Art. 101. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa
celnego.
2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu
osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym powstaje z dniem:
1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego
na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem
osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na
terytorium kraju;
2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel – jeżeli
nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło
po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący
z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo
samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.
2a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
samochodu osobowego albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie
powstaje, jeżeli ten samochód osobowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub
wyeksportowany w terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy
wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest potwierdzany przez dokumenty, o których
mowa w art. 107 ust. 3.
3. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu
osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa
w art. 100 ust. 5 pkt 2–9, z dniem wykonania tych czynności.
4. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą,
obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż
w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa
w art. 100 ust. 5 pkt 2–9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest
obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej
sprzedaży.
5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy
z tytułu danej czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1
lub ust. 2, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ
podatkowy stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 101

Poprzedni

Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drog...

Nastepny

Art. 102. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. 2. W przypadk...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka