Art. 84. 1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia:
1) na prowadzenie składu podatkowego,
2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
2a) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
3) (uchylony)
3a) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
4) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
5) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
6) wyprowadzenia
– następuje w drodze decyzji.
1a. (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których
mowa w ust. 1;
2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób
dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie
danego zezwolenia.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie,
o którym mowa w ust. 2, uwzględni:
1) potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności
wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę
prawidłowego działania podmiotu;
2) konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych.

Art. 84a. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku nie wygasają decyzje ani
zezwolenia akcyzowe, o których mowa w art. 20a ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8
oraz art. 84 ust. 1, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeżeli:
1) zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, który
posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe;
2) po śmierci przedsiębiorcy, który posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe,
zostanie zapewniona ciągłość zarządu sukcesyjnego;
3) przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny, następcy zmarłego
przedsiębiorcy oraz małżonek zmarłego przedsiębiorcy spełniają warunki
określone w art. 84b–84d;
4) zarządca sukcesyjny złoży, w terminie 7 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy,
wniosek o zmianę decyzji lub zezwolenia akcyzowego, poprzez dodanie do
dotychczasowej nazwy posiadacza decyzji lub zezwolenia oznaczenia „w spadku”;
5) zmarły przedsiębiorca posiadał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
kraju – w przypadku decyzji, o których mowa w art. 20a ust. 4.

Art. 84b. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być wykonywana
działalność na podstawie zezwolenia akcyzowego, które posiadał zmarły
przedsiębiorca, jeżeli:
1) przedsiębiorstwo w spadku spełnia łącznie następujące warunki:
a) w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – prowadzi
co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji,
przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym
będących własnością innych podmiotów,
b) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, z wyłączeniem zezwolenia na
prowadzenie składu podatkowego, o którym mowa w art. 48 ust. 2,
c) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa ani nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne,
d) złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 84d ust. 1,
e) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z
udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez nie działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,
f) nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
2) zarządca sukcesyjny spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
b) w przypadku zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub
zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany
odbiorca – posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym
prowadzony jest skład podatkowy lub znajduje się miejsce przeznaczone do
odbierania wyrobów akcyzowych, jeżeli tytułem prawnym jest umowa
zawarta przez zmarłego przedsiębiorcę, w miejsce którego wstąpił zarządca sukcesyjny,
c) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z
udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,
d) nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z
działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku;
3) nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego
przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w
związku z działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku.

Art. 84c. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być wykonywana
działalność na podstawie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów
tytoniowych, którą posiadał zmarły przedsiębiorca, jeżeli:
1) przedsiębiorstwo w spadku spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu
państwa ani nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne,
b) złoży zabezpieczenie akcyzowe,
c) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z
udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez nie działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,
d) nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
2) zarządca sukcesyjny spełnia łącznie następujące warunki:
a) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
b) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z
udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również
koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie
została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności
regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych,
c) nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z
działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku;
3) nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego
przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w
związku z działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku.

Art. 84d. 1. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być stosowane
zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli:
1) przedsiębiorstwo w spadku spełnia następujące warunki:
a) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się
ze zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
b) nie posiada zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu
państwa oraz opłaty paliwowej ani nie jest prowadzone z jego majątku
postępowanie egzekucyjne,
c) zobowiązało się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej,
przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego
oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
d) nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
2) zarządca sukcesyjny spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
b) nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z
działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku;
3) nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego
przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w
związku z działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku.
2. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być stosowana zgoda na
złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli:
1) przedsiębiorstwo w spadku spełnia następujące warunki:
a) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się
ze zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
b) nie posiada zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu
państwa oraz opłaty paliwowej ani nie jest prowadzone z jego majątku
postępowanie egzekucyjne,
c) nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
2) zarządca sukcesyjny spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
b) nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z
działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku;
3) nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego
przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w
związku z działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku.

Art. 84e. 1. W trakcie trwania zarządu sukcesyjnego, na wniosek zarządcy
sukcesyjnego, za pisemną zgodą następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy,
właściwy naczelnik urzędu skarbowego zmienia decyzję lub zezwolenie akcyzowe, o
których mowa w art. 20a ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8 oraz art. 84 ust. 1, przez
zmianę podmiotu posiadającego decyzję lub zezwolenie akcyzowe z przedsiębiorstwa
w spadku na jednego z następców prawnych, pod warunkiem że ten następca prawny
spełnia warunki wymagane do uzyskania tej decyzji lub tego zezwolenia.
2. Z dniem, w którym stała się wykonalna decyzja zmieniająca decyzję lub
zezwolenie akcyzowe, o których mowa w art. 20a ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8
lub art. 84 ust. 1, następca prawny wskazany w tej decyzji lub tym zezwoleniu wstępuje w prawa i obowiązki wynikające ze zmienionej decyzji lub zmienionego zezwolenia akcyzowego.

Art. 84f. W przypadku gdy za życia przedsiębiorcy zaistniała przesłanka do
wydania decyzji o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru
pośredniczących podmiotów tytoniowych lub cofnięcia decyzji lub zezwolenia
akcyzowego, o których mowa w art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8 oraz art. 84 ust. 1, a nie
została wydana decyzja o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z
rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych albo decyzja lub zezwolenie
akcyzowe nie zostało cofnięte za życia przedsiębiorcy, właściwy naczelnik urzędu
skarbowego wydaje decyzję o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z
rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych albo cofa decyzję lub zezwolenie
akcyzowe w stosunku do przedsiębiorstwa w spadku lub następcy prawnego
przedsiębiorcy, któremu przysługują prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji lub
tego zezwolenia.

Ustawa o podatku akcyzowym art. 84

Poprzedni

Art. 83. 1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot ten może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest ...

Nastepny

Art. 85. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek: 1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych; ...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
  • Wejscie w życie 1 marca 2009
  • Ost. zmiana ustawy 1 stycznia 2021
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 26 11 2020
Komentarze

Wyszukiwarka