Wejscie w życie: 1 stycznia 2012

Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji
rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy
oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;
2) organy właściwe w sprawach kontroli.

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do kontroli:
1) działalności organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących
wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;
2) wykonywania przez inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej w
zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa.

Art. 3. 1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ocenę działalności jednostki
kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy
zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli jest również
ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także
sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

Art. 4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza
się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Art. 5. 1. W rozumieniu ustawy za pracownika uważa się także funkcjonariusza,
żołnierza zawodowego, członka organu kolegialnego, a także osobę, która wykonuje
pracę w jednostce kontrolowanej na podstawie innej umowy niż umowa o pracę.
2. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest osoba, która zgodnie z przepisami
określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest
uprawniona do jej reprezentowania. W przypadku jednostki zarządzanej przez organ
kolegialny za kierownika tej jednostki uznaje się przewodniczącego organu
kolegialnego.
3. Kierownikiem jednostki kontrolującej jest Prezes Rady Ministrów, Szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister, kierownik urzędu centralnego,
przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, wojewoda albo
osoba, która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna
za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania.

Art. 6. 1. Prezes Rady Ministrów kontroluje organy lub jednostki administracji
rządowej, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.
2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontroluje instytucje gospodarki
budżetowej przez niego utworzone oraz podmioty, które otrzymały dotację z części
budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
3. Minister, kierownik urzędu centralnego lub przewodniczący komitetu
wchodzącego w skład Rady Ministrów kontroluje:
1) podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;
2) jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie
nadzorowane;
3) podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której
jest dysponentem.
4. Wojewoda kontroluje:
1) organy rządowej administracji zespolonej w województwie;
2) jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie
nadzorowane;
3) organy samorządu terytorialnego;
4) podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem
jest wojewoda.
5. Organy administracji zespolonej i niezespolonej kontrolują:
1) podległe im lub przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;
2) jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie
nadzorowane.

Art. 7. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania Prezesa Rady
Ministrów wynikające z ustawy, z jego upoważnienia.

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów jest organem właściwym w sprawach
koordynowania kontroli, w tym zarządzanej przez inne organy administracji rządowej.
Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
1) zlecić kierownikowi jednostki kontrolującej przeprowadzenie kontroli
wskazanych podmiotów lub obszarów działalności i żądać przedstawiania
informacji o wynikach kontroli;
2) delegować kontrolera Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestniczenia w
kontroli;
3) określić standardy kontroli w administracji rządowej, które udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów może zlecić przeprowadzenie kontroli wskazanego
obszaru działalności administracji rządowej przez więcej niż jednego kierownika
jednostki kontrolującej. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów koordynuje
kontrolę w szczególności przez:
1) wydanie wskazówek metodycznych wiążących dla tej kontroli;
2) opracowanie lub zlecenie opracowania programu kontroli;
3) czuwanie nad przebiegiem kontroli;
4) sporządzenie lub zlecenie sporządzenia informacji zbiorczych o wynikach
kontroli.
3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, zadania kierownika jednostki
kontrolującej wynikające z ustawy wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 9. Jednostki administracji rządowej przekazują Prezesowi Rady Ministrów,
na jego wniosek, informacje lub dokumenty dotyczące działalności kontrolnej
jednostki kontrolującej, w tym plany kontroli, dokumentację kontroli, informację
o realizowanych kontrolach i ich wynikach, o wystosowanych zaleceniach i
wnioskach, a także sposobach ich realizacji, oraz zbiorcze informacje z wybranych
kontroli bądź z działalności kontrolnej tej jednostki.

Art. 10. 1. Kierownicy jednostek kontrolujących mogą zarządzić kontrolę
wspólną, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy zadań będących we właściwości tych
kierowników.
2. Zarządzając kontrolę wspólną, kierownicy jednostek kontrolujących określają,
w porozumieniu, skład zespołu kontrolującego oraz wskazują organ, który wykonuje
zadania kierownika jednostki kontrolującej wynikające z ustawy.
3. W przypadku prowadzenia kontroli wspólnej program kontroli obejmuje
wszystkie jednostki kontrolowane i jest zatwierdzany przez kierownika komórki do
spraw kontroli w urzędzie obsługującym organ wykonujący zadania kierownika
jednostki kontrolującej wynikające z ustawy.

Art. 11. Kontrolę przeprowadza się w trybie zwykłym lub uproszczonym.

Art. 12. 1. Kontrolę prowadzi się zgodnie z okresowym planem kontroli,
opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez
kierownika jednostki kontrolującej.
2. Kierownik jednostki kontrolującej może zarządzić przeprowadzenie kontroli
nieprzewidzianej okresowym planem kontroli.

Art. 13. W sprawach doręczeń, obliczania terminów oraz protokołu, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r.
poz. 60, 730 i 1133) stosuje się odpowiednio.

Art. 14. 1. Przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli,
który zatwierdza kierownik komórki do spraw kontroli.
2. Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:
1) wyniki wcześniejszych kontroli;
2) wyniki badań i analiz oraz skargi i wnioski dotyczące przygotowywanej kontroli;
3) czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
4) informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej.
3. Program kontroli określa w szczególności:
1) jednostkę kontrolowaną;
2) zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą;
3) zagadnienia wymagające oceny;
4) termin kontroli;
5) stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli oraz wskazówki metodyczne
dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli;
6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
4. Do czasu zakończenia kontroli programu kontroli nie udostępnia się.
5. Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli.

Art. 15. 1. W celu przygotowania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej,
na pisemny wniosek kierownika jednostki kontrolującej, niezwłocznie udostępnia
dokumenty, materiały i informacje dotyczące jej działalności.
2. Kierownik jednostki kontrolującej może wystąpić również do innych organów
i jednostek o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, które są niezbędne do
przygotowania i przeprowadzenia kontroli.

Art. 16. 1. Kontrolę przeprowadza pracownik jednostki kontrolującej (kontroler)
na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po
okazaniu legitymacji służbowej, a jeżeli w danej jednostce nie są wydawane
legitymacje służbowe, po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie
tożsamości.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje kierownik jednostki
kontrolującej.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2) podstawę prawną podjęcia kontroli;
3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
4) zakres kontroli;
5) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
6) okres ważności upoważnienia;
7) podpis wydającego upoważnienie.
4. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność
wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli,
kierownik jednostki kontrolującej przedłuża ważność upoważnienia, przez uczynienie na nim stosownej wzmianki, lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5. Dla kontrolera delegowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2,
upoważnienie wydaje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 17. Kierownik jednostki kontrolującej może powołać zespół kontrolerów do
przeprowadzenia kontroli.

Art. 18. 1. Kierownik jednostki kontrolującej może włączyć w skład zespołu
kontrolerów posiadających wiedzę specjalistyczną pracowników organów i jednostek
organizacyjnych podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli, o którym mowa w art. 16, wydaje kierownik jednostki kontrolującej.

Art. 19. 1. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli
kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z
udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego
obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
2. Za osobę bliską kontrolera uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim
faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo
osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie trwa
mimo ustania jego przyczyny.
3. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na wniosek, jeżeli
zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
4. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z
udziału w kontroli.
5. O wyłączeniu kontrolera rozstrzyga kierownik komórki do spraw kontroli.
6. O wyłączeniu kontrolera czyni się wzmiankę na upoważnieniu do
przeprowadzenia kontroli.
7. W okresie od złożenia wniosku o wyłączenie do czasu wydania
rozstrzygnięcia o wyłączeniu kontrolera z udziału w kontroli kontroler podejmuje
jedynie czynności niecierpiące zwłoki.

Art. 20. O planowanej kontroli zawiadamia się kierownika jednostki
kontrolowanej, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.

Art. 21. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki
kontrolowanej w czasie wykonywania przez nią zadań lub poza nią.
2. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i
możliwie niezakłócający funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
3. W szczególnych okolicznościach czynności kontrolne przeprowadza się także
w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy.
4. Prowadzenie czynności kontrolnych z udziałem pracowników jednostki
kontrolowanej w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy wymaga zgody
kierownika jednostki kontrolowanej.

Art. 22. Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:
1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez
obowiązku uzyskiwania przepustki;
2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej,
pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z
zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli
kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu
kontroli;
5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących
zakresu kontroli;
6) swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie.

Art. 23. 1. Kontroler ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika
jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego, lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu, w celu
zapobieżenia tym zagrożeniom.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do niezwłocznego
podjęcia działań zapobiegających zagrożeniom oraz poinformowania o tym
kontrolera.
3. Kontroler w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierownik
jednostki kontrolowanej nie podjął działań zapobiegających zagrożeniom lub podjęte
działania są niewystarczające, informuje o tym kierownika komórki do spraw kontroli.
4. Kierownik komórki do spraw kontroli niezwłocznie powiadamia
o stwierdzonych zagrożeniach kierownika jednostki nadrzędnej nad jednostką
kontrolowaną lub właściwy organ państwowy.

Art. 24. Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia
kontrolerowi warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych
dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i
zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego
pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

Art. 25. Pracownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:
1) niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolera, dokumentów, materiałów
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
2) sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na
podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność
zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik
komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują;
3) udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub
pisemnych wyjaśnień.

Art. 26. Niewywiązywanie się przez pracownika jednostki kontrolowanej
z obowiązków, które wynikają z art. 25, może stanowić przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej lub porządkowej.

Art. 27. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych
podczas kontroli.
2. Dowodami są w szczególności dokumenty, rzeczy, oględziny, opinie biegłych,
ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.

Art. 28. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych kontroler może żądać
udzielenia mu, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych
wyjaśnień od pracownika lub byłego pracownika.

Art. 29. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić w przypadku, gdy dotyczą
one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na
odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub
osobę jej bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2.

Art. 30. 1. Każdy ma prawo złożyć oświadczenie dotyczące zakresu kontroli.
2. Kontroler nie ma prawa odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono
związek z zakresem kontroli.

Art. 31. Oględziny przeprowadza się w obecności pracownika jednostki
kontrolowanej.

Art. 32. 1. Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub
oświadczeń sporządza się protokół.
2. Protokół obejmuje:
1) oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera oraz osoby uczestniczącej w
czynnościach;
3) opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
4) podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w czynnościach.
3. Z czynności kontrolnych niewymienionych w ust. 1, które mają istotne
znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę służbową podpisaną przez
kontrolera.

Art. 33. 1. Kierownik jednostki kontrolującej może, z urzędu lub na wniosek
kontrolera, powołać biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie
specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających
szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.
2. Kierownik jednostki kontrolującej zawiera z biegłym umowę, która określa
przedmiot, termin wydania opinii oraz zakres niezbędnych badań, a także należne
wynagrodzenie.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłego czynności niezbędnych do
wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej kierownik jednostki kontrolującej
wystawia upoważnienie zawierające:
1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2) imię i nazwisko biegłego;
3) oznaczenie kontroli, której ma dotyczyć wydana opinia;
4) okres ważności upoważnienia;
5) podpis wydającego upoważnienie.
4. Biegłym nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności
mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności gdy kontrola jest
prowadzona w jednostce zatrudniającej tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta
osoba jest lub była wykonawcą.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej może żądać wyłączenia biegłego z
przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia kontrolera. Przepis art. 19 ust. 4–7 stosuje
się odpowiednio.

Art. 34. Kontroler może wystąpić do innych organów i jednostek administracji
rządowej o udostępnienie dokumentów, udzielenie informacji lub wyjaśnień
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Art. 35. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, za zgodą kierownika
komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej
o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących
zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Art. 36. 1. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w
projekcie wystąpienia pokontrolnego.
2. Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) zakres kontroli;
5) ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta;
6) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 37. Projekt wystąpienia pokontrolnego podpisują kontroler i kierownik
komórki do spraw kontroli.

Art. 38. Kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki
kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Art. 39. 1. Jeżeli w projekcie wystąpienia pokontrolnego wskazane zostaną
nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi były kierownik jednostki
kontrolowanej, kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kopię projektu
wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi, jeżeli jednostka kontrolowana
dysponuje jego adresem, na który wystąpienie takie można przesłać.
2. Były kierownik jednostki kontrolowanej może, w terminie wyznaczonym
przez kierownika komórki do spraw kontroli, złożyć pisemne oświadczenie odnoszące
się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w okresie
objętym kontrolą.
3. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi
następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
4. Oświadczenie byłego kierownika jednostki kontrolowanej włącza się do akt
kontroli, a jeżeli kierownik jednostki kontrolującej uzna to za zasadne, może stanowić
załącznik do wystąpienia pokontrolnego.
5. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi
jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje procedury wnoszenia zastrzeżeń przez
kierownika jednostki kontrolowanej i przekazania wystąpienia pokontrolnego.

Art. 40. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia,
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych
zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem
terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony
przez kierownika jednostki kontrolującej.

Art. 41. 1. Kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w
projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek
kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych
omyłek.
2. Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania,
przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją
o dokonanych zmianach.
3. Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do
projektu wystąpienia pokontrolnego.

Art. 42. 1. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje
kierownik komórki do spraw kontroli.
2. Kierownik komórki do spraw kontroli:
1) odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po
upływie terminu i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na
piśmie o przyczynach, albo
2) uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może w każdym czasie wycofać złożone
zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo do odwołania
do kierownika jednostki kontrolującej.
5. Kierownik jednostki kontrolującej rozpatruje odwołanie i o swoim
rozstrzygnięciu informuje na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej.

Art. 43. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń istnieje konieczność
przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontroler przeprowadza te
czynności na podstawie dotychczasowego upoważnienia lub, jeżeli to konieczne,
nowego upoważnienia.

Art. 44. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń kierownik komórki do spraw
kontroli ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych
wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej.

Art. 45. 1. Kierownik komórki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
2. Kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje stanowisko wobec
oddalonych zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Art. 46. 1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia
wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść
projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza
się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika
komórki do spraw kontroli wobec oddalonych zastrzeżeń.
3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o:
1) zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia
funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
2) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji
przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;
3) termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a
także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza
się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.

Art. 47. Wystąpienie pokontrolne podpisuje kierownik jednostki kontrolującej
i przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Art. 48. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Art. 49. Kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie,
informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń,
wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym
sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Art. 50. Kierownik jednostki kontrolującej może odstąpić w każdym czasie od
dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika
jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli. W takim przypadku nie sporządza
się wystąpienia pokontrolnego.

Art. 51. 1. W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością
przeprowadzenia czynności kontrolnych można zarządzić przeprowadzenie kontroli w
trybie uproszczonym.
2. Kontrola w trybie uproszczonym może być zarządzona w szczególności w
razie potrzeby:
1) sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej;
2) sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach;
3) dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostek kontrolowanych.

Art. 52. 1. Kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z przepisami
dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem przepisów dotyczących
programu kontroli i sporządzania wystąpienia pokontrolnego.
2. Jeżeli kontrola w trybie uproszczonym jest prowadzona w sposób określony w
art. 8 ust. 2 albo art. 10 ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące programu kontroli.
3. Kontrola w trybie uproszczonym może być prowadzona także wtedy, gdy nie
było możliwości wcześniejszego powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej
o terminie przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z
kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w
razie potrzeby, zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub
usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje
kierownik jednostki kontrolującej.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje
to realizacji ustaleń kontroli.
6. Sprawozdania nie przekazuje się byłemu kierownikowi jednostki
kontrolowanej.

Art. 53. W przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych okoliczności
wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego,
wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w
dalszej części przeprowadza się w trybie zwykłym.

Art. 54. 1. Dla kontroli prowadzi się akta kontroli, numerując kolejno strony.
2. Akta kontroli obejmują w szczególności:
1) wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów i numerów stron;
2) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
3) oświadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających
jego wyłączenie z udziału w kontroli;
4) dowody zgromadzone w toku kontroli;
5) protokoły z przeprowadzenia dowodów;
6) wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone
zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem.

Art. 55. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej
kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
prawnie chronionej.
2. Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji lub pseudonimizacji w
dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one
nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona
obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego
pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych
informacji.

Art. 56. 1. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki kontrolującej
może zarządzić sporządzenie informacji o wynikach kontroli.
2. Informacja o wynikach kontroli może obejmować przedstawienie wyników
więcej niż jednej kontroli.
3. Informacja o wynikach kontroli jest sporządzana na podstawie akt kontroli i
zawiera w szczególności:
1) określenie celu i zakresu kontroli oraz termin jej prowadzenia;
2) ustalenia z kontroli wskazujące zakres stwierdzonych nieprawidłowości,
przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle
kryteriów stosowanych w postępowaniu kontrolnym;
3) zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki
kontrolowanej w zakresie dotyczącym kontroli.

Art. 57. 1. Kierownik jednostki kontrolującej przesyła informację o wynikach
kontroli kierownikowi jednostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką
kontrolowaną.
2. Kierownik jednostki kontrolującej może przesłać informację o wynikach
kontroli do innych organów lub jednostek, które uzna za właściwe.

Art. 58. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13a:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”,
b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”,
c) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”,
d) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;
2) w art. 13b w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;
3) w art. 13c w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwości na zasadach
i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z późn. zm.) w art. 84b:
1) uchyla się ust. 2;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.) w art. 3a:
1) uchyla się ust. 3;
2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega
w szczególności na:
1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w
tym na badaniu:
a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,
b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy,
c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium,
2) analizie rocznych informacji o działalności kolegium,
3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów,
4) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium,
5) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na
członków kolegium,
6) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium,
7) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.
5. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 51 dodaje się art. 52 w brzmieniu:
Art. 52. Minister Obrony Narodowej kontroluje Agencję na zasadach
i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji
rządowej.”;
2) uchyla się rozdział 3a.

Art. 62. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.
z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
Art. 19a. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przeprowadza kontrolę:
1) wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych
Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne,
którym przysługuje prawo wykonywania takich uprawnień
lub prawo do działania w imieniu Skarbu Państwa,
2) wykonywania przez inne organy administracji państwowej
oraz państwowe osoby prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie przekształceń własnościowych.
2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zgodność
wykonywania uprawnień majątkowych Skarbu Państwa z właściwymi przepisami oraz z interesem Skarbu Państwa.
3. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje ocenę:
1) wykonywania zadań w zakresie przekształceń własnościowych pod względem legalności, gospodarności i zapewnienia
ochrony interesów Skarbu Państwa,
2) zgodności stosowanych procedur przekształceń własnościowych z właściwymi przepisami,
3) zgodności realizacji przekształceń własnościowych z udzielonym upoważnieniem lub zgodą ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa, w przypadkach gdy taka zgoda lub
upoważnienie są wymagane.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;
2) w art. 20 uchyla się pkt 1.

Art. 64. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) uchyla się pkt 1,
b) uchyla się pkt 7;
2) uchyla się art. 30;
3) w art. 34 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

Art. 65. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm.) w art. 249 w § 3 uchyla się pkt 8.

Art. 66. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 25:
a) uchyla się ust. 2,
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmiotów niewymienionych w pkt 1 – dokonuje minister właściwy do
spraw informatyzacji.”;
2) uchyla się art. 26 i art. 27;
3) uchyla się art. 29–35.

Art. 67. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.) w art. 34:
1) w ust. 1 uchyla się zdanie trzecie;
2) uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 68. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451) w art.
15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, wykonywana jest pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – w odniesieniu do
działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności – w odniesieniu do działalności
organów samorządu terytorialnego.”;
2) uchyla się art. 29–50.

Art. 70. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola
będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Art. 71. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 31 uchyla się ust. 3–5;
2) po art. 31 dodaje się art. 31a i art. 31b w brzmieniu:
Art. 31a. Do kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę stosuje
się przepisy o kontroli w administracji rządowej.
Art. 31b. 1. Do kontroli mogą zostać powołani eksperci.
2. Na eksperta naukowego minister wyznacza osobę posiadającą co
najmniej stopień naukowy doktora i kompetencje w dziedzinie
nauki odpowiedniej ze względu na merytoryczny zakres kontroli.
Na wniosek ministra kandydat na eksperta może być wskazany
przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 35.
3. Na eksperta budowlanego minister wyznacza osobę posiadającą
uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12–15 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z późn. zm.).
4. Na eksperta finansowego minister wyznacza biegłego rewidenta
albo osobę posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie na
stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego i w okresie ostatnich 5 lat przed powołaniem do zespołu
kontrolnego wykonywała pracę na tym stanowisku, albo osobę
posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów
w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5. Ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w okresie 5 lat
poprzedzających kontrolę zatrudniona w podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą zadania, którego dotyczy kontrola. Ekspertem nie może być również osoba, w stosunku do której zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć
na bezstronność przeprowadzenia kontroli.
6. Funkcje ekspertów, o których mowa w ust. 2–4, nie mogą być łączone przez jedną osobę w odniesieniu do danej kontroli.
7. W danym roku kalendarzowym ta sama osoba może uczestniczyć
jako ekspert w nie więcej niż siedmiu kontrolach.”;
3) uchyla się art. 32 i art. 33.

Art. 72. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.
U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) w art. 34 w
ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawuje kontrolę nad Centrum na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;”.

Art. 73. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96,
poz. 617 i Nr 257, poz. 1726) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na zasadach określonych w art.
31 ust. 1 i 2 i art. 31b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;”.

Art. 74. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,
poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad:
1) zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
2) realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1;
3) prawidłowością wydatkowania środków publicznych.
2. Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.
3. Dyrektor i przewodniczący rady naukowej są zobowiązani do realizacji
zaleceń pokontrolnych wydanych przez ministra nadzorującego.”,
b) uchyla się ust. 4;
2) w art. 36:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.
2. Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:
1) działalności finansowej instytutu;
2) organizacji i jakości pracy instytutu;
3) jakości zarządzania instytutem.”,
b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć
czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister
nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.”,
d) uchyla się ust. 5 i 6.

Art. 75. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151,
poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 16:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się na zasadach
i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”,
b) uchyla się ust. 5;
2) uchyla się art. 17–20.

Art. 76. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.
654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37:
a) uchyla się ust. 1 i 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy
ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125,
poz. 1317, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz.
1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz przepisów wydanych na ich
podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44–50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.”;
2) uchyla się art. 39;
3) w art. 121 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący
podmiotem tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”;
4) w art. 122 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy
do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
każdy w zakresie swojego działania, przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 118 i art. 119, w sposób i w trybie określonych w rozporządzeniu
wydanym na podstawie ust. 6.”.

Art. 77. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 78. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka