
2. Od dnia wyceny, o którym mowa w art. 208zzm ust. 3, do dnia połączenia
fundusze biorące udział w połączeniu nie emitują certyfikatów inwestycyjnych ani nie
przeprowadzają wykupów certyfikatów.

Art. 208zzm. 1. Przed połączeniem funduszy, o których mowa w art. 15 ust. 1a,
prowadzących działalność jako fundusze aktywów niepublicznych towarzystwo
obowiązane jest uzyskać oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości wyceny
aktywów i ustaleniu stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną
przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby
certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu
przejmowanym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie udostępniane jest
uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu.
3. Do ustalenia stosunku certyfikatów inwestycyjnych w funduszu
przejmującym do certyfikatów inwestycyjnych w funduszu przejmowanym stosuje się
wycenę aktywów dokonaną w funduszu przejmującym i funduszu przejmowanym na
30 dni przed planowanym terminem połączenia.

Art. 208zzn. 1. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zzk ust. 3 pkt 2,
wartość aktywów netto funduszu przejmującego oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
2. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat
manipulacyjnych.
3. W przypadku gdy przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby
liczbą całkowitą, fundusz przejmujący zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych
kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz
wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny. Zwrot
kwoty następuje w terminie 30 dni od dnia przydziału certyfikatów.

Art. 208zzo. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 1, fundusz
przejmujący, w terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208zzq lub
art. 208zzs, dostosuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie
i statucie.

Art. 208zzp. 1. Towarzystwo składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu
przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.
2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
albo jego uzupełnienia.
3. Towarzystwo informuje Komisję o wykreśleniu funduszu przejmowanego
z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Art. 208zzq. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy
inwestycyjnych:
1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego;
2) wygasają zezwolenia i zgody udzielone funduszowi w związku z prowadzoną
działalnością.

Art. 208zzr. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 208zzi ust. 2 pkt 2, stosuje
się odpowiednio przepisy o utworzeniu funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a.
2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz
art. 26–30.
3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego przejmującego są zbierane w drodze
wniesienia aktywów funduszy przejmowanych.

Art. 208zzs. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty
przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu
przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72, niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 208zzq.

Art. 208zzt. 1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
połączenia funduszy ponosi wyłącznie towarzystwo.
2. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność wobec uczestników zarządzanego
przez siebie funduszu inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem funduszy.

Art. 209. Za zezwoleniem Komisji, wydanym na wniosek towarzystwa,
towarzystwo może zarządzać zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Art. 210. Do wniosku, o którym mowa w art. 209, załącza się:
1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które mają istotny wpływ na
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, w tym
w szczególności na decyzje inwestycyjne towarzystwa w tym zakresie;
2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
3) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków
określonych w umowie;
4) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa
w pkt 1 i 3, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne
prawa majątkowe, które mogą wchodzić w skład zbiorczego portfela papierów
wartościowych, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
5) regulamin zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Art. 211. Do zezwolenia, o którym mowa w art. 209, stosuje się odpowiednio
art. 23.

Art. 212. 1. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność
łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa.
2. Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych nie podlegają
egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika zbiorczego portfela papierów
wartościowych. Egzekucja następuje wyłącznie przez odkupienie tytułów
uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych.
3. Uczestnik zbiorczego portfela papierów wartościowych nie może
rozporządzać udziałem w zbiorczym portfelu papierów wartościowych ani udziałem
w poszczególnych składnikach tego portfela.

Art. 213. 1. Do utworzenia zbiorczego portfela papierów wartościowych jest
niezbędne:
1) uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5;
2) zebranie w drodze zapisów wpłat na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela
papierów wartościowych w wysokości określonej w regulaminie, o którym
mowa w art. 210 pkt 5;
3) przydzielenie tytułów uczestnictwa osobom, które dokonały wpłat na nabycie
tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;
4) nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych za środki
wpłacone do tego portfela w ramach zapisów.
2. W ramach zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaty na nabycie tytułów
uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych są dokonywane na
wydzielony rachunek bankowy towarzystwa.
3. Po zebraniu wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, towarzystwo przydziela
tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych osobom, które
dokonały wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa.
4. Do chwili przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu
papierów wartościowych towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na tytuły
uczestnictwa, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu
oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, w innym celu
niż na nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych zgodnie
z regulaminem, o którym mowa w art. 210 pkt 5.
5. Towarzystwo tworzy zbiorczy portfel papierów wartościowych przez nabycie
składników tego portfela na rachunek własny towarzystwa.
6. W ramach zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych
towarzystwo może lokować środki w kategorie lokat określone w art. 145 ust. 1 pkt 1,
4–7 oraz art. 146.
7. Tytuł uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych reprezentuje
prawo jego posiadacza do żądania zbycia proporcjonalnej części aktywów zbiorczego
portfela papierów wartościowych i przeniesienia na rzecz tego posiadacza środków
pieniężnych uzyskanych w wyniku tego zbycia.
8. Towarzystwo wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki wynikające
z poszczególnych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz
obowiązki wynikające z zarządzania tym portfelem.

Art. 214. 1. Zasady działania, zarządzania i likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych określa regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, do którego
stosuje się art. 384 Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, określa w szczególności:
1) kategorie lokat zbiorczego portfela papierów wartościowych;
2) procentowy udział poszczególnych kategorii lokat w zbiorczym portfelu
papierów wartościowych;
3) sposób i zasady przyjmowania wpłat do zbiorczego portfela papierów
wartościowych;
4) sposób i zasady przydziału tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów
wartościowych;
5) minimalną i maksymalną liczbę tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela
papierów wartościowych;
6) liczbę tytułów uczestnictwa pozostałych w zbiorczym portfelu papierów
wartościowych, która stanowi przesłankę likwidacji tego portfela;
7) okoliczności, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 3;
8) politykę inwestycyjną stosowaną przez zbiorczy portfel papierów
wartościowych;
9) sposób zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
z uwzględnieniem pożytków z papierów wartościowych i praw majątkowych
wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz
kosztów związanych z zarządzaniem tym portfelem, w tym kosztów transakcji
dotyczących poszczególnych składników portfela oraz kosztów związanych ze
zbywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa tego portfela.
3. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5, nie mogą
uprzywilejować towarzystwa w stosunku do innych posiadaczy tytułów uczestnictwa
w zbiorczym portfelu papierów wartościowych.

Art. 215. 1. Maksymalną liczbą tytułów uczestnictwa w zbiorczym portfelu
papierów wartościowych jest liczba określona w regulaminie, o którym mowa
w art. 210 pkt 5.
2. Tytuł uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest
niezbywalny i podlega umorzeniu na żądanie jego posiadacza.
3. Po utworzeniu zbiorczego portfela papierów wartościowych towarzystwo
może przyjmować kolejne wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa. W takim
przypadku przepisy art. 213 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 216. 1. Procentowy skład portfela papierów wartościowych nie może podlegać zmianom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana składu portfela papierów wartościowych jest dopuszczalna
w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia losowego lub prawnego, które powoduje umorzenie,
wykup lub utratę z innej przyczyny przez dany składnik portfela
dotychczasowego statusu;
2) wystąpienia takiej relacji wartości składników portfela papierów wartościowych
do składu procentowego określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 210
pkt 5, która uniemożliwia dokładne ustalenie tego składu; w takim przypadku
towarzystwo jest obowiązane do dokonywania transakcji zbycia składników
w sposób zapewniający jak najmniejsze odchylenie rzeczywistego składu
portfela od składu procentowego określonego w regulaminie;
3) wystąpienia okoliczności, które ze względu na ważny interes ekonomiczny
uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych wymagają zmiany
składu portfela, w szczególności w razie znacznego spadku wartości składników
portfela poniżej wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210
pkt 5;
4) gdy zmiana wynika ze stosowanej przez zbiorczy portfel papierów
wartościowych polityki inwestycyjnej, a możliwość dokonania tej zmiany
została określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

Art. 217. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr tytułów uczestnictwa zbiorczego
portfela papierów wartościowych. Przepis art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do zbywania lub odkupywania tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela
papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.
3. Do wyceny aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego.
4. Do aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do wpłat
dokonanych na rachunek, o którym mowa w art. 213 ust. 2, stosuje się odpowiednio
przepis art. 81.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
wykonywania przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi
portfelami papierów wartościowych, z uwzględnieniem warunków finansowych
i organizacyjnych, jakie musi spełnić towarzystwo w celu zapewnienia
bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.

Art. 218. 1. Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do
udostępniania tych sprawozdań na żądanie uczestnika tego portfela.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres półrocznych
i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych,
w celu umożliwienia nabywcom tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów
wartościowych dokonania oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te tytuły.

Art. 219. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz
kluczowych informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań
finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi
subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, na stronach
internetowych wskazanych w statucie funduszu.
1a. Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego otwartego
dołącza się informację o wynagrodzeniach obejmującą:
1) liczbę pracowników towarzystwa;
2) całkowitą kwotę wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne,
wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę
wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1;
3) opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń;
4) wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem
stwierdzonych nieprawidłowości;
5) istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń.
2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania
funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe
subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku
obrotowego.
3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej
wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt lub
memorandum informacyjne w sposób określony przepisami rozporządzenia
2017/1129, aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie lub
ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów
tego rozporządzenia lub rozdziału 2 tej ustawy.
4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne
i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy
z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.
5. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty okresowo publikują informacje
o poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach
wskazanych w statucie. Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej
w statucie funduszu.
6. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie
jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na
żądanie uczestnika funduszu, okresowe informacje o poszczególnych składnikach
lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu.
Informacje mogą być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika
informacji innego niż papier, wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi.
7. Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać
informacji reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd.
Przepisy art. 229 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych
składnikach lokat funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany:
1) zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu
wszystkim uczestnikom funduszu;
2) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach
i w taki sam sposób wszystkim uczestnikom funduszu;
3) prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez
cały okres istnienia funduszu, aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych
uwzględniająca każdy dzień wyceny aktywów funduszu, w szczególności
fundusz nie może pomijać danych za niektóre dni wyceny;
4) (uchylony)
5) w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat
przez fundusz lub prezentowania danych o poszczególnych składnikach lokat
funduszu albo zmiany sposobu prezentacji informacji o składnikach lokat
funduszu:
a) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika
szczegółowe informacje o przyczynach dokonania zmian w zakresie
prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu,
b) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice
w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat
funduszu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic,
c) jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach
lokat funduszu lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje
o poszczególnych składnikach lokat funduszu, obok informacji zawierającej
dane za okres w nowym układzie prezentacyjnym:
– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres
dotychczasowy w dotychczasowym układzie prezentacyjnym,
– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym
układzie prezentacyjnym za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień
prezentacji danych w nowym układzie prezentacyjnym.

Art. 220. 1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut
funduszu, oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny
aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych
zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod
lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez
fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami
oświadczenie firmy audytorskiej powinno dotyczyć odrębnie każdego subfunduszu.
1a. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego zawiera także
skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz ze
wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona.
2. Na żądanie uczestnika towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych
informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem
inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości
w zakresie głównych lokat funduszu.

Art. 220a. 1. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać
następujące informacje o podstawowych cechach funduszu inwestycyjnego:
1) dane pozwalające na identyfikację funduszu;
2) opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych;
3) przedstawienie dotychczasowych wyników lub symulacje tych wyników;
4) wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z nabyciem lub
umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz wysokość innych opłat i kosztów
ponoszonych przez uczestników funduszu inwestycyjnego;
5) określenie profilu ryzyka funduszu inwestycyjnego, w tym określenie wskaźnika
zysku do ryzyka funduszu wraz z wyjaśnieniem dotyczącym ryzyka związanego
z inwestycjami w funduszu oraz odpowiednimi ostrzeżeniami;
6) wskazanie organu nadzoru właściwego dla funduszu.
2. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny wyraźnie wskazywać, gdzie
i w jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje na temat funduszu
inwestycyjnego, w tym gdzie i w jaki sposób można, na wniosek, bezpłatnie otrzymać
prospekt informacyjny, a także, w jakim języku takie informacje są dostępne dla
inwestorów.
2a. Kluczowe informacje dla inwestorów wskazują również stronę internetową
towarzystwa, na której udostępniona jest polityka wynagrodzeń.
3. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być
przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie charakteru oraz ryzyka
związanego z jednostkami uczestnictwa funduszu, a tym samym podjęcie świadomej
decyzji inwestycyjnej, a także w formie zrozumiałej bez konieczności odwoływania
się do innych dokumentów.
4. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być
spójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.
5. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być sporządzone w jednolitym
formacie umożliwiającym dokonywanie porównań kluczowych informacji dla
inwestorów dla różnych funduszy inwestycyjnych.
6. Zakres informacji wykazywanych w kluczowych informacjach dla
inwestorów oraz formę i sposób ich przedstawienia inwestorom określa
rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych
informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania
kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku
innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176
z 10.07.2010, str. 1).
7. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i udostępnia
kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych dla funduszu
inwestycyjnego otwartego, w tym zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 6.

Art. 220b. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów,
w tym przetłumaczone na język inny niż ten, w którym zostały sporządzone, nie mogą
być wyłączną podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że wprowadzają one
w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie
informacyjnym funduszu. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać
w tym zakresie wyraźne ostrzeżenie skierowane do inwestorów.

Art. 221. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt
informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek
uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka
związanego z inwestowaniem w te jednostki.

Art. 222. 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz inwestycyjny
otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa.
2. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa funduszu są zbywane za
pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2,
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąża ten podmiot. Na żądanie tego
podmiotu fundusz inwestycyjny dostarcza mu kluczowe informacje dla inwestorów.
3. W przypadku przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem
do funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 33 ust. 1,
obowiązek określony w ust. 1 wykonuje się przez te osoby.
4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia uczestników funduszu
inwestycyjnego otwartego przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz
z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym
zgromadzeniu uczestników zawierającą informacje, o których mowa w art. 87c ust. 3.
5. Od dnia zgromadzenia uczestników zwołanego w związku z planowanym
połączeniem funduszy przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz
z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym
połączeniu, chyba że zgromadzenie uczestników funduszu nie podjęło ważnej
uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie.
6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępnić uczestnikowi
funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi
informacjami o zmianach w tym prospekcie, a także roczne i półroczne sprawozdania
finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi
subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy.
7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny wraz
z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie mogą być udostępnione na
trwałym nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem strony
internetowej. W takim przypadku na żądanie inwestora lub uczestnika funduszu są one
dostarczane bezpłatnie na papierze.
8. Sprawozdania finansowe są udostępniane w sposób określony w kluczowych
informacjach dla inwestorów oraz prospekcie informacyjnym funduszu, jednakże na
żądanie uczestnika funduszu są mu dostarczane na papierze.
9. Fundusz inwestycyjny otwarty działający jako fundusz powiązany dodatkowo
jest obowiązany udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny funduszu podstawowego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.
10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:
1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje dla inwestorów – niezwłocznie
po ich sporządzeniu;
2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi
subfunduszami roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne
sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po ich zbadaniu przez
biegłego rewidenta;
3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi
subfunduszami półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz
półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po dokonaniu
ich przeglądu przez biegłego rewidenta.
11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym, poza
dokumentami wskazanymi w ust. 10, przekazuje niezwłocznie Komisji prospekt
informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany, a także roczne
i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.
12. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji informacje o zmianach
w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów
niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
13. Prospekt informacyjny, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz
sprawozdania jednostkowe subfunduszy, powinny być dostępne w miejscach
zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie informacyjnym.
14. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępniać we wszystkich
miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych
wskazanych w statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie
informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów
obejmującą wszystkie zmiany.

Art. 222a. 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu
inwestycyjnego zamkniętego oraz wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej
lub unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio
towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia i zarządzający z UE udostępniają informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, umożliwiając zapoznanie się z nią przed nabyciem jednostek
uczestnictwa, objęciem certyfikatów inwestycyjnych albo nabyciem lub objęciem
praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI. Przepisy
art. 222 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego jest
sporządzana w formie jednolitego dokumentu i zawiera:
1) firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej
albo unijnego AFI, a w przypadku gdy są one:
a) funduszem powiązanym albo działają jako AFI powiązany – także firmę
(nazwę), siedzibę i adres funduszu podstawowego lub AFI podstawowego,
b) funduszem funduszy – także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszy
bazowych;
2) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, który zarządza funduszem,
alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI, a także depozytariusza,
firmy audytorskiej oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz
funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, z opisem ich
obowiązków oraz praw uczestnika funduszu albo inwestora alternatywnej spółki
inwestycyjnej lub unijnego AFI;
3) opis przedmiotu działalności funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo
unijnego AFI, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz
strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może
inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego
z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może
korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni
finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń
dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także
maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany
w ich imieniu;
4) opis procedur, na podstawie których fundusz, alternatywna spółka inwestycyjna
albo unijny AFI mogą zmienić strategię lub politykę inwestycyjną;
5) opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika
funduszu oraz inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI;
6) opis sposobu, w jaki towarzystwo, zarządzający ASI albo zarządzający z UE
spełniają wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia
umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem,
alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI;
7) informację o powierzeniu przez towarzystwo, zarządzającego ASI albo
zarządzającego z UE wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem
inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza
wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem
podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem
tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć
z przekazania ich wykonywania;
8) informację o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach
umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub
powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności;
9) opis metod i zasad wyceny aktywów;
10) opis zarządzania płynnością;
11) opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa, objęcia certyfikatów
inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw uczestnictwa alternatywnej spółki
inwestycyjnej albo unijnego AFI;
12) informację o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników
funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI
albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników
i inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań
z funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI lub
z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają miejsce;
13) informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez
uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
unijnego AFI oraz maksymalną ich wysokość;
14) ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d, albo informację
o miejscu udostępnienia tego sprawozdania;
15) informację o ostatniej wartości aktywów netto funduszu, alternatywnej spółki
inwestycyjnej albo unijnego AFI lub informację o ostatniej cenie zbycia
i odkupienia jednostki uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informację
o miejscu udostępnienia tych danych;
16) firmę (nazwę), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu,
alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz podstawowe
informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i
zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności;
17) wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa
w art. 222b.
3. W zakresie wskazanym w ust. 1 obowiązkowi udostępnienia podlegają
również istotne zmiany informacji, o których mowa w ust. 2.
4. Informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dołącza się
do propozycji objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw
uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz udostępnia
w miejscu ich zbywania nie później niż w dniu rozpoczęcia zbywania.
5. W przypadku gdy towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na
podstawie zezwolenia albo zarządzający z UE udostępnia:
1) prospekt informacyjny lub warunki emisji funduszu inwestycyjnego,
2) prospekt lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego albo
alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów rozporządzenia
2017/1129 albo ustawy o ofercie publicznej,
3) prospekt unijnego AFI na podstawie przepisów prawa właściwego dla tego AFI
– obowiązek określony w ust. 1 obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2,
wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści dokumentów,
o których mowa w pkt 1–3.
6. W przypadku określonym w ust. 5 informacje, o których mowa w ust. 2,
udostępnia się w formie jednolitego dokumentu zawierającego dodatkowo wzmiankę,
że informacje w nim zawarte stanowią uzupełnienie prospektu emisyjnego,
memorandum informacyjnego, prospektu informacyjnego lub warunków emisji, wraz
z informacją o miejscu, formie i terminie udostępnienia tych dokumentów.
7. W przypadku istotnych zmian informacji, o których mowa w ust. 2, przepisy
ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przedstawianych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich przedstawiania, mając na uwadze umożliwienie właściwej oceny polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnych funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz
ryzyka związanego z dokonywanymi przez nie lokatami.

Art. 222b. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, alternatywna spółka inwestycyjna lub unijny AFI są odpowiednio
zbywane, emitowane lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia albo zarządzający z UE udostępniają odpowiednio uczestnikom funduszu
oraz inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI,
z uwzględnieniem art. 108 i art. 109 rozporządzenia 231/2013:
1) okresowo – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej alternatywnej spółki
inwestycyjnej lub każdego unijnego AFI, informacje o:
a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń
w związku z ich niepłynnością,
b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,
c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem
stosowanych przez podmiot nim zarządzający;
2) regularnie – w odniesieniu do funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
unijnego AFI, które stosują dźwignię finansową AFI, informacje o:
a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być
stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania
zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia
dotyczącego dźwigni finansowej AFI,
b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.

Art. 222c. 1. Towarzystwo oraz zarządzający ASI sporządzają i przekazują
Komisji, z uwzględnieniem art. 110 rozporządzenia 231/2013, okresowe
sprawozdania dotyczące:
1) działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI;
2) płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego
AFI;
3) stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych specjalistycznych
funduszach inwestycyjnych otwartych, funduszach inwestycyjnych
zamkniętych, alternatywnych spółkach inwestycyjnych i unijnych AFI, które
stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej
alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego AFI.
2. Towarzystwo oraz zarządzający ASI przekazują Komisji na jej żądanie,
w zakresie określonym w ust. 1, dodatkowe informacje niezbędne do monitorowania
skutków ich działalności o znaczeniu istotnym dla funkcjonowania rynku
finansowego.
3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych o żądaniu, o którym mowa w ust. 2.
4. Informacje, o których mowa w art. 110 rozporządzenia 231/2013,
towarzystwo lub zarządzający ASI przekazują Komisji w trybie określonym
przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym.
5. Komisja przekazuje niezwłocznie Prezesowi Narodowego Banku Polskiego
sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 222d. 1. Towarzystwo w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku
obrotowego przekazuje Komisji oraz uczestnikom funduszu na ich żądanie
sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do każdego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, których jest organem.
2. Towarzystwo oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazują
Komisji oraz inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej lub
unijnego AFI na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie
w odniesieniu do:
1) każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza – w przypadku
zarządzającego ASI;
2) każdego unijnego AFI, którym zarządzają.
3. Zarządzający z UE w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku
obrotowego przekazuje inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej
lub unijnego AFI na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie
w odniesieniu do:
1) każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza;
2) każdego unijnego AFI, którego jednostki uczestnictwa wprowadził do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sprawozdanie roczne AFI, z uwzględnieniem art. 103–107 rozporządzenia
231/2013, składa się co najmniej z:
1) bilansu za dany rok obrotowy;
2) rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy;
3) zestawienia dodatkowych informacji o spółce oraz zestawienia lokat –
w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej;
4) sprawozdania z działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego za dany
rok obrotowy;
5) opisu istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta
alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku
obrotowego;
6) informacji dotyczącej sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem
rocznym oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki
nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty albo alternatywna spółka
inwestycyjna przejęli kontrolę – chyba że informacje te są zawarte
w sprawozdaniu finansowym tej spółki nienotowanej na rynku regulowanym;
7) informacji obejmującej:
a) liczbę pracowników podmiotu, który zarządza alternatywnym funduszem
inwestycyjnym,
b) całkowite kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza
alternatywnym funduszem inwestycyjnym, pracownikom, w tym odrębnie,
całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa
w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1,
c) kwotę wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków
alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
8) informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 zdanie drugie i trzecie
rozporządzenia 345/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu
inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuVECA”;
9) informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz
w ust. 2 rozporządzenia 346/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu
inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuSEF”.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, są zamieszczane
w sprawozdaniu rocznym AFI po uprzednim ich zbadaniu przez biegłego rewidenta
w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego danego alternatywnego
funduszu inwestycyjnego.
6. W sprawozdaniu rocznym AFI zamieszcza się dodatkowo sprawozdanie z
badania rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego funduszu
inwestycyjnego.
7. Określony w ust. 1 i 2 obowiązek przekazania Komisji, uczestnikom funduszu
oraz inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI sprawozdania
rocznego AFI uważa się spełniony w przypadku przekazania Komisji oraz do
publicznej wiadomości przez podmiot będący emitentem, o którym mowa w art. 56
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem
macierzystym, raportu rocznego zawierającego informacje wymagane na podstawie
ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wraz z tym raportem zostały przekazane
odpowiednio Komisji albo do publicznej wiadomości informacje określone w ust. 4
pkt 3 i 5–9.
8. Określony w ust. 3 obowiązek przekazania inwestorom alternatywnej spółki
inwestycyjnej albo unijnego AFI sprawozdania rocznego AFI uważa się spełniony
w przypadku przekazania do publicznej wiadomości przez podmiot będący
emitentem, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, dla którego
Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, raportu rocznego zawierającego
informacje wymagane na podstawie ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wraz z tym
raportem zostały przekazane do publicznej wiadomości informacje określone w ust. 4
pkt 3 i 5–9.
9. Przez wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 lit. c, rozumie
się:
1) w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego – kwotę wynagrodzenia
uzależnionego od wyników funduszu inwestycyjnego przypadającą
towarzystwu;
2) w odniesieniu do unijnego AFI lub do alternatywnej spółki inwestycyjnej –
kwotę stanowiącą część zysków unijnego AFI lub alternatywnej spółki
inwestycyjnej przypadających towarzystwu lub zarządzającemu ASI jako
wynagrodzenie za zarządzanie, z wyłączeniem kwot z tytułu dokonanych przez
towarzystwo lub zarządzającego ASI inwestycji w unijny AFI lub alternatywną
spółkę inwestycyjną.

Art. 222e. 1. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi są
obowiązani do przekazywania Komisji informacji uzupełniających zakres informacji,
jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych
w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013, niezbędnych do monitorowania ryzyka
systemowego.
2. Informacje uzupełniające określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3 należy przekazywać Komisji w terminach wynikających z przepisów
rozporządzenia 231/2013, jako uzupełnienie formularzy sprawozdawczych
przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013, w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, obowiązki informacyjne zarządzających alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać
w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do
rozporządzenia 231/2013 w celu zapewnienia powszechnego, jednolitego i spójnego
na terenie Unii Europejskiej stosowania przez zarządzających alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi kodów przy określaniu zarządzających alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków,
instrumentów finansowych, kontrahentów i przedsiębiorstw, a także dla pozyskiwania
przez Komisję dodatkowych informacji umożliwiających monitorowanie ryzyka
systemowego, oraz formę i sposób wypełniania formularzy sprawozdawczych
przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013.

Art. 222f. 1. Informacje, o których mowa w art. 70zk ust. 1, art. 70zl ust. 1,
art. 70zm ust. 1 oraz art. 222d ust. 1 i 2, towarzystwo przekazuje Komisji w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
2. Informacje, o których mowa w art. 70o ust. 7, art. 70zb ust. 3, art. 70zk ust. 1,
art. 70zl ust. 1, art. 70zm ust. 1 oraz art. 222d ust. 2, zarządzający ASI przekazuje
Komisji w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Art. 223. Biegły rewident jest obowiązany, za pośrednictwem firmy
audytorskiej:
1) towarzystwa albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie
zezwolenia albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie
wpisu do rejestru zarządzających ASI,
2) funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej
do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo alternatywnej spółki inwestycyjnej
uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuSEF”,
3) innego podmiotu wykonującego na podstawie umowy zawartej z towarzystwem
lub funduszem inwestycyjnym albo z zarządzającym ASI prowadzącym
działalność na podstawie zezwolenia albo z zarządzającym ASI prowadzącym
działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI czynności
w zakresie zarządzania lub obsługi odpowiednio funduszu albo alternatywnej
spółki inwestycyjnej
– powiadomić Komisję o stwierdzonych podczas badania lub przeglądu sprawozdań
finansowych tych podmiotów istotnych uchybieniach w działalności badanego
podmiotu oraz naruszeniach obowiązujących przepisów.

Art. 224. Fundusz inwestycyjny ma obowiązek ogłaszać, w sposób określony
w statucie, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat
inwestycyjny oraz cenę zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, niezwłocznie po
ich ustaleniu.

Art. 224a. Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania
działalności określonej w ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami
ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi
przepisami prawa wspólnotowego regulującymi działalność w zakresie zbiorowego
inwestowania oraz działalność zarządzania alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, a także z mającymi zastosowanie do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych
kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) oraz ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 225. 1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania
Komisji okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich
działalności i sytuacji finansowej.
2. Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca albo
zarządzający z UE, jeżeli towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a
albo 1b, mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego
przedstawiciela, informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do
wykonywania efektywnego nadzoru.
2a. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz
zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do
rejestru zarządzających EuSEF mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych
sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji
finansowej.
2b. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia,
zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI, alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania
się nazwą „EuVECA” oraz alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do
posługiwania się nazwą „EuSEF” mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji
lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji, dokumentów lub wyjaśnień
niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.
2c. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym
mowa w ust. 2 oraz 2b, wskazuje termin jego wykonania.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz
terminy ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez
Komisję nadzoru nad działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym
ustawą oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników
funduszu, uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa
inwestycyjnego albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę
oraz terminy ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez
Komisję nadzoru nad działalnością zarządzających ASI w zakresie określonym
przepisami prawa oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie
inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 225a. 1. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela:
1) depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie
wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub umową
o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego
albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także w celu sprawdzenia, czy
działalność funduszu lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, dla których
wykonuje funkcje depozytariusza, jest zgodna z przepisami prawa,
2) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu sprawdzenia, czy jego
działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów
inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem
i udzielonym zezwoleniem,
3) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy
działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem
funduszu inwestycyjnego, a także w celu sprawdzenia, czy działalność funduszu,
dla którego wykonują powierzone czynności, jest zgodna z przepisami prawa,
3a) podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy
działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, a także w celu sprawdzenia, czy działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, dla której
wykonują powierzone czynności, jest zgodna z przepisami prawa,
3b) podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu
do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub
wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności
na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy
działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem albo
umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną,
4) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego w celu
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą
umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,
5) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego
działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest
zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z
towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem,
6) przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA w celu
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela
funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu
sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub fundusz inwestycyjny otwarty
z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje działalność zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) agent płatności w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie
przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na
rzecz uczestników funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego
otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA jest zgodna z prawem
i umową zawartą z funduszem
– mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych
do wykonywania efektywnego nadzoru.
2. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, kierując żądanie, o którym
mowa w ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.

Art. 225b. 1. W razie stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji,
wyjaśnień i dokumentów, o których mowa w art. 225 ust. 2 lub 2b lub art. 225a ust. 1,
przypadków naruszeń prawa lub interesu uczestników funduszu inwestycyjnego lub
inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej Komisja może powiadomić
odpowiednio:
1) towarzystwo,
2) zarządzającego ASI,
3) depozytariusza,
4) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
5) podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
6) podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu
do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub
wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności
na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
7) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego,
8) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1
– o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wyznaczyć termin do ich usunięcia.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane
powiadomienie, może w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia pisemnie
zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści powiadomienia.
3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane
powiadomienie, uchybi terminowi, o którym mowa w ust. 2, Komisja na prośbę
zainteresowanego może przywrócić ten termin. Przywrócenie terminu może nastąpić,
jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
Komisja informuje pisemnie zainteresowanego o przywróceniu terminu albo
o odmowie jego przywrócenia.
4. Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń powiadamia podmiot, o którym mowa
w ust. 1, do którego zostało skierowane powiadomienie o sposobie ich rozpatrzenia.
W powiadomieniu o rozpatrzeniu zastrzeżeń Komisja może:
1) uwzględnić zastrzeżenia w całości lub w części i dokonać odpowiedniej zmiany
w treści powiadomienia;
2) nie uwzględnić zastrzeżeń, jeżeli są bezzasadne.
5. W przypadku gdy zostały zgłoszone zastrzeżenia zgodnie z ust. 2, termin do
usunięcia nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia
powiadomienia o rozpatrzeniu zastrzeżeń.
6. W terminie 3 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia
nieprawidłowości, podmiot, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało skierowane
powiadomienie, informuje pisemnie Komisję o sposobie usunięcia nieprawidłowości.
7. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Komisja
może zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 1, do którego zostało
skierowane powiadomienie, odpowiednio sankcje, o których mowa w art. 228–230a
oraz w art. 232–234.

Art. 226. 1. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Komisji osoba w nim wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń:
1) towarzystwa – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem,
ze statutem i regulacjami wewnętrznymi oraz z udzielonym zezwoleniem lub
zgodą Komisji;
1a) zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia – w celu
sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem albo umową
spółki i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz z udzielonym zezwoleniem;
1b) zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna
z prawem;
1c) alternatywnej spółki inwestycyjnej – w celu sprawdzenia, czy jej działalność jest
zgodna z przepisami regulującymi działalność takich spółek, przepisami ustawy
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, regulacjami wewnętrznymi ASI lub czy
alternatywna spółka inwestycyjna działa zgodnie z postanowieniami prospektu
emisyjnego;
2) depozytariusza – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie
wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem oraz z umową
o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego
albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;
3) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 – w celu sprawdzenia, czy jego
działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów
inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem
i udzielonym zezwoleniem;
4) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu
wykonywanie takich czynności zostało przekazane – w celu sprawdzenia, czy
działalność tego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających
z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze
statutem funduszu inwestycyjnego;
4a) podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której
mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności
zostało przekazane – w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest
zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową
spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną;
4b) podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających
EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1,
oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane –
w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania
obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także
zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną
spółką inwestycyjną;
5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego – w celu
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;
6) spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego,
spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą
w państwach należących do EEA, oddziału tej spółki lub funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA,
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu sprawdzenia,
czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6a) zarządzającego z UE lub jego oddziału znajdującego się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest
wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego
działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest
zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z
towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;
8) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA – w celu
sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela
funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu
sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub fundusz inwestycyjny otwarty
z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje działalność zgodnie z
przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) agenta płatności – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie
przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na
rzecz uczestników funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego
otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA jest zgodna z prawem
i umową zawartą z funduszem.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Art. 227. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 albo w art. 192 ust. 1,
który zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, ma obowiązek
archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności,
dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej
działalności.
2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu
podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa
w ust. 1 lub art. 69, celem wglądu do tych dokumentów i nośników.
3. Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot
przechowujący dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub art. 69, jest obowiązany do
niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych dokumentów.

Art. 227a. 1. Komisja może nakazać:
1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych
w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, narusza interes uczestników
funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów
wartościowych lub nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także jeżeli
fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy
regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków
określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu
informacyjnego,
1a) zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia, który
narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu,
przekracza zakres zezwolenia, narusza regulacje wewnętrzne, narusza interes
inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub nie przestrzega zasad
uczciwego obrotu, a także jeżeli zarządzana przez niego alternatywna spółka
inwestycyjna narusza przepisy regulujące działalność takich spółek, przepisy
ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega regulacji
wewnętrznych ASI lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu
emisyjnego,
1b) zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI, który narusza przepisy prawa, a także jeżeli zarządzana przez niego alternatywna spółka inwestycyjna narusza przepisy regulujące działalność takich spółek, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
2) depozytariuszowi, który narusza przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków
określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio
funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,
3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który narusza przepisy ustawy, nie
wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres
zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników
funduszy lub zasad uczciwego obrotu,
4) podmiotowi, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na
podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, który wykonuje działalność
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy
niezgodnie z tą umową, przepisami prawa lub ze statutem funduszu
inwestycyjnego,
4a) podmiotowi, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której
mowa w art. 70g ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania
obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z tą umową,
przepisami prawa lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną
spółką inwestycyjną,
4b) podmiotowi, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających
EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1,
oraz podmiotowi, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
które wykonują działalność w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z zawartej umowy niezgodnie z tą umową, przepisami prawa lub
ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną,
5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, który
wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających
z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu
inwestycyjnego,
6) spółce zarządzającej oraz zarządzającemu z UE, jeżeli działalność funduszu
inwestycyjnego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa
w art. 4 ust. 1a albo 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 albo
art. 276e ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE,
narusza przepisy prawa, postanowienia statutu lub warunki określone
w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego
albo prospektu emisyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu
inwestycyjnego,
7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo spółce zarządzającej
funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do
EEA lub oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w zakresie
prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7a) zarządzającemu z UE, jeżeli działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej,
którą zarządza, narusza przepisy prawa, postanowienia statutu albo umowy
spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, warunki określone
w zezwoleniu lub interes inwestorów spółki lub jest niezgodna
z postanowieniami prospektu emisyjnego,
7b) zarządzającemu z UE lub jego oddziałowi, którzy naruszają przepisy prawa
w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi inwestycyjnemu otwartemu
z siedzibą w państwie należącym do EEA, które naruszają przepisy prawa,
zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tytułów uczestnictwa przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa
w art. 253 ust. 1,
9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który narusza przepisy prawa lub
statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych
w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność
z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników
funduszu sekurytyzacyjnego,
10) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu zagranicznego lub funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA, którzy
wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem
niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy
– zaprzestanie tych działań.
2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez względu na zastosowanie
sankcji określonych w art. 228, art. 229a, art. 229b, art. 232–234, art. 259, art. 259a,
art. 273 i art. 276g.

Art. 227b. W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem uczestników
funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi
czasowe zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego.

Art. 227c. 1. Komisja w oparciu o sprawozdania i informacje, o których mowa
w art. 222c, monitoruje stosowanie przez towarzystwo albo zarządzającego ASI
prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do
rejestru zarządzających ASI dźwigni finansowej AFI w odniesieniu do zarządzanych
przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych w celu ustalenia, w jakim stopniu
jej stosowanie przyczynia się do narastania ryzyka systemowego, ryzyka zakłóceń na
rynkach lub zagrożeń dla rozwoju gospodarczego.
2. Na żądanie Komisji towarzystwo oraz zarządzający ASI prowadzący
działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI są obowiązani wykazać w odniesieniu do każdego zarządzanego
alternatywnego funduszu inwestycyjnego, że ustalone przez nich dla danego funduszu
limity dźwigni finansowej AFI są odpowiednie i stale przestrzegane.
3. Komisja monitoruje ryzyka związane ze stosowaniem przez towarzystwo albo
zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na
podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI dźwigni finansowej AFI
w odniesieniu do zarządzanych przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych.
4. W przypadku gdy stosowana przez towarzystwo albo zarządzającego ASI
prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do
rejestru zarządzających ASI dźwignia finansowa AFI może przyczynić się do
narastania ryzyka systemowego lub ryzyka zakłóceń na rynkach, Komisja, w celu
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, w drodze decyzji,
może:
1) określić limity dźwigni finansowej AFI, którą towarzystwo albo zarządzający
ASI ma prawo stosować, lub
2) nałożyć na towarzystwo albo zarządzającego ASI inne ograniczenia
w zarządzaniu alternatywnym funduszem inwestycyjnym w celu zmniejszenia
ryzyka związanego ze stosowaną dźwignią finansową AFI
– wyznaczając okres stosowania podjętych środków.
5. Okres stosowania środków, o których mowa w ust. 4, może zostać, w drodze
decyzji, przedłużony.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są natychmiast wykonalne.
7. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są doręczane co najmniej na dziesięć
dni roboczych przed rozpoczęciem wyznaczonego w niej okresu stosowania lub
przedłużenia stosowania środków, o których mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem
zawierającym szczegółowe dane na temat podjętego środka i przyczyny jego
zastosowania.
8. Jeżeli jest to niezbędne dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa systemu
finansowego, wyznaczony okres stosowania lub przedłużenia stosowania środków,
o których mowa w ust. 4, może rozpoczynać się po doręczeniu decyzji, o których
mowa w ust. 4 i 5, bez zachowania terminu określonego w ust. 7. W takim przypadku
uzasadnienie decyzji zawiera dodatkowo przyczyny skrócenia tego terminu.
9. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są wydawane po powiadomieniu
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej
Rady ds. Ryzyka Systemowego. W przypadku otrzymania rekomendacji
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych co do zastosowania
środków, o których mowa w ust. 4, Komisja powiadamia ten Urząd także
o niezastosowaniu się do jego rekomendacji, podając uzasadnienie swojej decyzji.
10. Przepisu ust. 9 zdanie pierwsze nie stosuje się do decyzji, o których mowa
w ust. 4 i 5, dotyczących określenia limitów dźwigni finansowej AFI oraz innych
ograniczeń dla zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do
rejestru zarządzających ASI.
11. Komisja informuje niezwłocznie Prezesa Narodowego Banku Polskiego
o decyzjach, o których mowa w ust. 4 i 5.

Art. 228. 1. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa odnoszące
się do zasad wykonywania działalności towarzystwa, narusza przepisy prawa
regulujące działalność towarzystwa w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych
otwartych, funduszy zagranicznych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych,
nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności
przez towarzystwo lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego
zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu zagranicznego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:
1) cofnąć zezwolenie albo
2) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej
równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku
takiego sprawozdania – karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego
całkowitego rocznego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie
ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, jeżeli taka
równowartość albo kwota 10% prognozowanego całkowitego rocznego
przychodu określonego w takiej analizie przekraczają 20 949 500 zł, albo
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
1a. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez
towarzystwo w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej
kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty
określone w ust. 1 pkt 2.
1b. W przypadku gdy towarzystwo jest jednostką dominującą lub jednostką
zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego
rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
1c. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące
działalność towarzystwa w związku z zarządzaniem alternatywnym funduszem
inwestycyjnym, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję,
przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego
funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego
zamkniętego lub inwestorów unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:
1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą
stosować alternatywne fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może
zarządzać towarzystwo, albo
2) cofnąć zezwolenie, albo
3) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, albo
4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
1d. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1c, jest rażące, Komisja
wydając decyzję, o której mowa w ust. 1c pkt 2, może również cofnąć towarzystwu
zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1.
2. Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w:
1) ust. 1 i 1a, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny otwarty narusza przepisy
prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie
publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki
określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut
funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne
z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników
funduszu;
2) ust. 1c, jeżeli stwierdzi, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub
fundusz inwestycyjny zamknięty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem
naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia
statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub
zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt
informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy
lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.
2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym
przez Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub
nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.
2b. W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do
którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie
należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza
przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie
publicznej, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie
Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza
interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:
1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami
inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo
2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł
albo kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza ona 20 949 500 zł, albo
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
2c. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez
spółkę zarządzającą w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 2b, zamiast kary,
o której mowa w ust. 2b pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości
dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne
kwoty określone w ust. 2b pkt 2.
2d. W przypadku gdy spółka zarządzająca jest jednostką dominującą lub
jednostką zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód,
o którym mowa w ust. 2b pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego
rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
2e. W przypadku gdy działalność specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co do którego towarzystwo
zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, w zakresie należącym zgodnie
z art. 276e ust. 1 do kompetencji zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa,
z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej,
postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub
jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes
uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:
1) zakazać wykonywania przez zarządzającego z UE lub jego oddział działalności
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności
zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami
inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo
2) nałożyć na zarządzającego z UE karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł,
albo
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia
warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w zezwoleniu na
doradztwo inwestycyjne albo w zezwoleniu na przyjmowanie i przekazywanie zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przekracza zakres zezwolenia, nie
przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja
może, w drodze decyzji:
1) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenie na doradztwo
inwestycyjne albo zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych;
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3a. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1,
1c, 2 oraz 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję:
1) członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub
2) członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa
lub spółki zarządzającej
– karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł.
4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie
zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja
może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.
4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu
z papierów wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze
decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do
wysokości 500 000 zł.
4b. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 1c, 2, 2b, 2e,
3 oraz 3a, Komisja bierze w szczególności pod uwagę:
1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
2) stopień odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie;
3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił
się naruszenia, rozmiar szkody wyrządzonej uczestnikom funduszu
inwestycyjnego, o ile takie korzyści, straty lub szkody można ustalić;
5) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją
podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
6) uprzednie naruszenia niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który
nakładana jest kara;
7) środki podjęte po naruszeniu przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, aby
zapobiec powtórzeniu się naruszenia.
5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może
nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
Finansowego. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach
ogólnopolskich na koszt towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na
ochronę interesów uczestników.
7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad
funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane.
8. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności
zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia
towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym albo unijnymi AFI, Komisja
zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego
albo unijnego AFI.
9. Komisja przekazuje do publicznej wiadomości:
1) informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia,
firmę, siedzibę i adres towarzystwa lub spółki zarządzającej lub imię i nazwisko
osoby, na które nałożona została sankcja, o której mowa w ust. 1, 1a, ust. 2 pkt 1,
ust. 2b, 2c lub 3a;
2) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – informację
o jego złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację
o decyzji, której ten wniosek dotyczy;
3) informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji.
10. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1
lub 3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.
11. Komisja może w drodze uchwały opóźnić przekazanie do publicznej
wiadomości informacji, o których mowa w ust. 9, lub przekazać te informacje bez
wskazywania towarzystwa, spółki zarządzającej lub osoby, na które została nałożona
sankcja w przypadku stwierdzenia, że podanie tych informacji do publicznej
wiadomości:
1) w przypadku danych osobowych – jest nieproporcjonalne względem wagi
stwierdzonego naruszenia;
2) stanowiłoby poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego lub
będącego w toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego;
3) wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku
finansowego.
12. Informacje, o których mowa w ust. 9, są dostępne na stronie internetowej
Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące
imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, są dostępne na tej stronie
przez rok.

Art. 228a. Jeżeli fundusz inwestycyjny w okresie, w którym jest
reprezentowany przez depozytariusza funduszu, zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c,
narusza przepisy prawa, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu
lub zgodzie lub działalność funduszu nie jest zgodna z postanowieniami prospektu
informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny
funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub
nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu, na depozytariusza
funduszu Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

Art. 229. 1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego
portfela papierów wartościowych publikowane przez towarzystwo, w tym informacje
reklamowe, powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu albo
zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem
w funduszu albo zbiorczym portfelu papierów wartościowych, a w przypadku,
o którym mowa w art. 100 ust. 3, także wskazywać emitenta, poręczyciela lub
gwaranta papierów wartościowych. Publikowane informacje nie mogą wprowadzać
w błąd.
2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek
uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie
odpowiednio prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.
3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie
się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu
lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach o funduszu,
o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące
na tę cechę.
4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne
kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo
odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych, zgodnie z art. 99 ust. 1,
w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić
wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.
4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz
powiązany, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić
wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.
5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1,
wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać
ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany,
Komisja nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim
wypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt
towarzystwa.
7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą
w swoich statutach, w prospektach lub w innych publikowanych i dostępnych
w sposób publiczny informacjach, w tym reklamowych, wskazywać, że spełniają
wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady
zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub sugerować, że ich działalność
jest zgodna z tymi przepisami.

Art. 229a. 1. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na
podstawie zezwolenia narusza przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne, nie wypełnia
warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes inwestorów
alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, Komisja może, w drodze
decyzji:
1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi
spółkami inwestycyjnymi w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą
stosować alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza lub może
zarządzać ten zarządzający ASI, albo
2) cofnąć zezwolenie, albo
3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
2. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
wpisu do rejestru zarządzających ASI narusza przepisy prawa lub uzyskał wpis do
rejestru zarządzających ASI na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów
zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI albo
2) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji
określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł
na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie.
Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio
w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1.
4. Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
5. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności
zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia
zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia, który
zarządza unijnym AFI, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa
macierzystego unijnego AFI.

Art. 229b. 1. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na
podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających
EuVECA narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI
wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych
uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA”, narusza regulacje wewnętrzne
lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do
posługiwania się nazwą „EuVECA”, lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuVECA na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi
spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą „EuVECA”
w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych,
które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do
posługiwania się nazwą „EuVECA”, którymi zarządza lub może zarządzać ten
zarządzający ASI, albo
2) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuVECA albo
wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru
zarządzających EuVECA, albo
3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo
4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
2. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuSEF
narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI wyłącznie
w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych uprawnionych do
posługiwania się nazwą „EuSEF”, narusza regulacje wewnętrzne lub narusza interes
inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się
nazwą „EuSEF”, lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuSEF na podstawie
fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja
może, w drodze decyzji:
1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi
spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą „EuSEF”
w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych,
które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do
posługiwania się nazwą „EuSEF”, którymi zarządza lub może zarządzać ten
zarządzający ASI, albo
2) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuSEF albo wykreślić
zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru zarządzających
EuSEF, albo
3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo
4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.
3. W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji
określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł
na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie.
Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio
w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1 albo 2.
4. Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 229c. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 228 ust. 1a i 1c–2b,
art. 229a ust. 1 oraz art. 229b ust. 1 i 2, jeżeli naruszenie dotyczy przepisów
regulujących działalność w zakresie dotyczącym alternatywnych funduszy
inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”,
Komisja może, niezależnie od zastosowania sankcji określonych w tych przepisach,
zakazać odpowiednio towarzystwu, funduszowi inwestycyjnemu, zarządzającemu
ASI lub alternatywnej spółce inwestycyjnej posługiwania się nazwą „EuVECA” albo
„EuSEF”.
2. Przepisy art. 228 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 229d. 1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej
publikowane przez zarządzającego ASI, w tym informacje reklamowe, powinny
rzetelnie przedstawiać sytuację finansową tej spółki oraz ryzyko związane z
uczestnictwem w niej.
2. Jeżeli publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą
wprowadzić w błąd, Komisja może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie
odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.
3. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 2, nie zostanie wykonany,
Komisja dokonuje ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt zarządzającego ASI
oraz nakłada:
1) na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;
2) w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI – na członka zarządu
zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie karę pieniężną
w wysokości do 100 000 zł.

Art. 230. 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja może:
1) nakazać towarzystwu zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 6, art. 58 ust. 1 pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2,
2) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie
zezwolenia zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70s ust. 3
pkt 3 i 10,
3) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do
rejestru zarządzających ASI wpisanemu do rejestru zarządzających EuVECA
zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3, oraz
osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia 345/2013,
4) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do
rejestru zarządzających ASI wpisanemu do rejestru zarządzających EuSEF
zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3, oraz
osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia 346/2013
– wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, nie krótszy niż 14 dni.
2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, nie zostanie dokonana w określonym
terminie, Komisja może, w drodze decyzji, odpowiednio:
1) nałożyć na towarzystwo albo na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną
w wysokości do 500 000 zł;
2) w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI – nałożyć na członka zarządu
zarządzającego ASI odpowiedzialnego za naruszenie, które spowodowało
wydanie nakazu, o którym mowa w ust. 1, karę pieniężną w wysokości do
100 000 zł.
3. Jeżeli pomimo nałożenia kary pieniężnej zmiana nie zostanie dokonana,
Komisja może, w drodze decyzji, odpowiednio:
1) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;
2) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

Art. 230a. 1. Jeżeli towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu
zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego
zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, nie wydaje niezwłocznie
depozytariuszowi uprawnionemu do reprezentacji funduszu inwestycyjnego zgodnie
z art. 68 ust. 1 lub 1c dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących
funduszu inwestycyjnego, którym zarządzało towarzystwo, utrudnia wydanie tych
dokumentów lub nośników informacji, odmawia potwierdzenia kopii tych
dokumentów lub nośników informacji za zgodność z oryginałem lub, w przypadku
gdy takie dokumenty lub nośniki informacji znajdują się w posiadaniu osoby trzeciej, nie podejmuje niezwłocznie czynności mających na celu odebranie tych dokumentów i informacji i przekazanie ich depozytariuszowi uprawnionemu do reprezentacji
funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną
w wysokości do 100 000 zł na członka zarządu odpowiedzialnego za zaistniałe
naruszenie w towarzystwie.
2. Jeżeli naruszeń, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się podmiot, któremu
towarzystwo zgodnie z art. 45a, art. 46 ust. 1–3a lub art. 46b powierzyło
wykonywanie czynności dotyczących funduszu inwestycyjnego, spółka zarządzająca
lub zarządzający z UE, w których posiadaniu znajdują się dokumenty lub inne nośniki
informacji dotyczące funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł na członka zarządu
odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie lub na osobę odpowiedzialną za zaistniałe
naruszenie uprawnioną do prowadzenia spraw tego podmiotu.

Art. 231. 1. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję,
jeżeli przy wykonywaniu swoich obowiązków stwierdzi, że fundusz albo alternatywna
spółka inwestycyjna działa z naruszeniem prawa, statutu funduszu inwestycyjnego,
regulacjami wewnętrznymi ASI lub nienależycie uwzględnia interes uczestników
funduszu albo inwestorów tej spółki.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, depozytariusz przekazuje Komisji
w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Art. 232. 1. Jeżeli depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego narusza
przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie
funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego, Komisja może nakazać
funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w
wysokości do 20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona
20 949 500 zł. Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9–12 stosuje się odpowiednio.
1a. Jeżeli depozytariusz alternatywnego funduszu inwestycyjnego narusza
przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie
funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub
funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo umowie o wykonywanie funkcji
depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, Komisja może nakazać odpowiednio funduszowi albo zarządzającemu ASI zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł.
2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków
przekazywania informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną
w wysokości do 500 000 zł.
3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności
sprawozdań finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo
zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia lub
zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej albo prawidłowości lub
rzetelności innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez te
podmioty wynika z odrębnych przepisów, lub co do prawidłowości prowadzenia ksiąg
rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg
rachunkowych firmie audytorskiej. W przypadku gdy kontrola wykaże, że
wątpliwości były uzasadnione, odpowiednio towarzystwo albo zarządzający ASI
zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

Art. 233. 1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza
przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza
zakres zezwolenia, wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników lub
potencjalnych uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu lub gdy uzyskał
zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających
nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:
1) cofnąć zezwolenie;
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu
do funduszu inwestycyjnego otwartego wykonywanie czynności na podstawie
umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich
czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w
zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z
przepisami prawa, z umową lub ze statutem otwartego funduszu inwestycyjnego,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości
20 949 500 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 10% przychodu wykazanego w
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli przekracza ona 20 949 500 zł,
lub nakazać odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy. Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9–12 stosuje się odpowiednio.
2a. W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu
do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego
zamkniętego wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a
ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania
obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa,
z umową lub ze statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji,
nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać
odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności,
odstąpienie od umowy.
2b. W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący
działalność na podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie
umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich
czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie
z przepisami prawa, z umową lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną
spółką inwestycyjną, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę
pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio zarządzającemu ASI
albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.
2c. W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący
działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru
zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył
wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, albo
podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza
przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków
wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze
statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja
może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości
500 000 zł lub nakazać odpowiednio zarządzającemu ASI albo podmiotowi, który
przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.
3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje
działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać
funduszowi odstąpienie od umowy.
4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym
mowa w art. 32 ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność
z naruszeniem przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników
funduszu lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 500 000 zł.

Art. 234. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza
przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków
określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje
działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów
uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:
1) cofnąć zezwolenie;
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 234a. 1. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia
zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia,
Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot,
który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem
dominującym towarzystwa, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h
ust. 1.
2a. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot,
który:
1) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem
dominującym towarzystwa przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu lub
przed wydaniem przez organ nadzoru decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1;
3. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym
mowa w art. 57 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na
ten podmiot karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.
2) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub uzyskuje uprawnienia
podmiotu dominującego towarzystwa po wyznaczonym przez Komisję terminie,
o którym mowa w art. 54h ust. 5.

Art. 234b. W przypadku gdy likwidator funduszu inwestycyjnego narusza
przepisy prawa, w szczególności dotyczące trybu likwidacji, Komisja może, w drodze
decyzji, nałożyć na likwidatora karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

Art. 235. (uchylony).

Art. 236. 1. Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o których mowa
w art. 46 ust. 3a, art. 46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a
ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości nie
większej niż równowartość w złotych 4500 euro.
1a. W przypadku gdy zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi jest udzielane:
1) towarzystwu – wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być większa
niż równowartość w złotych 2000 euro;
2) spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo –
udzielenie obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości nie większej
niż równowartość w złotych 4500 euro.
1b. Udzielenie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez
zarządzającego ASI podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość
w złotych 4500 euro.
1c. Wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie
w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro.
2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 263, odpowiednio funduszu
zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie
należącym do EEA, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość
w złotych 4500 euro.
2a. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia
rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów
funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów
wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, zwanej dalej „średnią roczną sumą aktywów”,
zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów
funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów
wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego
roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach
przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1.
2b. Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, inny niż
bank i dom maklerski, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości
równowartości w złotych 1500 euro.
2c. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany do wnoszenia
opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 500 euro.
2d. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia
opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 1000 euro.
2e. Wewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia jest obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie
średniej rocznej wartości aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej
rocznej wartości aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej
niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się
na podstawie wartości aktywów ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego
roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach
przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 2a.
2f. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie
zezwolenia jest obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie
średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz
unijnych AFI, zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie
wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki
nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro.
Średnią roczną sumę wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz
unijnych AFI wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek
inwestycyjnych oraz unijnych AFI ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego
roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach
przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 2a.
2g. Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
zarządzających ASI jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości
równowartości w złotych 750 euro.
3. Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa
w ust. 1–2g, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na
zasadach, w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym.
4. (uchylony)

Art. 237. (uchylony).

Art. 237a. 1. Komisja przyjmuje zgłoszenia o naruszeniu lub podejrzeniu
naruszenia przepisów ustawy przez fundusz inwestycyjny otwarty, a także – w
zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych – przez towarzystwo, spółkę
zarządzającą, podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przedsiębiorcę, z którym
zawarto umowę, o której mowa w art. 45a, depozytariusza oraz przez osoby fizyczne
lub prawne, które zawarły z tymi podmiotami umowę o pracę, umowę zlecenia,
umowę o dzieło lub inną umowę o podobnym charakterze.
2. Przekazanie Komisji zgłoszenia o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia
przepisów ustawy nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także
innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z
obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji zgłoszenia
naruszenia lub podejrzenia naruszenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania z
osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy
o podobnym charakterze.
3. Informacje uzyskane w sposób, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje,
które mogłyby umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby,
której zarzuca się naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być
ujawnione wyłącznie:
1) w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach
przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia;
2) na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem
karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe;
3) na zasadach określonych w art. 20 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, a także w ramach
współpracy z właściwymi organami państw członkowskich.
4. Komisja odbiera zgłoszenia oraz przechowuje ich treść w sposób zapewniający
należytą ochronę danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której
zarzuca się naruszenie. W tym celu Komisja wskazuje na swojej stronie internetowej
bezpieczne kanały komunikacji, za pośrednictwem których jest możliwe dokonywanie
zgłoszeń naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów ustawy, przyjmuje
procedury określające odbieranie zgłoszeń oraz działania, jakie mogą być
podejmowane przez Komisję w związku z przyjętym zgłoszeniem.

Art. 237b. Towarzystwo, spółka zarządzająca, podmiot, o którym mowa w art.
32 ust. 2, przedsiębiorca, z którym zawarto umowę, o której mowa w art. 45a, oraz
depozytariusz posiadają procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi
zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, a w przypadku braku tych
organów – wskazanemu komplementariuszowi lub wspólnikowi uprawnionemu do
prowadzenia spraw spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych naruszeń
przepisów ustawy, jakich dopuścili się pracownicy tych podmiotów.

Art. 238. (uchylony).

Art. 238a. 1. Towarzystwo może, na podstawie zawartej z innym towarzystwem
będącym organem funduszu inwestycyjnego umowy o przejęcie zarządzania
funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu
w stosunkach z osobami trzecimi, przejąć zarządzanie tym funduszem.
2. Przejęcie zarządzania wymaga:
1) zgody odpowiednio zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego
otwartego, zgromadzenia uczestników specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego
zamkniętego – zgromadzenia inwestorów, na przejęcie zarządzania przez inne
towarzystwo, z wyjątkiem przejęcia zarządzania w trybie i terminie określonych
w art. 68 ust. 2 i 3;
2) zezwolenia Komisji, z wyjątkiem przejęcia zarządzania funduszem
inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, oraz przejęcia
zarządzania w trybie i terminie określonych w art. 68 ust. 2 i 3;
3) zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.
2a. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie przewiduje działania
zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu
funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu
wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo,
które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, załącza:
1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które będą mieć istotny
wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne
funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz
informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;
2) informację o planowanym, w związku z przejęciem zarządzania, powierzeniu
innym podmiotom wykonywania czynności na podstawie umowy, o której mowa
w art. 45a ust. 1;
3) umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego
spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;
4) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka
inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu
zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i
monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI
oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego,
w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim
profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego
dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza
funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce
inwestycyjnej;
5) uchwałę zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego,
zgromadzenia uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego –
zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania
funduszem przez inne towarzystwo.
4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, nie
zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takich
celach inwestycyjnych, polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej jak
fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek.
5. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki
towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie
zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie
określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.
6. W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym
albo specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym uczestnicy takiego
funduszu mają prawo, w terminie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której
mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek
uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.
6a. W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym
zamkniętym uczestnicy funduszu inwestycyjnego zamkniętego mają prawo zażądać
wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu w pierwszym dniu wykupu po dniu
ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, bez ponoszenia opłat
manipulacyjnych, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów
inwestycyjnych. W przypadku gdyby pierwszy dzień wykupu przypadał w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu, uczestnik może zażądać wykupu
certyfikatów inwestycyjnych bez ponoszenia opłat manipulacyjnych również
w pierwszym dniu wykupu po upływie tego terminu.
7. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest
obowiązane przekazać uczestnikom tego funduszu na papierze lub innym trwałym
nośniku informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą przejęcia
zarządzania funduszem inwestycyjnym, następujące informacje:
1) oświadczenie, że towarzystwo uzyskało zezwolenie Komisji, o którym mowa
w ust. 2, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa
w art. 15 ust. 1a – oświadczenie, że zezwolenie Komisji, o którym mowa
w ust. 2, nie jest wymagane;
2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa
w ust. 2;
3) informację o treści uprawnień określonych w ust. 6 i 6a.

Art. 238b. 1. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na
podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI może
przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od dotychczasowego
komplementariusza tej spółki.
2. W przypadku gdy dotychczasowy komplementariusz alternatywnej spółki
inwestycyjnej prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na wykonywanie
działalności zarządzającego ASI, przejęcie zarządzania alternatywną spółką
inwestycyjną wymaga:
1) posiadania przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie
alternatywną spółką inwestycyjną, zezwolenia na wykonywanie działalności
zarządzającego ASI;
2) zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie
wskazania jedynego komplementariusza spółki;
3) zezwolenia Komisji.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
zarządzający ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką
inwestycyjną, załącza:
1) zgodę wspólników na zmianę umowy spółki komandytowej albo uchwałę
walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej
w zakresie wskazania komplementariusza;
2) umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki
inwestycyjnej zawartą przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć
zarządzanie;
3) informację o planowanych zmianach dotyczących alternatywnej spółki
inwestycyjnej i zarządzania nią w zakresie, o którym mowa w art. 70s ust. 3
pkt 11–13, oraz odpowiednio projektowane regulacje wewnętrzne ASI lub
odpisy, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 14, albo oświadczenie, że zmiany
w tym zakresie nie są planowane.
4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści
z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
2) zarządzający ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką
inwestycyjną, nie zapewnia zarządzania w sposób należyty spółką o takich
celach inwestycyjnych, polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej jak
spółka, której dotyczy wniosek.
3) (uchylony)
5. Zarządzający ASI przejmujący zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki
zarządzającego ASI będącego dotychczas komplementariuszem alternatywnej spółki
inwestycyjnej, z dniem wejścia w życie zmiany umowy albo statutu, o której mowa
w ust. 2 pkt 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków
są bezskuteczne wobec osób trzecich.

Art. 239. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zostać
przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty.
2. Przekształcenia funduszu dokonuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych
przez zmianę statutu funduszu.

Art. 240. 1. Za zezwoleniem Komisji:
1) fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte, zarządzane przez to samo towarzystwo, niebędące funduszami
inwestycyjnymi o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub
rozdziale 3 mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny
z wydzielonymi subfunduszami, o ile funkcję depozytariusza tych funduszy
pełni ten sam podmiot;
2) fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym
o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale
3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego funduszu
inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez
to samo towarzystwo;
3) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem
inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub
rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi
subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo.
1a. Wydając zezwolenie na przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza.
2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:
1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
3) przekształceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz
istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi
subfunduszami;
4) przekształceniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy
subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego
z wydzielonymi subfunduszami.
3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu, o którym mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku
przekształcenia.
4. Fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu, o którym mowa w ust. 2
pkt 3 i 4, staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy
funduszy inwestycyjnych, które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi
subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które odpowiadają przekształconym
funduszom inwestycyjnym.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejącego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać
nazwę funduszu inwestycyjnego, który został przekształcony w subfundusz oraz
nazwę tego subfunduszu, która odpowiada przekształconemu funduszowi
inwestycyjnemu.

Art. 240a. 1. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie,
o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym albo
2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje
obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo
3) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa
z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu
lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek
uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa
w art. 240 ust. 1 pkt 2 i 3, w przypadku gdy:
1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa
lub ze stanem faktycznym albo
2) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa
z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników
przekształcanego funduszu.

Art. 241. 1. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz
z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, wymaga:
1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi subfunduszami;
2) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji
depozytariusza funduszu z wydzielonymi subfunduszami;
3) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1;
4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy
inwestycyjnych.
2. Przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240
ust. 2 pkt 3 i 4, wymaga:
1) zmiany statutu funduszu z wydzielonymi subfunduszami w zakresie niezbędnym
do utworzenia nowego subfunduszu;
2) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1.

Art. 242. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszy
inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa
w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszu
inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego
z wydzielonymi subfunduszami towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22
ust. 1 pkt 1 i 10.

Art. 243. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240
ust. 1, towarzystwo dokonuje ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy
inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami albo
o zamiarze przekształcenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.
2. W ogłoszeniu należy zamieścić informację o tym, że z chwilą przekształcenia:
1) funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi
subfunduszami:
a) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami
funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia,
b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających
przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych
subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu,
przekształconym funduszom inwestycyjnym;
2) funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu
inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:
a) fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu staje się nowym
subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
subfunduszami,
b) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego
przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu
odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu
funduszowi inwestycyjnemu.
3. Po upływie miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia, a w przypadku gdy
z przekształceniem funduszu inwestycyjnego związana jest zmiana statutu tego
funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 pkt 1, po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia, towarzystwo:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, składa do sądu
rejestrowego wniosek o wpis funduszu z wydzielonymi subfunduszami do
rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy art. 29 ust. 7–9 stosuje się
odpowiednio;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, składa do sądu
rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu inwestycyjnego podlegającego
przekształceniu i wpisanie do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; do wniosku towarzystwo załącza zezwolenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1, wypis aktu notarialnego zawierający zmiany
statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w zakresie
utworzenia nowego subfunduszu wraz z tekstem jednolitym tego statutu; przepis
art. 29 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
4. Od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia, o którym mowa w art. 240 ust. 2
pkt 1–4, do funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu nie stosuje się
przepisów art. 246.
5. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, statuty
przekształcanych funduszy inwestycyjnych nie podlegają zmianom.

Art. 244. 1. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu
z wydzielonymi subfunduszami powstałego w wyniku przekształcenia:
1) fundusz nabywa osobowość prawną;
2) fundusz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych