[Postępowanie o uznanie wyroku]

Art. 1217. W postępowaniu o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku
sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody zawartej przed
sądem polubownym w Rzeczypospolitej Polskiej, sąd nie bada okoliczności, o których
mowa w art. 1214 § 3, jeżeli skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego została
prawomocnie oddalona.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1217

Poprzedni

Art. 1216. § 1. Jeżeli wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego zgodnie z przepisami tytułu VII, sąd, do którego skierowano wniosek o uznanie albo stwierdzenie wykonalności tego wyroku, ...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka