Art. 332. § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu,
telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu przez
oskarżonego lub niemożności ich ustalenia, dane o zastosowaniu środka
zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu,
miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza
wysokości powstałej szkody;
3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub
art. 65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;
4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
6) (uchylony)
§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty
i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę
prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony
w swej obronie.
§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia,
akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia.

Kodeks Postępowania Karnego art. 332

Poprzedni

Art. 331. § 1. W ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarże...

Nastepny

Art. 333. § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda; 2) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze

Wyszukiwarka