[Moc prawna wyroku sądu polubownego]

Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają
moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu
przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
§ 2. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta niezależnie od tego,
w jakim państwie zostały wydane, podlegają uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności
na zasadach określonych w niniejszym tytule.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1212

Poprzedni

Art. 1211. Uchylenie wyroku sądu polubownego nie powoduje wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, chyba że strony postanowiły inaczej.

Nastepny

Art. 1213. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał ...

Powiązania

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka