Uchwalenie: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Wejscie w życie: 1 października 2015
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego
Art. 1. Ustawa określa:
1) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego,
zwanej dalej „Agencją”;
2) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powierzonym
Agencji, w tym mieniem:
a) będącym do dnia jego przekazania Agencji w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich
nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych
jednostek oraz dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym,
niewykorzystywanym do realizacji ich zadań,
b) przekazanym pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych,
dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister
Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych;
3) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji
na podstawie umowy użyczenia lub decyzji właściwego ministra;
4) zasady gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy
i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, o których mowa
w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356 oraz z 2019 r. poz.
1726);
5) zadania realizowane przez Agencję w zakresie obrotu towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 953 i
1214);
6) zasady i tryb gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa
bez pośrednictwa Agencji.
Art. 7. 1. Do zadań własnych Agencji należy:
1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym
Agencji, w tym obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
2) obrót mieniem, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości
oraz infrastruktury;
3) przejmowanie i nabywanie mienia;
4) uporządkowanie stanu prawnego mienia;
5) prowadzenie ewidencji mienia, w tym mienia Skarbu Państwa, powierzonego
lub użyczonego Agencji do zagospodarowania;
6) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;
7) prowadzenie działalności gospodarczej;
8) sporządzanie projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu
mieszkaniowego i internatowego i przedstawianie go Ministrowi Obrony
Narodowej do zatwierdzenia;
9) budowanie domów mieszkalnych;
10) wytwarzanie, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495);
11) gospodarowanie dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym;
12) użytkowanie lasów przekazanych Agencji na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub niniejszej ustawy;
13) współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie
obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa;
14) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych;
15) realizacja zadań w zakresie inwestycji budowlanych i zakupów
nieruchomości oraz ulepszeń posiadanych zasobów mienia, w tym spłaty
zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, oraz
zakupów innych środków trwałych, a także wartości niematerialnych
i prawnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9, 11 i 15, Agencja realizuje
w zakresie wynikającym z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.
3. Agencja może także nabywać mienie w związku z wdrażaniem programów
operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), oraz projektów,
o których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60,
730, 1572 i 2020).
4. Projekt 3-letniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego
i internatowego sporządza się na dany rok budżetowy i 2 następne w terminie do
dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Agencja jest obowiązana uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony
Narodowej w każdym przypadku współpracy, o której mowa w ust. 1 pkt 13.
Minister Obrony Narodowej wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zapytania Prezesa Agencji. Brak opinii w tym terminie jest równoznaczny
z wydaniem opinii pozytywnej.
Art. 9. 1. Do zadań zleconych Agencji należy w szczególności:
1) wykonywanie powierzonych jej przez Ministra Obrony Narodowej zadań
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz inwestycji
i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, w tym:
a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu
zasobów mieszkaniowych i internatowych,
b) planowania i realizowania inwestycji, w tym budowy, zakupów
i ulepszeń oraz remontów budynków, lokali mieszkalnych i internatów
oraz związanej z nimi infrastruktury, w tym spłaty zobowiązań wraz
z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, a także zakupów
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z dotacji
budżetowej,
c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które
Agencja otrzymuje dotację budżetową,
d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali
mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji;
2) wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181)
i przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152);
3) prowadzenie na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów
wynikających z tych postępowań finansowanych z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
4) wykonywanie umów zawartych między Ministrem Obrony Narodowej
a Agencją, na podstawie których przekazaniu podlegają kompleksy
magazynowe;
5) prowadzenie przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej
postępowań o udzielenie zamówień publicznych do dalszego prowadzenia,
o których mowa w pkt 3, wszczętych i niezakończonych przez urząd
obsługujący
Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe temu
Ministrowi;
6) obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, inny niż określony
w art. 7 ust. 1 pkt 1;
7) realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, oraz występowanie o dofinansowanie, realizowanie oraz
rozliczanie projektów, o których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 20142020, w zakresie
właściwości Ministra Obrony Narodowej;
8) zbywanie podmiotom wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej mienia
ruchomego przekazanego Agencji przez tego Ministra.
2. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków
finansowych pochodzących z przychodów przeznaczonych na realizację zadań
Agencji, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki
bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do
użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz
jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanym. Umowa o użytkowanie określa w szczególności zasady
użytkowania i warunki płatności.
3. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień
i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług,
w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych
przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków finansowych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję
pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków
finansowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest ten Minister.
4. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu
Ministra Obrony Narodowej i jednostkom
organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu
dostaw i usług, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy
określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności,
z uwzględnieniem
wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków finansowych na
nabycie przedmiotu dostaw i usług.
Art. 17. 1. W sprawach cywilnych przed sądami Agencję reprezentują Prezes
Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właściwi rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.
1a. W sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami Agencję reprezentują
Prezes Agencji, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Biurze Prezesa
Agencji, oraz właściwi rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych
Agencji, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oddziałach regionalnych
Agencji.
2. Prezes Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz
z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wykonują
zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes
Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wydają decyzje administracyjne
w sprawach określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
4. Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów
oddziałów regionalnych Agencji, a Minister Obrony Narodowej w stosunku do
Prezesa Agencji.
Art. 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez
Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
aktywów państwowych.
2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw aktywów państwowych, ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może odwołać
Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji.
W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka
na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony
Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje na okres kadencji Minister
Obrony Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 3. Minister może odwołać
Przewodniczącego w trakcie kadencji w każdym czasie. Odwołanie z pełnienia
funkcji Przewodniczącego nie oznacza odwołania z Rady Nadzorczej.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem:
1) jego śmierci;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania.
7. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom
przysługuje miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje bez względu na
częstotliwość zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, z tym że zmniejsza się
wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na
posiedzeniu w danym miesiącu, proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady
odbytych w tym miesiącu.
9. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia
przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej
członkom, mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.
Art. 29. 1. Agencja otrzymuje dotację podmiotową z części budżetu państwa,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na utrzymanie Agencji, gdy
planowane do pozyskania środki z działalności nie byłyby wystarczające na
pokrycie kosztów działalności.
2. Agencja otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na realizację następujących zadań
zleconych:
1) sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynikających
z potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z części budżetu państwa,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
2) przejęcie kompleksów magazynowych w wysokości równej środkom
finansowym na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 2 zdanie
drugie, zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest
Minister Obrony Narodowej;
3) sfinansowanie realizacji zadań dotyczących:
a) planowania i realizowania inwestycji i remontów, w tym zakupów
i ulepszeń budynków, lokali mieszkalnych i internatów oraz związanej
z nimi infrastruktury, a także zakupów środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami
ich obsługi zaciągniętych na te cele,
b) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych w postaci:
– odprawy mieszkaniowej,
– świadczenia mieszkaniowego,
– świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu
lokalu mieszkalnego, wypłacanego
na podstawie art. 49 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu
obowiązującym do dnia 30 czerwca 2004 r.,
– zryczałtowanego ekwiwalentu wypłacanego na podstawie przepisów
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu obowiązującym
do dnia 30 czerwca 2010 r.,
– ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z osobnej kwatery
stałej, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1203, 1596 i 2533, z 2005 r. poz. 290, z 2008 r. poz. 299 oraz z
2010 r. poz. 143),
c) pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego pozyskanego przez
Agencję w przypadku braku w zasobie mieszkaniowym i internatowym
Agencji, w miejscowości wybranej przez osoby, o których mowa
w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lokalu mieszkalnego
odpowiadającego uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci,
d) pokrycia kosztów leasingu lub najmu lokali mieszkalnych
przydzielanych żołnierzom zawodowym na podstawie decyzji
o przydziale lokali mieszkalnych, pomniejszonych o przychody należne
z tytułu opłat za używanie kwater,
e) pokrycia kosztów remontu kwatery wraz z pomieszczeniami
przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich
wyposażenia,
f) pokrycia kosztów wymiany lub remontu wyposażenia i urządzeń
technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater,
g) pokrycia kosztów opróżnienia i przeniesienia żołnierza zawodowego
z lokalu mieszkalnego do wskazanego mu lokalu zamiennego na czas
trwania remontu, oznaczony i podany do wiadomości, nie dłużej jednak
niż na rok, jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a konieczność naprawy
nie powstała z winy osób zajmujących lokal mieszkalny,
h) pokrycia kosztów zajmowania internatów i kwater internatowych przez
żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej,
i) pokrycia kosztów związanych z obsługą zadań, o których mowa w lit. a–
h.
3. Agencja otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację
następujących zadań:
1) utrzymanie przekazanego Agencji mienia, w tym pokrycie kosztów, o których
mowa w art. 47 ust. 2, w danym roku i w kolejnych 3 latach budżetowych,
w których mienie jest zagospodarowywane, w wysokości równej środkom
finansowym na utrzymanie tego mienia oraz na pokrycie kosztów, o których mowa
w art. 47 ust. 2, zamieszczonym w części budżetu państwa, której
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
2) utrzymanie przekazanego Agencji mienia, w tym pokrycie kosztów, o których
mowa w art. 47 ust. 2, w danym roku i w kolejnych 3 latach budżetowych,
w których mienie jest zagospodarowywane, w wysokości równej środkom
finansowym na utrzymanie tego mienia oraz na pokrycie kosztów, o których mowa
w art. 47 ust. 2, zamieszczonym w części budżetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
4. W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 46,
odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw
wewnętrznych przekazuje Agencji dotację celową z części budżetu państwa, której
jest dysponentem, przeznaczoną na utrzymanie mienia objętego korektą na okres
od dnia przekazania mienia do końca roku kalendarzowego.
Art. 30. 1. Przychodami Agencji są:
1) przychody z gospodarowania mieniem;
2) przychody z działalności gospodarczej;
3) przychody z darowizn, spadków i zapisów;
4) przychody z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, hoteli i internatów
oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych;
5) przychody z tytułu zbywania składników mienia;
6) przychody z tytułu zbywania akcji lub udziałów oraz wypłat dywidend
w spółkach;
7) dotacje;
8) odsetki;
9) pozostałe przychody.
2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:
1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia;
2) utrzymywania mienia;
3) gospodarowania mieniem;
4) pozostałej działalności Agencji.
3. Wynik finansowy brutto Agencji obciążają odpisy stanowiące
równowartość przychodów należnych:
1) Funduszowi Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020);
2) Funduszowi Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, o którym mowa
w art. 31.
4. Odpis, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się w wysokości 100%
wartości nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej przez Agencję
z gospodarowania koncesjonowanymi i niekoncesjonowanymi ruchomymi
składnikami majątku, przekazanymi przez jednostki organizacyjne podległe
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, pomniejszonej
o podatek dochodowy od osób prawnych.
5. Odpis, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się w wysokości 93% wartości
nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej przez Agencję z gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, pomniejszonej o podatek dochodowy od osób prawnych.
6. W celu określenia wartości odpisów na fundusze, o których mowa w ust. 3,
wartość podatku dochodowego od osób prawnych ustala się proporcjonalnie do
udziału nadwyżki przychodów nad kosztami z danej działalności w wyniku
finansowym brutto Agencji.
7. W przypadku korzystania z uproszczonej formy opłacania zaliczek na
podatek dochodowy od osób prawnych, w celu określenia wartości odpisów na
fundusze, o których mowa w ust. 3, w trakcie roku obrotowego, pomniejszeń
dokonuje się w kwotach podatku, które w roku obrotowym stanowiącym podstawę
ustalania zaliczek przyjęto do ustalenia wartości odpisów na fundusze wskazane
w ust. 3.
Art. 34. Fundusz zasobowy ulega:
1) zwiększeniu o:
a) wartość mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
przekazanego Agencji do zagospodarowania
na podstawie art. 44 oraz innego mienia przekazanego Agencji,
b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie
w funduszu zasobowym,
c) wartość mienia powstałego w wyniku realizacji zadań własnych
i zleconych sfinansowanych z funduszu rezerwowego,
d) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych
z dotacji budżetowych,
e) wartość zysku netto Agencji po podziale wyniku finansowego,
f) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości
składników mienia, w tym akcji lub udziałów w spółkach
i towarzystwach budownictwa społecznego, stanowiących własność
Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny, dla której ich
dokonano;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – sprzedanego,
zlikwidowanego albo przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez Agencję,
w tym wartość umorzonych akcji lub udziałów,
b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie
w funduszu zasobowym,
c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych
stanowiących własność Skarbu Państwa,
d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia,
w tym akcji lub udziałów w spółkach i towarzystwach budownictwa
społecznego, stanowiących własność Skarbu Państwa,
e) pokrycie straty netto Agencji przewyższającej kwotę funduszu
rezerwowego.
Art. 41. 1. Należności pieniężne przysługujące Agencji mogą być umarzane
w całości lub w części w razie wystąpienia co najmniej jednego z następujących
przypadków:
1) dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł i do dnia śmierci nie ustalono
składników majątkowych lub ustalono składniki majątkowe, do których
prawo ustało wraz ze śmiercią dłużnika lub posiadał wyłącznie składniki
majątkowe niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na
podstawie odpowiednio art. 829833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.)
lub art. 810 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), oraz przedmioty
codziennego użytku domowego;
2) dłużnik, będący osobą fizyczną, posiada wyłącznie składniki majątkowe
niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie
odpowiednio art. 829833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego lub art. 810 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz przedmioty codziennego
użytku domowego albo egzekucja należności spowodowałaby istotne
zagrożenie dla dalszej egzystencji osoby dłużnika lub członków jego rodziny;
3) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za
zobowiązania podmiotu wykreślonego ponosi Skarb Państwa;
4) w stosunku do dłużnika zapadło prawomocne orzeczenie w postępowaniu
upadłościowym świadczące o braku majątku dłużnika, a do zapłaty należności
nie są zobowiązane osoby trzecie;
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji tej należności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
6) kwota należności związana z używaniem lokalu objęta egzekucją trwającą
łącznie co najmniej 5 lat nie uległa zmniejszeniu, a lokal został przekazany do
zasobu Agencji.
2. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji, w przypadku
gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane również inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy przesłanki
umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Odroczenie terminów płatności należności pieniężnych przysługujących
Agencji lub rozłożenie ich na raty, w całości lub w części, może nastąpić
w przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia wobec Agencji lub
okresowego braku zdolności płatniczej dłużnika.
4. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić
na wniosek dłużnika lub z urzędu.
5. Odroczenie terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności
pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić na wniosek dłużnika lub
z urzędu po wyrażeniu zgody przez dłużnika.
6. We wnioskach, o których mowa w ust. 4 i 5, wskazuje się informacje
dotyczące wystąpienia przesłanek, o których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3,
a do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek.
7. Organami właściwymi do umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych są:
1) Prezes Agencji – jeżeli łączna kwota należności głównej przysługującej
Agencji od dłużnika jest większa niż dziesięciokrotność kwoty przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego za rok
poprzedni
na podstawie odrębnych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu
podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2) właściwi miejscowo i rzeczowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji
– w pozostałym zakresie.
8. Jeżeli wniosek został złożony przez kilka osób solidarnie zobowiązanych,
a kwota należności głównej obciążająca każdą z nich uzasadnia właściwość
organów różnego stopnia, sprawę rozpoznaje Prezes Agencji.
9. Rozłożenie należności pieniężnych przysługujących Agencji na raty na
okres powyżej 2 lat wymaga zgody Prezesa Agencji.
10. Odsetki ustawowe za opóźnienie nie stanowią należności Agencji, jeżeli
ich kwota nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez operatora
świadczącego powszechne usługi pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako
przesyłki poleconej, a dłużnik nie został wezwany lub upomniany do ich zapłaty.
11. Umorzenie w całości lub w części należności następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli z pozostawieniem w aktach sprawy
oświadczenia Agencji. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 46, gdy
miejsce pobytu dłużnika jest znane, umorzenie należności następuje na podstawie
umowy.
12. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności na raty lub umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym
następuje na podstawie umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,
umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
13. W zakresie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania należności
Agencji, właściwy organ Agencji może żądać od zobowiązanych niezbędnych
dokumentów, informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie
informacji do organów, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 46. 1. Przekazywanie mienia odbywa się zgodnie z planem
przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony
Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych z Prezesem Agencji.
2. Plan przekazywania mienia składa się z odrębnych części sporządzonych
oddzielnie dla:
1) nieruchomości;
2) rzeczy ruchomych, na obrót którymi nie są wymagane zezwolenia i koncesje,
w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów
oraz stanowiących odpady;
3) rzeczy ruchomych, na obrót którymi są wymagane zezwolenia i koncesje,
w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów
oraz stanowiących odpady.
3. Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw
wewnętrznych może dokonać korekty planu przekazywania mienia, jeżeli
przemawiają za tym interes państwowy związany z obronnością, bezpieczeństwem
państwa lub inne ważne względy publiczne albo ekonomiczne. Do sporządzania
korekty planu stosuje się ust. 2.
4. Plan przekazywania mienia oraz jego korekty opracowuje upoważniony
przez Ministra Obrony Narodowej organ wojskowy albo upoważniony przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych organ podległy temu ministrowi lub
kierownik jednostki podległej temu ministrowi.
5. Plan przekazywania mienia oraz jego korekty podlegają uzgodnieniu
z Prezesem Agencji.
6. Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw
wewnętrznych zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza
korekty tego planu.
Art. 47. 1. Przekazanie Agencji mienia następuje na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, z dniem podpisania tego protokołu.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności spis z natury
przyjmowanego mienia, jego wartość oraz niezbędne informacje o jego stanie
prawnym i techniczno-użytkowym, w tym informacje o rozmiarze szkód
ekologicznych, stosowanych stawkach podatku od nieruchomości, szacunkowych
kosztach oraz informację o wysokości środków finansowych na utrzymanie tego
mienia określonych w części budżetu państwa, której dysponentem jest
odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw
wewnętrznych. Szacunkowe koszty obejmują koszty rekultywacji środowiska,
koszty odkażania i dezaktywacji skażonego mienia oraz koszty rozbiórki obiektów
budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego
użytkowania.
3. W protokole zdawczo-odbiorczym przekazywania kompleksu
magazynowego określa się koszty przejęcia tego kompleksu, o których mowa
w art. 45 ust. 2 zdanie drugie.
4. Do protokołów zdawczo-odbiorczych przekazywania nieruchomości
i rzeczy ruchomych dołącza się posiadaną
dokumentację techniczną, prawną i eksploatacyjną.
5. Wartość mienia w protokole zdawczo-odbiorczym określają:
1) właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem
będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony
Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) likwidator lub syndyk likwidowanej osoby prawnej, dla której organem
założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo
minister właściwy do spraw wewnętrznych.
6. Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego może nastąpić
po wykonaniu, na koszt jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez
Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
następujących czynności:
1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości;
2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów;
3) inwentaryzacji naniesień i uzbrojenia terenu, przy czym jeden egzemplarz
sporządzonej inwentaryzacji należy przekazać Agencji;
4) uregulowaniu wszystkich wymaganych z jej tytułu należności na rzecz Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych.
Art. 54. 1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 43,
z wyłączeniem kompleksów magazynowych, przez Agencję odbywa się zgodnie
z wymogami racjonalnej gospodarki i polega w szczególności na:
1) sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach określonych w ustawie oraz
sprzedaży, najmie, dzierżawie i użyczeniu niezamieszkałych lokali
mieszkalnych;
2) sprzedaży lub zamianie, oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, oddaniu
nieruchomości w trwały zarząd lub ustanawianiu i nabywaniu ustanowionych
ograniczonych praw rzeczowych;
3) oddaniu w najem, dzierżawę, użyczenie lub do korzystania na podstawie
innego stosunku prawnego;
4) nieodpłatnym zbywaniu, w drodze umowy, jednostkom samorządu
terytorialnego nieruchomości gruntowych,
budynków i lokali oraz budowli i urządzeń infrastruktury;
5) nieodpłatnym przejmowaniu od Skarbu Państwa, w tym z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta, i innych
agencji wykonawczych, nieruchomości, które mogą być zagospodarowane
lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadań Agencji;
6) nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej lub agencje wykonawcze, jeżeli nieruchomości te stały
się zbędne do wykonywania zadań Agencji;
7) sprzedaży jednostkom samorządu terytorialnego, a także samorządowym
jednostkom organizacyjnym, na ich wniosek, nieruchomości lub ich części
stanowiących przedmiot najmu przez te podmioty;
8) sprzedaży, likwidacji lub utylizacji mienia ruchomego.
2. Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej złożony
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na
własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 482 i 2020) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane
z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.
3. Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów
związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze
przetargu ograniczonego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz prowadzącym
działalność statutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom, a także
przedsiębiorcom wykonującym zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
państwa.
4. Mienie, z wyjątkiem nieruchomości, którego zagospodarowanie na
zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie
uzasadniają jego utrzymywania, może zostać przekazane nieodpłatnie.
5. Do nieruchomości będących w zasobie Agencji nie stosuje się przepisu
art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).
Art. 57. 1. Agencja może na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej
albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych:
1) nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego
zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
2) zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie,
o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa, będące we władaniu jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, które nie są
wykorzystywane do realizacji ich zadań.
2. Agencja ustala cenę zbycia w porozumieniu odpowiednio z Ministrem
Obrony Narodowej albo ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Cena
powinna obejmować w szczególności wartość zbywanego mienia, wysokość
kosztów poniesionych przez Agencję, wysokość podatków oraz wysokość
nakładów poniesionych na badania i rozwój zbywanego mienia.
3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na zmianę rocznego planu
finansowego Agencji w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Minister Obrony
Narodowej o dokonanych zmianach niezwłocznie informuje ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
Art. 60. 1. Agencja może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na
podstawie przepisów odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa
budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny
do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, jeżeli służy to realizacji
zadań Agencji.
2. Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, poprzedza wydanie
zgody przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach
budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 1, nabyte lub objęte przez
Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa.
4. Agencja, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje prawa i obowiązki z akcji
lub udziałów w spółkach służących do realizacji zadań Agencji, określonych
w wykazie, o którym mowa w ust. 4a.
4a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek
służących do realizacji zadań Agencji, biorąc pod uwagę zakres zadań Agencji oraz
interes Skarbu Państwa.
5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji lub
udziałów w spółkach określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a,
podejmuje Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655).
6. Należne Skarbowi Państwa:
1) dywidendy ze spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a,
2) przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek określonych w wykazie,
o którym mowa w ust. 4a
– przeznacza się na realizację zadań Agencji.
7. (uchylony)
Art. 65. 1. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi polega w szczególności
na:
1) wykonywaniu w stosunku do lokali mieszkalnych prawa własności i innych
praw rzeczowych przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu
przez Agencję;
2) prowadzeniu obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;
3) zasiedlaniu i opróżnianiu lokali mieszkalnych, w tym kwater;
4) ustalaniu i pobieraniu opłat za używanie lokali mieszkalnych, w tym kwater,
oraz opłat pośrednich z tytułu ich zajmowania, a także rozliczaniu opłat
pośrednich;
5) przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania,
napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność
Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu – w zakresie
obciążającym Agencję;
6) wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów
części wspólnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu
Państwa reprezentowanego przez Agencję;
7) ustalaniu kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali
mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń
i urządzeń służących do wspólnego użytku.
2. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w art. 64 ust. 2
pkt 4, w tym dokonywanie napraw, konserwacji i remontów oraz przeprowadzanie
kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, odbywa się zgodnie
z zawartymi umowami.
Art. 69. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest obowiązany
przekazać lokal mieszkalny wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi
oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi
należącymi do ich wyposażenia.
2. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz
instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane
z dotacji budżetowej. Remont kwatery może być przeprowadzony przez żołnierza
zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem
oddziału regionalnego Agencji.
3. Koszty remontu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami
przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich
wyposażenia, w przypadkach, o których mowa w art. 48b ust. 1 i 1a ustawy z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
ponoszą żołnierz zawodowy lub osoba inna niż żołnierz zawodowy, którzy
dokonują zamiany.
4. Przekazanie i przyjęcie lokalu mieszkalnego następuje na podstawie
protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Agencji i osobę uprawnioną do
zamieszkania w tym lokalu. W protokole określa się stan techniczny lokalu
mieszkalnego oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych. Protokół jest
podstawą rozliczeń dokonywanych przy opróżnieniu lokalu mieszkalnego.
5. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny, jest obowiązana używać go zgodnie
z przeznaczeniem i z należytą starannością. Koszty wymiany lub remontu
wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater
są pokrywane z dotacji budżetowej.
6. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny, nie może dokonywać zmian
naruszających strukturę lub konstrukcję lokalu mieszkalnego lub budynku. Nie
wolno dokonywać ulepszeń standardu technicznego lokalu mieszkalnego.
7. Osoba zajmująca lokal mieszkalny ponosi koszty:
1) naprawy powstałych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego uszkodzeń
elementów i wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń
technicznych;
2) wymiany uszkodzonych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego
elementów i wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń
technicznych, których naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych
lub ekonomicznie nieopłacalna.
8. Agencja wykonuje remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego na
kwaterę internatową w pełnym zakresie, przy czym koszty remontu nie mogą być
wyższe niż 15% wartości odtworzeniowej tego lokalu. W przypadkach szczególnie
uzasadnionych względami technicznymi, na wniosek dyrektora oddziału
regionalnego Agencji, Prezes Agencji może zwiększyć koszty remontu tego lokalu.
Art. 71. 1. Osoby zamieszkujące lokal mieszkalny są obowiązane udostępnić
go Agencji, w uzgodnionym terminie, w celu dokonania przeglądu technicznego
albo napraw obciążających Agencję lub jeżeli osoby zamieszkujące mimo
uprzedniego wezwania nie dokonały napraw w wyznaczonym terminie.
2. Po zakończeniu przeglądu technicznego lub napraw Agencja jest
obowiązana doprowadzić lokal mieszkalny do stanu, w jakim znajdował się on
w chwili udostępnienia. Nie dotyczy to przypadków, w których dokonanie naprawy
obciążało osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, oraz zmian dokonanych bez
zgody Agencji.
3. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a konieczność naprawy nie powstała
z winy osób zamieszkujących lokal mieszkalny, osoby te są obowiązane opróżnić
lokal mieszkalny i przenieść się na koszt Agencji do wskazanego im lokalu
zamiennego na czas trwania remontu, oznaczony i podany do wiadomości, nie
dłużej jednak niż na rok. Koszty opróżnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia
żołnierza zawodowego z lokalu mieszkalnego do lokalu zamiennego Agencja
pokrywa z dotacji budżetowej.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego
Agencji może zaproponować i za zgodą osoby, której wydano decyzję o przydziale
lokalu mieszkalnego, wydać decyzję o przydziale innego lokalu mieszkalnego,
odpowiadającego uprawnieniom tej osoby.
5. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w lokalu mieszkalnym obciążają
osoby zamieszkujące w tym lokalu, jeżeli uszkodzenia powstały z ich winy.
6. Decyzje w sprawie kosztów naprawy wydaje dyrektor oddziału
regionalnego Agencji.
Art. 79. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej
przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego
i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku
posiadania przez Agencję takiego prawa do ułamkowej części gruntu
przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie
uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę.
2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej do
nabycia stosuje się pomniejszenia o:
1) 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej,
żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek
wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej
dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkującym z
żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego
śmierci,
2) 90% – osobom niewymienionym w pkt 1
– z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny
nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem
sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal
mieszkalny.
3. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do sprzedaży prawa
własności lub użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję
takiego prawa, ułamkowej części gruntu przypadającej na sprzedawany lokal
mieszkalny.
4. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, nie może być
wyższa niż 200 tys. zł.
5. Agencja zażąda zwrotu kwoty równej pomniejszeniu udzielonemu na
podstawie ust. 2 pkt 1 lub 2, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w ust. 1, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał
na inne cele niż mieszkalne.
6. Do sprzedaży lokali mieszkalnych nie stosuje się pomniejszeń określonych
w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
i ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018
r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020).
7. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu sprzedaży
może być rozłożona na raty. Pierwszą ratę w wysokości 10% należności wnosi się
przed zawarciem umowy notarialnej, pozostałe raty można rozłożyć na okres
do 5 lat, oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym od kwoty
pozostałej do spłaty. Wierzytelność Agencji
w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym
w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanym lokalu mieszkalnym.
Art. 87. 1. Zadania Agencji w stosunku do:
1) żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową
służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo
pozostawali w dyspozycji tego ministra,
2) emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni
z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
3) członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2, wymienionych w art. 26
ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby
stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,
4) osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny
znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas
nieoznaczony
– wykonuje państwowa jednostka budżetowa – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podległa ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.
2. W zakresie gospodarowania nieruchomościami uprawnienia przewidziane
dla dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji w art. 59 ust. 2 pkt 2 przysługują
odpowiednio Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
3. Lokale mieszkalne będące w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów
Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, po uprawomocnieniu się decyzji właściwego
organu o wygaśnięciu trwałego zarządu, w imieniu Skarbu Państwa mogą być
zbywane na rzecz osób, o których mowa w ust. 1, oraz funkcjonariuszy Straży
Granicznej, o których mowa w art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990
r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.), i funkcjonariuszy
Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 364 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 1726),
zajmujących lokal mieszkalny na czas nieoznaczony.
4. Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji może wynająć lokal mieszkalny na czas oznaczony
osobie fizycznej innej niż wskazana w ust. 1, osobie prawnej, jednostce samorządu
terytorialnego, państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, o ile w danej miejscowości są zaspokojone
potrzeby mieszkaniowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Zasób mieszkaniowy, będący w dyspozycji Zarządu Zasobów
Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowią
lokale mieszkalne:
1) stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w trwały zarząd Zarządu
Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji;
2) niewyodrębnione, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali, stanowiące własność Skarbu Państwa
reprezentowanego przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odniesieniu do których
przysługujące Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prawo trwałego zarządu zostało wygaszone w celu ich sprzedaży;
3) pozyskane w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży;
4) pozyskane od spółdzielni mieszkaniowych;
5) pozyskane w drodze umowy najmu albo innej umowy cywilnoprawnej;
6) pozostające w dyspozycji Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiące własność jednostek
samorządowych.
Art. 88. 1. W odniesieniu do lokali mieszkalnych będących w zasobie
Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przepisy art. 65, art. 67, art. 6974, art. 7682, art. 85 i art. 86,
stosuje się odpowiednio.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd
Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w tym:
1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd
Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem
podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów
prawnych do tych lokali;
2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający
sprawność postępowania;
3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu
mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub
wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale
mieszkalne;
4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych
na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu
inwestorskiego;
5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego,
uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości
dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego,
a także zapewniając sprawność postępowania.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i
tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu
zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży,
2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń,
o których mowa w art. 79 ust. 2,
3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej,
4) zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego,
5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat
z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem,
6) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego
– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tej
sprawie, a w odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego mając na
względzie, aby zawierał on jedynie informacje niezbędne do dokonania sprzedaży.
Art. 91. 1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazywać na
własność, bez pośrednictwa Agencji, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym
mowa w art. 1 pkt 2 lit. a, będące do dnia przekazania we władaniu jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych:
1) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu
terytorialnego, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, muzeom,
państwowym i samorządowym szkołom publicznym, uczelniom publicznym
– na cele związane z ich działalnością,
2) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku
publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych
z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – na cele związane
z ich działalnością statutową
– posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek tych
podmiotów.
2. Rozpatrując wniosek, bierze się pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiarygodność wnioskodawcy i cel pozyskania
wnioskowanego mienia.
3. Na podstawie złożonych wniosków sporządza się wykaz mienia ruchomego
Skarbu Państwa przeznaczonego
do nieodpłatnego przekazania, zatwierdzany przez Ministra Obrony
Narodowej.
4. Przekazanie mienia ruchomego następuje w formie umowy o nieodpłatnym
przekazaniu mienia ruchomego Skarbu Państwa.
5. Wartość mienia ruchomego określają organy wojskowe właściwe
w sprawach prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej mienia będącego
w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej.
6. Mienie ruchome przekazane podmiotom, o których mowa w ust. 1,
stanowiące uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, przeznaczone do dalszej eksploatacji
przekazuje się wraz z dokumentacją przynależną do danego egzemplarza
uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.
7. Odbiór mienia ruchomego następuje na koszt podmiotu, o którym mowa
w ust. 1.
8. Przekazanie broni lub innego uzbrojenia podmiotom, o których mowa
w ust. 1, następuje po pozbawieniu cech
bojowych. Koszty pozbawienia cech bojowych ponosi podmiot, o którym
mowa w ust. 1.
9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb przekazywania mienia ruchomego, elementy umowy, wzór wniosku o przekazanie mienia ruchomego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 94. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych, stanowiące lotniska albo lądowiska wojskowe lub ich części
niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, mogą być
wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku
publicznego albo lądowiska cywilnego, o ile nie stoją temu na przeszkodzie potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub realizacja zobowiązań międzynarodowych oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.
2. Lotniska lub lądowiska wojskowe, które powinny zachować swój lotniczy
charakter, przekazuje się uprawnionym podmiotom:
1) w drodze darowizny – jeżeli są trwale niewykorzystywane do realizacji zadań
przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub
przez niego nadzorowane;
2) w drodze użyczenia na co najmniej 30 lat – jeżeli są częściowo lub czasowo
niewykorzystywane do realizacji zadań przez te jednostki.
3. W przypadku lotnisk lub lądowisk wojskowych, które powinny zachować
swój lotniczy charakter, ich części niezbędne do realizacji zadań instytucji
zapewniających służby ruchu lotniczego mogą być oddane tym instytucjom w
użytkowanie wieczyste.
4. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu
określą, w drodze rozporządzenia, wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1,
w tym części lotnisk i lądowisk wojskowych niezbędnych do realizacji zadań
instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, z podziałem na lotniska albo
lądowiska:
1) trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne
podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które
powinny zachować swój lotniczy charakter,
2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez te
jednostki, które powinny zachować swój lotniczy charakter
– wraz z oznaczeniem tych nieruchomości lub ich części zgodnie z ewidencją
gruntów i budynków oraz ich powierzchnią, a także numerem księgi wieczystej
i oznaczeniem sądu rejonowego prowadzącego tę księgę, uwzględniając potrzeby
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 95. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiące lotniska wojskowe
lub ich części, trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki
organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter, ujęte w wykazie
wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, właściwy wojewoda przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części:
1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy gminnego lotniska cywilnego
użytku publicznego;
2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska
cywilnego użytku publicznego;
3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo
krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwej
jednostki samorządu terytorialnego o przekazanie jej nieruchomości Skarbu
Państwa złożony do ministra właściwego do spraw transportu. We wniosku
zamieszcza się dane dotyczące wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego
i nieruchomości, o otrzymanie której ubiega się jednostka samorządu
terytorialnego, oraz o rodzaju planowanej działalności lotniczej na tym lotnisku.
3. Minister właściwy do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, opiniuje wniosek pod względem
jego zgodności z polityką transportową i kieruje go niezwłocznie do Ministra
Obrony Narodowej do zaopiniowania. Minister Obrony Narodowej opiniuje
wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania pod względem potrzeb
realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Minister właściwy do spraw
transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek, mogą określić
w opiniach warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości.
4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie,
o których mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie
14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofa wniosku, minister właściwy
do spraw transportu kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na
dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 3841 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile przepisy niniejszej
ustawy nie stanowią inaczej.
6. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia go o wyrażeniu przez Prezesa Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu
wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej
w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.
Art. 96. 1. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości,
o której mowa w art. 95 ust. 6, jest właściwy wojewoda. Przepisu art. 46 ust. 4
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje
się.
2. Wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają
umowę darowizny nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania przez
starostę czynności, o której mowa w art. 95 ust. 6. Jeżeli strony nie zawarły w tym
terminie umowy darowizny, nieruchomość podlega przekazaniu do Ministra
Obrony Narodowej. O sposobie zagospodarowania nieruchomości decyduje
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
transportu.
3. W umowie darowizny określa się także cel i przeznaczenie darowanej
nieruchomości, warunki jej przekazania i wykorzystania, w szczególności
wskazane w opiniach, o których mowa w art. 95 ust. 3, oraz sposób wzajemnych
rozliczeń stron w przypadku odwołania darowizny. Nabycie przez jednostkę
samorządu terytorialnego nieruchomości,
o których mowa w art. 95 ust. 1, następuje wraz ze zobowiązaniami, które
ujawnia się w umowie darowizny.
4. Przed przekazaniem nieruchomości dokonuje się, na koszt wnioskującej
jednostki samorządu terytorialnego, geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej
nieruchomości oraz oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów
i niewypałów. W przypadku gdy koszty te zostały poniesione wcześniej przez
Skarb Państwa, jednostka ta jest zobowiązana do ich zwrotu.
5. W księdze wieczystej darowanej nieruchomości dokonuje się wpisu
określającego cel, na jaki nieruchomość jest darowana, jej przeznaczenie oraz
warunki korzystania z nieruchomości.
Art. 98. 1. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego
zgodnie z art. 95 i art. 96 mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia,
co najmniej na lat 30, dokonanych przez właściwą jednostkę samorządu
terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego
lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska
cywilnego użytku publicznego.
2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych
właściwym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z art. 95 i art. 96,
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.
3. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30% dochodów
uzyskanych z gospodarowania darowaną jej nieruchomością na zasilenie Funduszu
Modernizacji Sił Zbrojnych.
4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przedkłada ministrowi
właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje
o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te
przedkłada się co 6 miesięcy, przy czym pierwszą informację przedkłada się po
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.
5. Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony
Narodowej, uzgodniony z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda odwołuje
darowiznę, o której mowa w art. 95, w przypadku niewykorzystania jej na cele
określone w art. 95 ust. 1, a w szczególności:
1) niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy
od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, czynności
faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy
lotniska
cywilnego użytku publicznego;
2) wystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 1, nieusuwalnych przeszkód
w wykorzystaniu nieruchomości w celu założenia albo rozbudowy lotniska
cywilnego użytku publicznego;
3) wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, w innym celu
niż założenie albo rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego;
4) nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego
w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95
ust. 1.
6. Jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej
nieruchomości wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu
Państwa w stosunku do tej nieruchomości jest właściwy wojewoda.
7. Nieruchomości, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają przekazaniu przez
wojewodę do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Agencja.
Na wniosek Prezesa Agencji Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu podejmuje decyzję o sposobie
zagospodarowania tych nieruchomości.
8. Przepisy ust. 2 i 3 oraz 47 stosuje się odpowiednio do instytucji
zapewniającej służby ruchu lotniczego.
9. Do lotnisk trwale niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki
organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowane, które nie wymagają zachowania ich lotniczego charakteru, stosuje
się przepisy art. 4359.
Art. 99. 1. Nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiące lotniska wojskowe
lub ich części, częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań
przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, ujęte w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, właściwy wojewoda, na wniosek następujących jednostek samorządu
terytorialnego właściwych ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego
części albo instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, przekazuje
w drodze użyczenia co najmniej na lat 30:
1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy gminnego lotniska cywilnego
użytku publicznego;
2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska
cywilnego użytku publicznego;
3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo
krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego;
4) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego – na potrzeby realizacji
ich zadań.
2. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 95 ust. 25, art. 96 oraz
art. 98 ust. 25 i 7 stosuje się odpowiednio.
3. Nieruchomości przekazane właściwej jednostce samorządu terytorialnego
zgodnie z ust. 1 mogą być, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1,
przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego
przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu
zakładającego lub zarządzającego lotniskiem, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada
lotniska cywilnego użytku publicznego.
Art. 136. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 9 ust. 1a, art. 18 ust. 7, art. 19 ust. 10, art. 20 ust. 1, art. 45a, art. 58 ust. 8,
art. 78c ust. 2 i art. 78e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 107 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5,
art. 18 ust. 2, art. 40, art. 51, art. 75, art. 83 oraz art. 88 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy,
nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 ust. 7,
art. 36 ust. 4, art. 45a, art. 47 ust. 7, art. 48d ust. 6, art. 53 ust. 5 i art. 78c
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 107 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 7, art. 36 ust. 4,
art. 45a ust. 2, art. 47 ust. 7, art. 48d ust. 17, art. 53 ust. 5 i art. 78c ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 107, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak
niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 4
i art. 20 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 137 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 i art. 52 ust. 4 niniejszej
ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10
ust. 9 ustawy zmienianej w art. 111 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy zmienianej
w art. 111, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez
okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1,
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.