1. Prawo
  2. art 1 kk
Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie: 1 września 1998
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Art. 1. Kodeks Karny

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość
jest znikoma.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można
mu przypisać winy w czasie czynu.

Art. 1. KK

zaktualizowano 23-04-2020

Komentarze