Uchwalenie: Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Wejscie w życie: 25 maja 2006
Ostatnia Zmiana: 8 lipca 2009
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Art. 10. 1.Wybory członków rady pracowników przeprowadza komisja
wyborcza.
2. Skład i zasady powoływania oraz tryb działania komisji wyborczej określa
regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w
trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku nieuzgodnienia regulaminu w
terminie 30 dni od dnia jego przekazania regulamin ustala pracodawca,
uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.
3. Wybory przeprowadza się w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe, na
ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, o
którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego ustalenia.
4. Wybory członków rady pracowników są bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.
5. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 50% pracowników
zatrudnionych u pracodawcy.
6. W przypadku gdy w wyborach nie wzięło udziału co najmniej 50%
pracowników, po upływie 30 dni od dnia tych wyborów przeprowadza się ponowne
wybory, które uznaje się za ważne bez względu na liczbę pracowników, którzy
wzięli w nich udział.
7. Członkami rady pracowników zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno
największą liczbę głosów.
8. W przypadku gdy kandydaci na członków rady pracowników otrzymają
równą liczbę głosów, a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od
liczby tych kandydatów, wyboru członków rady pracowników dokonują ponownie
pracownicy spośród tych kandydatów.
Art. 16. 1.Rada pracowników oraz osoby, o których mowa w art. 15, są
obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł
obowiązek zachowania ich poufności. Nieujawnianie uzyskanych informacji
obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, lecz nie dłużej niż przez okres
3 lat.
2. Pracodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nie
udostępnić radzie pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według
obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub
zakładu, których dotyczą, albo narazić je na znaczną szkodę.
3. W przypadku uznania, że zastrzeżenie poufności informacji lub ich
nieudostępnienie jest niezgodne z przepisami ust. 1 lub 2, rada pracowników może
wystąpić do sądu rejonowego – sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z
obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostępnienia
informacji lub przeprowadzenia konsultacji.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.) o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z wyłączeniem art. 6911 § 2 i art. 6917. Zdolność sądową w tych
sprawach mają rada pracowników oraz pracodawca.
5. Sąd, na wniosek pracodawcy lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w
niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego
załączonego przez pracodawcę do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli
udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub
innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Na
postanowienie sądu ograniczające prawo wglądu do materiału dowodowego
zażalenie nie przysługuje.
6. Przepisy ust. 1-5 nie naruszają przepisów o ochronie tajemnicy określonych
w przepisach odrębnych.