[Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego]

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu
polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za
granicą, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 1214, sąd na wniosek strony
odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, jeżeli
strona wykaże, że:
1) nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny,
bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego;
2) nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed
sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony
swoich praw przed sądem polubownym;
3) wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny
lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie
w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego
zakres, odmowa uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu
polubownego może dotyczyć jedynie spraw nieobjętych zapisem lub
wykraczających poza jego zakres;
4) skład sądu polubownego lub postępowanie przed tym sądem nie były zgodne
z umową stron lub – w braku w tym przedmiocie umowy – nie były zgodne
z prawem państwa, w którym przeprowadzono postępowanie przed sądem
polubownym;
5) wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został
uchylony albo jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd państwa, w którym
lub według prawa którego wyrok ten został wydany.
§ 3. Od prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie uznania albo
stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub
ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą przysługuje skarga kasacyjna.
Można także żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym
postanowieniem w przedmiocie uznania albo stwierdzenia wykonalności oraz
stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym
przedmiocie.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1215

Poprzedni

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem. § 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku s...

Nastepny

Art. 1216. § 1. Jeżeli wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego zgodnie z przepisami tytułu VII, sąd, do którego skierowano wniosek o uznanie albo stwierdzenie wykonalności tego wyroku, ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka