Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:
1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN
2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających
wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1542 zł/1000 litrów
3) (uchylony)
4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników
odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 – 1822,00 zł/1000 litrów;
5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1446,00 zł/1000 litrów;
6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów
powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających
wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1173 zł/1000 litrów
7) (uchylony)
8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu
silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1173 zł/1000 litrów
9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od
2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na
czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów;
10) olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od
2710 20 31 do 2710 20 39:
a) z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350C lub których
gęstość w temperaturze 15C jest niższa niż 890 kilogramów/metr
sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie
z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów,
b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na
podstawie przepisów szczególnych – 64,00 zł/1000 kilogramów;
11) olejów i preparatów smarowych:
a) olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710
19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe,
parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710
19 99,
b) olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90,
c) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów
plastycznych objętych tą pozycją
– 1180,00 zł/1000 litrów;
12) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych
objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych
objętych pozycją CN 2901:
– skroplonych – 672 zł/1000 kilogramów
– w stanie gazowym – 10,58 zł/1 gigadżul (GJ)
aa) gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 – 0 zł,
b) wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach:
– biogazu, bez względu na kod CN – 0 zł,
– wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 – 0 zł,
c) pozostałych – 14,26 zł/1 gigadżul (GJ)
13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych
pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
14) pozostałych paliw silnikowych – 1799 zł/1000 litrów
15) pozostałych paliw opałowych:
a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 232,00 zł/1000 litrów,
– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny –
64,00 zł/1000 kilogramów,
b) gazowych – 1,28 zł/gigadżul (GJ).
1a. W latach 2015–2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8,
12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów,
25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ).
1aa. W latach 2020–2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt
12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000
kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ).
1ab. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki akcyzy, o których mowa w ust.
1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14, po obniżeniu zgodnie z przepisem ust. 1aa, są
obniżone dodatkowo odpowiednio o 17,00 zł/1000 litrów, 17,00 zł/1000 kilogramów
albo 0,4 zł/1 gigadżul (GJ).
1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c oraz pkt 14,
obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w
ust. 1a–1ab, uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a–1ab:
1) w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok
z tego okresu;
2) niezwłocznie – w przypadku zmiany ich wysokości.
2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do
ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczone do celów innych niż
opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli
wyroby te są:
1) w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego;
2) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu podatkowego
do zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu podatkowego od
zużywającego podmiotu gospodarczego, który posiadał je w celu zużycia do
celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
3) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu podatkowego
w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego;
4) nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu
towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy;
5) nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego
podmiotu gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu
zastępującego e-DD;
6) importowane przez zużywający podmiot gospodarczy;
6a) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD – w przypadku zwrotu
przez zużywający podmiot gospodarczy, który importował te wyroby, do
sprzedawcy spoza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wyprowadzenie wyrobów
akcyzowych następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju;
7) przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych
o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
8) importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach
jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez
osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub
innych niż cele handlowe.
2a. (uchylony)
2aa. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6a, warunkiem
zastosowania zerowej stawki akcyzy jest zakończenie przemieszczania w sposób, o
którym mowa w art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3.
2ab. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, warunkiem zastosowania
zerowej stawki akcyzy jest sporządzenie przez zużywający podmiot gospodarczy eDD albo dokumentu zastępującego e-DD w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do
obrotu importowanych wyrobów akcyzowych.
2b. W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do
ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczonych do celów innych niż
opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników
spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się,
w tym na potrzeby przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu
VIa, że stawka akcyzy na te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte
procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
2c. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do
ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1–13, przeznaczone do celów innych niż
opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników
spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.
2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów
energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową
stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a w
przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.
2e. Jeżeli do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do
ustawy, innych niż określone w ust. 1 pkt 1–13, nie ma zastosowania zerowa stawka
akcyzy, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku
gazów – 14,72 zł/GJ.
2f. Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c,
który wysłał wyroby energetyczne, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z
użyciem Systemu i nie otrzymał raportu odbioru lub dokumentu zastępującego raport
odbioru, przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej przez ten podmiot, jeżeli w wyniku
kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego
ustalono, że wyroby te zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
2g. W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, organ podatkowy, który ustalił, że
wyroby energetyczne zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub
domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki
lub domieszki do paliw silnikowych, informuje podmiot wysyłający, który zapłacił
akcyzę, o dokonanych ustaleniach.
2h. W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, zwrot akcyzy następuje na wniosek
podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, złożony do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym organ podatkowy poinformował podmiot wysyłający o
dokonanych ustaleniach.
3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę
(MWh).
3a. Stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną:
1) w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu
górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) przez
podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej,
2) w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów
o kodzie CN 2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący
podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej
– wynosi 3,00 zł za megawatogodzinę (MWh).
3b. Stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 3a, stosuje się pod warunkiem, że
podatnik akcyzy, o którym mowa w ust. 3a, nie korzysta w stosunku do energii
elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d.
4. W przypadku:
1) użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu
silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych
w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia,
a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub
sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę
1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów;
2) przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt
2, ustalonych dla wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 2,
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się stawkę
akcyzy określoną w ust. 2d, a jeżeli zużywający podmiot gospodarczy udowodni
zużycie tych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do
zastosowania zerowej stawki akcyzy – stawkę akcyzy 0 zł;
3) ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem
przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków
wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2
pkt 1 lit. a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się
stawkę akcyzy będącą średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne
wysłane w okresie rocznym do wszystkich odbiorców.
5. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod
warunkiem że:
1) nabywcą tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający
podmiot olejowy;
2) sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym dokona zgłoszenia,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730,
1123 i 1556);
3) nabywca oświadczy, że nabywane wyroby:
a) zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania
tych stawek; oświadczenie ma następującą treść:
„Oświadczam, że nabywane wyroby zużyję do celów opałowych. Za
zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na
uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana
w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.” lub
b) będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych
stawek; oświadczenie ma następującą treść:
„Oświadczam, że nabywane wyroby sprzedam do celów opałowych. Za
zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na
uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana
w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.”;
4) nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zgodnie
z art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 tej ustawy oraz uzupełni to zgłoszenie
o oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.
5a. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a,
w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich
objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo
odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, warunkiem zastosowania stawek
określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest:
1) zamieszczenie przez pośredniczący podmiot olejowy w rejestrze, o którym
mowa w art. 138ta ust. 1, danych wymienionych w art. 138ta ust. 2;
2) potwierdzenie przez pośredniczący podmiot olejowy sprzedaży detalicznej tych
wyrobów fakturą, która zawiera informację o treści: „Nabywane paliwa opałowe
mogą być zużyte wyłącznie do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia
nabytych paliw opałowych i przez to narażenie na uszczuplenie podatku
akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego
skarbowego.”.
5b. W przypadku importu wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod
warunkiem że:
1) importerem tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający
podmiot olejowy;
2) w zgłoszeniu celnym w rozumieniu przepisów prawa celnego importer złoży:
a) oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów
opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej
treści:
„Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za
zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na
uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana
w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.” lub
b) oświadczenie, że przywożone wyroby będą sprzedane z przeznaczeniem do
celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek,
o następującej treści:
„Oświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do
celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów
i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi
odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego
skarbowego.”.
5c. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa
w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że:
1) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów jest
pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;
2) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego dokona zgłoszenia,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz
obrotu paliwami opałowymi;
3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w dokonanym
zgłoszeniu złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do
celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych,
uprawniających do stosowania tych stawek o treści określonej w ust. 5b
pkt 2 lit. a lub b;
4) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, uzupełni zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 5 tej ustawy o informację o ilości odebranego wyrobu.
5d. W przypadkach niedostępności rejestru zgłoszeń, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
warunki określone w ust. 5 pkt 2–4 oraz ust. 5c pkt 2–4 uznaje się za spełnione, o ile
podmiot dokona zgłoszenia i uzupełnienia zgłoszenia o informacje o odbiorze
wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, na warunkach
i w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 tej ustawy.
5e. W przypadku sprzedaży paliw opałowych będących przedmiotem przewozu
towarów w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu
innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki
stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, o których
mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści
określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b złożonym w okresowej umowie zawartej między
sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie
w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:
1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;
2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna
z ilością wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1;
3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych
zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż
przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów.
5f. W przypadku sprzedaży paliw opałowych znajdujących się poza procedurą
zawieszenia poboru akcyzy niebędących przedmiotem przewozu w rozumieniu
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania stawek akcyzy
określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4, mogą
być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b
złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów
akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów
akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:
1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;
2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna
z ilością wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1;
3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych
zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż
przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów.
5g. W przypadkach, o których mowa w ust. 5e i 5f, sprzedawca będący
pośredniczącym podmiotem olejowym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, sporządza i przesyła do rejestru zgłoszeń,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi, miesięczne zestawienie informacji, o których mowa w art. 6c ust. 4 tej ustawy.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
8a. (uchylony)
9. (uchylony)
10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10
i pkt 15 lit. a zużywającym podmiotom olejowym jest obowiązany odmówić
sprzedaży tych wyrobów w przypadku gdy:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż
wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego
miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem miejsc,
gdzie znajdują się urządzenia grzewcze niestacjonarne.
4) (uchylony)
11. (uchylony)
12. (uchylony)
13. (uchylony)
14. (uchylony)
15. (uchylony)
16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5–5f i ust. 10 pkt 3, nie
zostały spełnione, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.
17. W przypadku gdy nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa
w ust. 5 pkt 4, po upływie terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, zobowiązanie podatkowe nie powstaje
i z chwilą uzupełnienia przez nabywcę tego zgłoszenia, w części objętej
potwierdzeniem, wygasa obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 3, ciążący na pośredniczącym podmiocie olejowym.
18. W przypadku gdy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego
wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, uzupełni zgłoszenie,
o którym mowa w ust. 5c pkt 4, po upływie terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 5
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, stosuje się stawki akcyzy określone
w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.
19. W przypadku naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 5e
i 5f, obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3,
ciążący na pośredniczącym podmiocie olejowym, wygasa w zakresie ilości
odebranego towaru potwierdzonej przez nabywcę w zgłoszeniu w sposób, o którym
mowa w art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
20. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4,
ust. 5c pkt 4 i ust. 5d, albo naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa
w ust. 5a, 5e, 5f i ust. 10 pkt 3:
1) pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi
olejowemu, na jego wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w terminie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności akcyzy, przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej przez ten
podmiot, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie ustalone, że
wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały
zużyte do celów opałowych albo
2) jeżeli pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy nie
złożył deklaracji podatkowej lub deklaracji uproszczonej w zakresie wyrobów
akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, z zastosowaniem
stawki akcyzy określonej w ust. 4 pkt 1:
a) nie wszczyna się postępowań podatkowych, jeżeli w wyniku kontroli
podatkowej lub kontroli celno-skarbowej ustalono, że wyroby akcyzowe,
o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów
opałowych albo
b) wszczęte postępowanie umarza się, jeżeli w tym postępowaniu ustalono, że
wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały
zużyte do celów opałowych.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, kwotę zwrotu akcyzy
zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stanowi różnica między akcyzą
zapłaconą według stawki akcyzy określonej w ust. 4 pkt 1 a akcyzą należną obliczoną
według stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 89

Poprzedni

Art. 88. 1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, ...

Nastepny

Art. 90. 1. Obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają: 1) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka