Art. 8. 1. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1) produkcja wyrobów akcyzowych;
2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych
wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego
importerem tych wyrobów;
4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia
wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
4a) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone
w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,
dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie
nastąpiło;
5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego
ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów
akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych
zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym
mowa w art. 13 ust. 3;
6) wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez
zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.
2. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:
1) użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na
ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem,
jeżeli ich użycie:
a) było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy
albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
b) nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od
akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
2) dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków
uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
3) sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia
poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich
przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków
uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych
lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już
zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.
4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:
1) wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których
mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
2) napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.
5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na
sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu
z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej
premii w postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do
palenia oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami
akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny
detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy.
6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy
w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie
powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej
opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury
zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 8

Poprzedni

Art. 7. 1. Jednostką współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy jest centralne biuro łącznikowe (ELO), usytuowane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, któr...

Nastepny

Art. 9. 1. W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) sprzedaż energii elektrycznej nabyw...

Powiązania

Temat: Akcyza

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka