Uchwalenie: Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Wejscie w życie: 1 lipca 2009
Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Art. 2. 1. W celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji
produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:
1) Fundusz Promocji Mleka;
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
6) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
8) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
9) Fundusz Promocji Ryb;
10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych.
2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1:
1) Fundusz Promocji Mleka wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mleka krowiego, zwanego dalej „mlekiem”, i przetworów mlecznych,
b) działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów
mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła
mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka
i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia,
f) działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących
z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego
mlecznego i mięsno-mlecznego,
g) szkolenia producentów mleka i pierwszych podmiotów skupujących
w rozumieniu art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE)
nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.),
zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”,
h) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
mleka i przetworów mlecznych;
2) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mięsa wieprzowego,
b) działania mające na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego oraz jego
przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń oraz
produkcją lub przetwórstwem mięsa wieprzowego,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego
przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa
wieprzowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich
spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
mięsa wieprzowego;
3) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mięsa wołowego,
b) działania mające na celu promocję spożycia mięsa wołowego oraz jego
przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła
mięsnego oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wołowego,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wołowego oraz jego
przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa
wołowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu jego
spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców mięsa wołowego,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
mięsa wołowego;
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mięsa końskiego,
b) działania mające na celu promocję spożycia mięsa końskiego oraz jego
przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą koni oraz
produkcją lub przetwórstwem mięsa końskiego,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa końskiego oraz jego
przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa
końskiego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich
spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców mięsa końskiego,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa końskiego;
5) Fundusz Promocji Mięsa Owczego wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mięsa owczego,
b) działania mające na celu promocję spożycia mięsa owczego oraz jego
przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą owiec
oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa owczego,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa owczego oraz jego przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa
owczego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich
spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców mięsa owczego,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
mięsa owczego;
6) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
zbóż oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy,
żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, zwanych dalej „przetworami
zbożowymi”,
b) działania mające na celu promocję spożycia przetworów zbożowych,
c) udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem
zbóż, o których mowa w lit. a, lub przetworów zbożowych,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów zbożowych,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości zbóż,
o których mowa w lit. a, oraz przetworów zbożowych, a także prowadzące
do wzrostu ich spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców zbóż,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
zbóż i przetworów zbożowych;
7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
b) działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich
przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież,
c) udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw
oraz ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich
przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości
owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu
ich spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
owoców lub warzyw;
8) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
mięsa drobiowego oraz jego przetworów,
b) działania mające na celu promocję spożycia mięsa drobiowego i jego
przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą drobiu,
produkcją lub przetwórstwem mięsa drobiowego,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego oraz jego
przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa
drobiowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich
spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
mięsa drobiowego;
9) Fundusz Promocji Ryb wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
ryb oraz ich przetworów,
b) działania mające na celu promocję spożycia ryb i ich przetworów,
c) udział w wystawach i targach związanych z połowem, chowem, hodowlą
lub przetwórstwem ryb,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia ryb i ich przetworów,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości ryb
oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców ryb,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
ryb;
10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspiera:
a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach,
rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, zwanych dalej „roślinami oleistymi”,
przetworów pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, zwanych dalej
„przetworami nasion oleistych”, a także miodu, pyłku kwiatowego,
propolisu oraz mleczka pszczelego, zwanych dalej „produktami
pszczelimi”,
b) działania mające na celu promocję spożycia przetworów nasion oleistych
lub produktów pszczelich,
c) udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem
roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,
d) badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów nasion oleistych lub
produktów pszczelich,
e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin
oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, a także
prowadzące do wzrostu ich spożycia,
f) szkolenia producentów i przetwórców nasion oleistych lub produktów
pszczelich,
g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych
komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami
statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku
roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich.
2a. Fundusze promocji, o których mowa w ust. 2 pkt 110, realizując cele,
o których mowa w ust. 1, wspierają działania mające na celu przywrócenie
normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty
zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.
3. Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w celu wspierania
marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości
i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących
z przetworzenia zbóż, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a.
4. Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, w celu wspierania
marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości
i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących
z przetworzenia roślin oleistych.
Art. 3. 1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze
podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013,
w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.
2. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29, są
naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych,
będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług:
1) świnie żywe,
2) bydło i cielęta żywe,
3) konie żywe,
4) owce żywe,
5) zboża,
6) owoce i warzywa,
7) drób żywy,
8) ryby
– zwanych dalej „towarami”.
2a. Wpłaty na fundusz promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, są
naliczane w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2b. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny
oleiste.
3. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:
1) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
b) przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej „ustawą o VAT”, którzy prowadzą
działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń;
2) Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła
lub cieląt,
b) przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych
zwierząt, o których mowa w lit. a;
3) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
b) przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych
koni;
4) Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju
jagniąt lub owiec,
b) przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych
zwierząt, o których mowa w lit. a;
5) Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa
zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a;
6) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący
podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
a) skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2
pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,
b) wytwarzają owoce i warzywa;
7) Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju
drobiu,
b) przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług
w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego
drobiu;
8) Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami
podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
a) skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy
o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży,
b) prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub
morskich,
c) prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;
9) Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.
4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 210, są
naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów,
o których mowa w ust. 3 pkt 15, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9.
5. Podmioty, o których mowa w:
1) ust. 3 pkt 15, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9:
a) naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary,
wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
b) potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie
wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
– nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji
oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
– określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
– kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego
towaru;
2) ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na
podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 6;
3) ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji
na podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 8.
6. Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów
stanowiących przedmiot:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy
o VAT;
2) sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”;
3) sprzedaży, dokonywanej przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze
zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych, następującej w trybie
określonym w przepisach odrębnych.
6a. W przypadku gdy przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt
2 lit. a, pkt 4 lit. a i pkt 7 lit. a, dokonują uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt
1, 2, 4 lub 7, niebędących przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 2,
przedsiębiorcy ci są obowiązani do naliczania i przekazywania wpłat na fundusze
promocji w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt.
6b. Wartość, o której mowa w ust. 6a, jest ustalana na podstawie:
1) średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu, w którym
dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
2) ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym
dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
3) średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 4,
4) ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt,
o których mowa w ust. 2 pkt 7
– udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
wydawanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych
badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160).
6c. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również
zwierzęta, które zostały poddane ubojowi, o którym mowa w ust. 6a.
7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane,
przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 210, mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na
fundusze promocji i z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Art. 6. 1. Podmioty określone w:
1) art. 3 ust. 1 dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, za okresy kwartalne, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia tej decyzji;
2) art. 3 ust. 3:
a) składają Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka deklaracje,
w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu
promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty
pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym kwartale,
b) bez wezwania Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, obliczają kwotę
należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za
okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po danym kwartale.
2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, są składane na formularzach
opracowanych i udostępnionych przez Krajowy Ośrodek i zawierają w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz
promocji;
2) określenie ilości lub wartości towaru, stanowiących podstawę wpłaty;
3) kwotę należną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji za określony kwartał.
3. Jeżeli wysokość zobowiązania za dany kwartał nie przekracza pięciokrotnie
wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
zobowiązanie to zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał. Przepis ust. 1
pkt 2 stosuje się odpowiednio.
3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2
lit. a składa się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany
kwartał i kolejne kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Do wpłat i podmiotów, o których mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio
przepisy działu III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej.
5. Uprawnienia organów podatkowych określone w ustawie, o której mowa
w ust. 4, przysługują:
1) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka jako organowi pierwszej
instancji;
2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu
od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
6. Do egzekucji należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji
od podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Art. 8. 1. Gospodarka finansowa każdego z funduszy promocji jest prowadzona
na podstawie:
1) zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji;
2) planu finansowego danego funduszu promocji.
2. W zasadach gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu
promocji określa się:
1) sposób sporządzania planu finansowego, uwzględniający cele realizowane przez
ten fundusz oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 3;
2) wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w planie
finansowym tego funduszu, wyrażoną procentowo.
3. Plan finansowy danego funduszu promocji zawiera informacje o:
1) stanie tego funduszu na początek i na koniec roku, obejmującym środki
finansowe, należności i zobowiązania;
2) dochodach;
3) zadaniach realizowanych w danym roku finansowym;
4) maksymalnej kwocie środków finansowych przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań.
4. Rokiem finansowym funduszy promocji jest rok kalendarzowy.
5. Plany finansowe funduszy promocji są uchwalane na każdy rok finansowy, nie
później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok finansowy.
6. Rok finansowy funduszy promocji jest zamykany sprawozdaniem:
1) z wykonania planu finansowego, sporządzonym nie później niż do ostatniego
dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu roku finansowego;
2) rzeczowym sporządzonym nie później niż do ostatniego dnia trzeciego miesiąca
następującego po zakończeniu roku finansowego.
7. Sprawozdanie rzeczowe zawiera w szczególności:
1) zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych zadań;
2) terminy, w których zadania zostały zrealizowane;
3) ocenę merytoryczną zrealizowanych zadań.
Art. 9. 1. Środki finansowe funduszy promocji służące realizacji celów,
o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą zostać przeznaczone na:
1) finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych
i informacyjnych;
2) współfinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się
do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej;
3) udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań określonych
w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g,
pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g, pkt 9 lit. e–g oraz
pkt 10 lit. e–g.
1a. Programy oraz działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, finansowane lub
współfinansowane ze środków finansowych funduszy promocji dotyczą produktu
rolno-spożywczego:
1) którego produkcja podstawowa w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE
L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 6, str. 463), odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku:
a) mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ryb – jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub ich połowy odbyły się w wodach śródlądowych
Rzeczypospolitej Polskiej, lub ich połowy odbyły się na obszarach morskich
przy użyciu statków wpisanych do rejestru statków rybackich
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie
morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285),
c) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby – jeżeli
zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) będącego produktem przetworzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit.
o rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L
139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319), jeżeli został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone w pkt 1 lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt 1, a jeżeli do
jego produkcji użyto innych składników:
a) łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy
wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego
produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
b) w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi
samymi składnikami, które:
– spełniają warunki określone w pkt 1 lub
– zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt 1.
2. O środki funduszy promocji mogą się ubiegać:
1) ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców
produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu:
a) mlekiem lub przetworami mlecznymi – w przypadku Funduszu Promocji
Mleka,
b) świniami, mięsem wieprzowym lub jego przetworami – w przypadku
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego,
c) bydłem, mięsem wołowym lub przetworami z tego mięsa – w przypadku
Funduszu Promocji Mięsa Wołowego,
d) końmi, mięsem końskim lub przetworami z tego mięsa – w przypadku
Funduszu Promocji Mięsa Końskiego,
e) owcami, mięsem owczym lub przetworami z tego mięsa – w przypadku
Funduszu Promocji Mięsa Owczego,
f) zbożem lub przetworami zbożowymi – w przypadku Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
g) owocami lub warzywami lub ich przetworami – w przypadku Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw,
h) drobiem, mięsem drobiowym lub jego przetworami – w przypadku
Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego,
i) rybami lub ich przetworami – w przypadku Funduszu Promocji Ryb,
j) roślinami oleistymi, przetworami nasion oleistych lub produktami
pszczelimi – w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych;
2) ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające
producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, inne niż
organizacje określone w pkt 1, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami
funduszy promocji, o których mowa w art. 2.
3. Podmioty wykorzystujące środki funduszy promocji są obowiązane stosować
konkurencyjne procedury wyboru wykonawców realizowanych działań.
4. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2
ust. 2 pkt 1 lit. f–h, pkt 2 lit. f i g, pkt 3 lit. f i g, pkt 4 lit. f i g, pkt 5 lit. f i g, pkt 6 lit. f
i g, pkt 7 lit. f i g, pkt 8 lit. f i g oraz pkt 9 lit. f i g, nie może przekroczyć 15%
maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich
zadań funduszu promocji w danym roku finansowym.
4a. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa:
1) w art. 2 ust. 2 pkt 10 oraz ust. 4, dotyczących roślin oleistych, przetworów
nasion oleistych oraz pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących
z przetworzenia roślin oleistych nie może przekroczyć 85% maksymalnej kwoty
środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu
Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym;
2) w art. 2 ust. 2 pkt 10, dotyczących produktów pszczelich nie może przekroczyć
15% maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację
wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym.
4b. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa
w art. 2 ust. 2 pkt 10 lit. f i g, dotyczących:
1) roślin oleistych i przetworów nasion oleistych – nie może przekroczyć 15%
kwoty określonej w ust. 4a pkt 1;
2) produktów pszczelich – nie może przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a
pkt 2.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego,
o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji celów
funduszy promocji określonych w art. 2.
6. W przypadku niezrealizowania przez podmiot wykorzystujący środki
funduszy promocji zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 24, lub jego etapu
w związku z wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,
niemożliwe do przewidzenia oraz którego skutkom nie można było zapobiec, środki
finansowe z tytułu udzielonego wsparcia finansowego wypłaca się do wysokości
faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem:
1) wykazania, że do niezrealizowania zadania lub jego etapu doszło w wyniku
wyżej wskazanego zdarzenia, a poniesione koszty kwalifikowalne miały
bezpośredni związek z planowanym do zrealizowania zadaniem lub jego etapem,
oraz
2) braku możliwości odzyskania zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Art. 9a. 1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka ustala, w drodze decyzji
administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych
funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia
finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1.
2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem
przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania
płatności na raty.
3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust.
2, przysługują:
1) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka, jako organowi pierwszej
instancji;
2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi
odwoławczemu od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.
4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie
przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 10. Dla każdego z funduszy promocji tworzy się komisję zarządzającą,
w skład której wchodzi 9 członków, przy czym komisja zarządzająca:
1) Funduszu Promocji Mleka składa się z:
a) 5 członków reprezentujących producentów mleka, wybranych spośród
kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające tych
producentów,
b) 3 członków reprezentujących pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu
art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 i zakłady prowadzące działalność
w zakresie przetwórstwa mleka, niebędące pierwszymi podmiotami
skupującymi, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz pierwsze
podmioty skupujące, niebędące zakładami przetwórczymi,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
2) Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę
świń, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju
świń, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędących zakładami
przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie uboju świń,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
3) Funduszu Promocji Mięsa Wołowego składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę
bydła rzeźnego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju
bydła, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędących zakładami
przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie uboju bydła,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
4) Fundusz Promocji Mięsa Końskiego składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę koni
rzeźnych, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju
koni wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędących zakładami
przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie uboju koni,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
5) Funduszu Promocji Mięsa Owczego składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę
owiec, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju
owiec, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz niebędących zakładami
przetwórczymi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie uboju owiec,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
6) Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych składa się z:
a) 5 członków reprezentujących producentów zbóż, powołanych spośród
kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych
producentów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze zbóż oraz niebędące
zakładami przetwórczymi podmioty skupujące zboża, wybranych spośród
kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze zbóż oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące zboża,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
7) Funduszu Promocji Owoców i Warzyw składa się z:
a) 5 członków reprezentujących producentów owoców lub warzyw,
wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje tych producentów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze owoców lub warzyw
oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące owoce lub
warzywa, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze owoców lub
warzyw oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące
owoce lub warzywa,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
8) Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę
drobiu rzeźnego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie
przetwórstwa mięsa drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu, nieprowadzących
działalności w zakresie przetwórstwa mięsa drobiowego, wybranych
spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje
zrzeszające zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa
drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie
uboju drobiu, nieprowadzących działalności w zakresie przetwórstwa mięsa
drobiowego,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
9) Funduszu Promocji Ryb składa się z:
a) 5 członków reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie
połowu ryb śródlądowych lub morskich oraz chowu lub hodowli ryb, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze ryb oraz niebędące
zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby, wybranych spośród
kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające
zakłady przetwórcze ryb oraz niebędące zakładami przetwórczymi
podmioty skupujące ryby,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych;
10) Funduszu Promocji Roślin Oleistych składa się z:
a) 5 członków reprezentujących producentów, w tym 4 reprezentujących
producentów roślin oleistych i jednego reprezentującego producentów
produktów pszczelich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych producentów,
b) 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz
niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,
wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące
zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,
c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów
zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Art. 11. 1. Członków komisji zarządzających powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw rynków rolnych.
2. W skład komisji zarządzającej powołuje się osobę, która nie została skazana
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata, licząc od dnia ich
powołania.
4. Członkowie komisji zarządzających wykonują swoje obowiązki do dnia
powołania ich następców.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje członka komisji
zarządzającej:
1) na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę;
2) w przypadku jego rezygnacji.
6. Członkostwo w komisji zarządzającej wygasa, jeżeli członek komisji
zarządzającej zmarł lub został skazany za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2.
Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji zarządzającej w przypadku członka,
skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2,
dokonuje, na wniosek komisji zarządzającej danego funduszu promocji, minister
właściwy do spraw rynków rolnych.
7. Jeżeli członek komisji zarządzającej został odwołany albo wygasło jego
członkostwo, minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje w to miejsce
powołania uzupełniającego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizację, która
zgłosiła kandydaturę odwołanego członka lub członka, którego członkostwo wygasło.
8. Kadencja członka komisji zarządzającej powołanego w drodze powołania
uzupełniającego upływa wraz z kadencją członka, o którym mowa w ust. 5 lub 6.
9. Komisja zarządzająca działa na podstawie regulaminu określającego
w szczególności sposób reprezentowania tej komisji, częstotliwość i tryb zwoływania
jej posiedzeń oraz tryb podejmowania przez nią uchwał.
10. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb zgłaszania przez ogólnokrajowe organizacje, o których mowa
w art. 10, kandydatów na członków komisji zarządzających oraz sposób ich wyboru,
mając na uwadze zapewnienie reprezentatywności tych komisji oraz powołanie do ich
składu osób o doświadczeniu w zakresie danej branży.