Art. 98. 1. Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez
względu na kod CN:
1) papierosy;
2) tytoń do palenia;
3) cygara i cygaretki.
2. Za papierosy uznaje się:
1) tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani
cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
2) tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest
umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
3) tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany
w bibułę papierosową.
3. Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa w ust. 2, uznaje się za:
1) dwa papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż
8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;
2) trzy papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż
11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;
3) cztery papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy
niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;
4) pięć papierosów – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy
niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów.
3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co należy uznać za sześć,
siedem i większą liczbę papierosów.
4. Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe
oczekiwania konsumentów, uznaje się:
1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu,
2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem
tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym
produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie
ustnik, w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub
ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód
równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry
– jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.
5. Za tytoń do palenia uznaje się:
1) tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany
w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania
przemysłowego;
2) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi
uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych,
oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub
cygaretkami, a nadające się do palenia.
6. (uchylony)
7. Produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym
spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są traktowane jako cygara i cygaretki.
8. Produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń,
lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako
papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych
produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 98

Poprzedni

Art. 97. 1. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycj...

Nastepny

Art. 99. 1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie. 1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka