[Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności]

Art. 1213. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu
polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do
wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd
polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał
zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu
polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są
sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich
przekład na język polski.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku strona może
przedstawić sądowi stanowisko w sprawie.

Art. 12131§ 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu
polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze
którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony
nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy – Sąd Apelacyjny
w Warszawie.
§ 2. Do postępowania o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
polubownego lub ugody przed nim zawartej stosuje się odpowiednio przepisy
o apelacji.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1213

Poprzedni

Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich ...

Nastepny

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem. § 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku s...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka