Art. 90. 1. Obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają:
1) oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do
2710 20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub
których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny;
2) oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od
2710 20 11 do 2710 20 19 – przeznaczone na cele opałowe;
3) oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od
2710 20 11 do 2710 20 19 – wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów
rybackich.
1a. Obowiązkowi barwienia nie podlegają wyroby energetyczne, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykorzystywane do celów żeglugi przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Obowiązek znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o których
mowa w ust. 1, ciąży na podmiotach prowadzących składy podatkowe, importerach,
podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego i przedstawicielach
podatkowych.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) rodzaje substancji stosowanych do znakowania i barwienia;
2) ilości substancji stosowanych do znakowania i barwienia, wyrażone
w miligramach/litr wyrobu energetycznego, po których dodaniu wyrób uważa się
za prawidłowo oznaczony i zabarwiony.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie,
o którym mowa w ust. 3, uwzględni:
1) sytuację rynkową w obrocie wyrobami energetycznymi, a zwłaszcza
konieczność przeciwdziałania unikaniu opodatkowania akcyzą;
2) techniczne możliwości zapewniające prawidłowe oznaczenie i zabarwienie
wyrobów energetycznych;
3) przeznaczenie wyrobów energetycznych.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 90

Poprzedni

Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 2) benzyn s...

Nastepny

Art. 91. (uchylony). Art. 91a. (uchylony). Art. 91b. (uchylony).

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka