Pobierz Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (.pdf)
Pobierz Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (.docx)
Osoby fizyczne składają do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:

- wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, który dostępny jest w każdym sądzie powszechnym lub można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). W pozycji 5 oświadczenia „Dochody i źródła utrzymania” należy podać dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. - zaświadczenie o zarobkach wnioskodawcy z zakładu pracy, zaświadczenie z urzędu pracy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty, kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok.

Osoby prawne załączają do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:

- poświadczone przez główną księgową oświadczenie o stanie majątkowym, zawierające precyzyjne informacje o: ilości zatrudnionych osób, posiadanych nieruchomościach i środkach transportu. Dodatkowo należy złożyć raporty kasowe, dokumenty bankowe obrazujące obroty na wszystkich kontach bankowych, wykaz środków trwałych, ostatnią deklaracje podatkową.

Wyszukiwarka