Wejscie w życie: 26 października 2001

Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Art. 1. Ustawa określa zasady:
1) zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych;
2) zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
3) zamierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
środowiska;
4) wprowadzania do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych;
5) prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do modyfikacji genetycznych organizmu
ludzkiego, w tym także w prenatalnej fazie jego rozwoju.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do magazynowania, hodowania, transportu,
niszczenia, usuwania lub wykorzystywania mikroorganizmów genetycznie
zmodyfikowanych, które zostały wprowadzone do obrotu na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej w sprawie ich wprowadzenia do obrotu, w tym decyzji wydanej
na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 32, str. 432) albo na
podstawie decyzji państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie
z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę
Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 77).
3. Do transportu mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych stosuje się
odpowiednio rozdziały 1–2a, z wyłączeniem przepisów art. 6 ust. 7–9, art. 6a, art. 6b,
art. 12, art. 13, art. 15a–15n, art. 15r, art. 15s i art. 15v.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) awarii – rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu
genetycznie zmodyfikowanego do środowiska podczas jego zamkniętego użycia,
które może stanowić natychmiastowe albo opóźnione zagrożenie dla zdrowia
ludzi lub dla środowiska;
1a) bezpieczeństwie środowiska – rozumie się przez to brak wpływu na obniżenie
występowania ilościowego osobników gatunków pasożytniczych i drapieżnych
mogących przyczynić się do regulacji występowania ilościowego organizmów
szkodliwych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej w warunkach naturalnych, w tym zwłaszcza gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
2) biorcy – rozumie się przez to mikroorganizm lub organizm, do którego
wprowadza się kwas nukleinowy;
3) dawcy – rozumie się przez to mikroorganizm lub organizm, z którego pobiera się
kwas nukleinowy;
4) fuzji protoplastów – rozumie się przez to proces prowadzący do połączenia się
co najmniej dwóch protoplastów w jeden protoplast mieszańcowy;
5) hodowli komórkowej – rozumie się przez to hodowlę in vitro komórek
pochodzących z organizmów wielokomórkowych;
6) insercie – rozumie się przez to fragment kwasu nukleinowego włączony do
genomu biorcy, odpowiedzialny za modyfikację genetyczną;
7) koniugacji, transformacji lub transdukcji – rozumie się przez to naturalne procesy
przenoszenia kwasu nukleinowego w bakteriach;
8) mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowaniu – rozumie się przez to
metody przenoszenia kwasu nukleinowego z jednego mikroorganizmu lub
organizmu do drugiego mikroorganizmu lub organizmu w celu uzyskania
modyfikacji genetycznych;
9) mikroorganizmie – rozumie się przez to każdą jednostkę mikrobiologiczną,
komórkową lub niekomórkową, w tym wirusy i wiroidy, zdolną do replikacji lub
przenoszenia materiału genetycznego, łącznie z hodowlami komórek
zwierzęcych i roślinnych;
10) mikroorganizmie genetycznie zmodyfikowanym (GMM) – rozumie się przez to
mikroorganizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób
niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej
rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu technik:
a) rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych
kombinacji materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu
nukleinowego otrzymanego w dowolny sposób poza mikroorganizmem do
wirusa, plazmidu bakterii lub wektora oraz ich przenoszenie do biorcy,
w którym nie występują w warunkach naturalnych, ale w którym są zdolne
do ciągłego powielania,
b) bezpośredniego włączenia materiału genetycznego przygotowanego poza
mikroorganizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub
mikrokapsułkowania,
c) łączenia komórek lub technik hybrydyzacji, w wyniku których drogą fuzji
dwóch lub większej liczby komórek tworzy się żywe komórki o nowej
kombinacji dziedzicznego materiału genetycznego;
11) mutagenezie – rozumie się przez to indukowanie skokowych zmian
dziedzicznych (mutacji), w szczególności przy użyciu promieniowania
jonizującego albo substancji chemicznych;
12) organizmie – rozumie się przez to każdą jednostkę biologiczną, komórkową lub
niekomórkową, zdolną do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego;
13) organizmie genetycznie zmodyfikowanym (GMO) – rozumie się przez to
organizm inny niż ludzki, w którym materiał genetyczny został zmieniony
w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub
naturalnej rekombinacji, w szczególności przy zastosowaniu technik:
a) rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujących formowanie nowych
kombinacji materiału genetycznego przez włączenie cząsteczek kwasu
nukleinowego otrzymanego w dowolny sposób poza organizmem do
wirusa, plazmidu bakterii lub wektora oraz ich przenoszenie do biorcy,
w którym nie występują w warunkach naturalnych, ale w którym są zdolne
do ciągłego powielania,
b) bezpośredniego włączenia materiału dziedzicznego przygotowanego poza
organizmem, w tym mikroiniekcji, makroiniekcji lub mikrokapsułkowania,
c) łączenia komórek, w tym fuzji protoplastów, lub technik hybrydyzacji,
w wyniku których drogą fuzji dwóch lub większej liczby komórek tworzy
się żywe komórki o nowej kombinacji dziedzicznego materiału
genetycznego;
14) państwach członkowskich – rozumie się przez to państwa członkowskie Unii
Europejskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
15) poliploidyzacji – rozumie się przez to metodę hodowlaną polegającą na
sztucznym wytwarzaniu organizmów o zwiększonej liczbie chromosomów;
16) produkcie genetycznie zmodyfikowanym (produkcie GMO) – rozumie się przez
to GMO lub każdy wyrób składający się z GMO lub zawierający GMO, który
jest wprowadzany do obrotu;
16a) roślinie GMO – rozumie się przez to GMO będące rośliną charakteryzującą się
wyrównaną, powtarzalną i specyficzną cechą modyfikacji genetycznej;
16b) uprawie GMO – rozumie się przez to uprawę rośliny GMO o cyklu rozwojowym
mieszczącym się w jednym cyklu produkcyjnym prowadzoną w sposób
zamierzony, w siewie czystym lub w mieszaninie, powiązaną z produkcyjną
funkcją gruntu, plonującą w wyniku zastosowania zabiegów agrotechnicznych;
17) wektorze – rozumie się przez to cząsteczkę kwasu nukleinowego pozwalającą na
wprowadzenie i stabilne utrzymanie cząsteczek kwasu nukleinowego w biorcy;
18) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to udostępnienie osobom trzecim,
odpłatnie lub nieodpłatnie, produktu GMO; nie jest wprowadzeniem do obrotu
udostępnienie osobom trzecim:
a) GMM w celu wykorzystania w zamkniętym użyciu GMM,
b) produktu GMO w celu wykorzystania w zamkniętym użyciu GMO lub do
zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska;
19) zakładzie inżynierii genetycznej – rozumie się przez to pomieszczenia, budynki,
laboratoria lub ich zespoły, przystosowane i przeznaczone do dokonywania
zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO;
20) zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska – rozumie się przez to każde
planowane wprowadzenie do środowiska GMO bez zabezpieczeń mających na
celu ograniczenie kontaktu GMO z ludźmi lub środowiskiem oraz
zapewniających wysoki poziom ich ochrony;
21) zamkniętym użyciu GMM – rozumie się przez to poddawanie mikroorganizmów
modyfikacji genetycznej lub prowadzenie hodowli komórkowej GMM, ich
magazynowanie, transport w obrębie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie,
usuwanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, podczas których są
stosowane zabezpieczenia w celu skutecznego ograniczenia kontaktu GMM
z ludźmi lub środowiskiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony;
22) zamkniętym użyciu GMO – rozumie się przez to poddawanie organizmów
modyfikacji genetycznej lub hodowanie kultur GMO, ich magazynowanie,
transport w obrębie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, usuwanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, podczas których są stosowane zabezpieczenia w celu skutecznego ograniczenia kontaktu GMO z ludźmi lub
środowiskiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony.

Art. 4. 1. Technikami nieprowadzącymi do modyfikacji genetycznej
mikroorganizmów i organizmów są:
1) zapłodnienie in vitro;
2) procesy naturalne, w szczególności:
a) koniugacja,
b) transdukcja,
c) transformacja;
3) poliploidyzacja.
2. Techniki, o których mowa w ust. 1, prowadzą do modyfikacji genetycznej:
1) mikroorganizmów, jeżeli wykorzystuje się w nich cząsteczki rekombinowanego
kwasu nukleinowego lub GMM otrzymane przy zastosowaniu metod innych niż:
a) mutageneza,
b) fuzja komórek, w tym fuzja protoplastów komórek prokariotycznych, które
są zdolne do wymiany materiału genetycznego w znanych procesach
fizjologicznych,
c) fuzja komórek, w tym fuzja protoplastów komórek gatunków
eukariotycznych oraz wytwarzanie hybryd i łączenie komórek roślinnych,
d) autoklonowanie polegające na usunięciu sekwencji kwasu nukleinowego
z komórki mikroorganizmu lub organizmu, po uprzednim podjęciu lub bez
uprzedniego podjęcia czynności z zastosowaniem enzymów lub czynności
mechanicznych, po czym może nastąpić ponowna insercja całego albo
części tego kwasu lub jego równoważnika syntetycznego do komórek tego
samego gatunku lub komórek blisko spokrewnionych filogenetycznie
gatunków, które mogą wymieniać się materiałem genetycznym w drodze
naturalnych procesów fizjologicznych – w przypadku gdy zachodzi małe
prawdopodobieństwo powstania w wyniku tych czynności
mikroorganizmów lub organizmów wywołujących choroby u ludzi,
zwierząt lub roślin;
2) organizmów, jeżeli wykorzystuje się w nich cząsteczki rekombinowanego kwasu
nukleinowego lub GMO otrzymanych przy zastosowaniu metod innych niż mutageneza lub fuzja komórek, w tym fuzja protoplastów komórek roślinnych, które są zdolne do wymiany materiału genetycznego w drodze tradycyjnej
hodowli.

Art. 5. 1. Uzyskanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte użycie GMO,
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz zezwolenia na prowadzenie zakładu
inżynierii genetycznej lub na wprowadzenie do obrotu nie zwalnia od obowiązku
uzyskania zezwoleń lub innych decyzji związanych z podejmowaniem takich działań,
wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Za wydanie zgód i zezwoleń, o których mowa w rozdziałach 2–5, pobiera się
opłatę skarbową.
3. Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód, o których mowa
w rozdziałach 2, 2a, 3 i 4, dla podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–
8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447).

Art. 6. 1. Przed podjęciem zamkniętego użycia GMM, zamkniętego użycia
GMO, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu,
podmiot zamierzający prowadzić te działania przeprowadza, odrębnie dla każdego
typu GMM lub GMO, ocenę zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska, zwaną
dalej „oceną zagrożenia”, oraz wskazuje środki bezpieczeństwa niezbędne do
uniknięcia tego zagrożenia, zwane dalej „środkami bezpieczeństwa”.
2. Ocena zagrożenia obejmuje określenie możliwych szkodliwych skutków,
w szczególności związanych z:
1) biorcą, włączając w to możliwe zmiany jego cech;
2) insertem;
3) wektorem;
4) dawcą w trakcie wykorzystywania podczas zamkniętego użycia GMM lub
zamkniętego użycia GMO;
5) powstałym GMM lub GMO.
3. Przez szkodliwe skutki, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć
w szczególności:
1) chorobotwórczy wpływ GMM lub GMO na ludzi, zwierzęta lub rośliny, w tym
objawy alergiczne lub skutki toksyczne;
2) niepożądane efekty wynikające z:
a) niemożności leczenia chorób spowodowanych przez GMM lub GMO lub
prowadzenia skutecznej profilaktyki,
b) przedostania się GMM lub GMO do środowiska i rozprzestrzeniania się
w nim;
3) zdolność naturalnego przenoszenia materiału genetycznego zawartego w GMM
lub GMO do mikroorganizmów lub organizmów innych niż GMM lub GMO.
4. Przeprowadzając ocenę zagrożenia zamkniętego użycia GMM lub
zamkniętego użycia GMO, należy:
1) określić szkodliwe skutki, które mogą wystąpić, prawdopodobieństwo ich
wystąpienia oraz ich dotkliwość;
2) opisać działania wykonywane podczas zamkniętego użycia GMM lub
zamkniętego użycia GMO, w tym określić ich skalę;
3) określić sposób postępowania z odpadami oraz ściekami powstającymi podczas
zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO.
5. Ocena zagrożenia w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do
środowiska lub wprowadzenia do obrotu obejmuje:
1) identyfikację cechy lub sposobu użycia GMO, które mogą wywoływać
szkodliwe skutki, oraz porównanie ich z cechami organizmu
niezmodyfikowanego i jego użyciem w podobnych warunkach;
2) ocenę potencjalnych skutków każdego szkodliwego oddziaływania, dokonaną
z uwzględnieniem cechy środowiska, do którego następuje uwolnienie GMO,
oraz sposobu jego uwolnienia, a także oszacowanie prawdopodobieństwa
wystąpienia każdego z tych skutków;
3) określenie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom i ich potencjalnym skutkom.
6. Ocena zagrożenia w odniesieniu do GMM lub GMO zawierających geny
markerowe kodujące oporność na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzi lub zwierząt
obejmuje również zjawisko antybiotykooporności, w celu identyfikacji i wycofania
z obrotu tych mikroorganizmów lub organizmów, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na zdrowie ludzi lub na środowisko.
7. Ocena zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa podlegają aktualizacji:
1) co najmniej raz na 5 lat dla GMM zaliczonych do kategorii I i II oraz co najmniej
raz na 2 lata dla GMM zaliczonych do kategorii III i IV – z uwzględnieniem
postępu techniki i rozwoju wiedzy;
2) niezwłocznie – w sytuacji gdy:
a) zastosowane środki bezpieczeństwa nie są już wystarczające do uniknięcia
zagrożenia,
b) istnieją przesłanki do zaliczenia danego działania zamkniętego użycia
GMM lub zamkniętego użycia GMO do wyższej kategorii zagrożenia,
c) w świetle aktualnego stanu wiedzy i techniki istnieją podstawy do
stwierdzenia, że ocena zagrożenia przestała być odpowiednia.
8. Ocenę zagrożenia oraz środki bezpieczeństwa po dokonaniu aktualizacji,
o której mowa w ust. 7, przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
9. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków
bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla
poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO,
uwzględniając:
1) cechy środowiska, na które mogą wpływać GMM i GMO wykorzystywane
podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO;
2) działania zapewniające bezpieczeństwo pracy z mikroorganizmami
i organizmami;
3) konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska.

Art. 6a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
klasyfikację mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas
zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, mając na uwadze stopień
zagrożenia stwarzanego przez mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi i dla
środowiska.

Art. 6b. 1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej.
2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do
spraw środowiska w postaci elektronicznej.
3. W Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej umieszcza się dane zawarte:
1) we wnioskach o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub
zamknięte użycie GMO,
2) w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma
być prowadzone zamknięte użycie GMM lub zamknięte użycie GMO,
3) w decyzjach o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub
zamknięte użycie GMO, i w decyzjach zmieniających te zezwolenia
– oraz ich aktualizacje.
4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej.
5. Dane zawarte w Rejestrze Zakładów Inżynierii Genetycznej są jawne,
z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7
pkt 2.
6. Wgląd do Rejestru Zakładów Inżynierii Genetycznej jest bezpłatny. Za
sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę,
która stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 7. (uchylony).

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. Minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w sprawach,
o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), zwanym dalej
„rozporządzeniem nr 1946/2003”, z wyłączeniem spraw, w których jest właściwy:
1) Główny Inspektor Sanitarny – na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz.
1541, z późn. zm.);
2) Główny Lekarz Weterynarii – na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
o paszach (Dz. U. z 2019 r. poz. 269).

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw środowiska jest właściwy w sprawach:
1) wydawania zgody na:
a) zamknięte użycie GMM,
b) zamknięte użycie GMO,
c) zamierzone uwolnienie GMO do środowiska;
2) wydawania zezwolenia na:
a) prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
b) wprowadzenie do obrotu produktu GMO;
3) wydawania sprzeciwu związanego ze zgłoszeniem zamkniętego użycia GMM
zaliczonych do I kategorii;
4) wydawania nakazu zaprzestania oraz zawieszenia prowadzenia działań
zamkniętego użycia GMM;
5) związanych z zabezpieczeniem na pokrycie kosztów usunięcia skutków awarii
lub na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody, o którym
mowa w art. 15r ust. 1, i zabezpieczeniem na pokrycie ewentualnych roszczeń
z tytułu wyrządzenia szkody, o którym mowa w art. 36b ust. 1;
5a) dokonywania wpisów upraw GMO do Rejestru Upraw GMO oraz wykonywania
nadzoru nad uprawami GMO;
6) kontroli przestrzegania przepisów ustawy w zakresie zamierzonego uwolnienia
GMO do środowiska;
7) monitorowania działalności regulowanej ustawą;
8) koordynacji gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa ludziom lub środowisku w zakresie uregulowanym ustawą.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest właściwy w sprawach kontroli
upraw w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje zadania, o których mowa w zdaniu pierwszym, przy pomocy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 10a. 1. Minister sporządza projekt Krajowej strategii bezpieczeństwa
biologicznego oraz wynikającego z niej programu działań.
2. Krajową strategię bezpieczeństwa biologicznego wraz z programem działań
zatwierdza Rada Ministrów, w drodze uchwały.
3. Właściwi ministrowie w zakresie określonym strategią, o której mowa
w ust. 1, wdrażają zasady bezpieczeństwa biologicznego wraz z wynikającym z niej
programem działań w stosunku do działów gospodarki będących w zakresie działania
tych ministrów.

Art. 11. 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy jest przeprowadzana
przez:
1) ministra właściwego do spraw środowiska – w zakresie zamierzonego
uwolnienia GMO do środowiska;
2) podmioty określone w ustawie lub w odrębnych przepisach – na zasadach
i w zakresie określonych w tych przepisach.
2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osoby przeprowadzające
kontrolę są uprawnione do:
1) wstępu na teren, na którym odbywa się zamierzone uwolnienie GMO do
środowiska;
2) pobierania prób w celu wykrycia GMO, ich identyfikacji, ustalenia ich ilości oraz
wpływu na środowisko, do którego są uwalniane;
3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających bezpośredni związek
z kontrolą zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się na podstawie
pisemnego upoważnienia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Czynności kontrolnych przeprowadzanych w ramach kontroli, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez
niego upoważnionej, a w przypadku ich nieobecności – w obecności przywołanego
świadka.
5. W przypadku gdy podmiot przeprowadzający kontrolę, o której mowa
w ust. 1, stwierdzi występowanie zagrożeń związanych z GMM lub GMO lub
rażących nieprawidłowości podczas wykorzystywania GMM lub GMO, niezwłocznie
powiadamia ministra właściwego do spraw środowiska o tych zagrożeniach
i nieprawidłowościach, a także o czynnościach podjętych wobec podmiotu
kontrolowanego w związku z tymi zagrożeniami lub nieprawidłowościami.

Art. 12. 1. Tworzy się Komisję do spraw GMM i GMO, zwaną dalej „Komisją”,
jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw środowiska
w zakresie GMM i GMO.
2. Komisja liczy 21 członków powoływanych przez ministra na okres 4 lat.
W skład Komisji wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c) Ministra Obrony Narodowej,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw transportu,
f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
h) ministra właściwego do spraw środowiska,
i) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
j) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach
w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw
rolnictwa;
3) przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji
pracodawców;
4) dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez
te organizacje;
5) przedstawiciel organizacji konsumenckich.
3. Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego i sekretarza
Komisji wyznacza minister właściwy do spraw środowiska spośród członków
Komisji.
4. Członkostwo w Komisji ustaje przed upływem jej kadencji wskutek śmierci
lub rezygnacji członka Komisji, a także z powodu odwołania przez właściwy organ
przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, nowych członków Komisji
powołuje się na okres pozostały do końca kadencji.
5a. Członkom Komisji, o których mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie za
udział w posiedzeniu w wysokości:
1) przewodniczącemu Komisji – 35%,
2) zastępcom przewodniczącego i sekretarzowi Komisji – 32%,
3) pozostałym członkom Komisji – 22%
– kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w ustawie budżetowej.
5b. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, nie przysługuje członkom
Komisji będącym pracownikami administracji rządowej, jeżeli uczestniczą
w posiedzeniach, które odbywają się w godzinach pracy.
5c. Łączna wysokość wydatków na wynagrodzenia członków Komisji w danym
roku nie może przekroczyć 26-krotności kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem określony w ustawie budżetowej.
5d. Komisja może spośród swoich członków wyznaczyć recenzenta lub zespół
recenzentów w celu opracowania recenzji do wniosków o wydanie zgód i zezwoleń,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku jest
różny od zakresu przedmiotowego wniosków wcześniej rozpatrzonych przez Komisję.
5e. Każdemu z recenzentów, o których mowa w ust. 5d, wykonującemu prace
indywidualnie lub w zespole, przysługuje wynagrodzenie za sporządzenie recenzji
w wysokości 40% kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie o prognozowany
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony
w ustawie budżetowej.
5f. Łączna roczna wysokość wydatków na recenzje, o których mowa w ust. 5d,
nie może przekroczyć 130-krotności kwoty 800 zł waloryzowanej corocznie
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem określony w ustawie budżetowej.
6. Członkom Komisji, o których mowa w ust. 2, biorącym udział
w posiedzeniach odbywających się poza miejscowością ich zamieszkania, przysługują
diety i zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach
dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917, z późn. zm.).
7. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

Art. 13. 1. Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do
spraw środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz
bezpieczeństwa biologicznego.
4) (uchylony)
2. Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji, jej strukturę organizacyjną
oraz tryb jej pracy określa wewnętrzny regulamin nadawany przez ministra
właściwego do spraw środowiska w drodze zarządzenia.

Art. 14. Postępowania o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM, zamknięte
użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO do środowiska oraz wydanie
zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, wprowadzenie do obrotu
produktu GMO lub dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
prowadzi się przy zapewnieniu udziału społeczeństwa w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Art. 14a. 1. Zgłaszający lub wnioskodawca może w zgłoszeniu lub wniosku
wskazać informacje, inne niż określone w ust. 2, które mają zostać wyłączone
z udostępnienia, podając przyczyny uzasadniające konieczność ich wyłączenia.
2. Wyłączeniu z udostępnienia nie podlegają następujące informacje dotyczące
GMM lub GMO:
1) ogólna charakterystyka GMM lub GMO;
2) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres
i siedziba zgłaszającego lub wnioskodawcy, a w przypadku gdy zgłaszającym
lub wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania
działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
3) o miejscu i celu zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska;
4) adres zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte
użycie GMM lub zamknięte użycie GMO;
5) o metodach uwalniania GMO do środowiska lub wprowadzania do obrotu oraz
o planach monitorowania GMO i reagowania na zagrożenie powodowane przez
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska i wprowadzenie do obrotu;
6) o miejscu, zakresie i sposobie wprowadzenia do obrotu;
7) o kategorii zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO oraz
o środkach bezpieczeństwa, które powinny zastosować osoby narażone na
zagrożenie;
8) o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1;
9) o miejscu i rodzaju prowadzonej uprawy GMO, o których mowa w art. 49e
ust. 4 pkt 2 i 4–6.
3. Minister właściwy do spraw środowiska zasięga opinii zgłaszającego lub
wnioskodawcy, które informacje zostaną wyłączone z udostępnienia. Zgłaszający lub
wnioskodawca przedstawia swoją opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wystąpienia ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Po zasięgnięciu opinii zgłaszającego lub wnioskodawcy minister właściwy do
spraw środowiska postanawia, które informacje zostały wyłączone z udostępnienia, kierując się potrzebą ochrony dóbr intelektualnych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
5. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 4, w terminie tam
wskazanym, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej oraz
właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich
informacje dotyczące GMM i GMO wyłączone z udostępniania, w przypadkach,
o których mowa w art. 14b ust. 1, art. 14c, art. 15p ust. 3, art. 15q ust. 4, art. 36a,
art. 39a lub art. 44a ust. 4. Do przekazywanych informacji dołącza się powiadomienie
o ich wyłączeniu z udostępnienia.
7. Minister właściwy do spraw środowiska nie udostępnia informacji:
1) otrzymanych od Komisji Europejskiej lub właściwych organów państw
członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska – które zostały wyłączone
z udostępnienia;
2) zawartych w zgłoszeniu lub wniosku wskazanych jako informacje, które
powinny zostać wyłączone z udostępnienia – w przypadku wycofania zgłoszenia
lub wniosku.

Art. 14b. 1. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji
Europejskiej, do dnia 31 grudnia każdego roku, skrócone sprawozdanie z zamkniętego
użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, będących przedmiotem wniosków
o wydanie zgody na ich zamknięte użycie, złożonych w danym roku.
2. Skrócone sprawozdanie zawiera, dla każdego wniosku:
1) opis i cel zamkniętego użycia GMM;
2) informacje o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i dla środowiska, związanym
z zamkniętym użyciem GMM;
3) kopię decyzji w sprawie zgody na zamknięte użycie GMM.

Art. 14c. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji
Europejskiej, co 3 lata:
1) skrócone sprawozdanie z doświadczeń związanych ze stosowaniem przepisów
ustawy w zakresie zamkniętego użycia GMM;
2) sprawozdanie z działań związanych ze stosowaniem przepisów ustawy
w zakresie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i wprowadzenia do
obrotu.

Art. 15. (uchylony).

Art. 15a. 1. Zamknięte użycie GMM lub GMO prowadzi się wyłącznie
w zakładach inżynierii genetycznej.
2. Prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone
zamknięte użycie GMM lub GMO, wymaga uzyskania zezwolenia ministra
właściwego do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje zezwolenie na prowadzenie
zakładu inżynierii genetycznej, jeżeli są spełnione warunki w zakresie bezpieczeństwa
wymagane dla prowadzenia tego rodzaju działalności.

Art. 15b. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO,
zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres
i miejsce zamieszkania tej osoby;
2) adres zakładu inżynierii genetycznej;
3) imię i nazwisko osoby, która będzie kierować zakładem inżynierii genetycznej,
oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych;
4) imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo
zamkniętego użycia GMM lub GMO, oraz informacje o jej kwalifikacjach
zawodowych;
5) opis pomieszczeń zakładu inżynierii genetycznej oraz urządzeń, które będą
wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMM lub GMO;
6) informacje o czynnościach planowanych podczas zamkniętego użycia GMM lub
GMO;
7) określenie kategorii planowanego zamkniętego użycia GMM lub GMO;
8) informacje o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa, które będą stosowane
podczas zamkniętego użycia GMM lub GMO;
9) informacje o rodzaju i postaci odpadów powstających podczas zamkniętego
użycia GMM lub GMO oraz o sposobie postępowania z tymi odpadami, w tym
miejscu ich przeznaczenia.
2. W przypadku gdy w zakładzie inżynierii genetycznej planuje się prowadzić
zamknięte użycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierząt, do wniosku o wydanie
zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być
prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, dołącza się oświadczenie o wpisaniu
tego zakładu do wykazu jednostek hodowlanych, prowadzonego przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie przepisów
o doświadczeniach na zwierzętach.

Art. 15c. 1. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje zezwolenie na
prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte
użycie GMM lub GMO, po uzyskaniu opinii właściwych ze względu na położenie tego
zakładu:
1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – w zakresie warunków
higieny pracy;
2) okręgowego inspektora pracy – w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy.
2. Minister właściwy do spraw środowiska występuje o opinię w terminie 5 dni
od dnia otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO,
przedkładając kopię wniosku.
3. Organy, o których mowa w ust. 1, wydają opinię w terminie 15 dni od dnia
otrzymania kopii wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, po
uprzednim przeprowadzeniu kontroli.

Art. 15d. 1. W zależności od stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla
środowiska wyróżnia się cztery kategorie zamkniętego użycia GMM:
1) kategoria I – działania niepowodujące zagrożeń lub powodujące znikome
zagrożenia;
2) kategoria II – działania powodujące niewielkie zagrożenia;
3) kategoria III – działania powodujące umiarkowane zagrożenia;
4) kategoria IV – działania powodujące duże zagrożenia.
2. Zaliczenia zamkniętego użycia GMM do jednej z kategorii dokonuje
zgłaszający lub wnioskodawca na podstawie oceny zagrożenia, z tym że do:
1) I kategorii może zostać zaliczone zamknięte użycie GMM spełniające
następujące warunki:
a) istnieje znikome prawdopodobieństwo, że biorca lub organizm macierzysty
wywołają choroby w organizmie ludzkim, zwierzęcym lub roślinnym,
b) wektor i insert są tego rodzaju, że nie spowodują w GMM zmian mogących
wywołać choroby u ludzi, zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla
środowiska,
c) istnieje znikome prawdopodobieństwo, że GMM wywoła choroby u ludzi,
zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla środowiska,
d) do zamkniętego użycia GMM wykorzystuje się mikroorganizmy zaliczone
do kategorii I w klasyfikacji mikroorganizmów, które są wykorzystywane
podczas zamkniętego użycia GMM, określonej w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 6a;
2) II kategorii może zostać zaliczone zamknięte użycie GMM spełniające
następujące warunki:
a) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że biorca lub organizm
macierzysty wywołają choroby w organizmie ludzkim, zwierzęcym lub
roślinnym,
b) wektor i insert są tego rodzaju, że mogą spowodować w GMM niewielkie
zmiany mogące wywołać choroby u ludzi, zwierząt lub roślin albo
szkodliwe skutki dla środowiska,
c) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że GMM wywoła choroby u ludzi,
zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla środowiska,
d) do zamkniętego użycia GMM wykorzystuje się mikroorganizmy zaliczone
do kategorii II w klasyfikacji mikroorganizmów, które są wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMM, określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6a;
3) III kategorii może zostać zaliczone zamknięte użycie GMM spełniające
następujące warunki:
a) istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo, że biorca lub organizm
macierzysty wywołają choroby w organizmie ludzkim, zwierzęcym lub
roślinnym,
b) wektor i insert są tego rodzaju, że mogą spowodować w GMM
umiarkowane zmiany mogące wywołać choroby u ludzi, zwierząt lub roślin
albo szkodliwe skutki dla środowiska,
c) istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo, że GMM wywoła choroby u
ludzi, zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla środowiska, ale dostępne
są środki medyczne, które można zastosować w celu leczenia chorób przez
nie wywołanych oraz środki biobójcze do ich dekontaminacji,
d) do zamkniętego użycia GMM wykorzystuje się mikroorganizmy zaliczone
do kategorii III w klasyfikacji mikroorganizmów, które są wykorzystywane
podczas zamkniętego użycia GMM, określonej w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 6a;
4) IV kategorii może zostać zaliczone zamknięte użycie GMM spełniające
następujące warunki:
a) istnieje duże prawdopodobieństwo, że biorca lub organizm macierzysty
wywołają choroby w organizmie ludzkim, zwierzęcym lub roślinnym,
b) wektor i insert są tego rodzaju, że mogą spowodować w GMM duże zmiany
mogące wywołać choroby u ludzi, zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki
dla środowiska,
c) istnieje duże prawdopodobieństwo, że GMM wywoła choroby u ludzi,
zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla środowiska, a nie są znane
środki medyczne pozwalające na ich leczenie,
d) do zamkniętego użycia GMM wykorzystuje się mikroorganizmy zaliczone
do kategorii IV w klasyfikacji mikroorganizmów, które są wykorzystywane
podczas zamkniętego użycia GMM, określonej w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 6a.
3. Przesłanką wpływającą na podwyższenie lub obniżenie kategorii zamkniętego
użycia GMM jest skala zamkniętego użycia GMM.
4. Zgłaszający lub wnioskodawca, w przypadku wątpliwości, do której kategorii
powinno zostać zaliczone zamknięte użycie GMM, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska ustala tę kategorię i rodzaje środków
bezpieczeństwa, które będą stosowane podczas zamkniętego użycia GMM.

Art. 15e. Prowadzenie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do:
1) I kategorii – wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
2) II, III i IV kategorii – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw
środowiska.

Art. 15f. 1. Zgłoszenie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii
zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę zgłaszającego, a w przypadku gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres
i miejsce zamieszkania tej osoby;
2) opis prac z wykorzystaniem GMM, z uwzględnieniem:
a) celu tych prac oraz okresu ich prowadzenia,
b) charakterystyki typu GMM, w tym:
– wykorzystywanych dawcy i biorcy oraz stosowanego wektora,
– źródła i funkcji kwasu nukleinowego używanego do modyfikacji
genetycznej,
– cech identyfikujących GMM;
3) dane o objętości kultur GMM wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia
GMM;
4) informacje o rodzaju i postaci odpadów powstających podczas zamkniętego
użycia GMM oraz o sposobie postępowania z tymi odpadami, w tym miejscu ich
przeznaczenia;
5) imiona i nazwiska osób, które będą kierować zamkniętym użyciem GMM, oraz
informacje o ich kwalifikacjach zawodowych;
6) imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo
zamkniętego użycia GMM, oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych;
7) informacje o komisjach do spraw bezpieczeństwa biologicznego, które mogą
zostać powołane;
8) opis pomieszczeń zakładu inżynierii genetycznej, w tym urządzeń, które będą
wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMM;
9) informacje o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa, które będą stosowane
podczas zamkniętego użycia GMM.
2. Do zgłoszenia zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii dołącza
się ocenę zagrożenia.
3. Zgłoszenia zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii dokonuje się
w terminie co najmniej 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia tego działania.
4. Do zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii można przystąpić,
jeżeli minister właściwy do spraw środowiska nie wniesie sprzeciwu, w drodze
decyzji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Minister właściwy do spraw środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy zamkniętego użycia GMM, które powinno być zaliczone do
II, III lub IV kategorii; w sprzeciwie minister właściwy do spraw środowiska
może nałożyć obowiązek uzyskania zgody na zamknięte użycie GMM
zaliczonych do II, III lub IV kategorii;
2) sposób postępowania z odpadami, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest
nieodpowiedni;
3) kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, są nieodpowiednie
do zamierzonego rodzaju działalności;
4) pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie zapewniają spełnienia
warunków do prowadzenia danego rodzaju działalności;
5) wprowadzone środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 pkt 9, są
niewystarczające;
6) zgłoszenie nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8.
6. Ponowienie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii
dokonywane przez ten sam podmiot, w tym samym miejscu i na tych samych zasadach
nie wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Art. 15g. 1. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych
do II kategorii zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres
i miejsce zamieszkania tej osoby;
2) opis prac z wykorzystaniem GMM, z uwzględnieniem:
a) celu tych prac,
b) charakterystyki typu GMM, w tym:
– wykorzystywanych dawcy i biorcy oraz stosowanego wektora,
– źródła i funkcji kwasu nukleinowego używanego do modyfikacji
genetycznej,
– cech identyfikujących GMM;
3) dane o objętości kultur GMM wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia
GMM;
4) informacje o rodzaju i postaci odpadów powstających podczas zamkniętego
użycia GMM oraz o sposobie postępowania z tymi odpadami, w tym miejscu ich
przeznaczenia;
5) imiona i nazwiska osób, które będą kierować zamkniętym użyciem GMM, oraz
informacje o ich kwalifikacjach zawodowych;
6) imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo
zamkniętego użycia GMM, oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych;
7) informacje o komisjach do spraw bezpieczeństwa biologicznego, które planuje
się powołać;
8) informacje o wprowadzonych środkach bezpieczeństwa, które będą stosowane
podczas zamkniętego użycia GMM;
9) opis pomieszczeń zakładu inżynierii genetycznej, w tym urządzeń, które będą
wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMM;
10) datę wydania zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM.
2. Do wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II
kategorii dołącza się:
1) ocenę zagrożenia;
2) kopie wewnętrznych regulaminów bezpieczeństwa dla osób biorących udział
w zamkniętym użyciu GMM, ze szczególnym uwzględnieniem środków
bezpieczeństwa, które powinny być zastosowane w przypadku awarii;
3) kopie oświadczeń osób biorących udział w zamkniętym użyciu GMM
o zapoznaniu się z treścią regulaminów bezpieczeństwa, o których mowa
w pkt 2;
4) szczegółowe informacje o sposobach przeciwdziałania skutkom awarii, w tym
o środkach alarmowych.

Art. 15h. 1. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych
do III lub IV kategorii oprócz elementów, o których mowa w art. 15g ust. 1, zawiera
określenie rodzajów środków, które należy podjąć w przypadku awarii.
2. Do wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III
lub IV kategorii oprócz elementów, o których mowa w art. 15g ust. 2, dołącza się plan
postępowania na wypadek awarii, o którym mowa w art. 15o.

Art. 15i. 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, lub zgody na
zamknięte użycie GMM minister właściwy do spraw środowiska dokonuje
kontrolnego sprawdzenia danych podanych we wniosku o wydanie zezwolenia lub
zgody, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki w zakresie
bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia danego rodzaju działalności.
2. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zezwolenia na
prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte
użycie GMM, jeżeli:
1) kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i 4, są
nieodpowiednie do zamierzonego rodzaju działalności;
2) pomieszczenia, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 5, nie zapewniają
spełnienia warunków do prowadzenia danego rodzaju działalności;
3) wprowadzone środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 8, są
niewystarczające;
4) sposób postępowania z odpadami, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 9, jest
nieodpowiedni.
3. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zgody na
zamknięte użycie GMM, jeżeli:
1) sposób postępowania z odpadami, o których mowa w art. 15g ust. 1 pkt 4, jest
nieodpowiedni;
2) kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 15g ust. 1 pkt 5 i 6, są
nieodpowiednie do zamierzonego rodzaju działalności;
3) wprowadzone środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 15g ust. 1 pkt 8, są
niewystarczające;
4) pomieszczenia, o których mowa w art. 15g ust. 1 pkt 9, nie zapewniają
spełnienia warunków do prowadzenia danego rodzaju działalności.

Art. 15j. 1. Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, wydaje się w terminie 45 dni
od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
2. Zgodę na zamknięte użycie GMM zaliczonych do:
1) II kategorii – wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o jej
wydanie;
2) III lub IV kategorii – wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o jej
wydanie.
3. W przypadku gdy zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii
było już objęte zgodą na zamknięte użycie GMM, termin, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, wynosi 45 dni.
4. Termin wydania zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzonezamknięte użycie GMM, lub zgody na zamknięte użycie
GMM przedłuża się o okres konsultacji wymaganych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
5. W przypadku stwierdzenia, że zamknięte użycie GMM zostało zaliczone do
innej kategorii niż powinno zostać zaliczone, minister właściwy do spraw środowiska
wzywa wnioskodawcę do zmiany tej kategorii.
6. W przypadku gdy wnioskodawca odmówi zmiany kategorii zamkniętego
użycia GMM, minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zgody na
zamknięte użycie GMM.
7. Jeżeli wynika to z konieczności ochrony zdrowia ludzi lub ochrony
środowiska, minister właściwy do spraw środowiska może:
1) wydać zgodę na zamknięte użycie GMM na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat;
2) w zgodzie na zamknięte użycie GMM określić dodatkowe rodzaje środków
bezpieczeństwa, które powinny być stosowane podczas zamkniętego użycia
GMM.

Art. 15k. Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym
ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, oraz zgodę na zamknięte użycie GMM
wydaje się na czas nieokreślony, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 15j
ust. 7 pkt 1.

Art. 15l. 1. Ponowienie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do II kategorii
dokonywane przez ten sam podmiot, w tym samym miejscu i na tych samych
zasadach, na podstawie których wydano zgodę na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II kategorii, wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.
2. Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego ponownego
zamkniętego użycia GMM.
3. Zgłoszenie zawiera elementy określone w art. 15g.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może także po dokonaniu zgłoszenia
wystąpić o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II kategorii.
W takim przypadku wszczęte postępowanie w sprawie przyjęcia zgłoszenia prowadzi
się jako postępowanie o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II
kategorii, którą organ wydaje w terminie 45 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Art. 15m. 1. Minister właściwy do spraw środowiska:
1) cofa zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym jest
lub ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, gdy stwierdził, że przestały być
spełnione warunki w zakresie bezpieczeństwa niezbędne do prowadzenia tego
zakładu;
2) cofa zgodę na zamknięte użycie GMM, jeżeli:
a) na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdził, że:
– dokonujący zamkniętego użycia GMM narusza warunki w zakresie
bezpieczeństwa określone w zgodzie albo nie doprowadził stanu faktycznego do stanu określonego w zgodzie w terminie wyznaczonym przez podmiot przeprowadzający kontrolę,
– zastosowane środki bezpieczeństwa nie stanowią wystarczającej
gwarancji uniknięcia poważnych lub niemożliwych do naprawienia
skutków awarii,
b) zamknięte użycie GMM przestało spełniać warunki w zakresie
bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia danego rodzaju działalności;
3) nakazuje zaprzestanie prowadzenia działań zamkniętego użycia GMM albo
zawieszenie ich prowadzenia do czasu usunięcia wskazanych uchybień, jeżeli:
a) na podstawie przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 11 ust. 1,
stwierdził, że dokonujący zamkniętego użycia GMM:
– zaliczonych do I kategorii, narusza warunki zgłoszenia, o którym mowa
w art. 15f ust. 1,
– zaliczonych do II kategorii, narusza warunki określone we wniosku,
o którym mowa w art. 15g,
b) uzyskał istotną informację dotyczącą oceny ryzyka zamkniętego użycia
GMM;
4) cofa zgodę na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii także
w przypadku:
a) nieprzekazania w terminie dokumentów, które stanowią dowód
ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 15r ust. 1,
b) nieuzupełnienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 15r ust. 1, zgodnie
z art. 15r ust. 5.
2. Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie zakładu
inżynierii genetycznej, w którym jest lub ma być prowadzone zamknięte użycie
GMM, wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zgody na zamknięte użycie GMM oraz
wydanie nakazu zaprzestania prowadzenia działań zamkniętego użycia albo
zawieszenia ich prowadzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. Decyzje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym jest lub ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, cofnięciu
zgody na zamknięte użycie GMM oraz o nakazie zaprzestania prowadzenia działań
zamkniętego użycia GMM albo zawieszeniu ich prowadzenia podlegają
natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 15n. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, wzór:
1) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM,
2) zgłoszenia prowadzenia zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II
kategorii,
3) wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III i IV
kategorii
– mając na względzie ujednolicenie formy składanych zgłoszeń oraz wniosków.

Art. 15o. 1. Przed wniesieniem wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie
GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, podmiot, który zamierza prowadzić takie
działania, przygotowuje plan postępowania na wypadek awarii.
2. Podmiot, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM zaliczonych do
III lub IV kategorii, przed przygotowaniem planu postępowania na wypadek awarii,
powołuje komisję do spraw awarii, jako organ doradczy w sprawach dotyczących tego
planu. W skład komisji wchodzą osoby wybrane spośród osób, które będą brały udział
w zamkniętym użyciu GMM.
3. Projekt planu postępowania na wypadek awarii zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę podmiotu, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM
zaliczonych do III lub IV kategorii, a w przypadku gdy podmiot ten jest osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są
inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
2) wskazanie zagrożenia, jakie z położenia zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii, wynika dla zdrowia ludzi lub dla środowiska;
3) wskazanie rodzajów środków bezpieczeństwa, w tym środków alarmowych, oraz
procedur i planów mających na celu sprawdzanie ich skuteczności.

Art. 15p. 1. Projekt planu postępowania na wypadek awarii podmiot, który
zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii,
przekazuje:
1) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3) właściwym ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii: wojewodzie, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii oraz komendantowi
Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przekazują ministrowi właściwemu
do spraw środowiska uwagi do projektu planu postępowania na wypadek awarii
w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje projekt planu
postępowania na wypadek awarii właściwym organom innych niż Rzeczpospolita
Polska państw członkowskich, których terytoria mogłyby zostać narażone na skutki
awarii, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje podmiotowi, który
zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii,
uwagi, o których mowa w ust. 2, oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie
z ust. 3.
5. Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu inżynierii
genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM zaliczonych do
III lub IV kategorii, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu postępowania
na wypadek awarii, udostępnia go do publicznego wglądu, podaje do wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa, udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej i informuje o możliwości
składania uwag do tego projektu we wskazanym miejscu oraz w terminie nie krótszym
niż 21 dni od dnia jego udostępnienia.
6. Wojewoda przekazuje uwagi zgłoszone do projektu planu postępowania na
wypadek awarii podmiotowi, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM
zaliczonych do III lub IV kategorii.

Art. 15q. 1. Podmiot, który zamierza prowadzić zamknięte użycie GMM
zaliczonych do III lub IV kategorii, przygotowując plan postępowania na wypadek
awarii, rozpatruje wyniki konsultacji, o których mowa w art. 15p ust. 3, oraz uwagi,
o których mowa w art. 15p ust. 2 i 6, a w przypadku nieuwzględnienia uwag
i wyników konsultacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska
wyjaśnienie przyczyn ich nieuwzględnienia.
2. Plan postępowania na wypadek awarii przechowuje się w miejscu
dokonywania zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii oraz
w siedzibie dokonującego zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do tego planu, w szczególności
w przypadku awarii.
3. Dokonujący zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii:
1) zapoznaje z planem postępowania na wypadek awarii i z jego aktualizacją osoby
narażone na bezpośrednie zagrożenie spowodowane niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem się GMM, w tym podaje treść tego planu do wiadomości
w środkach masowego przekazu o zasięgu lokalnym lub na prowadzonej przez
siebie stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy
lub gmin potencjalnie narażonych na skutki awarii;
2) dokonuje aktualizacji planu postępowania na wypadek awarii, zgodnie z art. 15p
oraz ust. 1:
a) co najmniej raz na 2 lata – uwzględniając postęp techniki i rozwój wiedzy,
b) niezwłocznie – w przypadku stwierdzenia, że zastosowane rodzaje środków
bezpieczeństwa nie są już wystarczające, albo gdy zachodzą przesłanki do
zaliczenia danego zamkniętego użycia GMM do wyższej kategorii;
3) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska plan postępowania na
wypadek awarii oraz jego aktualizację.
4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje plan postępowania na
wypadek awarii oraz jego aktualizację Komisji Europejskiej oraz podmiotom,
o których mowa w art. 15p ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.

Art. 15r. 1. W przypadku gdy z oceny zagrożenia wynika, że GMM będące
przedmiotem zamkniętego użycia może spowodować co najmniej umiarkowane
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla środowiska, minister właściwy do spraw
środowiska w zgodzie na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii określa wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia na pokrycie kosztów usunięcia skutków awarii lub na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody.
2. Zabezpieczenie mogą stanowić umowa ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe. Polisa ubezpieczeniowa
potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
gwarancja bankowa lub dokument potwierdzający poręczenie bankowe są
przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska i stanowią dowód
ustanowienia zabezpieczenia.
3. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe stwierdzają,
że bank lub zakład ubezpieczeń w przypadku wystąpienia skutków awarii lub
wyrządzenia szkody, na wezwanie ministra właściwego do spraw środowiska
przesłane po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 6, dokona wypłaty kwoty
w wysokości określonej w tym wezwaniu.
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości zapewniającej usunięcie skutków
awarii lub pokrycie roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody. Wysokość ustanawianego
zabezpieczenia, w zależności od aktualnego stanu wiedzy i techniki, uwzględnia:
1) możliwe szkodliwe skutki związane z czynnościami wykonywanymi podczas
zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, w tym:
a) charakterystykę środowiska narażonego na skutki awarii,
b) liczbę osób zagrożonych skutkami awarii;
2) skalę zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii i ich rodzaj.
5. Dokonujący zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii jest
obowiązany do:
1) utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia w wysokości określonej
w zgodzie na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii;
2) niezwłocznego uzupełniania ustanowionego zabezpieczenia do wysokości
określonej w zgodzie na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uruchamia środki
pochodzące z zabezpieczenia:
1) w przypadku wystąpienia awarii,
2) na wniosek podmiotów, którym przysługują roszczenia z tytułu wyrządzonej
szkody, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu albo wynikające z ugody
zawartej przez strony
– chyba że dokonujący zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii
pokrył z własnych środków koszty usunięcia skutków awarii lub zaspokoił roszczenia
z tytułu wyrządzonej szkody.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, po wydaniu decyzji o cofnięciu
zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii lub po
stwierdzeniu jej wygaśnięcia, zwalnia ustanowione zabezpieczenie.

Art. 15s. Dokonujący zamkniętego użycia GMM jest obowiązany do:
1) przechowywania oceny zagrożenia w miejscu wykonywania działalności
gospodarczej lub w swojej siedzibie i jej udostępniania na każde żądanie ministra
właściwego do spraw środowiska oraz podmiotów prowadzących kontrole,
o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
2) przestrzegania wymagań dotyczących rodzajów środków bezpieczeństwa oraz
sposobu postępowania z odpadami powstającymi podczas zamkniętego użycia
GMM, przewidzianych dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM;
3) niezwłocznego poinformowania ministra właściwego do spraw środowiska oraz
podmiotów, o których mowa w art. 15p ust. 1 pkt 2 i 3, o:
a) każdej zmianie warunków zamkniętego użycia GMM, która może mieć
wpływ na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska,
b) zmianach danych, o których mowa w art. 15b, art. 15f ust. 1, art. 15g ust. 1,
art. 15h ust. 1 oraz art. 15o ust. 3;
4) podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo pracy
z mikroorganizmami i przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa,
w szczególności do:
a) utrzymania miejsca dokonywania zamkniętego użycia GMM na możliwie
najniższym poziomie narażenia na działanie wywoływane przez GMM,
b) stosowania technicznych środków kontroli źródła zagrożenia
i wprowadzenia obowiązku stosowania przez osoby biorące udział
w zamkniętym użyciu GMM środków ochrony indywidualnej i sprzętu
dostosowanego do kategorii zamkniętego użycia GMM,
c) kontroli stanu urządzeń i zabezpieczeń potwierdzonej protokołem kontroli,
d) sprawdzania obecności GMM poza zakładem inżynierii genetycznej, jeżeli
są to mikroorganizmy określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy –
w przypadku zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV kategorii,
e) zapewnienia osobom biorącym udział w zamkniętym użyciu GMM, co
najmniej raz na 2 lata, uczestnictwa w szkoleniu w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzanym w trybie określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy,
f) utworzenia wewnętrznych komisji do spraw bezpieczeństwa biologicznego,
g) wprowadzenia wewnętrznych regulaminów bezpieczeństwa dla osób
biorących udział w zamkniętym użyciu GMM, określających:
– sposób prowadzenia pisemnej dokumentacji czynności wykonywanych
podczas zamkniętego użycia GMM,
– tryb postępowania w przypadku rozprzestrzeniania się GMM, w tym
rodzaj środków dezynfekcyjnych i sposób ich stosowania,
– rodzaj urządzeń do mycia i odkażania udostępnionych tym osobom,
– sposób oznakowania miejsc dokonywania zamkniętego użycia GMM
przy zastosowaniu znaków zagrożenia biologicznego,
h) zapewnienia przestrzegania zakazu: jedzenia, picia, palenia, stosowania
produktów kosmetycznych i pipet doustnych oraz przechowywania
żywności w miejscu dokonywania zamkniętego użycia GMM,
i) zapewnienia, w razie potrzeby, miejsca do bezpiecznego magazynowania
zakażonego sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów
wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM;
5) przechowywania pisemnych oświadczeń osób biorących udział w zamkniętym
użyciu GMM o zapoznaniu się z treścią wewnętrznych regulaminów
bezpieczeństwa przez 5 lat od dnia zakończenia zamkniętego użycia – w
przypadku GMM zaliczonych do I kategorii lub przez 10 lat od dnia zakończenia
zamkniętego użycia – w przypadku GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii
i udostępniania tych oświadczeń na żądanie podmiotów prowadzących kontrole,
o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
6) prowadzenia ewidencji i dokumentacji dokonywania zamkniętego użycia GMM
i ich przechowywania przez 5 lat od dnia zakończenia tych działań oraz
udostępniania niezwłocznie na żądanie ministra właściwego do spraw
środowiska i podmiotów prowadzących kontrole, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2.

Art. 15t. 1. W przypadku awarii dokonujący zamkniętego użycia GMM
niezwłocznie:
1) podejmuje działania ratownicze i przystępuje do usuwania skutków awarii;
2) przekazuje zawiadomienie o awarii podmiotom, o których mowa w art. 15p
ust. 1.
2. Zawiadomienie o awarii zawiera:
1) informacje o okolicznościach awarii;
2) nazwę, rodzaj i ilość uwolnionych GMM oraz charakterystykę zagrożenia, które
może wystąpić;
3) informacje o dotychczas podjętych działaniach ograniczających skutki awarii
i ich skuteczności;
4) wstępną ocenę rozmiarów awarii i jej skutków dla zdrowia ludzi lub dla
środowiska.
3. Po otrzymaniu informacji o awarii lub po uzyskaniu o niej informacji z urzędu
minister właściwy do spraw środowiska, w drodze komunikatu, informuje
o wystąpieniu awarii.
4. W komunikacie podaje się:
1) przyczyny awarii;
2) skutki awarii, w tym dotyczące zagrożenia dla ludzi lub środowiska.
5. Komunikat ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, a ponadto podaje do publicznej wiadomości, w drodze
obwieszczenia wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia awarii przez
rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym obszarze.
6. Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych
i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do
publicznej wiadomości komunikatu ministra właściwego do spraw środowiska
o wystąpieniu awarii.

Art. 15u. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o awarii lub po uzyskaniu o niej
informacji z urzędu minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie:
1) przekazuje je właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich, których terytoria mogą zostać narażone na skutki awarii;
2) powiadamia o awarii Komisję Europejską.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) szczegółowy opis okoliczności awarii;
2) informacje o nazwie, rodzaju i ilości uwolnionych GMM;
3) opis podjętych działań ograniczających skutki awarii i działań ratowniczych oraz
ich skuteczności.
3. Minister właściwy do spraw środowiska zbiera dane niezbędne do pełnej
oceny skutków awarii, a w razie konieczności przygotowuje zalecenia dla
dokonujących zamkniętego użycia GMM, mające na celu uniknięcie podobnych
awarii w przyszłości lub ograniczenie ich skutków. Zalecenia te minister właściwy do
spraw środowiska przekazuje dokonującym zamkniętego użycia GMM.
4. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej
wyniki pełnej analizy awarii wraz z wydanymi zaleceniami dotyczącymi ograniczenia
jej skutków i uniknięcia podobnych awarii w przyszłości.

Art. 15v. 1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów
Genetycznie Zmodyfikowanych.
2. Rejestr Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci
elektronicznej.
3. W Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych umieszcza się dane zawarte:
1) w zgłoszeniach zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii,
2) we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II,
III lub IV kategorii,
3) w zgodach na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III lub IV kategorii,
4) w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMM zaliczonych do II, III
lub IV kategorii i decyzjach zmieniających te zgody,
5) w decyzjach nakazujących zaprzestanie prowadzenia działań zamkniętego
użycia GMM albo ich zawieszenie do czasu usunięcia wskazanych uchybień,
6) w opiniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, dotyczących wniosków
o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM
– oraz ich aktualizacje.
4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia
Mikroorganizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.
5. Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów
Genetycznie Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych
z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2.
6. Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Mikroorganizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest
pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 16. (uchylony).

Art. 17. 1. W zależności od stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla
środowiska wyróżnia się dwie kategorie zamkniętego użycia GMO:
1) kategoria I – działania niepowodujące zagrożeń;
2) kategoria II – działania powodujące niewielkie zagrożenia.
2. Zaliczenia zamkniętego użycia GMO do jednej z kategorii dokonuje
wnioskodawca, na podstawie oceny zagrożenia oraz z uwzględnieniem klasyfikacji
organizmów, które są wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMO, określonej
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6a.
3. Dokonujący zamkniętego użycia GMO jest obowiązany stosować rodzaje
środków bezpieczeństwa przewidziane dla poszczególnych kategorii zamkniętego
użycia GMO.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. Do I kategorii zamkniętego użycia GMO mogą zostać zaliczone jedynie te
działania, w których:
1) istnieje znikome prawdopodobieństwo, że biorca lub organizm macierzysty
wywołają choroby w organizmie ludzkim, zwierzęcym lub roślinnym;
2) wektor i insert są tego rodzaju, że nie spowodują przeniesienia fenotypu, który
mógłby wywołać choroby u ludzi, zwierząt lub roślin albo który mógłby
wywołać szkodliwe skutki dla środowiska;
3) istnieje znikome prawdopodobieństwo, że GMO wywoła choroby u ludzi,
zwierząt lub roślin albo szkodliwe skutki dla środowiska.
10. (uchylony)
11. (uchylony)
12. (uchylony)
13. (uchylony)

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. 1. Prowadzenie zamkniętego użycia GMO wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres
i miejsce zamieszkania tej osoby;
2) opis prac z wykorzystaniem GMO, z uwzględnieniem:
a) celu tych prac,
b) charakterystyki typu GMO, w tym:
– wykorzystywanych dawcy i biorcy oraz stosowanego wektora,
– źródła i funkcji kwasu nukleinowego używanego do modyfikacji
genetycznej,
– cech identyfikujących GMO;
3) dane o liczbie GMO wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMO;
4) informacje o rodzaju i postaci odpadów powstających podczas zamkniętego
użycia GMO oraz o sposobie postępowania z tymi odpadami, w tym miejscu ich
przeznaczenia;
5) imiona i nazwiska osób, które będą kierować zamkniętym użyciem GMO, oraz
informacje o ich kwalifikacjach zawodowych;
6) imię i nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo
zamkniętego użycia GMO, oraz informacje o jej kwalifikacjach zawodowych;
7) opis pomieszczeń zakładu inżynierii genetycznej, w tym urządzeń, które będą
wykorzystywane podczas zamkniętego użycia GMO;
8) opis środków bezpieczeństwa, które będą stosowane podczas zamkniętego
użycia GMO;
9) datę wydania zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO.
3. Do wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO dołącza się ocenę
zagrożenia.

Art. 21a. (uchylony).

Art. 22. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:
1) zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być
prowadzone zamknięte użycie GMO,
2) zgody na zamknięte użycie GMO
– mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.

Art. 23. 1. Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym
ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz zgodę na zamknięte użycie GMO
wydaje się na czas nieokreślony.
2. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, lub zgody na zamknięte użycie
GMO minister właściwy do spraw środowiska może dokonać kontrolnego
sprawdzenia danych podanych we wniosku o wydanie zezwolenia lub zgody,
w szczególności w przypadku gdy wniosek dotyczy zgody na zamknięte użycie GMO zaliczonych do II kategorii, w celu stwierdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki
w zakresie bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia danego rodzaju działalności.
3. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zezwolenia na
prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte
użycie GMO, jeżeli:
1) kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i 4, są
nieodpowiednie do zamierzonego rodzaju działalności;
2) pomieszczenia lub urządzenia, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 5, nie
zapewniają spełnienia warunków do prowadzenia danego rodzaju działalności;
3) wprowadzone środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 8, są
niewystarczające;
4) sposób postępowania z odpadami, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 9, jest
nieodpowiedni.
4. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zgody na
zamknięte użycie GMO, jeżeli:
1) sposób postępowania z odpadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4, jest
nieodpowiedni;
2) kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 i 6, są
nieodpowiednie do zamierzonego rodzaju działalności;
3) pomieszczenia lub urządzenia, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 7, nie
zapewniają spełnienia warunków do prowadzenia danego rodzaju działalności;
4) wprowadzone środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 8, są
niewystarczające.

Art. 24. 1. Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym
ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz zgodę na zamknięte użycie GMO
wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
2. Termin wydania zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, lub zgody na zamknięte użycie
GMO przedłuża się o okres konsultacji wymaganych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
3. W przypadku stwierdzenia, że zamknięte użycie GMO zostało zaliczone do
innej kategorii niż powinno zostać zaliczone, minister właściwy do spraw środowiska
wzywa wnioskodawcę do zmiany tej kategorii.
4. W przypadku gdy wnioskodawca odmówi zmiany kategorii zamkniętego
użycia GMO, minister właściwy do spraw środowiska odmawia wydania zgody na
zamknięte użycie GMO.

Art. 24a. Minister właściwy do spraw środowiska cofa:
1) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym jest lub ma
być prowadzone zamknięte użycie GMO, gdy stwierdził, że przestały być
spełnione warunki w zakresie bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia
danego rodzaju działalności;
2) zgodę na zamknięte użycie GMO, jeżeli na podstawie przeprowadzonej kontroli
stwierdził, że dokonujący zamkniętego użycia GMO narusza warunki określone
w zgodzie albo nie doprowadził stanu faktycznego do stanu określonego
w zgodzie w terminie wyznaczonym przez podmiot przeprowadzający kontrolę,
o której mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. 1. Wydanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia na prowadzenie
zakładu inżynierii genetycznej, w którym jest lub ma być prowadzone zamknięte
użycie GMO, oraz zgody na zamknięte użycie GMO następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Decyzje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, w którym jest lub ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz
zgody na zamknięte użycie GMO podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. Dokonujący zamkniętego użycia GMO jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania ministra właściwego do spraw środowiska o:
1) każdej zmianie warunków zamkniętego użycia GMO, która może mieć wpływ
na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska;
2) zmianach danych, o których mowa w art. 15b oraz art. 21 ust. 2.

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. 1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych.
2. Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.
3. W Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych umieszcza się dane zawarte:
1) we wnioskach o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO,
2) w zgodach na zamknięte użycie GMO,
3) w decyzjach o cofnięciu zgody na zamknięte użycie GMO i decyzjach
zmieniających te zgody,
4) w opiniach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, dotyczących wniosków
o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
– oraz ich aktualizacje.
4. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów
Genetycznie Zmodyfikowanych.
5. Dane zawarte w Rejestrze Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia
zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2.
6. Wgląd do Rejestru Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie
Zmodyfikowanych jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest
pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.

Art. 35. Dokonujący zamkniętego użycia GMO jest obowiązany do:
1) przechowywania oceny zagrożenia w miejscu wykonywania działalności
gospodarczej lub w swojej siedzibie i jej udostępniania na każde żądanie ministra właściwego do spraw środowiska oraz podmiotów prowadzących kontrole, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
2) prowadzenia ewidencji i dokumentacji dokonywania zamkniętego użycia GMO
i ich przechowywania przez 5 lat od dnia zakończenia tych działań oraz
udostępniania niezwłocznie na każde żądanie ministra właściwego do spraw
środowiska i podmiotów prowadzących kontrole, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2.

Art. 36. 1. Zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wymaga uzyskania
zgody ministra właściwego do spraw środowiska, wydawanej na wniosek
zainteresowanego. Przepisy art. 23 ust. 2 i 3, art. 24 ust. 2, art. 30, art. 32 oraz
art. 35 stosuje się odpowiednio.
1a. Zgodę na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wydaje się w terminie
90 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Zgodę na zamierzone uwolnienie
GMO do środowiska wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
1b. Zgodę na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wydaje się, jeżeli
zostały spełnione warunki w zakresie bezpieczeństwa do prowadzenia tego rodzaju
działalności.
2. Wniosek o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska,
o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) informacje o użytkowniku, w tym jego nazwę i siedzibę lub imię, nazwisko
i adres;
2) dane o GMO:
a) charakterystykę dawcy, biorcy i organizmu rodzicielskiego, jeżeli
występuje,
b) charakterystykę wektora,
c) charakterystykę GMO;
3) informacje dotyczące warunków zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska:
a) informacje o warunkach – miejscu zamierzonego uwolnienia i szerszym
środowisku, do którego nastąpi zamierzone uwolnienie,
b) opis celu zamierzonego uwolnienia,
c) charakterystykę środowiska, do którego ma nastąpić uwolnienie;
4) informacje dotyczące interakcji pomiędzy GMO lub kombinacją GMO
a środowiskiem, w tym o możliwości krzyżowań:
a) charakterystykę oddziaływań środowiska na przeżycie, rozmnażanie
i rozpowszechnianie GMO,
b) oddziaływanie i potencjalny wpływ GMO na środowisko;
5) informacje dotyczące przygotowania zawodowego pracowników;
6) informacje dotyczące trybu kontroli i monitorowania procesu uwalniania GMO
do środowiska, oraz sugestie dotyczące izolacji przestrzennej:
a) informacje o technice monitorowania,
b) informacje o kontroli zamierzonego uwolnienia do środowiska,
c) plany reagowania na zagrożenie;
7) informacje dotyczące deaktywacji GMO i postępowania z odpadami;
8) informacje dotyczące wyników poprzedniego zamierzonego uwolnienia do
środowiska tego samego GMO lub tej samej kombinacji GMO, na które
wnioskodawca uzyskał zgodę.
3. Do wniosku o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska,
o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) ocenę zagrożenia wraz ze wskazaniem metod jej przeprowadzenia;
2) techniczną dokumentację zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska;
3) program działania na wypadek zagrożenia zdrowia ludzi lub środowiska.
4. Do wniosku dołącza się streszczenie dokumentów, o których mowa w ust. 2
i 3.
5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska,
mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.

Art. 36a. Minister właściwy do spraw środowiska przesyła do Komisji
Europejskiej streszczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia
jego otrzymania.

Art. 36b. 1. W przypadku gdy z oceny zagrożenia wynika, że GMO będące
przedmiotem zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla środowiska, minister właściwy do spraw środowiska w zgodzie na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska określa
wysokość i termin wniesienia zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń
z tytułu wyrządzenia szkody.
2. Zabezpieczenie mogą stanowić umowa ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe. Polisa ubezpieczeniowa
potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
gwarancja bankowa lub dokument potwierdzający poręczenie bankowe są
przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska i stanowią dowód
ustanowienia zabezpieczenia.
3. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, gwarancja bankowa lub poręczenie bankowe stwierdzają,
że bank lub zakład ubezpieczeń w przypadku wyrządzenia szkody, na wezwanie
ministra właściwego do spraw środowiska przesłane po wydaniu decyzji, o której
mowa w ust. 6, dokona wypłaty kwoty w wysokości określonej w tym wezwaniu.
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości zapewniającej pokrycie roszczeń
z tytułu wyrządzenia szkody. Wysokość ustanawianego zabezpieczenia, w zależności
od aktualnego stanu wiedzy i techniki, uwzględnia:
1) możliwe szkodliwe skutki związane z czynnościami wykonywanymi podczas
zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska;
2) skalę zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i rodzaj uwolnionego
GMO.
5. Dokonujący zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska jest obowiązany
do:
1) utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia w wysokości określonej
w zgodzie na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska;
2) niezwłocznego uzupełniania ustanowionego zabezpieczenia do wysokości
określonej w zgodzie na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska.
6. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uruchamia środki
pochodzące z zabezpieczenia na wniosek podmiotów, którym przysługują roszczenia
z tytułu wyrządzonej szkody, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu albo
wynikające z ugody zawartej przez strony, chyba że dokonujący zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska zaspokoił z własnych środków roszczenia z tytułu wyrządzonej szkody.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, po wydaniu decyzji o cofnięciu
zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska lub po stwierdzeniu jej
wygaśnięcia, zwalnia ustanowione zabezpieczenie.

Art. 37. Zgoda na uwolnienie do środowiska tego samego GMO w różnych
miejscach określonych w zgodzie lub różnych kombinacji GMO w tym samym
miejscu, jeśli uwolnienia mają ten sam cel i następują w określonym w decyzji
przedziale czasu, może być udzielona w jednej decyzji.

Art. 38. 1. W przypadku gdy po uzyskaniu zgody nastąpi zmiana
w przygotowaniu lub w procesie uwalniania GMO do środowiska mogąca
spowodować zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska albo gdy wnioskodawca
uzyska nowe informacje o takich zagrożeniach, ma on obowiązek:
1) podjąć niezwłocznie środki konieczne do ochrony zdrowia ludzi lub środowiska;
2) zweryfikować środki bezpieczeństwa w dokumentacji przedłożonej wraz
z wnioskiem;
3) niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw środowiska
o wszystkich nowych informacjach dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla
środowiska.
2. Użytkownik dokonujący zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska ma
obowiązek przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie
3 miesięcy od zakończenia działań, sprawozdanie ze szczegółowym opisem wyników
uwolnienia, w tym informacje o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub dla
środowiska zaobserwowane w związku z zamierzonym uwolnieniem GMO do
środowiska.

Art. 39. 1. Zgoda w sprawie zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska
może być cofnięta lub zmieniona także, jeżeli pojawią się nowe informacje mające
znaczenie dla oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi lub dla środowiska związanych
z zamierzonym uwalnianiem GMO do środowiska.
2. Minister właściwy do spraw środowiska cofa zgodę na zamierzone uwolnienie
GMO do środowiska, w przypadku:
1) nieprzekazania w terminie dokumentów, które stanowią dowód ustanowienia
zabezpieczenia, o którym mowa w art. 36b ust. 1;
2) nieuzupełnienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 36b ust. 1, zgodnie
z art. 36b ust. 5 pkt 2;
3) niespełnienia warunków w zakresie bezpieczeństwa do prowadzenia tego
rodzaju działalności.

Art. 39a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia Komisję
Europejską o wydanych zgodach na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku odmowy udzielenia zgody
na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Komisji Europejskiej
wyniki zamierzonych uwolnień GMO do środowiska, o których mowa w art. 38 ust. 2.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr
Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wnioski o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz
z dokumentacją;
2) zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z uzasadnieniami
oraz informacje o cofnięciu i zmianie tej zgody;
3) opinie Komisji;
4) sprawozdania, o których mowa w art. 38 ust. 2.
2a. Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska prowadzi się
w postaci elektronicznej.
3. Dane zawarte w Rejestrze Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska są
jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4
i ust. 7 pkt 2.
4. Wgląd do Rejestru Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska jest
bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości
50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.

Art. 41. Wprowadzenie do obrotu wymaga uzyskania zezwolenia ministra
właściwego do spraw środowiska, wydawanego na wniosek zainteresowanego.
Przepisy art. 23 ust. 2 i 3, art. 24 ust. 2, art. 30, art. 32 oraz art. 35 stosuje się
odpowiednio.

Art. 41a. Wprowadzenie do obrotu nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w art. 41, jeżeli produkt GMO został wprowadzony do obrotu na podstawie
przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
albo na podstawie decyzji wydanej przez państwo członkowskie inne niż
Rzeczpospolita Polska zgodnie z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG.

Art. 42. 1. (uchylony)
2. (utracił moc)
3. Wprowadzenie do obrotu produktu GMO, który składa się z tych samych
GMO lub kombinacji GMO, ale ma być wykorzystywany w inny sposób niż produkt
GMO, na którego wprowadzenie do obrotu uzyskano już zezwolenie zgodnie
z przepisami ustawy, wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia.

Art. 43. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 41, powinien
zawierać w szczególności:
1) informacje o użytkowniku, w tym jego nazwę i siedzibę lub imię, nazwisko
i adres;
2) informacje o produkcie GMO:
a) opis produktu,
b) instrukcje lub zalecenia dotyczące przechowywania i użytkowania,
c) informacje o GMO zawartym w produkcie, w tym charakterystykę GMO,
charakterystykę biorców lub organizmów rodzicielskich, z których
otrzymano GMO;
3) informacje o zalecanych środkach ostrożności związanych z bezpiecznym
używaniem produktu GMO i o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub
środowiska mogących wystąpić w konsekwencji niezgodnego z przeznaczeniem
używania produktu GMO;
4) informacje dotyczące opakowania i oznakowania produktu GMO;
5) informacje o uzyskanych przez dany produkt GMO zezwoleniach na
wprowadzanie do obrotu na terenie innych krajów oraz o ewentualnych
odmowach uzyskania takich zezwoleń.
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) dokumentację potwierdzającą, że GMO, z których składa się produkt lub które
są zawarte w produkcie, były uprzednio użyte w procesie zamkniętym albo
uwolnione do środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami;
2) dokumentację potwierdzającą, iż w rezultacie zamkniętego użycia lub
uwalniania do środowiska GMO nie wystąpiły zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska;
3) ocenę zagrożenia.
3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, mając na względzie
ujednolicenie formy składanych wniosków.

Art. 44. Zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu wydawane jest
na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 44a. 1. Ponowienie przez tego samego użytkownika wprowadzenia do
obrotu produktu GMO wymaga ponownego zezwolenia na jego wprowadzenie.
2. O planowanym ponowieniu wprowadzenia do obrotu produktu GMO,
o którym mowa w ust. 1, użytkownik powiadamia ministra właściwego do spraw
środowiska w terminie 9 miesięcy przed wygaśnięciem pierwotnego zezwolenia,
udzielonego na podstawie art. 41 ust. 1.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
1) kopię pierwotnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO;
2) raport o wynikach monitorowania, o którym mowa w art. 45;
3) nowe informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
związane z wprowadzeniem produktu GMO do obrotu, które stały się dostępne
użytkownikowi;
4) tam, gdzie to właściwe, propozycję zmiany lub uzupełnienie warunków
zawartych w zezwoleniu pierwotnym, a w szczególności warunków dotyczących
monitorowania i czasowego ograniczenia zezwolenia.
4. Po otrzymaniu powiadomienia minister właściwy do spraw środowiska
potwierdza datę otrzymania powiadomienia oraz przekazuje egzemplarz
powiadomienia do Komisji Europejskiej wraz z raportem oceniającym.
5. Raport oceniający, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie
pozostawania w obrocie produktu GMO oraz warunki, na jakich ma odbywać się obrót
tym produktem, lub w przypadku wycofania produktu GMO z obrotu – uzasadnienie
tej decyzji.
6. Do czasu uzyskania ponownego zezwolenia na wprowadzenie produktu GMO
do obrotu użytkownik GMO może kontynuować jego wprowadzanie na warunkach
określonych w pierwotnym zezwoleniu.

Art. 45. 1. Użytkownik ma obowiązek monitorowania:
1) obrotu produktami GMO, na których wprowadzenie do obrotu uzyskał
zezwolenie;
2) zagrożeń wynikających z obrotu, o którym mowa w pkt 1.
2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ministra
właściwego do spraw środowiska w przypadku stwierdzenia nowych okoliczności
mających wpływ na treść dokumentacji dołączonej do wniosku.
3. Jeśli nowe informacje o zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub środowiska,
związane z wprowadzeniem produktów GMO do obrotu, staną się dostępne
użytkownikowi, ma on obowiązek:
1) podjęcia stosownych działań interwencyjnych;
2) wycofania produktów GMO z obrotu, jeśli jest to uzasadnione koniecznością
ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia ludzi lub środowiska;
3) natychmiastowego powiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw
środowiska nakazuje użytkownikowi wycofanie produktów GMO z obrotu, do czasu
zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze decyzji administracyjnej, przedłożonego przez użytkownika sprawozdania z działań podjętych w celu zagwarantowania przestrzegania ustawy, zwłaszcza w zakresie
ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska.
5. (uchylony)

Art. 46. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony zdrowia ludzi
lub ochrony środowiska w zezwoleniu nakłada się na użytkownika obowiązek
zastosowania dodatkowego opakowania zabezpieczającego przed
rozprzestrzenieniem się GMO do środowiska podczas przewozu, magazynowania lub
na późniejszych etapach wprowadzania do obrotu lub określa się inne dodatkowe
wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu produktów GMO.

Art. 47. 1. Wprowadza się obowiązek oznakowania produktów GMO.
2. Oznakowanie produktu GMO powinno zawierać następujące informacje:
1) nazwę produktu GMO i nazwy zawartych w nim GMO;
2) imię i nazwisko lub nazwę producenta lub importera oraz adres;
3) przewidywany obszar stosowania produktu GMO: przemysł, rolnictwo,
leśnictwo, powszechne użytkowanie przez konsumentów lub inne
specjalistyczne zastosowanie;
4) zastosowanie produktu GMO i dokładne warunki użytkowania wraz
z informacją, w uzasadnionych przypadkach, o rodzaju środowiska, dla którego
produkt jest odpowiedni;
5) szczególne wymagania dotyczące magazynowania i transportu, jeżeli zostały
określone w zezwoleniu;
6) informacje o różnicy wartości użytkowej między produktem GMO a jego
tradycyjnym odpowiednikiem;
7) środki, jakie powinny być podjęte w przypadku niezamierzonego uwolnienia
GMO, niezgodnego z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia produktu GMO
do obrotu, jeżeli zostały określone w zezwoleniu;
8) numer zezwolenia.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)

Art. 47a. (uchylony).

Art. 48. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji,
tymczasowo zakazuje lub ogranicza obrót handlowy produktem GMO, jeśli istnieją
podejrzenia, że zagraża on zdrowiu ludzi lub środowisku.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 49. Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu GMO może być
cofnięte lub zmienione także, jeżeli pojawią się nowe informacje mające znaczenie dla
oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi lub dla środowiska związanych z wprowadzaniem
do obrotu produktu GMO.

Art. 49a. 1. Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO.
2. Przepis ust. 1 jest realizowany przez:
1) wniosek ministra właściwego do spraw środowiska składany w celu wykluczenia
danego GMO z uprawy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 49b;
2) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu uprawy danego GMO na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 49c;
3) wpis do Rejestru Upraw GMO, o którym mowa w art. 49e.

Art. 49b. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw rolnictwa i Komisji, składa Komisji Europejskiej,
zgodnie z art. 26b ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska
organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady
90/220/EWG, wniosek o dostosowanie zakresu geograficznego pisemnego
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO z przeznaczeniem do uprawy
lub decyzji zezwalającej wydawanej na podstawie przepisów rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w celu wykluczenia danego GMO
z uprawy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz prowadzenia
upraw danego GMO określonego w zezwoleniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1,
uwzględniających wniosek złożony na podstawie ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację
o wydaniu zezwolenia lub decyzji, o których mowa w ust. 1.

Art. 49c. 1. W stosunku do produktów GMO, wprowadzonych do obrotu
z przeznaczeniem do uprawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z przepisami części C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska
organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady
90/220/EWG lub zatwierdzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Rada Ministrów wprowadza,
w drodze rozporządzenia, zakaz uprawy tego GMO na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia proporcjonalności i
niedyskryminującego charakteru tego zakazu, jeżeli jest on uzasadniony:
1) celami polityki ochrony środowiska;
2) planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
3) sposobem użytkowania gruntów;
4) skutkami społeczno-gospodarczymi;
5) koniecznością wykluczenia niezamierzonej obecności GMO w innych
produktach;
6) celami polityki rolnej;
7) celami polityki publicznej.
2. Zakaz nie może zostać wprowadzony wyłącznie na podstawie przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 7, oraz nie może podważać oceny zagrożenia i naruszać
zasad swobodnego obrotu produktami GMO.
3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Rada
Ministrów przekazuje Komisji Europejskiej do zaopiniowania.
4. Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w wersji
przekazanej Komisji Europejskiej do zaopiniowania albo zmienionej zgodnie z opinią
Komisji Europejskiej, nie wcześniej niż po upływie 75 dni od dnia przekazania
projektu rozporządzenia do zaopiniowania.

Art. 49d. 1. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia niezwłocznie
o wydaniu i uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz
o przyczynach uzasadniających jego wydanie i uchylenie:
1) Komisję Europejską;
2) właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich;
3) posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu danego GMO lub grup GMO
rozumianych jako ten sam gatunek GMO posiadający różne modyfikacje.
2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia niezwłocznie
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację
o wydaniu i uchyleniu rozporządzenia, o którym mowa w art. 49c ust. 1, oraz
o przyczynach uzasadniających jego wydanie i uchylenie.

Art. 49e. 1. Wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO może zostać dokonany
wyłącznie dla uprawy GMO planowanej na gruntach rolnych, w odległości nie
mniejszej niż 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony
przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie na podstawie wpisu do
Rejestru Upraw GMO, zgodnie z określonymi w tym wpisie warunkami, sposobem
i terminem.
2. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje minister właściwy
do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie proponowanych warunków
i sposobu prowadzenia uprawy GMO oraz
2) rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa w zakresie zgodności
dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO z polityką
przestrzenną, strategią rozwoju i innymi dokumentami strategicznymi
odpowiednio gminy, powiatu lub województwa oraz
3) właściwej terytorialnie izby rolniczej w zakresie proponowanych warunków
i sposobu prowadzenia uprawy GMO.
3. Do Rejestru Upraw GMO może być wpisana wyłącznie uprawa rośliny GMO,
która została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy oraz wobec której
nie obowiązują zakazy, o których mowa w art. 49b ust. 2 i art. 49c ust. 1.
4. Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę podmiotu, który zamierza prowadzić uprawę GMO, z tym że
w przypadku gdy podmiot ten jest osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres
wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę rośliny GMO ze wskazaniem jej odmiany i modyfikacji genetycznej,
w tym niepowtarzalny identyfikator, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania
oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom
zmodyfikowanym genetycznie (Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 5 – Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 11);
3) wskazanie celu i sposobu prowadzenia uprawy GMO;
4) nazwę miejscowości, w której ma być prowadzona uprawa GMO, wraz z kodem
pocztowym, oraz nazwę gminy i województwa, na obszarze których ma być
prowadzona uprawa GMO;
5) planowaną powierzchnię uprawy GMO, która ma być prowadzona, określoną
w hektarach;
6) numer działki ewidencyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz.
650 i 1669), zwanej dalej „działką ewidencyjną”, na której ma być prowadzona
uprawa GMO;
7) wskazanie proponowanego terminu, na jaki ma być dokonany wpis uprawy GMO
do Rejestru Upraw GMO;
8) wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona
uprawa GMO.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) pisemne oświadczenia:
a) właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości położonych
w odległości do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym ma być
prowadzona uprawa GMO, a w przypadku nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492) posiadaczy tych nieruchomości, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia miejsca uprawy GMO, oraz
b) pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których pasieki znajdują się
w odległości do 30 km od granicy gruntu rolnego, na którym jest planowana
uprawa GMO, że nie wyrażają sprzeciwu w związku z zamiarem dokonania
wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO;
2) mapę lub szkic z oznaczeniem planowanej lokalizacji uprawy GMO na działce
ewidencyjnej, ze wskazaniem współrzędnych geograficznych granic uprawy
GMO, która ma być prowadzona, oraz określeniem przeznaczenia nieruchomości
znajdujących się w odległości do 30 km od niej;
3) dokumentację potwierdzającą, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie
będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska;
4) dokumentację zawierającą informacje o celu uprawy GMO oraz o warunkach
i sposobie prowadzenia danej uprawy GMO, w szczególności o:
a) planowanych zabiegach agrotechnicznych, w tym: środkach ochrony roślin,
nawożeniu, planowanej metodzie zbioru,
b) planowanych roślinach następczych,
c) sposobie i miejscu przechowywania plonów,
d) planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu
prowadzenia uprawy GMO;
5) informację o rodzaju i charakterze upraw prowadzonych na nieruchomościach
znajdujących się w odległości do 30 km od gruntu rolnego, na którym ma być
prowadzona uprawa GMO, oraz o przewidywanym oddziaływaniu uprawy GMO
na uprawy przyległe do tego gruntu.
6. W przypadku gdy grunty sąsiednie w stosunku do gruntu rolnego, na którym
ma być prowadzona uprawa GMO, są we władaniu podmiotu zamierzającego
prowadzić uprawę GMO, odległość 30 km, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 5, liczy
się również od zewnętrznej granicy tych gruntów sąsiednich.
7. Do wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
złożonego w postaci elektronicznej wnioskodawca dołącza oryginały dokumentów,
o których mowa w ust. 5, w postaci elektronicznej albo ich elektroniczne kopie.
8. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, minister właściwy do
spraw środowiska może zażądać od wnioskodawcy, który dołączył elektronicznie kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7, przedłożenia oryginałów tych dokumentów.
9. Minister właściwy do spraw środowiska występuje do ministra właściwego do
spraw rolnictwa oraz do rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa
o wydanie opinii, o których mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania
wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, przekazując
kopię wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz kopie dokumentów, o których mowa
w ust. 5.
10. Minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
akceptuje albo odmawia akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu
prowadzenia danej uprawy GMO, kierując się w szczególności zapewnieniem
sąsiadującym uprawom ochrony przed zanieczyszczeniem GMO oraz możliwością
wykonania niezbędnych zabiegów agrotechnicznych na wskazanym gruncie rolnym.
11. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa w opinii, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, akceptuje albo odmawia akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do
Rejestru Upraw GMO, kierując się zgodnością dokonania wpisu uprawy GMO do
Rejestru Upraw GMO z polityką przestrzenną, strategią rozwoju i innymi
dokumentami strategicznymi gminy, oraz ogłasza informacje, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 4–6 oraz w ust. 5 pkt 2–4, w sposób zwyczajowo przyjęty
w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot
postępowania.
12. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz rada gminy, rada powiatu oraz
sejmik województwa wydają opinie, o których mowa w ust. 2, w terminie 45 dni od
dnia otrzymania kopii wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw
GMO wraz z załączonymi do tego wniosku dokumentami. Do wydania opinii stosuje
się przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
13. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się w terminie
90 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw
GMO.
14. Informację o dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO
minister właściwy do spraw środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce, w którym ma być prowadzona uprawa GMO, niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.
15. Wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO dokonuje się na czas
określony, nie dłuższy niż 5 lat.
16. Wpis do Rejestru Upraw GMO zawiera informacje, o których mowa w ust. 4,
termin, na jaki został dokonany, oraz określenie warunków i sposobu prowadzenia
danej uprawy GMO, w tym:
1) planowane zabiegi agrotechniczne, a zwłaszcza: środki ochrony roślin,
nawożenie, planowana metoda zbioru;
2) planowane rośliny następcze;
3) sposób i miejsce przechowywania plonów;
4) planowane postępowanie z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia
uprawy GMO.
17. Odmowa dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO następuje
w przypadku, gdy:
1) minister właściwy do spraw rolnictwa w opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
odmówił akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia
uprawy GMO;
2) rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa w opinii, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, odmówiły akceptacji dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru
Upraw GMO;
3) informacje zawarte w dokumentacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3–5, nie dają
gwarancji, że uprawa GMO, która ma być prowadzona, nie będzie mieć
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska lub na zdrowie ludzi.
18. Przy wydawaniu odmowy na podstawie przesłanki, o której mowa
w ust. 17 pkt 3, minister właściwy do spraw środowiska bierze pod uwagę aktualną
wiedzę naukową, lokalizację uprawy GMO, która ma być prowadzona, względem
form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, a także proporcjonalność oraz niedyskryminujący charakter
przyjętych rozstrzygnięć.

Art. 49f. Wniosek o dokonanie wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO,
który dotyczy:
1) rośliny GMO, która nie została wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do
uprawy,
2) rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem do uprawy, której
uprawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazana na podstawie
art. 49b ust. 2 albo przepisów wydanych na podstawie art. 49c ust. 1, albo na
podstawie przepisów odrębnych
– pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 49g. Podmiot prowadzący uprawę GMO niezwłocznie informuje ministra
właściwego do spraw środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony roślin
i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce uprawy GMO o zmianie danych
podanych we wniosku, o których mowa w art. 49e ust. 4 pkt 1, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.

Art. 49h. Minister właściwy do spraw środowiska wykreśla wpis uprawy GMO
z Rejestru Upraw GMO, jeżeli:
1) uprawa dotyczy rośliny GMO wprowadzonej do obrotu z przeznaczeniem do
uprawy, w przypadku gdy zezwolenie na wprowadzenie do obrotu
z przeznaczeniem do uprawy zostało zawieszone albo cofnięte;
2) kontrola, o której mowa w art. 49j ust. 5 pkt 1, wykaże, że uprawa GMO jest
prowadzona niezgodnie z warunkami i sposobem prowadzenia tej uprawy
określonymi we wpisie uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO.

Art. 49i. 1. Dokonanie, odmowa dokonania, zmiana i wykreślenie wpisu uprawy
GMO w Rejestrze Upraw GMO następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Do zmiany wpisu uprawy GMO w Rejestrze Upraw GMO stosuje się przepisy
o dokonaniu wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO.
3. Decyzja o wykreśleniu uprawy GMO z Rejestru Upraw GMO podlega
natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 49j. 1. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy jest
przeprowadzana przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy:
1) z urzędu – na podstawie programu kontroli, o którym mowa w art. 49l, lub
2) na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy może być
także przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy na wniosek osoby
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, można złożyć w przypadku uzasadnionego
podejrzenia prowadzenia uprawy GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo
prowadzenia uprawy GMO niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej
uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw
środowiska składa w przypadku uzasadnionego podejrzenia prowadzenia uprawy
GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO albo prowadzenia uprawy GMO niezgodnie
z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie
do Rejestru Upraw GMO.
5. Kontrola zgodności prowadzonych upraw z przepisami ustawy obejmuje:
1) kontrolę zgodności prowadzenia uprawy GMO z warunkami, sposobem
i terminem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru
Upraw GMO;
2) kontrolę pochodzących z uprawy roślin lub produktów roślinnych w celu
wykrywania modyfikacji genetycznych.
6. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, przeprowadzając
kontrolę:
1) o której mowa w ust. 5 pkt 2, pobiera próbki roślin lub produktów roślinnych do
badań laboratoryjnych,
2) o której mowa w ust. 5 pkt 1, może pobrać próbki roślin lub produktów
roślinnych do badań laboratoryjnych, jeżeli wystąpią zastrzeżenia do
kontrolowanej dokumentacji
– w celu zidentyfikowania modyfikacji genetycznej.
7. Badania laboratoryjne są wykonywane przez Głównego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
8. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zostanie
stwierdzone, że uprawa GMO jest prowadzona niezgodnie z warunkami lub sposobem
prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie do Rejestru Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw
środowiska informację o wynikach tej kontroli.

Art. 49k. 1. W przypadku gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone,
że uprawa GMO jest prowadzona bez wpisu do Rejestru Upraw GMO lub niezgodnie
z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi we wpisie
do Rejestru Upraw GMO, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy nakazuje, w drodze
decyzji administracyjnej, zniszczenie roślin lub produktów roślinnych pochodzących
z tej uprawy. Zniszczenia dokonuje się w terminie wskazanym w decyzji
administracyjnej, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin
i nasiennictwa.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Głównego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej
decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie tej decyzji.

Art. 49l. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa określa coroczny program kontroli uprawy GMO,
z uwzględnieniem kontrolowanych gatunków roślin GMO i liczby kontroli,
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok wykonywania kontroli.

Art. 49m. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa, do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z kontroli upraw
prowadzonych w poprzednim roku.

Art. 50. 1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr Produktów
GMO.
2. Rejestr, o którym mowa w ust 1, zawiera:
1) wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz
z dokumentacją;
2) zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z uzasadnieniami
oraz informacje o cofnięciu lub zmianach tych zezwoleń;
3) decyzje w sprawie zakazu lub ograniczenia obrotu handlowego produktem GMO
wraz z uzasadnieniem;
4) opinie Komisji;
5) informacje o zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub dla środowiska i podjętych
działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 45.
2a. Rejestr Produktów GMO prowadzi się w postaci elektronicznej.
3. Dane zawarte w Rejestrze Produktów GMO są jawne, z wyjątkiem informacji
wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2.
4. Wgląd do Rejestru Produktów GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów
i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód
budżetu państwa.

Art. 50a. 1. Rejestr Upraw GMO prowadzi minister właściwy do spraw
środowiska w postaci elektronicznej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Upraw GMO.
3. Rejestr Upraw GMO jest jawny, z wyjątkiem danych, o których mowa
w art. 49e ust. 4 pkt 1 i 8.
4. Wgląd do Rejestru Upraw GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów
i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód
budżetu państwa.

Art. 51. (uchylony).

Art. 52. (uchylony).

Art. 53. (uchylony).

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. (uchylony).

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. 1. Użytkownik ponosi przewidzianą prawem cywilnym
odpowiedzialność za szkodę na osobie, w mieniu lub środowisku, wyrządzoną na
skutek przeprowadzenia działania zamkniętego użycia GMO, działań polegających na
zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska, w tym wprowadzeniu produktów
GMO do obrotu, chyba że szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej albo wyłącznie
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą użytkownik nie ponosi
odpowiedzialności.
2. Jeżeli szkoda dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem
odszkodowawczym może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu
terytorialnego, a także organizacja ekologiczna.
3. Odpowiedzialności za szkody, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza
okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na
podstawie decyzji administracyjnej i w jej granicach.
4. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do przemieszczenia produktów GMO
poddanych procedurze tranzytu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–3.
5. Każdy, komu przysługuje roszczenie na podstawie niniejszego artykułu, wraz
z wniesieniem powództwa może żądać, aby sąd zobowiązał podmiot, z którego
działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, do udzielenia informacji potrzebnych
do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
6. Koszty przygotowania informacji, o której mowa w ust. 5, ponosi pozwany,
chyba że powództwo okazało się oczywiście bezzasadne.

Art. 58. 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej, o którym mowa w art. 15a ust. 2, w którym jest prowadzone zamknięte
użycie GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na zamknięte użycie GMM,
o której mowa w art. 15e pkt 2, zaliczonych do III lub IV kategorii, zgody na
zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, o której mowa w art. 36 ust. 1, lub
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, o którym mowa w art. 41, z wyjątkiem
wprowadzenia do obrotu, o którym mowa w art. 41a, dokonuje zamkniętego użycia
GMM zaliczonych do III lub IV kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do
środowiska albo wprowadzenia do obrotu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega, kto, nie spełniając warunków określonych
w zezwoleniach albo zgodach wymienionych w ust. 1 albo w decyzjach wydanych na
podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności
i paszy, albo przez państwo członkowskie inne niż Rzeczpospolita Polska zgodnie
z przepisami wdrażającymi część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę
Rady 90/220/EWG, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo wprowadzenia do
obrotu.
2. (uchylony)
3. Jeżeli w wyniku czynów, o których mowa w ust. 1 i 1a, nastąpiło zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 5.

Art. 59. 1. Kto, podczas zamkniętego użycia GMM zaliczonych do III lub IV
kategorii albo zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska albo nie stosując się do
nakazu wycofania produktu GMO z obrotu, o którym mowa w art. 45 ust. 4,
sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób lub powoduje
poważne zagrożenie dla mienia znacznej wartości lub dla środowiska,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.
4. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 2 jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
5. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest zniszczenie
środowiska w znacznych rozmiarach, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
6. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 2 jest zniszczenie środowiska
w znacznych rozmiarach, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.

Art. 59a. 1. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 49e ust. 1, prowadzi
uprawę GMO bez wpisu do Rejestru Upraw GMO lub prowadzi uprawę GMO
niezgodnie z warunkami i sposobem, określonymi we wpisie do Rejestru Upraw
GMO,
podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest zniszczenie
środowiska w znacznych rozmiarach, sprawca
podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3. Jeżeli następstwem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest śmierć człowieka lub
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega grzywnie oraz karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 60. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 15t ust. 1, w przypadku
awarii, niezwłocznie nie podejmuje działań ratowniczych, nie przystępuje do
usuwania jej skutków lub nie przekazuje zawiadomienia o awarii podmiotom,
o których mowa w art. 15p ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 61. Kto, wbrew obowiązkowi, w przypadku gdy po uzyskaniu zezwolenia
na uwolnienie GMO do środowiska nastąpi jakakolwiek zmiana w przygotowaniu lub
w procesie uwalniania GMO do środowiska, mogąca spowodować zagrożenia dla
zdrowia ludzi lub dla środowiska albo w razie powzięcia nowych informacji o takich
zagrożeniach, nie podejmuje działań, o których mowa w art. 32,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 62. (uchylony).

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu:
1) w art. 6 ust. 7 lub 8, nie dokonuje aktualizacji oceny zagrożenia lub
zastosowanych środków bezpieczeństwa albo nie przekazuje tych aktualizacji
ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
2) w art. 15q ust. 3 pkt 2 lub 3, nie dokonuje aktualizacji planu postępowania na
wypadek awarii lub nie przekazuje tej aktualizacji ministrowi właściwemu do
spraw środowiska
– podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 65. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu:
1) w art. 15s pkt 1 lub w art. 35 pkt 1, nie przechowuje i nie udostępnia oceny
zagrożenia,
2) w art. 15s pkt 3 lit. a lub w art. 32 pkt 1, nie informuje zgodnie z tymi przepisami
o każdej zmianie warunków zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO, która może mieć wpływ na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska,
3) w art. 15s pkt 6 lub art. 35 pkt 2, nie prowadzi ewidencji i dokumentacji
dokonywania zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO lub nie
przechowuje tej ewidencji lub dokumentacji przez czas wymagany w tych
przepisach,
4) w art. 47 ust. 1, nie oznakowuje produktów GMO w sposób określony w art. 47
ust. 2
– podlega karze grzywny.

Art. 65a. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 4 rozporządzenia nr 1946/2003, nie
dokonuje zgłoszenia GMO przeznaczonego do zamierzonego uwolnienia do
środowiska lub dokonuje tego zgłoszenia niezgodnie z tym przepisem,
podlega karze grzywny.

Art. 65b. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 rozporządzenia nr 1946/2003, przez 5 lat
nie przechowuje dokumentacji zgłoszenia GMO przeznaczonego do zamierzonego
uwolnienia do środowiska, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia nr 1946/2003, lub
nie przechowuje potwierdzenia dokonania tego zgłoszenia lub decyzji, o której mowa
w art. 6 rozporządzenia nr 1946/2003, albo nie przekazuje ich kopii ministrowi
właściwemu do spraw środowiska i Komisji Europejskiej,
podlega karze grzywny.

Art. 65c. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 1946/2003, nie
podaje w dokumentacji towarzyszącej GMO informacji określonych w art. 12 ust. 1–
4 rozporządzenia nr 1946/2003, nie przekazuje ich importerowi otrzymującemu GMO
lub dokonuje tego z naruszeniem wymagań określonych w tych przepisach,
podlega karze grzywny.

Art. 65d. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 rozporządzenia nr 1946/2003, nie
powiadamia o tranzycie GMO zgodnie z tym przepisem,
podlega karze grzywny.

Art. 65e. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 4 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE)
nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego
dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), nie przekazuje
informacji o wprowadzonym do obrotu GMO przeznaczonym do przetwarzania
niebędącym żywnością lub paszą zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia lub nie
przechowuje tych informacji zgodnie z art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.

Art. 65f. 1. Kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo jako osoba
uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu innego podmiotu,
bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej,
o którym mowa w art. 15a ust. 2, w którym jest prowadzone zamknięte użycie GMM
zaliczonych do I lub II kategorii, lub zamknięte użycie GMO, zgłoszenia zamkniętego
użycia GMM zaliczonych do I kategorii, o którym mowa w art. 15e pkt 1, zgłoszenia
zamkniętego użycia GMM zaliczonych do II kategorii, o którym mowa w art. 15l
ust. 1, zgody na zamknięte użycie GMM, o której mowa w art. 15e pkt 2, zaliczonych
do II kategorii, lub zgody na zamknięte użycie GMO, o której mowa w art. 21 ust. 1,
albo nie spełniając warunków określonych w tych zezwoleniach, zgłoszeniach albo
zgodach, dokonuje zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I lub II kategorii albo
zamkniętego użycia GMO,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo
jako osoba uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu
innego podmiotu, wbrew sprzeciwowi, o którym mowa w art. 15f ust. 5, dokonuje
zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii.
3. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązanym w imieniu własnym albo
jako osoba uprawniona z mocy ustawy lub upoważniona do działania w imieniu
innego podmiotu, wbrew decyzji nakazującej zaprzestanie prowadzenia działań
zamkniętego użycia GMM albo zawieszenie prowadzenia tych działań, o której mowa
w art. 15m ust. 1 pkt 3, dokonuje zamkniętego użycia GMM.

Art. 65g. W sprawach o czyny, o których mowa w art. 65–65f, orzekanie
następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.).

Art. 66. (pominięty).

Art. 67. (pominięty).

Art. 68. (pominięty).

Art. 69. (pominięty).

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. (pominięty).

Art. 74. (pominięty).

Art. 75. 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy
a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy ustawy.
2. Decyzje ostateczne wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane.

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 9, art. 10, art. 12 i art. 13, które wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia.

Wyszukiwarka