Art. 334. § 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania
przygotowawczego wraz z załącznikami.
§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także:
1) załącznik adresowy do akt sprawy;
2) po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego, a w przypadku
określonym w art. 335 § 2 także dla każdego pokrzywdzonego.
§ 3. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343,
art. 343a i art. 378a oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego
pokrzywdzonego, a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie
o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także
o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela
posiłkowego.
§ 4. O złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 333 § 5, prokurator zawiadamia
podmiot zobowiązany i podmiot uprawniony określone w art. 91a oraz poucza te
podmioty o treści przepisów art. 91a, art. 415a i art. 444 § 2.

Kodeks Postępowania Karnego art. 334

Poprzedni

Art. 333. § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda; 2) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel...

Nastepny

Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępow...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Wejscie w życie 1 września 1998
  • Ost. zmiana ustawy 24 czerwca 2020
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 05 10 2017
Komentarze

Wyszukiwarka