[Podjecie postępowania przez sąd polubowny w związku ze skargą o uchylenie wyroku]

Art. 1209. § 1. Sąd, do którego wniesiono skargę o uchylenie wyroku sądu
polubownego, może – na wniosek jednej ze stron – zawiesić postępowanie na czas
określony, aby umożliwić sądowi polubownemu ponowne podjęcie postępowania
w celu usunięcia podstaw do uchylenia wyroku sądu polubownego.
§ 2. W podjętym postępowaniu sąd polubowny wykonuje czynności wskazane
przez sąd. Przepis art. 1202 stosuje się odpowiednio. Stronom nie przysługuje jednak
odrębna skarga o uchylenie wydanego w tym trybie wyroku sądu polubownego. Zarzuty do czynności sądu polubownego oraz przeciwko wydanemu wyrokowi sądu
polubownego rozpoznaje sąd po podjęciu postępowania.

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 1209

Poprzedni

Art. 1208. § 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały...

Nastepny

Art. 1210. Sąd na posiedzeniu niejawnym może wstrzymać wykonanie wyroku sądu polubownego, może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie do...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1965
  • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 08 02 2022
Komentarze

Wyszukiwarka