1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Cywilnego
  3. art 200 kpc
Uchwalenie Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1965
Ost. Zmiana ustawy 1 lipca 2020

Art. 200. Kodeks Postępowania Cywilnego

Art. 200. § 1. (uchylony)
§ 11. Swoją właściwość sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie
sprawy.
§ 12. Niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod
rozwagę z urzędu tylko do czasu doręczenia pozwu. Po doręczeniu pozwu sąd bierze
tę niewłaściwość pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie
uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
§ 13. Przepisy § 11 i 12 nie uchybiają przepisowi art. 15.
§ 14. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi
właściwemu.
§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem
o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego
rzędu. Sąd ten w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu
sądowi, który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego.
§ 3. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

Art. 200 kpc

ost. zmiana 25-09-2017

Komentarze