Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania
akcyzą jest:
1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium
kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego
wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego
niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa
w pkt 1 albo 2.
2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą
jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego
na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli
wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono,
że podatek został zapłacony.
2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju,
silnika samochodu osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo
niższej na silnik o pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje
się, że przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy
o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych.
2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju,
silnika w samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem
czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika,
który został zainstalowany.
2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź
instalacja silnika zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami
prawa.
3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy
w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie
powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej
opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej
wysokości.
4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy
mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób,
inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych
i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego:
1) sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny;
3) wydanie w zamian za wierzytelności;
4) wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
6) wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
7) przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8) przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników,
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników,
członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
9) użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio
art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1–4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19,
art. 21 ust. 5 i art. 27–29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 100

Poprzedni

Art. 99. 1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. 1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, ...

Nastepny

Art. 101. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka