Art. 333. § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać:
1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda;
2) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej
domaga się oskarżyciel.
§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie
zeznań świadków, o których mowa w art. 350a.
§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób
pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1
pkt 1. Należy również podać numery telefonów, telefaksów i adresy poczty
elektronicznej osób wskazanych w zdaniu pierwszym, chyba że informacji tych nie
można ustalić.
§ 3a. Do aktu oskarżenia dołącza się listę pokrzywdzonych, którzy złożyli
wnioski na podstawie art. 299a § 2.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Prokurator może także dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o orzeczenie
wobec podmiotu zobowiązanego określonego w art. 91a zwrotu korzyści majątkowej
albo jej równowartości uprawnionemu podmiotowi lub orzeczenie przepadku
świadczenia albo jego równowartości na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek powinien
zawierać uzasadnienie.

Kodeks Postępowania Karnego art. 333

Poprzedni

Art. 332. § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiad...

Nastepny

Art. 334. § 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz z załącznikami. § 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także: 1) załącznik adresowy do akt sprawy; 2) po ...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze

Wyszukiwarka