[Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody]

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim
zawartej, nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka
postanowieniem.
§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim
zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę
wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których
wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.
§ 3. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu
polubownego lub ugody przed nim zawartej, jeżeli:
1) według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego;
2) uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego);
3) wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta pozbawia konsumenta
ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego
dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej
umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi
bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku
wyboru prawa.
§ 4. Na postanowienie sądu apelacyjnego w przedmiocie uznania albo
stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub ugody przed nim zawartej przysługuje zażalenie do innego składu tego
sądu.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1214

Poprzedni

Art. 1213. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał ...

Nastepny

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. § ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka