Art. 102. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których
mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli
przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na
terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania
samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła
prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podatnikiem jest osoba
fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
która wystąpiła o rejestrację tego samochodu na terytorium kraju, zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.
4. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot współwłasności, za
podatników uznaje się wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności
podlegających opodatkowaniu dokonał jeden ze współwłaścicieli. Współwłaściciele
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 102

Poprzedni

Art. 101. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem powstania długu celnego...

Nastepny

Art. 103. 1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 li...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka