[Wpisanie zastrzeżeń do protokołu]

Art. 162. § 1. Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom
postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenie można
zgłosić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.
§ 2. Stronie zastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika
patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, która zastrzeżenia
nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na to uchybienie w dalszym toku
postępowania. Skutku tego nie niweczy wypowiedzenie lub cofnięcie
pełnomocnictwa.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się, gdy chodzi o przepisy postępowania, których
naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu lub gdy strona uprawdopodobni,
iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

Art. 1621. (uchylony).

Kodeks Postępowania Cywilnego art. 162

Poprzedni

Art. 161. W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń można zamieścić w załączniku do protokołu. Jeżeli stronę zastępuje adwokat, radca prawny, rzeczn...

Nastepny

Art. 163. § 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu P...

Komentarze

Wyszukiwarka