Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich
członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami
lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka
może być zaskarżona do sądu.
§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo
o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia
albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo
wykreślonemu.
§ 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje
pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie
powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne
zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do
rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.
§ 6. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być
wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli
zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego
wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości
przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia
odbycia walnego zgromadzenia.
§ 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale,
termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia
dokonanego w sposób wskazany w statucie.
§ 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli
utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka
szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest
usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
§ 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały
walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem
wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

Prawo spółdzielcze art. 42

Komentarze
Wyszukiwarka