Art. 85. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7,
ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek:
1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych;
2) dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych:
a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do
produkcji innych wyrobów,
b) o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez
podmiot zużywający.
2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze
decyzji wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów:
1) może ustalić:
a) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych,
b) dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych
– o których mowa w ust. 1;
2) ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych
w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy,
w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów;
3) ustala dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych, o których mowa
w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający.
3. W przypadku posiadania przez podatnika więcej niż jednego zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów
akcyzowych lub dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa
w ust. 1 i 2, ustala się odrębnie dla każdego składu podatkowego.
4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, ustalając normy dopuszczalnych
ubytków wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:
1) rodzaj wyrobów akcyzowych;
2) specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie
których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
3) warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;
4) maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone
w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów
akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności,
w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
2) szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów
akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności
w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do
powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych
i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych
przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego norm
dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie,
o którym mowa w ust. 5, uwzględni:
1) rodzaj wyrobów akcyzowych;
2) specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie
których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
3) warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, normy dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich
wyrobów akcyzowych, uwzględniając rodzaj wyrobów akcyzowych, specyfikę
poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może
dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, warunki techniczne
i technologiczne, w tym środki transportu, występujące w danym przypadku.
8. Z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 7 decyzje
wydane na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a tracą moc w części dotyczącej
norm dopuszczalnych ubytków, które zostały określone w tych przepisach.
9. Jeżeli decyzje wydane na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustalają
normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych korzystniejsze dla podmiotu
niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, decyzje te zachowują moc
do końca okresu, na jaki zostały wydane, a w przypadku decyzji bezterminowych – do
końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym weszły
w życie przepisy wydane na podstawie ust. 7.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 85

Poprzedni

Art. 84. 1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia: 1) na prowadzenie składu podatkowego, 2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 2a) na jednorazowe naby...

Nastepny

Art. 86. 1. Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby: 1) objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych; 2) objęte pozycj...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka