Uchwalenie: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Wejscie w życie: 1 marca 2015
Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020
Ustawa o ewidencji ludności
Art. 6. 1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w
art. 8, prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, w celu realizacji zadań określonych
w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL;
2) zapewnia integralność danych w rejestrze PESEL;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr PESEL
jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr
PESEL jest prowadzony;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru PESEL;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze PESEL.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra
właściwego do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań
związanych z rozwojem rejestru PESEL oraz zapewnieniem poprawności danych
w tym rejestrze.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL organom, o których
mowa w ust. 7, z wyłączeniem konsulów.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do rejestru PESEL.
6. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, kierownik
urzędu stanu cywilnego, organy paszportowe, wojewoda, minister właściwy do
spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają
dostęp do rejestru.

Art. 6a. 1. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością
miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem
gminy”.
2. Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do
jego prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w
art. 6 ust. 2.
Art. 8. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są
następujące dane:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
4) data urodzenia;
5) miejsce urodzenia;
6) kraj urodzenia;
7) stan cywilny;
8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on
sporządzony;
9) płeć;
10) numer PESEL;
11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu
nadany;
13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu
stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu
małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu
i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
14) adres i data zameldowania na pobyt stały;
15) kraj miejsca zamieszkania;
16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego
terminu pobytu;
19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż
6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego
dłużej niż 6 miesięcy;
22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego
obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela
polskiego;
24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub
innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
24a) status cudzoziemca oznaczony jako:
a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny
cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b;
25) (uchylony)
26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.
Art. 10. 1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:
1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia
i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie –
w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 111, 1315, 18 i 26;
2) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu
małżeństwa i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy
tym akcie – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26;
3) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu
i dokonywania w nim zmian – w zakresie danych, o których mowa w art. 8
pkt 7, 13, 17, 19 i 26;
3a) kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument
stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest
prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer
PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego – w zakresie zmiany danych,
o których mowa w art. 8 pkt 7, 13 i 26;
4) kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia
i nazwiska – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2;
5) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela
polskiego – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1421;
6) wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze
swoją właściwością – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11;
7) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego – w zakresie danych,
o których mowa w art. 8 pkt 22;
8) organy właściwe do wydania paszportu – w zakresie danych, o których mowa
w art. 8 pkt 23;
9) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy
cudzoziemca – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 37, 921,
24, 24a i 26;
10) organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL,
w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 – w zakresie danych,
o których mowa w art. 8 pkt 113, 15 i 2224.
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 68, mogą przekazywać dane
do rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane
dotyczące dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu
cywilnego.
3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz
do rejestrów centralnych, o których mowa w ust. 2.
4. Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji
danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku
bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi
od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.
5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany
w ust. 4 organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie
nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich
rejestracji.
6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę
zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika
dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru,
z wyłączeniem danych wymienionych w art. 8 pkt 22 i 23 oraz danych
zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo obalenia domniemania
ojcostwa męża matki.
6a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat
od dnia ich utworzenia.
7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument
podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej – również inny dokument potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo.
Art. 11. 1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, z urzędu lub na wniosek
osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane
dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających
zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny.
2. W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi
niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców
z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność,
a jeżeli nie jest właściwy do jej usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ
właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej
niezgodności.
2a. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub
w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa
w art. 46 ust. 1, zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na
podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu
organowi posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej
niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw
odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.
2b. Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu
danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych.
2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko,
numer PESEL, adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być
prowadzona drogą pocztową, oraz uzasadnienie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa
w ust. 2 i 2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).
4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na
jej wniosek, sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której
dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają
wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.
Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony
w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje
jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią
faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133),
po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu
tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek
meldunkowy:
1) polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub
wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia
tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego
w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
2) polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby
u dowódcy jednostki wojskowej.
7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa
w ust. 6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki
wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie
wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach
mieszkańców.
Art. 28. 1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub
czasowy:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu
na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu
dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa
w pkt 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia potwierdzenie pobytu
w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu
zgłoszenia pobytu czasowego oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł
prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza do formularza dokument
elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności
jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu
dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być
w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg
z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie, o której
mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów,
w szczególności dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie
uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres
pobytu w tym miejscu.
4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom
ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym
się zameldowała.
Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7) adres nowego miejsca pobytu stałego;
8) (uchylony)
9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem
prawnym do lokalu;
10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania
na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4) kraj urodzenia;
5) kraj miejsca zamieszkania;
6) (uchylony)
7) adres nowego miejsca pobytu czasowego;
8) deklarowany okres pobytu;
9) (uchylony)
10) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem
prawnym do lokalu;
11) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
12) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania
na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
13) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym
w formie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych,
o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.
Art. 37. 1. W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
8) datę wyjazdu;
9) kraj wyjazdu;
10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu
dokumentu elektronicznego;
12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
2. W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
8) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
9) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia
powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy
wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
10) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
11) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
Art. 39. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
3) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca
pobytu stałego,
4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego,
5) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej,
6) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
8) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
– uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz
sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych
z rejestru PESEL.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb
wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz
rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany,
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony
informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.
Art. 43. 1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały
przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody
na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt
tolerowany.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania
na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument
potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy
przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie
umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo
cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622)
lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję
o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania
na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument
potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Art. 45. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL,
umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek
zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać
zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej
osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku
z systemu teleinformatycznego.

Art. 45a. (uchylony).

Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL,
umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej
osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony
w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa
w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra
właściwego do spraw informatyzacji.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL;
4) adres zameldowania na pobyt:
a) stały albo
b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.
Art. 46. 1. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym
podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo
wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu
inwentarza;
4) (uchylony)
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania
opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane
dotyczą;
4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz
podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie
identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162)
w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;
5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane
usługi podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego
wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na
wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i
1669 oraz z 2019 r. poz. 730), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Art. 47. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane
jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane,
w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać
złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze
decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały
spełnione warunki określone w art. 46.
3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1,
skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z
urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia
postępowania.
4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów,
o których mowa w art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich
osób zameldowanych pod jednym adresem.
Art. 48. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru
PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji
danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez
właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie
następujące warunki:
1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do
komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL,
umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz
datę ich uzyskania;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla
przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp
osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem
wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o
wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 w liczbie
nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.
3. Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony
w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, aktualizują dane
w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich
uzyskaniu.