Art. 103. 1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności
egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), są płatnikami akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, od którego akcyza nie została zapłacona.
2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu
osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek
właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranej
i wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości
akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika oraz wzór tej deklaracji, zamieszczając
objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania deklaracji oraz informacje
o miejscu ich składania, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia
kwoty akcyzy.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 103

Poprzedni

Art. 102. 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. 2. W przypadk...

Nastepny

Art. 104. 1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 1) kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka