Art. 88. 1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość,
wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu
w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa,
wyrażona w gigadżulach (GJ).
2. Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona
w megawatogodzinach (MWh).
2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej podstawą
opodatkowania energii elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona
w megawatogodzinach (MWh).
2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii
elektrycznej, jest obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika
urzędu skarbowego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu
dokonującego nielegalnego poboru energii elektrycznej.
3. Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych,
z wyłączeniem celów żeglugi:
1) paliw opałowych,
2) olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi
– jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku
podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka przewozowego.
4. Za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3,
niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze
zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw.
5. Za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację
pomiarową przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi
i małych samolotów.
6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych,
które wynoszą odpowiednio:
1) 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
2) 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
3) 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.
7. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe, które wynoszą:
1) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00:
a) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu koksowniczego powstającego
w procesie produkcji koksu metodą wysokotemperaturowego odgazowania
węgla koksowego,
b) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ekspansyjnego i gazów
resztkowych powstających na ciągach technologicznych nieorganicznych,
c) 7,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu konwertorowego będącego
produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w konwertorze
tlenowym w czasie przedmuchiwania tlenem ciekłej surówki żelaza,
d) 3,6 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu wielkopiecowego będącego
produktem ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w wielkim piecu
podczas przetapiania spieku rudnego i rudy żelaza na surówkę, w procesie redukcyjnym,
e) 1,9 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu nadmiarowego będącego
produktem ubocznym suchego chłodzenia koksu,
f) 1,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu gardzielowego stanowiącego
produkt odpadowy powstający w procesie wytapiania w piecach szybowych
wsadu w postaci brykietów koncentratu miedziowego, koksu oraz
mieszanki żużla konwertorowego i żużla z wytopu ołowiu,
g) 18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
niewymienionego w lit. a–f lub gdy nie można ustalić rodzaju wyrobu
gazowego;
2) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 – 45,2 GJ/1000 kilogramów;
3) dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 –
46,0 GJ/1000 kilogramów;
4) dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00:
a) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego
grupy E,
b) 27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Lw,
c) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Ls,
d) 20,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Ln,
e) 16,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Lm,
f) 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
niewymienionego w lit. a–e;
5) dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00:
a) 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
propan-butan-powietrze,
b) 115 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego
propan-butan-rozprężony;
6) dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 – 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych;
7) dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 –
31,0 GJ/1000 metrów sześciennych.
8. W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych
do obliczenia podstawy opodatkowania tych wyrobów przyjmuje się ilość tych
wyrobów wynikającą z faktury dokumentującej ich sprzedaż.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 88

Poprzedni

Art. 87. 1. Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, roz...

Nastepny

Art. 89. 1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 2) benzyn s...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka