Art. 99. 1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich
wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.
1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez
konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów.
1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez
konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.
2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05%
maksymalnej ceny detalicznej;
2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 155,79 zł za każdy kilogram i
32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
3) na cygara i cygaretki – 433,00 zł za każdy kilogram.
3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami
akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:
1) na papierosy – 378,38 zł za każde 1000 sztuk;
2) na tytoń do palenia – 252,25 zł za każdy kilogram.
4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty
akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży
papierosów.
5. (uchylony)
5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości
odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo
ilości tytoniu do palenia.
5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu
o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.
5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny
sprzedaży są obliczane.
5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się
średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych
za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia
ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów jest obliczana.
6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną
i wydrukowaną przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do
palenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do
sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany wyznaczyć i wydrukować
maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym tych wyrobów.
8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub
tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną,
stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy
czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej
na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując
założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
9. W przypadku:
1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych
nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych
wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku
kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego
nie ustalono, że podatek został zapłacony,
2) produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47
– stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2,
przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej
na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując
założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy
w wysokości 70% maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym.
11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego
papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną
detaliczną w okresie:
1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego,
2) roku kalendarzowego
– poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne
ceny sprzedaży.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa
w ust. 11, uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny
sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
13. (uchylony)
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku
kalendarzowego, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2.

Art. 99a. 1. Za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń,
który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.
2. Podstawą opodatkowania suszu tytoniowego jest ilość tego suszu wyrażona
w kilogramach.
3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 252,25 zł za każdy kilogram.
4. W przypadku:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny
podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot
tytoniowy, lub
2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład
podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy
– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 504,50 zł za każdy
kilogram.
5. W przypadku nabycia lub posiadania suszu tytoniowego nieoznaczonego
znakami akcyzy przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy, grupę producentów lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza
w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego
suszu, stosuje się stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 4.
6. Nie dokonuje się:
1) nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu suszu tytoniowego przez inny
podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot
tytoniowy, lub
2) sprzedaży suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład
podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy
– luzem bez opakowania.

Art. 99b. 1. Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu
ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew.
2. Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się wytwarzania
tego płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie
domowym na własne potrzeby.
3. Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych jest jego ilość
wyrażona w mililitrach.
4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za
każdy mililitr.
5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka
akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi dwukrotność stawki, o której
mowa w ust. 4.
6. W przypadku nabycia lub posiadania płynu do papierosów elektronicznych
znajdującego się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tego płynu nie
została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej,
kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek
został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.

Art. 99c. 1. Produkcją wyrobów nowatorskich w rozumieniu ustawy jest ich
wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.
2. Za produkcję wyrobów nowatorskich nie uznaje się wytwarzania tych
wyrobów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie
domowym na własne potrzeby.
3. Podstawą opodatkowania wyrobów nowatorskich jest ich ilość wyrażona
w kilogramach.
4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i
32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka
akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05%
trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
6. Na potrzeby ustalenia stawki akcyzy na wyroby nowatorskie stosuje się
średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia obliczaną na podstawie
danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który
średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia jest obliczana.
7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia
wewnątrzwspólnotowego wyrobów nowatorskich, przeznaczonych do sprzedaży na
terytorium kraju, jest obowiązany wydrukować na opakowaniu jednostkowym
informację o ilości tych wyrobów nowatorskich wyrażonej w gramach.
8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów
nowatorskich znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych w sposób określony w ust. 7, stosuje
się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.
9. W przypadku nabycia lub posiadania wyrobów nowatorskich znajdujących się
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych
nieoznaczonych albo oznaczonych w sposób określony w ust. 7, jeżeli od tych
wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono,
że podatek został zapłacony, stosuje się stawkę w wysokości określonej w ust. 5.

Art. 99d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną
detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia, przed końcem roku kalendarzowego
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 99

Poprzedni

Art. 98. 1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN: 1) papierosy; 2) tytoń do palenia; 3) cygara i cygaretki. 2. Za papierosy uznaje się: 1) tytoń zrolowany...

Nastepny

Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drog...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka