[Termin wniesienia skargi. Skarga kasacyjna]

Art. 1208. § 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu
apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do
rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku
tej podstawy – do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie dwóch miesięcy od
dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie lub
wykładnię wyroku – w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia przez sąd
polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.
§ 2. Jeżeli skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego oparto na podstawie
określonej w art. 1206 § 1 pkt 5 lub 6, termin do wniesienia skargi liczy się od dnia,
w którym strona dowiedziała się o tej podstawie. Strona nie może jednak żądać
uchylenia wyroku sądu polubownego po upływie pięciu lat od dnia doręczenia jej
wyroku sądu polubownego.
§ 3. Od wyroku wydanego w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu
polubownego przysługuje skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia
postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie uchylenia
wyroku sądu polubownego oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego
wyroku wydanego w tym przedmiocie.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1208

Poprzedni

Art. 1207. § 1. Do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepis art. 368 stosuje się odpowiednio. § 2. Jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do postępowania ze skargi o uchylenie wyro...

Nastepny

Art. 1209. § 1. Sąd, do którego wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, może – na wniosek jednej ze stron – zawiesić postępowanie na czas określony, aby umożliwić sądowi polubownemu po...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka