[Odroczenie rozpoznania sprawy]

Art. 1216. § 1. Jeżeli wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego
zgodnie z przepisami tytułu VII, sąd, do którego skierowano wniosek o uznanie albo
stwierdzenie wykonalności tego wyroku, może odroczyć rozpoznanie sprawy. Sąd ten
może również, na wniosek strony żądającej uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego, nakazać drugiej stronie złożenie stosownego
zabezpieczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli skargę o uchylenie wyroku sądu
polubownego wydanego za granicą wniesiono w państwie, w którym lub według
prawa którego wyrok został wydany.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ugody zawartej przed sądem
polubownym.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1216

Poprzedni

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. § ...

Nastepny

Art. 1217. W postępowaniu o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody zawartej przed sądem polubownym w Rzeczypospolitej Polskiej,...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka